Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 серпня 1996 р. N 928
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 139 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження Положення про порядок
державної реєстрації іноземних
інвестицій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 158 від 15.02.20
02
N 627 від 12.05.20
04
N 743 від 13.07.20
11 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, що додається.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 928

Положення
про порядок державної реєстрації
іноземних інвестицій

1. Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій, що відповідають умовам, викладеним у пункті 2 статті 1 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ), та здійснюються за видами і формами, передбаченими статтями 2 і 3 цього Закону.

2. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - органи державної реєстрації) протягом трьох робочих днів після їх фактичного внесення. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.05.2004 )

3. Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками N 1 і 2 до цього Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування");

документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.

4. Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.

Форма ведення журналу обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій встановлюється Мінекономрозвитку. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158 від 15.02.2002, N 743 від 13.07.2011 )

5. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера, який на усіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції, другий - надсилається поштовим відправленням Мінфіну в день здійснення реєстрації іноземної інвестиції, третій - залишається в органі, що здійснив її реєстрацію.

6. Реєстраційний номер інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції складається з:

коду системи позначень адміністративно-територіальних одиниць (СПАТО), до яких належить регіон, де знаходиться орган державної реєстрації, що зареєстрував іноземну інвестицію;

порядкового номера за видом іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 7 цього Положення;

порядкового номера за формою внесеної іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 8 цього Положення;

порядкового номера реєстрації іноземної інвестиції у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.

Складові частини реєстраційного номера відокремлюються одна від однії дефісом.

7. Порядковий номер за видами іноземних інвестицій визначається відповідно до такого переліку:

1) іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України;

2) валюта України (для реінвестицій);

3) будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов'язані з ним майнові права;

4) акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражені у конвертованій валюті; ( Підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 743 від 13.07.2011 )

5) грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і вартість яких виражена у конвертованій валюті;

6) іноземні інвестиції у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності;

7) права на провадження господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства України або згідно з договорами;

8) інші цінності (майно), які відповідно до законодавства України визнаються іноземними інвестиціями. ( Підпункт 8 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.05.2004 )

8. Порядковий номер за формами іноземних інвестицій визначається відповідно до такого переліку:

1) часткова участь у підприємствах, створюваних спільно з українськими юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

3) придбання рухомого чи нерухомого майна шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

4) придбання прав користування землею та використання природних ресурсів на території України;

5) придбання інших майнових прав;

6) інші форми іноземних інвестицій, не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

9. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України, або подані документи не відповідають вимогам цього Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.

Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

10. У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції заявникові на його вимогу видається дублікат зазначеного документа.

Для отримання дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції заявник подає до органу державної реєстрації опубліковане в офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції та документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повинен видати дублікат інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

11. За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 743 від 13.07.2011 )

У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.

За видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції вноситься плата у розмірі 40 відсотків реєстраційного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

12. Державна реєстрація додаткових обсягів іноземних інвестицій здійснюється відповідно до цього Положення після їх фактичного внесення.

13. Іноземні інвестиції, зареєстровані до введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ), за бажанням інвестора можуть бути перереєстровані відповідно до цього Положення в разі їх фактичного внесення.

14. Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування інвестиції. В разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповноважена ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, про що останнім робиться відмітка на інформаційному повідомленні і відповідний запис у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення із зазначеною відміткою подається відповідним органам, установам у разі вивезення (переказу) іноземної інвестиції за кордон відповідно до законодавства.

15. Інформацію про зареєстровані іноземні інвестиції та репатріацію іноземних інвестицій за кордон органи державної реєстрації надають Мінфіну, Мінекономрозвитку та Держстату за встановленими ними формами до п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158 від 15.02.2002, N 627 від 12.05.2004, N 743 від 13.07.2011 )

        Зразок              Додаток N 1
( Відмітка державної податкової до Положення про
інспекції за місцем здійснення порядок державної
іноземної інвестиції про її реєстрації іноземних
фактичне внесення) інвестицій

          ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення іноземної інвестиції

   Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного
інвестування"

—————————————————————————————————————————————————————————————————
(найменування іноземного інвестора)

інформує про  здійснену  іноземну  інвестицію  і просить
зареєструвати її в установленому порядку.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Іноземний| Вид | Форма | Об'єкт |Обсяг |Період
інвестор |інвестиції|здійснення|здійснення|інвестиції |функціо-
| |інвестиції|інвестиції|в іноземній |нування
| | | |конвертованій |інвести-
| | | |валюті та|ції
| | | |валюті України|
—————————+——————————+——————————+——————————+——————————————+————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
—————————+——————————+——————————+——————————+——————————————+————————
| | | | |

Іноземний інвестор__________ (посада, прізвище, ім'я)
(підпис)
"____"_________________р. М П
Реєстраційний N______від_____р.
Посада та прізвище особи (без
скорочень),
___________________________ уповноваженої здійснювати
(відмітка про вилучення реєстрацію іноземних інвестицій
інвестиції із зазначенням М П _____________
обсягу) (підпис)
Посада та прізвище
уповноваженої особи
М П _____________
(підпис)

Додаток N 2
до Положення про порядок державної
реєстрації іноземних інвестицій

Порядок
заповнення інформаційного повідомлення
про внесення іноземної інвестиції

В інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції зазначаються:

у графі 1 - відомості про іноземного інвестора:

для фізичної особи - прізвище, ім'я;

для іноземної держави, міжнародної урядової чи неурядової організації, юридичної особи, створеної відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, іншого іноземного суб'єкта інвестиційної діяльності, який визнається таким відповідно до законодавства України, - назва повна та скорочена, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації;

державна приналежність іноземного інвестора, місцезнаходження;

у графі 2 - вид іноземної інвестиції відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (93/96-ВР ). У разі здійснення майнової інвестиції у цій графі подається докладна інформація про вид майна, його кількість та вартість;

у графі 3 - форма здійснення іноземної інвестиції відповідно до статті 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування";

у графі 4 - конкретний об'єкт іноземної інвестиції. Якщо це підприємство, то зазначається його назва, форма власності та організаційно-правова форма, місцезнаходження, до якої галузі економіки належить відповідно до статистичної звітності; якщо майно, - його назва, власник, місцезнаходження тощо;

у графі 5 - обсяг іноземної інвестиції, оцінений в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком на дату фактичного внесення інвестиції;

у графі 6 - запланований період використання інвестиції. Якщо термін використання іноземної інвестиції не визначено, робиться запис "безстрокова".

Інформаційне повідомлення повинно бути підписане заявником. Якщо заявником є юридична особа, іноземна держава, міжнародна урядова або неурядова організація тощо, необхідно зазначити посаду, прізвище та ім'я того, хто підписує повідомлення, та скріпити підпис печаткою.