Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про особливості приватизації майна
в агропромисловому комплексі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 188 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 291/96-ВР від 10.07.
96, ВВР, 1996, N 41, ст. 189 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 165-XIV від 06.10.
98, ВВР, 1998, N 48, ст.293
N 2454-IV від 03.03.20
05, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 3610-VI від 07.07.20
11 -
набирає чинності з 07.08.2011 р. )

Цей Закон визначає особливості правового регулювання приватизації державного майна в агропромисловому комплексі.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про приватизацію

Приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з цим Законом здійснюється приватизація майна підприємств, що перебувають у загальнодержавній, республіканській (Автономної Республіки Крим) та комунальній власності, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

Розділ II
Приватизація майна підприємств, які переробляють
сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають
послуги сільськогосподарським товаровиробникам

Стаття 2. Спосіб приватизації

Приватизація майна підприємств харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших несільськогосподарських підприємств та організацій агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від вартості об'єктів приватизації (але не менше необхідної для створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з законодавством України), здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. При цьому зберігаються профільність, технологічна єдність виробництва та цілісність майнових комплексів і технологій.

Стаття 3. Пільги на придбання акцій

Право на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів) мають працівники підприємств, що приватизуються.

Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів).

До працівників підприємств, що приватизуються, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, прирівнюються також особи, які вийшли з цих підприємств на пенсію, звільнені у зв'язку із скороченням штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства України повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені за станом здоров'я у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, фермерські господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровиробників. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення приватизаційних майнових сертифікатів їх працівників. ( Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

Сільськогосподарські підприємства створюють довірчі товариства для здійснення представницької діяльності з цінними паперами відповідно до законодавства України.

Недержавні сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання мають право на придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються, сільськогосподарські товаровиробники і прирівняні до них особи не викупили цих акцій у межах установлених квот.

Якщо підприємства, що приватизуються, не мають договірних зв'язків із сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників, які залучаються на пільгових умовах до участі в приватизації підприємств, та квоти для придбання ними акцій передбачаються в плані приватизації відповідного підприємства без урахування вимог частини четвертої цієї статті за пропозиціями цих підприємств та державних органів управління сільського господарства і продовольства залежно від зони діяльності підприємств. ( Частина сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

Стаття 4. Порядок розподілу акцій

Розподіл акцій між державними, колективними та іншими сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами здійснюється пропорційно до об'ємів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за 5 років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше 5 років, - за час їх діяльності. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

Акції, які не були викуплені на пільгових умовах протягом одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Розділ III
Приватизація майна радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств

Стаття 5. Спосіб приватизації майна

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).

Стаття 6. Безоплатна передача частки державного майна

Працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону особам безоплатно надається частка державного майна (акцій), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по області (Автономній Республіці Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб.

Безоплатна передача частки державного майна проводиться при перетворенні в процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства.

Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).

Стаття 7. Приватизація частки державного майна, що залишилася
після безоплатної його передачі

Приватизація частки державного майна, що залишилася після безоплатної його передачі, здійснюється за приватизаційні майнові сертифікати.

Право на першочергове придбання цього майна за приватизаційні майнові сертифікати мають працівники даного підприємства та прирівняні до них особи.

Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на придбання державного майна за приватизаційні майнові сертифікати залишається невикупленою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм залишки майна для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).

У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частки майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за приватизаційні майнові сертифікати, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі.

Якщо після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію частки майна, його викупу з використанням приватизаційних майнових сертифікатів, а також права викупу майна на виплат залишається частка державного майна, вона приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Стаття 8. Приватизація майна державних сільськогосподарських
підприємств, створених на базі колгоспів та
міжгосподарських підприємств

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, створених на базі колгоспів без викупу державою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюджетних коштів для придбання основних фондів і будівництва, здійснюється шляхом перетворення їх за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) у колективні сільськогосподарські підприємства або відкриті акціонерні товариства з наступною безоплатною передачею майна працівникам підприємств засновників.

У разі використання бюджетних коштів на зазначені цілі створена за їх рахунок частка майна приватизується на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. Оцінка вартості придбаних основних фондів і будівництва об'єктів за рахунок бюджетних коштів зазначених підприємств здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо частка державного майна (акцій), розмір якої визначається відповідно до частини першої статті 6 цього Закону, перевищує загальну вартість об'єкта, що приватизується, все майно, в тому числі й те, що створене за рахунок бюджетних коштів, передається працівникам підприємства на безоплатній основі.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, що були створені на базі міжгосподарських підприємств, заснованих колгоспами і радгоспами без викупу державою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюджетних коштів для придбання основних фондів і будівництва, здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства з наступною безоплатною передачею акцій цих товариств засновникам міжгосподарського підприємства.

У разі використання бюджетних коштів на зазначені цілі створена за їх рахунок частка майна приватизується на умовах і в порядку, передбачених частиною другою цієї статті.

У порядку, передбаченому цією статтею, приватизуються сільськогосподарські підприємства, приватизація яких розпочата до прийняття цього Закону.

Стаття 9. Приватизація майна сільськогосподарських
підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні
багаторічних насаджень

Приватизація майна сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, ефіроолійні та лікарські рослини), здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому акції на суму вартості зазначених багаторічних насаджень тимчасово залишаються у власності держави у розмірі не менше 25 відсотків.

Приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств, що виробляють вино та інші алкогольні напої, здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства із збереженням у власності держави майна структурних підрозділів по виробництву готових алкогольних напоїв з урахуванням вимог, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону.

Стаття 10. Приватизація майна в зоні відселення

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які знаходяться у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та в зонах відселення у зв'язку з державними і громадськими потребами, незалежно від джерел його придбання, здійснюється шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства з безоплатною передачею майна їх працівникам.

Якщо відселення у визначені строки не проведено відповідними державними органами, то громадяни, які проживають у зоні відселення і зазнали обмежень у правах землекористування та користування жилими приміщеннями, мають право на одержання грошової компенсації в розмірах та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Приватизація майна радгоспів-технікумів і
дослідних господарств

Приватизація майна дослідних господарств, експериментальних виробництв, проектно-конструкторських та інших підприємств, підпорядкованих навчальним та науково-дослідним установам, радгоспів-технікумів здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України шляхом перетворення їх в акціонерні товариства. При цьому частка державного майна (акцій) повинна становити не менше 51 відсотка загальної вартості майна.

Розділ IV
Приватизація майна підприємств та організацій рибної галузі

Стаття 12. Приватизація майна рибних господарств

Приватизація майна рибних господарств (рибокомбінатів, рибоводно-меліоративних станцій, нерестово-виросних рибницьких господарств), які спеціалізуються на вирощуванні рибопосадкового матеріалу та товарної риби у ставках, басейнах, лиманах та інших внутрішніх водоймах, здійснюється шляхом перетворення їх у колективні господарства або у відкриті акціонерні товариства на умовах, передбачених статтями 5, 6 і 7 цього Закону. При цьому повинні забезпечуватися технологічна єдність виробництва та цілісність майнових комплексів.

Стаття 13. Приватизація майна підприємств та організацій, що
обслуговують рибні господарства

Приватизація майна комбікормових заводів, що виготовляють спеціальні рибні корми, підприємств, де виготовляється обладнання для рибництва та знаряддя лову, пересувних механізованих колон, які спеціалізуються на будівництві та ремонті рибогосподарських об'єктів, здійснюється на умовах, передбачених статтями 2, 3 і 4 цього Закону.

Стаття 14. Приватизація майна переробних підприємств та
об'єктів океанічного рибопромислового флоту

Приватизація майна рибокомбінатів і рибозаводів по переробці океанічної (морської) сировини та об'єктів океанічного рибопромислового флоту здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ V
Приватизація майна переробних підприємств лісового
господарства

Стаття 15. Спосіб приватизації

Приватизація майна переробних підприємств лісового господарства незалежно від вартості їх майна (але не менше необхідної для створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з законодавством України) проводиться шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Порядок розподілу акцій

Розподіл акцій переробних підприємств лісового господарства між підприємствами лісовідновлення, лісорозведення і охорони лісу здійснюється пропорційно до об'ємів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за 5 років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше 5 років, - за час їх діяльності, з наступним розподілом акцій між працівниками цих підприємств та прирівняними до них особами на пільгових умовах (за приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів).

Розділ VI
Інші питання приватизації підприємств
агропромислового комплексу

Стаття 17. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва

Об'єкти незавершеного будівництва агропромислового комплексу, які не були приватизовані відповідно до законодавства України з питань приватизації, можуть передаватися органами приватизації сільськогосподарським підприємствам (у тому числі недержавним) для завершення їх будівництва з наступним пріоритетним правом викупу працівниками зазначених підприємств частки державного майна цих об'єктів.

Стаття 18. Термін збереження спеціалізації підприємств, що
приватизуються

У разі приватизації підприємств харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших несільськогосподарських підприємств та організацій агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам і підприємствам рибного та лісового господарства, передбачається збереження їх виробничої спеціалізації протягом не менш як 10 років.

Стаття 19. Використання об'єктів соціально-побутового
призначення

У процесі приватизації майна державних підприємств, зазначених у статтях 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 15 цього Закону, об'єкти соціально-побутового призначення, інженерні мережі та споруди комунального господарства, включаючи побудовані за рахунок коштів фонду соціального розвитку, передаються органами приватизації в комунальну власність за згодою власників підприємств.

Заклади фізкультурно-спортивного призначення можуть передаватися на таких же умовах, без зміни їх профілю, сільським спортивним товариствам.

Стаття 20. Приватизація часток (паїв) держави у майні
підприємств із змішаною формою власності

Приватизація часток (паїв) держави у майні підприємств із змішаною формою власності (включаючи орендні), визначених статтями 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 і 15 цього Закону, здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених відповідно статтями 3, 6 і 7 цього Закону, якщо інше не передбачено їх установчими документами.

Державні підприємства, зазначені у статті 2 цього Закону, і підприємства із змішаною формою власності, сума вартості майна яких є недостатньою для формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства, приватизуються шляхом викупу майна працівниками цих підприємств та особами, зазначеними у частині третій статті 3 цього Закону, за приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти і компенсаційні сертифікати на умовах, передбачених статтею 3 цього Закону, або за кошти підприємств із змішаною формою власності.

Стаття 21. Перетворення підприємств, створених шляхом викупу
державного майна, зданого в оренду, у відкриті
акціонерні товариства

Підприємства, створені шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, зазначені в статтях 2, 13 і 15 цього Закону, які мають або мали прямі договірні зв'язки із сільськогосподарськими товаровиробниками, підлягають перетворенню за рішенням зборів учасників товариства у відкриті акціонерні товариства. При цьому для продажу сільськогосподарським товаровиробникам, які є для зазначених підприємств або акціонерних товариств постачальниками сировини, споживачами робіт і послуг, у порядку, передбаченому статтями 3 і 4 цього Закону, здійснюються додатковий випуск акцій та їх продаж для того, щоб загальна кількість акцій для сільськогосподарських товаровиробників становила не менше 51 відсотка статутного фонду.

Оплата акцій може здійснюватися в порядку взаєморозрахунків між акціонерним товариством та сільськогосподарськими підприємствами за здану продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Продаж додаткового випуску акцій здійснюється протягом шести місяців, а кошти, одержані акціонерним товариством від їх реалізації, спрямовуються на збільшення статутного фонду.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, зазначених у статтях 2, 13, 15 і 21 цього Закону, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється. ( Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 165-XIV від 06.10.98, N 3610-VI від 07.07.2011 )

Стаття 22. Використання коштів, одержаних від приватизації
майна підприємств агропромислового комплексу

Кошти, одержані від приватизації майна підприємств агропромислового комплексу, спрямовуються до позабюджетного фонду приватизації і використовуються для нарощування виробництва продукції, модернізації і технічного переозброєння приватизованих підприємств агропромислового комплексу, створення нових робочих місць у цій галузі та для покриття витрат, пов'язаних з проведенням приватизації.

Стаття 23. Порядок приватизації майна окремих радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств на безоплатній основі відповідно до статей 6, 8 і 10 цього Закону здійснюється за прискореною процедурою.

Державні органи приватизації створюють комісії по підготовці до приватизації у складі керівника (голови комісії) та головного бухгалтера підприємства, що приватизується, представників відповідного державного органу приватизації та органу, уповноваженого управляти державним майном. Зазначена комісія розробляє план приватизації у місячний термін з дня затвердження її складу.

Оцінка майна здійснюється на підставі даних балансу на початок відповідного року та за результатами останньої повної інвентаризації майна підприємства.

Стаття 24. Використання аудиторських послуг та оплата за
посвідчення договорів купівлі-продажу майна під
час його приватизації

Проведення аудиту під час приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств не є обов'язковим.

Керівники та головні бухгалтери підприємств, що приватизуються, несуть відповідальність за достовірність даних, на підставі яких здійснюється оцінка вартості об'єктів приватизації відповідно до законодавства України.

При проведенні аудиту об'єкта приватизації оплата послуг аудитора відноситься на затрати виробництва.

За посвідчення договорів купівлі-продажу майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у зв'язку з його приватизацією державне мито справляється в розмірі 0,001 відсотка вартості майна, що приватизується.

Стаття 25. Приватизація майна підприємств та організацій, що
здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів
України

Підприємства та організації агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства. При цьому в статутному фонді товариств першочергово визначається частка акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій розміщується з наданням пільг, передбачених статтями 3, 6, 7 і 8 цього Закону.

Стаття 26. Управління часткою державного майна (акцій)

Частка майна (акцій), що залишається у власності держави під час приватизації підприємств агропромислового комплексу, передається в управління органам, уповноваженим управляти державним майном.

Стаття 27. Приватизація майна підсобних сільських господарств
підприємств, установ та організацій

Майно підсобних сільських господарств підприємств, установ та організацій або створених на базі сільськогосподарських підприємств структурних підрозділів підприємств, установ та організацій, за рішенням трудових колективів цих господарств (підрозділів), приватизується на умовах, передбачених статтями 5, 6, 7 і 8 цього Закону.

Стаття 28. Заключні положення

Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст.293).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 1996 року
N 290/96-ВР