Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення процедури посвідчення
права власності на землю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 53-5 такого змісту:

"Стаття 53-5. Порушення строку видачі державного акта на
право власності на земельну ділянку

Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 221 після цифр "51-2" доповнити цифрами "53-5";

3) у частині першій статті 238-1 цифри "52-56" замінити цифрами "52 - 53-4, 54-56";

4) у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1 цифри "52-55" замінити цифрами "52-53-4, 54-55";

5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "53-5".

2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у частині шостій статті 126:

в абзаці другому слова "про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження" замінити словами "про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі набуття права власності на земельну ділянку кількома набувачами або у разі відсутності на відповідному державному акті місця для проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку набувачеві або відчужувачеві земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу зазначеного акта, документів, передбачених законодавством, видається державний акт на право власності на земельну ділянку".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

2) частину першу статті 211 доповнити пунктом "к" такого змісту:

"к) порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку".

3. У пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок" ( 1066-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 396):

у третьому реченні слова "державний акт на право власності на землю (земельну ділянку)" замінити словами "державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю або державний акт на право власності на земельну ділянку";

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"У разі якщо нотаріус, який до набрання чинності цим Законом посвідчив (видав) зазначений у частині другій статті 126 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) документ, припинив діяльність, але державний акт на право власності на земельну ділянку органом, який здійснював видачу таких актів, не видано, письмовий запит, передбачений абзацом першим цього пункту, до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, вилучення державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку з державного нотаріального архіву та проставлення на ньому відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, здійснює державний нотаріус відповідного державного нотаріального архіву.

У разі відсутності у справах нотаріуса державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку, що видавався її відчужувачу, новому власнику (набувачеві) земельної ділянки видається державний акт на право власності на земельну ділянку протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу державного акта на право власності на земельну ділянку, усіх передбачених законодавством документів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3521-VI