Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 червня 2011 р. N 703
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 868 від 17 жовтня 2013
р.)

Про затвердження Порядку
державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і Порядку надання
витягів з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 703

Порядок
державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Державна реєстрація прав на об'єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

У цьому Порядку під терміном "реконструкція" слід розуміти реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єкта містобудування.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону ( 1952-15 ).

Державна реєстрація прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться державною мовою.

2. Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, проводять державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

Державну реєстрацію права власності та інших речових прав проводять:

на об'єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий комплекс, розміщені на території, що більша, ніж Автономна Республіка Крим, одна область, м. Київ або м. Севастополь, - Укрдержреєстр;

на нерухоме майно, крім випадку, встановленого абзацом третім цього пункту, а також облік безхазяйного нерухомого майна - структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, за місцем розташування нерухомого майна або більшої за площею його частини в межах територій, на яких такі органи діють.

Державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно проводять Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, незалежно від місця розташування такого майна.

3. Рішення щодо державної реєстрації прав приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, один з яких орган державної реєстрації прав видає чи надсилає рекомендованим листом заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі - заявник), а другий державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи.

У передбачених цим Порядком випадках державний реєстратор оформляє рішення в одному примірнику, яке долучається до реєстраційної або облікової справи.

4. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення.

У разі коли законом встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

Державна реєстрація права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій розташовані зазначені об'єкти, крім випадків, якщо в одній особі поєднано власника земельної ділянки та житлового будинку, будівлі, споруди або їх окремої частини, що розташовані на такій земельній ділянці.

Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим без їх знецінення та зміни призначення.

5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

6. Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, надання відмови в такій реєстрації проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - заява про державну реєстрацію).

У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, до органу державної реєстрації прав подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно, надання відмови в такій реєстрації проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Положення абзацу другого цього пункту не застосовуються у разі, коли заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо нерухомого майна, подана після спливу чотирьох робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно.

Державна реєстрація іпотек, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Загальні засади проведення
державної реєстрації прав

7. Для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо.

8. Орган державної реєстрації прав приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації.

Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

9. Заявник під час подання заяви про державну реєстрацію пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви про державну реєстрацію заінтересованою особою особисто така особа, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, пред'являє органові державної реєстрації прав реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує її повноваження.

10. Заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органові державної реєстрації прав необхідні для такої реєстрації документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, документ про сплату державного мита не подається.

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації, що подані з порушенням вимог, установлених законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

11. Державний реєстратор розглядає заяви про державну реєстрацію, відповідно до яких заявлено державну реєстрацію:

права власності та інших речових прав на нерухоме майно - в порядку черговості їх прийняття органом державної реєстрації прав;

обтяжень речових прав на нерухоме майно - незалежно від черговості їх прийняття органом державної реєстрації прав.

У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, до органу державної реєстрації подано заяву про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію обтяжень речових прав на те саме майно, орган державної реєстрації прав приймає таку заяву. Державний реєстратор розглядає заяву про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію обтяжень речових прав на те саме майно, після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що прийнята раніше.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію обтяжень речових прав на те саме майно, приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

12. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:

1) обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);

2) повноважень заявника та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

3) відомостей про нерухоме майно, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;

4) даних про наявність або відсутність інформації та/або відповідних документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень, що перешкоджають державній реєстрації прав, у тому числі про відсутність заборон на відчуження нерухомого майна, що встановлені законом;

5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.

13. У разі подання не в повному обсязі документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яке містить рекомендації щодо усунення обставин, що були підставою для його прийняття.

Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

Державний реєстратор зупиняє розгляд заяви про державну реєстрацію на строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту отримання заявником рішення про зупинення розгляду такої заяви.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту усунення обставин, що були підставою для прийняття ним рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, приймає рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію. Перебіг строку державної реєстрації продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

Якщо заявник не усунув протягом п'яти робочих днів після отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію обставини, що були підставою для його прийняття, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

14. У разі подання органові державної реєстрації прав передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд якої зупинено, заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку, та надає видану йому відповідно до пункту 8 цього Порядку картку прийому такої заяви. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав повертає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняття таких документів.

15. Заява про державну реєстрацію може бути відкликана заявником до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав шляхом подання органові державної реєстрації прав заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав приймає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття органом державної реєстрації прав.

За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;

2) за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором вже прийнято рішення про державну реєстрацію або рішення про відмову в державній реєстрації;

3) заяву про державну реєстрацію з відповідним реєстраційним номером заявник не подавав до відповідного органу державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, подані ним для проведення державної реєстрації прав.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, заявник пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням, він повертає органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повертає документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.

16. За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, необхідних для її проведення, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або рішення про відмову в такій реєстрації.

17. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор відкриває розділ у Державному реєстрі прав, реєстраційну справу та присвоює реєстраційний номер такому об'єкту.

Державний реєстратор оформляє рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в одному примірнику.

18. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить записи до Державного реєстру прав.

19. Датою та часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата та час реєстрації заяви про державну реєстрацію у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

20. Після внесення записів до Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках (крім випадків, передбачених цим Порядком), один з яких державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

21. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг з Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, одним із способів, зазначених у заяві про державну реєстрацію.

У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

22. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.

Реєстраційна справа, у тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.

23. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень виключно за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав, що визначені у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ).

24. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав.

У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п'ятому пункту 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.

Особливості державної реєстрації
права власності та інших речових
прав на нерухоме майно

25. У разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є правонабувач (правонабувачі), сторона (сторони) правочину, відповідно до якого виникло право власності та інше речове право.

26. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно та інші документи, визначені цим Порядком.

27. Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, є:

1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно, чи його дублікат;

2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

4) свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані нотаріусом, чи їх дублікати;

5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором відповідно до цього Порядку;

6) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

7) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією до набрання чинності цим Порядком;

8) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

9) державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою;

10) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

12) заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;

13) закон, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;

14) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта нерухомого майна релігійній організації;

15) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

16) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

28. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копії документів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку.

У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє.

У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо особи, яку вона представляє.

29. Для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику такого об'єкта нерухомого майна і формується за результатами проведення його технічної інвентаризації, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Мінрегіон разом з Мін'юстом.

Положення абзацу першого цього пункту не застосовується у разі, коли документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речового права на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення, посвідчений або виданий нотаріусом.

30. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі договору, відповідно до якого право власності або інше речове право на нерухоме майно набувається у зв'язку з настанням або ненастанням певної події, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події.

31. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-30 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.

32. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі рішення про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

2) акт приймання-передачі об'єкта нерухомого майна, відповідно до якого оформлено передачу такого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.

33. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27, 28, 30 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії.

34. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій зазначається стислий зміст порушеного зобов'язання, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менше ніж 30-денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;

2) документ, що підтверджує сплив 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя, якщо більш тривалий строк не вказано у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;

3) звіт про оцінку предмета іпотеки, складений після спливу строку, що зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

4) документ, що містить технічну характеристику об'єкта нерухомого майна (у разі, коли предметом іпотеки є об'єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці);

5) завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії (у разі, коли предметом іпотеки є земельна ділянка);

6) заставну (у разі, коли іпотечним договором передбачено її видачу).

Наявність зареєстрованої у Державному реєстрі прав заборони відчуження нерухомого майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, на підставі якого відбувається перехід права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іпотекодержателя, не є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності за іпотекодержателем.

35. Для проведення державної реєстрації права власності на споруду (приміщення) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав відповідну ноту МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської держадміністрації.

36. До розмежування земель державної і комунальної власності та проведення органом державної реєстрації прав державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки державна реєстрація права користування (сервітут), права постійного користування, договорів оренди, права користування для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови (суперфіцій) проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки, щодо яких у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, а також під час проведення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на таких земельних ділянках, державний реєстратор переносить із спеціального розділу Державного реєстру прав записи про речові права на земельні ділянки до відповідних розділів Державного реєстру прав.

37. Орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна, у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.

Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об'єкта нерухомого майна, який поділяється або частка з якого виділяється, до відкритих на кожний з новостворених об'єктів нерухомого майна розділів Державного реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав після проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об'єктів нерухомого майна у разі відсутності державної реєстрації права власності на інший новостворений об'єкт нерухомого майна не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові такого об'єкта письмове повідомлення про проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об'єктів, в якому рекомендує звернутися до органу державної реєстрації прав з метою проведення державної реєстрації права власності на інший новостворений об'єкт.

Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи, відкритих щодо об'єкта нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, після проведення державної реєстрації права власності щодо останнього новоствореного об'єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на об'єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, після долучення до реєстраційної справи відповідних документів.

38. Орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майно, що утворився в результаті об'єднання об'єктів нерухомого майна, у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.

Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об'єктів нерухомого майна, що об'єднуються, до відкритого для новоствореного об'єкта нерухомого майна розділу Державного реєстру прав.

Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ, відкритих щодо кожного з об'єктів нерухомого майна, які об'єднано, після проведення державної реєстрації права власності щодо новоствореного об'єкта нерухомого майна в результаті такого об'єднання.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, після долучення до реєстраційних справ відповідних документів.

39. Для проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з його знищенням заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику об'єкта нерухомого майна, та підтверджує факт його знищення. Документи, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, заявник не подає.

Державний реєстратор одночасно з прийняттям відповідного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приймає рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи, відкритих щодо такого об'єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на знищений об'єкт нерухомого майна в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на знищений об'єкт нерухомого майна після долучення до неї відповідних документів.

У разі наявності державної реєстрації інших речових прав або їх обтяжень на таке нерухоме майно орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає правонабувачеві такого майна, обтяжувачеві чи особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з його знищенням.

40. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає органові місцевого самоврядування, на території якого розташоване таке майно, а також правонабувачеві, обтяжувачеві чи особі, в інтересах якої встановлено обтяження, права та обтяження прав яких зареєстровані відповідно до вимог цього Порядку, письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.

41. Під час проведення державної реєстрації припинення речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, в установлених законом або договором випадках орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано правонабувачем) чи правонабувачеві нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано власником) письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення такого речового права.

Особливості державної реєстрації
права власності на нерухоме майно на підставі
свідоцтва про право власності на нерухоме майно

42. Державний реєстратор у встановлених законом випадках за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію щодо об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

43. Державний реєстратор використовує бланки свідоцтв про право власності на нерухоме майно єдиного зразка, форму із зазначенням опису, а також вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно в двох примірниках, підписує і засвідчує їх печаткою, один з яких орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові разом з витягом з Державного реєстру прав, а другий долучає до реєстраційної справи.

44. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності на таке майно за новим правонабувачем проводиться за наявності державної реєстрації права власності на таке майно за попереднім правонабувачем, крім проведення державної реєстрації права власності на новозбудоване нерухоме майно.

Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно щодо новозбудованого або реконструйованого нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташоване таке майно, за заінтересованою особою (крім випадків проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення).

45. У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є компанією з управління активами інституційних інвесторів, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду та свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування.

У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є управителем фонду операцій з нерухомістю, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав затверджені правила фонду операцій з нерухомістю.

46. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 28, 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії (крім випадків реконструкції квартири, житлового або нежитлового приміщення);

документ, що зазначений у пункті 27 цього Порядку (у разі проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на реконструйований об'єкт нерухомого майна);

документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на реконструйований об'єкт нерухомого майна, що до проведення реконструкції належав на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників об'єкта нерухомого майна щодо проведення його реконструкції. Якщо розмір відповідних часток у праві спільної власності змінився у зв'язку з проведенням реконструкції об'єкта нерухомого майна, заявник подає органові державної реєстрації прав письмову заяву співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об'єкт нерухомого майна.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося двома і більше особами, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документ, яким визначено окрему частину об'єкта нерухомого майна, що набувається у власність кожною з таких осіб, або письмову заяву даних осіб про розподіл часток у спільній власності на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна у зв'язку з набуттям права спільної власності на такий об'єкт.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті спільної діяльності, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав договір про спільну діяльність або договір простого товариства.

47. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснювалося із залученням від фізичних та юридичних осіб коштів на інвестування та фінансування об'єктів будівництва, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) затверджений особою, що залучала від фізичних та юридичних осіб такі кошти, перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав;

2) установлений законодавством документ, що підтверджує набуття у власність інвестором закріпленого за ним об'єкта інвестування (інвестиційний договір, договір про пайову участь тощо).

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться за інвестором у результаті його участі у фонді фінансування будівництва, документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за інвестором об'єкта інвестування, є отримана від управителя такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться за інвестором у результаті придбання безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність закріпленого за інвестором об'єкта інвестування, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким відбулося закріплення відповідного об'єкта інвестування за власником облігацій (договір резервування, бронювання тощо).

48. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на об'єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу;

документ, що підтверджує викуп членом та/або асоційованим членом кооперативу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення.

У разі передачі паю (його частини) особі, яка не є членом кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому та третьому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документ, на підставі якого відбулася така передача, та письмову згоду кооперативу, що надана його уповноваженим відповідно до статуту органом.

49. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна, майнові права на які належать іншим особам, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - п'ятому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) перелік осіб, яким належать майнові права на об'єкт будівництва, затверджений особою, яка здійснювала відчуження таких майнових прав;

2) договір купівлі-продажу майнових прав.

50. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з внесенням до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав акт приймання-передачі об'єкта нерухомого майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи.

У разі коли внесення нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи здійснюється іншою юридичною особою, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав рішення про внесення нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи, прийняте уповноваженим органом управління такої юридичної особи.

У разі коли до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи вноситься об'єкт нерухомого майна, що належить на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду усіх співвласників щодо внесення одним із співвласників об'єкта нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи.

51. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам об'єктів нерухомого майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) у разі ліквідації юридичної особи - ліквідаційний баланс, який затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмову заяву таких осіб, яким передано майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого нерухомого майна або рішення відповідного органу щодо подальшого використання такого майна;

2) у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи - передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи, та документ, що підтверджує факт передачі такого майна юридичній особі;

3) у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи - розподільчий баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи, та документ, що підтверджує факт передачі такого майна юридичній особі.

52. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з передачею об'єктів нерухомого майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням учасників або органу, уповноваженого на це установчими документами, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) рішення уповноваженого на це установчими документами органу юридичної особи про передачу об'єкта нерухомого майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи;

2) документ, що підтверджує факт передачі такого майна фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

53. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з поверненням об'єктів нерухомого майна у власність реабілітованим громадянам заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 28 і 29 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення об'єкта нерухомого майна реабілітованій особі.

54. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з виділенням окремого об'єкта нерухомого майна із складу об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує присвоєння виділеному об'єкту нерухомого майна самостійної адреси.

У разі коли власником об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, є юридична особа, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав відповідне рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи.

У разі коли об'єкт нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, належить на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників. При цьому право спільної власності на виділений об'єкт нерухомого майна із складу об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, не припиняється.

55. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з переведенням об'єкта нерухомого майна з житлового у нежитловий або з нежитлового у житловий заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення відповідного органу, уповноваженого законом на прийняття рішення про переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий.

У разі коли під час переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий проводиться реконструкція такого об'єкта, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 44 цього Порядку.

Особливості державної реєстрації іпотеки

56. У разі проведення державної реєстрації іпотеки заінтересованою особою є іпотекодержатель.

57. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою, зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою, анулювання та видача нової заставної, відступлення прав за іпотечним договором або передача заставної, видача дубліката заставної проводяться відповідно до вимог закону, цього Порядку та з урахуванням особливостей, зазначених у цьому розділі.

58. Для проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, яким передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав заставну, на якій у разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

59. Для проведення державної реєстрації зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі коли іпотечним договором, до якого вносяться зміни і доповнення, передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав нову заставну, видану у зв'язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, на якій у разі проведення державної реєстрації прав державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

60. Для проведення державної реєстрації відступлення прав за іпотечним договором заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

61. Для проведення державної реєстрації передачі заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав заставну, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником.

62. Для проведення державної реєстрації видачі дубліката заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав дублікат заставної, на якій державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

63. У разі припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник у строк, що не перевищує 10 робочих днів, зобов'язаний подати органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою.

Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

64. Державна реєстрація іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про обтяження майна іпотекою, державний реєстратор переносить такі записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об'єкт нерухомого майна.

У разі коли державна реєстрація іпотеки проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, орган державної реєстрації прав, який проводив державну реєстрацію іпотеки, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

65. У разі проведення державної реєстрації іпотеки державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові та іпотекодавцеві примірники витягу з Державного реєстру прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

Якщо іпотекодержателів або іпотекодавців кілька, державний реєстратор кожному з них оформляє примірник витягу з Державного реєстру прав.

Державна реєстрація обтяжень
речових прав на нерухоме майно

66. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або їх посадові особи, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, а також особа, в інтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач).

67. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень таких речових прав, є:

1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;

2) рішення органу досудового слідства щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

3) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

4) визначений законодавством документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;

5) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

6) договір, укладений у порядку, встановленому законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат;

7) закон, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;

8) інші акти відповідних органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

68. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 67 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копії документів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо особи, яку вона представляє.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовується щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

69. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про обтяження речових прав, державний реєстратор переносить такі записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об'єкт нерухомого майна.

70. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем його розташування орган державної реєстрації прав, який проводив таку реєстрацію, передає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

У разі коли державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, орган державної реєстрації прав, який проводив державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

71. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові та власникові нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові), примірники витягу з Державного реєстру прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

У разі коли обтяження речового права на нерухоме майно стосується також іншого правонабувача такого майна, відмінного від власника, орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення такому правонабувачеві примірник витягу з Державного реєстру прав.

Якщо обтяжувачів, боржників або інших правонабувачів, відмінних від власника, кілька, державний реєстратор оформляє для кожного з них примірник витягу з Державного реєстру прав.

Державна реєстрація права власності
на об'єкт незавершеного будівництва

72. Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт, за заінтересованою особою.

73. У разі проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заінтересованою особою є особа, яка здійснює його будівництво.

74. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник подає органові державної реєстрації прав:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії;

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;

3) документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

75. Якщо відповідно до законодавства право на виконання будівельних робіт виникає з моменту повідомлення уповноважених органів, заявник, крім документів, що зазначені у пункті 74 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що відповідно до законодавства підтверджує факт повідомлення.

76. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 74 і 75 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що зазначений у пункті 29 цього Порядку.

77. Під час проведення державної реєстрації права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна після завершення будівництва та у випадках, передбачених законодавством, прийняття в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано відповідно до вимог цього Порядку, державний реєстратор не відкриває новий розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на такий об'єкт нерухомого майна.

Облік безхазяйного нерухомого майна

78. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна орган місцевого самоврядування подає органові державної реєстрації прав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

79. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

80. Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження, та подає їх копії.

81. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює відсутність державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано зазначену заяву, а також відсутність державної реєстрації обтяжень речових прав на таке нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

У разі коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності, державний реєстратор встановлює наявність державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.

82. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.

Відкликання заяви здійснюється шляхом подання органом місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав підтверджує прийняття заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна розглядається державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття органом державної реєстрації прав.

За результатом розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

2) за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державним реєстратором вже прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;

3) заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відповідним реєстраційним номером орган місцевого самоврядування не подавав до такого органу державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування таке рішення.

У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування також подану ним заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, вона пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 81 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням, вона повертає органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання нею заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка підписується нею із зазначенням дати та часу її отримання.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені чи отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

83. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.

84. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав та відкриває облікову справу.

85. Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається момент прийняття органом державної реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

86. Після внесення записів до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

87. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування витяг з Державного реєстру прав одним із способів, зазначених у заяві про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує витяг з Державного реєстру прав, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання витягу з Державного реєстру прав уповноважена особа органу місцевого самоврядування повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання витягу з Державного реєстру прав, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

88. Державний реєстратор приймає рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

2) нерухоме майно або більша його частина розміщені на території, державну реєстрацію прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав;

3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних, які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про державну реєстрацію обтяжень речових прав на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою власника від права власності (у разі, коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

89. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування таке рішення.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна така особа повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання зазначеного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

90. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час ведення обліку безхазяйного нерухомого майна.

91. У разі коли до органу державної реєстрації прав подано заяву про державну реєстрацію стосовно нерухомого майна, щодо якого державний реєстратор розглядає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або щодо якого державним реєстратором прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, орган державної реєстрації прав реєструє заяву про державну реєстрацію в базі даних про реєстрацію заяв і запитів, а державний реєстратор розглядає її у загальному порядку.

Якщо за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке органом державної реєстрації прав узяте на облік безхазяйного нерухомого майна, такий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту державної реєстрації прав та їх обтяжень в Державному реєстрі прав надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування, за заявою якого взяте на облік безхазяйне нерухоме майно, письмове повідомлення про проведення органом державної реєстрації прав державної реєстрації прав на таке нерухоме майно.

Використання реєстраційних даних Реєстру
прав власності на нерухоме майно, Єдиного
реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна, Державного реєстру
іпотек та Державного реєстру
обтяжень рухомого майна

92. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Державному реєстрі прав заявлено вперше, державний реєстратор використовує дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

93. Державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно з метою виявлення підстав для застосування частини другої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ).

94. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність):

1) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек;

2) запису про обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, порядок доступу до якого встановлює Мін'юст.

У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у зазначених реєстрах державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на об'єкт нерухомого майна. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій особі, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та внесення ним відомостей про обтяження речових прав на таке нерухоме майно до зазначеного Реєстру.

Порядок перенесення державним реєстратором записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру прав встановлює Мін'юст.

95. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) будь-яких даних про нерухоме майно, щодо якого органові державної реєстрації прав подано таку заяву, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 703

Порядок
надання витягів з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону ( 1952-15 ).

2. Витяги з Державного реєстру прав (далі - витяги) надаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - державні реєстратори), незалежно від місця розташування нерухомого майна, за винятком надання державними реєстраторами витягів під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3. Державний реєстратор формує витяг за допомогою Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком і Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Один примірник витягу державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи, а другий примірник орган державної реєстрації надає заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі - заявник) відповідно до цього Порядку і Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державний реєстратор використовує бланки витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням опису бланка витягу, а також вимоги до його оформлення встановлює Мін'юст.

4. За надання витягу справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Витяг містить відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав.

Витяг, що надається під час проведення державної реєстрації прав, містить відомості про зареєстроване речове право на нерухоме майно або обтяження такого права.

Витяг, що надається під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить відомості про таке майно, взяте на облік.

6. Документи, що подаються для отримання витягу, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7. Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.

Надання витягу

8. Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач).

9. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про надання витягу шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

10. Під час подання заяви про надання витягу заявник пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред'являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

11. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою про надання витягу документ про внесення плати за надання витягу та копії документів, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав не приймає таку заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання витягу.

12. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником витягу.

13. За результатами розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор формує витяг або приймає рішення про відмову в наданні витягу (далі - рішення про відмову). Форму та вимоги до оформлення рішення про відмову встановлює Мін'юст.

14. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту формування державним реєстратором витягу видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг в один із способів, що зазначений у заяві про надання витягу.

У разі коли заявник особисто отримує витяг, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання витягу заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про його отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання витягу.

15. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду зазначеної заяви.

У разі надання витягу не за місцем розташування нерухомого майна орган державної реєстрації прав, державний реєстратор якого надав такий витяг, передає документи, що зазначені в абзаці першому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для їх подальшого долучення державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

16. Державний реєстратор приймає рішення про відмову виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про надання витягу звернулася неналежна особа;

2) у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи, а другий орган державної реєстрації прав видає заявникові відповідно до цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні витягу з підстав відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про отримання рішення про відмову, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви.

Використання реєстраційних даних Реєстру
прав власності на нерухоме майно, Єдиного
реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

18. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Якщо Реєстр прав власності на нерухоме майно містить записи про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно, державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

19. Під час розгляду заяви про надання витягу особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно (обтяжувача), іпотекодержателя державний реєстратор у разі відсутності необхідних відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, які встановлені в інтересах такої (таких) особи (осіб) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або наявність записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові в рішенні про відмову з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.