Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 грудня 1999 р. N 2311
Київ

Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації
Закону Украї
ни "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1318 від 10.10.20
01
N 277 від 11.03.20
02
N 726 від 15.05.20
03
N 501 від 14.04.20
04
N 1082 від 25.08.20
04
N 1657 від 29.11.20
06
N 1310 від 08.11.20
07
N 118 від 02.02.20
11
N 849 від 10.08.20
11 )

( У назві та тексті Постанови слова "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна
техніка", "Інститут електрозварювання імені
Є.О. Патона", "Інститут монокристалів" виключено на
підставі Постанови КМ N 501 від
14.04.2004 )

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку;

Порядок розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків; ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 501 від 14.04.2004 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1999 р. N 2311

Положення
про порядок розгляду та затвердження пріоритетних
напрямів діяльності технологічного парку

1. Це Положення визначає порядок розгляду Президією Національної академії наук та затвердження МОН пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1082 від 25.08.2004 )

2. Технологічний парк подає до Президії Національної академії наук такі документи (у двох примірниках): ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

лист-звернення про розгляд переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

перелік пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку (далі - перелік);

пояснювальну записку з детальним обгрунтуванням віднесення запропонованих напрямів до пріоритетних, доцільності їх розвитку та прогнозом наслідків їх реалізації;

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів кожного учасника технологічного парку - для технологічного парку - групи юридичних осіб. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006; в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011 )

3. Пояснювальна записка до переліку має включати: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

обґрунтування відповідності запропонованих пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку основним статутним напрямам діяльності технологічного парку (для технологічного парку - юридичної особи) та основним статутним напрямам діяльності учасників технологічного парку (для технологічного парку - групи юридичних осіб) пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ), та пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ); ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 726 від 15.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

порівняльний аналіз стану розробок, що здійснюються за цими напрямами у світі та в Україні, їх актуальність і тенденції розвитку;

обгрунтування наявності достатнього наукового, технічного та технологічного потенціалу технологічного парку або його базової організації за заявленими пріоритетними напрямами діяльності;

показники конкурентоспроможності науково-технічної та інноваційної продукції технологічного парку на внутрішньому і зовнішньому ринку та розрахунки потенційних обсягів її споживання;

прогноз соціально-економічних, бюджетних та екологічних наслідків діяльності технологічного парку за заявленими ним пріоритетними напрямами діяльності. ( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

4. Після перевірки комплектності документів, зазначених у пункті 2 цього Положення (далі - документи), Президія Національної академії наук реєструє їх надходження та видає технологічному парку письмове підтвердження факту одержання від нього документів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 від 29.11.2006 )

4-1. Президія Національної академії наук протягом 20 днів опрацьовує документи та готує висновок щодо доцільності затвердження переліку з формулюванням у разі наявності конкретних зауважень і надсилає його технологічному парку. ( Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1082 від 25.08.2004; в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

5. Технологічний парк у разі надходження висновку із зауваженнями президії Національної академії наук доопрацьовує перелік і надсилає його до МОН разом з документами та копією висновку президії Національної академії наук. ( Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 1082 від 25.08.2004, N 1657 від 29.11.2006 )

6. МОН у триденний строк розглядає документи і виносить їх на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія). ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

7. Комісія розглядає подані МОН документи у 30-денний строк після їх надходження та надає МОН рекомендації стосовно затвердження переліку. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

8. З урахуванням рекомендацій Комісії МОН затверджує у п'ятиденний строк перелік або повертає документи технологічному парку на доопрацювання з формулюванням зауважень у разі, коли:

парком не подано документи або у поданих документах не відображені відомості відповідно до вимог пунктів 2 і 3 цього Положення;

у документах виявлено недостовірні відомості;

запропоновані парком пріоритетні напрями його діяльності не відповідають основним статутним напрямам діяльності технологічного парку - юридичної особи, основним статутним напрямам діяльності учасників технологічного парку - групи юридичних осіб, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ), та пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 );

науковий, технічний, технологічний, кадровий, виробничий та фінансово-економічний потенціал парку недостатній для реалізації запропонованих ним пріоритетних напрямів його діяльності. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

9. Технологічний парк має право після доопрацювання переліку повторно подати його разом з документами на розгляд президії Національної академії наук. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

10. Зміни і доповнення до затвердженого переліку вносяться у порядку, визначеному цим Положенням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1999 р. N 2311

Порядок
розгляду, експертизи та державної реєстрації
проектів технологічних парків

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків (далі - проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавець проекту - технологічний парк, його учасник, спільне підприємство, що безпосередньо реалізують проект парку;

устатковання, обладнання - машини (крім транспортних засобів, призначених для перевезення людей і/або вантажу, установленого на них спеціального обладнання чи механізмів, а також усіх видів автомобілів, тракторів, мотоциклів, інших механічних транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі під час реалізації проекту;

комплектувальні вироби - вироби, що являють собою деталі устатковання (обладнання) або їх сукупність, мають конструктивну цілісність, виготовлені за комплектами конструкторської та технологічної документації, призначені для застосування у складі устатковання (обладнання), не виконують без з'єднання з іншими деталями самостійні функції, не зазнають змін у процесі їх застосування у складі устатковання (обладнання) та призначені для використання під час реалізації проекту;

матеріали - речовини, призначені для подальшої промислової обробки з метою одержання напівфабрикатів або продукції, що використовуються під час реалізації проекту, якщо такі речовини не добуваються або не виробляються в Україні (крім речовин, що класифікуються згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) за групами 1-24, або є підакцизними товарами, а також природними компонентами, які підлягають подальшій переробці).

3. Державна реєстрація проекту здійснюється МОН за поданням Національної академії наук таких документів, підготовлених технологічним парком (у трьох примірниках):

1) заява згідно з додатком 1;

2) проект, підписаний:

керівником парку - для технологічного парку - юридичної особи;

керівниками керівного органу парку, учасника технологічного парку та/або спільного підприємства - для технологічного парку - групи юридичних осіб.

Проект готується за формою, затвердженою МОН за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Мінпромполітики, Державною податковою адміністрацією та Держмитслужбою.

Проект прошивається, нумерується і засвідчується печатками технологічного парку та виконавців проекту;

3) нотаріально засвідчені копії установчих документів виконавців проекту;

4) копії договору про спільну діяльність - для технологічного парку як групи юридичних осіб, переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого МОН, декларацій з податку на прибуток виконавців проекту за останні два роки (поквартально), засвідчені їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

5) нотаріально засвідчена копія ліцензії на право займатися діяльністю, що передбачена у проекті;

6) баланс виконавців проекту (форма N 1) за два останні роки (поквартально), засвідчений їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

7) звіти про фінансові результати виконавців проекту (форма N 2) за два останні роки (поквартально), засвідчені їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

8) звіт про рух коштів виконавців проекту (форма N 3) за попередній рік, засвідчений їх печатками;

9) звіт про власний капітал виконавців проекту (форма N 4) за попередній рік, засвідчений їх печатками.

Технологічний парк несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в підготовлених ним документах.

4. У разі коли для реалізації проекту передбачається ввезення нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, проект повинний містити їх перелік із зазначенням коду згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і обсягів (далі - номенклатура ввезення) та обґрунтуванням доцільності ввезення в Україну.

5. МОН реєструє документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку (далі - документи), проводить перевірку відповідності документів вимогам пункту 3 цього Порядку, здійснює державну наукову та науково-технічну експертизу (далі - експертиза), передає їх на розгляд Мінекономіки, Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.

Експертиза здійснюється МОН відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) на замовлення виконавця проекту. Строк експертизи не може перевищувати 30 днів з моменту реєстрації МОН документів.

За дорученням МОН уповноважена експертна організація оформляє за результатами експертизи висновок, який затверджується наказом МОН.

Номенклатура ввезення надсилається Держмитслужбі для опрацювання в частині відповідності устатковання, обладнання, комплектувальних виробів і матеріалів кодам УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14 , 2371в-14, 2371г-14 ).

Центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду номенклатури ввезення подають МОН обґрунтовані висновки стосовно того, що в Україні не виробляються зазначені у номенклатурі устатковання, обладнання, комплектувальні вироби і матеріали.

6. У разі невідповідності поданих Національною академією наук документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, МОН повертає їх протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації Національній академії наук з обґрунтуванням причини.

7. Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з урахуванням критеріїв, визначених МОН, і не пізніше ніж через 20 днів з моменту їх надходження подають МОН висновки щодо реєстрації проекту.

На підставі позитивних висновків МОН протягом 10 робочих днів з моменту їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, який ведеться у спеціальному журналі, і видає керівникові технологічного парку або його керівного органу (уповноваженій керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту (далі - свідоцтво) за формою згідно з додатком 2, що фіксується у спеціальному журналі за підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

8. Свідоцтво видається на строк реалізації проекту, але не більш як на п'ять років. Після закінчення визначеного строку державна реєстрація і відповідний запис у державному реєстрі скасовуються за рішенням МОН. Про скасування державної реєстрації проекту МОН повідомляє у триденний строк з моменту прийняття рішення керівнику технологічного парку, виконавця проекту, Мінфін та орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі.

9. Свідоцтво є підставою для запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) та відкриття спеціальних рахунків.

Цільові субсидії, передбачені Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), надаються технологічному парку та виконавцю проекту починаючи з дня державної реєстрації проекту та відкриття спеціального рахунка в територіальному органі Державної казначейської служби відповідно до наказу Державного казначейства від 2 грудня 2002 р. N 221 для зарахування сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством під час ввезення на територію України для реалізації проектів технологічних парків нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, за умови подання виконавцем проекту до органу державної податкової служби за його місцезнаходженням і до органу митного контролю нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію проекту, копії проекту та номенклатури ввезення. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 118 від 02.02.2011 )

10. У разі надходження до МОН негативного висновку, оформленого за результатами експертизи, або висловлення центральними органами виконавчої влади зауважень до проекту МОН приймає рішення про вмотивовану відмову в державній реєстрації проекту та у триденний строк повертає Національній академії наук документи з обґрунтуванням причини.

Національна академія наук разом з технологічним парком, у реєстрації проекту якого відмовлено, мають право після доопрацювання документів повторно подати їх на розгляд МОН.

МОН реєструє документи відповідно до пунктів 3 і 4 цього Порядку та передає їх на розгляд центральних органів виконавчої влади, які висловили зауваження. Строк розгляду документів не може перевищувати 20 днів з моменту їх надходження.

11. У разі повторного надходження зауважень від центральних органів виконавчої влади МОН може внести у триденний строк подані технологічним парком документи на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія).

12. Комісія за участю представників центральних органів виконавчої влади, що висловили зауваження, розглядає подані МОН документи у 20-денний строк з моменту їх надходження та надає МОН рекомендації щодо врегулювання розбіжностей стосовно доцільності державної реєстрації проекту.

З урахуванням рекомендацій Комісії МОН приймає у триденний строк рішення щодо державної реєстрації проекту або повертає документи Національній академії наук з обґрунтуванням причин.

Національна академія наук разом з технологічним парком мають право після доопрацювання проекту подати його на розгляд МОН.

Якщо зауваження враховано повністю, МОН здійснює державну реєстрацію проекту згідно з пунктом 7 цього Порядку.

13. Рішення про державну реєстрацію або відмову у реєстрації проекту МОН приймає у строк, який не може перевищувати 90 днів з дати реєстрації документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

14. Технологічний парк може ініціювати внесення змін до зареєстрованого МОН проекту. Зміни розглядаються МОН за поданням Національної академії наук і схвалюються за погодженням з Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінфіном та Держмитслужбою, у разі: ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 08.11.2007 )

зміни коду УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) устатковання, обладнання, комплектувальних виробів і матеріалів, включених до номенклатури ввезення;

зміни номенклатури ввезення, що не призводить до збільшення загальної вартості імпорту необхідних для реалізації проекту товарів; ( Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1310 від 08.11.2007 )

скорочення номенклатури ввезення.

Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1-13 цього Порядку.

15. Скасування державної реєстрації проекту та запису у державному реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва здійснюється на підставі рішення МОН, прийнятого:

з ініціативи технологічного парку;

у разі встановлення за результатами проведеної МОН, іншим уповноваженим органом перевірки факту порушення виконавцем проекту вимог законодавства або недодержання умов реалізації проекту.

16. Про скасування державної реєстрації проекту до закінчення строку дії свідоцтва МОН повідомляє у п'ятиденний строк з моменту прийняття рішення Національну академію наук, керівнику технологічного парку, виконавця проекту, Мінфін та орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі.

( В редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

Додаток 1
до Порядку

               ЗАЯВА
про розгляд проекту технологічного парку

__________________________________________________________________
(найменування проекту)

Технологічний парк _______________________________________________
(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
її адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номери телефонів,

__________________________________________________________________
телефаксу, найменування установи банку, що обслуговує парк,

__________________________________________________________________
номери рахунків, телефони установи банку)

Строк реалізації проекту від _____ 200___ р. до ______ 200__ року.

Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ____________________________________________________
(найменування,

__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)


_________________________ ______________ _______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
технологічного парку,

_______________________
його керівного органу)

М.П.

"____" _____________ 200__ р.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

Додаток 2
до Порядку

        Міністерство освіти і науки України

              СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію проекту технологічного парку

___ _____________ 200__ р.               N ________

__________________________________________________________________
(найменування проекту технологічного парку)

Технологічний парк (керівний орган технологічного парку) _________

__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ____________________________________________________
(найменування,

__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

Строк реалізації проекту від __ ___ 200__ р. до __ ___ 200__ року.

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ______________

__________________________________________________________________
(найменування, ким і коли затверджений)


Міністр освіти і науки __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 277 від 11.03.2002, N 1082 від 25.08.2004; в редакції Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )

( Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1657 від 29.11.2006 )