Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення правового регулювання
у сфері захисту економічної конкуренції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 частини п'ятої статті 14 і пункті 2 частини першої статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції" виключити.

2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64):

1) у статті 14 слова "органи Антимонопольного комітету України можуть" замінити словами "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України може", а після слів "цього Закону" доповнити словами і цифрами "та статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР );

2) у статті 32:

частину першу доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:

"наявності рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що здійснені з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

ліквідації заявника - юридичної особи";

частину другу після слова "справи" доповнити словами "з підстав, передбачених абзацом другим або третім частини першої цієї статті";

3) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Плата вноситься у гривнях. Суб'єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

4) абзац дев'ятий частини першої статті 48 викласти в такій редакції:

"усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом'якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання на конкуренцію";

5) у статті 52:

в абзаці четвертому частини другої слово і цифри "13-16 та 18" замінити цифрами "13-18";

у частині шостій слова "одну тисячу" замінити словами "чотири тисячі";

6) частину третю статті 62 доповнити реченням такого змісту: "У разі неотримання документів Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням відповідна особа надає належні докази на підтвердження факту направлення таких документів поштою".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3567-VI