Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо облігацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 2 частини першої статті 195 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слова "кошти" доповнити словами "передати товари або надати послуги".

2. У першому реченні частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 34, ст. 486) слова "випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства" замінити словами "емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва".

3. Частину першу статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2009 р., N 23, ст. 278; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року N 3267-VI та від 22 квітня 2011 року N 3306-VI) після абзацу тридцять дев'ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"13) невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, -

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв'язку з цим абзаци сороковий - сорок другий вважати відповідно абзацами сорок четвертим - сорок шостим.

4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236, N 49, ст. 733; 2010 р., N 34, ст. 486, N 37, ст. 496, N 38, ст. 505; 2011 р., N 10, ст. 65; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI та від 22 квітня 2011 року N 3306-VI):

1) абзац перший пункту 2 частини п'ятої статті 3 після слова "кошти" доповнити словами "передати товари або надати послуги";

2) у статті 7:

частину першу після слів "посвідчує внесення його" доповнити словом "першим";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі";

абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:

"Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій, а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій";

частини восьму та десяту виключити;

3) у статті 8:

у частині третій:

після слів "Юридична особа має право розміщувати" доповнити словами "відсоткові та/або дисконтні";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кошти, залучені від емісії цільових облігацій підприємств, використовуються на цілі, визначені проспектом емісії таких облігацій";

4) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва

1. Емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, може здійснювати юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об'єкта, або юридична особа, що уклала договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.

2. Емітент цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будівництва, земельну ділянку, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будівництва, та майнові права на них.

3. У разі прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком зміну користувача земельної ділянки, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будівництва, що фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом емісії цільових облігацій підприємств, у відповідному місцевому бюджеті передбачаються видатки для відшкодування збитків власникам таких облігацій. Спори про відшкодування таких збитків зазначених власників вирішуються відповідно до закону.

Порядок визначення розміру зазначених збитків та здійснення відшкодування встановлюються Кабінетом Міністрів України";

5) абзац другий частини дванадцятої статті 10 викласти в такій редакції:

"Державні облігації України можуть існувати виключно в бездокументарній формі";

6) статтю 30 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. За невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, емітент таких цінних паперів несе відповідальність, передбачену законом".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Облігації, які існують у документарній формі і рішення про емісію яких прийнято до дня набрання чинності цим Законом, перебувають в обігу до закінчення строку обігу таких облігацій, передбаченого у їх проспекті емісії.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 червня 2011 року
N 3461-VI