Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо спільної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 141 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна в спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників не виникає".

2. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564):

1) у частині другій статті 5:

доповнити пунктом 17-1 такого змісту:

"17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків";

пункт 18 доповнити підпунктами "л" і "м" такого змісту:

"л) укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;

м) проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями";

2) пункт 20 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність";

3) пункт 1 частини першої статті 7 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:

"ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність";

4) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.

Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3322-VI