Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок" щодо розкриття інформації
на фондовому ринку

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236, N 49, ст. 733; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 10, ст. 65) такі зміни:

1) абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів";

2) абзац перший частини четвертої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:

"4. Андеррайтинг - розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Андеррайтер може надавати консультації емітенту щодо розміщення цінних паперів цього емітента".

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім - четвертим;

3) абзаци шостий і сьомий частини другої статті 28 після слова "випуску" доповнити словами "та проспекту емісії";

4) у статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

1) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї частини строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.

У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому базовому проспекті емісії цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту розпорядження про необхідність усунення такої невідповідності, реєстрації та публікації відповідних змін до зазначеного проспекту";

5) у статті 30:

у частині першій слова "відкрите (публічне)" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. До інформації про цінні папери належить інформація про:

1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, в тому числі:

вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та номінальну вартість;

обсяг прав за цінними паперами;

умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов'язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, що мають строк обігу);

2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;

3) строки початку та закінчення розміщення цінних паперів;

4) порядок і форму виплати доходу за цінними паперами";

у частині четвертій і абзаці другому частини п'ятої слова "відкритого (публічного)" виключити;

частини сьому - дев'яту викласти в такій редакції:

"7. Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів:

публікує проспект в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею обсязі;

розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у повному обсязі.

У строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емітент:

у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску;

у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднює зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.

8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов'язаний у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації.

У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про:

відкрите (публічне) розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до початку розміщення;

закрите (приватне) розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.

У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим - п'ятим цієї частини, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення цінних паперів.

Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

Емітент не має права:

вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення цінних паперів;

здійснювати розміщення цінних паперів до реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації.

Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін.

9. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Базовий проспект емісії - складова частина проспекту емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу інформацію, визначену емітентом. Зазначені у базовому проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску.

Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії цінних паперів та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;

наступного проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно";

6) у статті 32:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Закрите (приватне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.

Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Кількість розміщених шляхом закритого (приватного) розміщення цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії";

7) частину третю статті 33 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів";

8) статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера

1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час розміщення цінних паперів, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

9) у статті 35:

в абзаці першому частини першої слова "відкритого (публічного)" виключити;

у частині третій слова "відкритого (публічного)" виключити, а після слів "з розміщенням цінних паперів" доповнити словами "зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства";

у частинах четвертій і п'ятій слова "відкритого (публічного)" виключити;

частину шосту виключити;

10) у статті 39:

у назві слово "емітентами" виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

у частині другій:

в абзаці першому слово "великих" замінити словом "значних", а після слів "подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та емітентові цінних паперів";

в абзаці другому слово "великих" замінити словом "значних", а слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" - словами "в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку";

11) у статті 40:

у частині першій слова "подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді)" замінити словами "розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:

"для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно";

у частині третій:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

в абзаці дев'ятому слово "подавати" замінити словом "розкривати";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті";

в абзаці дев'ятому частини п'ятої слово "подавати" замінити словом "розкривати";

перше речення абзацу першого частини шостої викласти в такій редакції:

"6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

12) у статті 41:

у частині першій:

абзаци перший і другий замінити одним абзацом такого змісту:

"1. Особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать відомості про".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим;

абзац третій після слова "акцій" доповнити словами "крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті".

2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3264-VI