Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 2007 р. N 712
Київ

Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного
дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 427 від 09.06.20
10
N 31 від 19.01.20
11
N 849 від 10.08.201
1 )

Відповідно до статті 22 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 712

Порядок
видачі експлуатаційного дозволу для потужностей
(об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації
харчових продуктів

( У тексті Порядку слова "скасування" і "скасований" замінено
відповідно словами "анулювання" і "анульований" згідно з
Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, призупинення (далі - тимчасове зупинення), анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

2. Оператори потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного санітарного лікаря, який видається на кожну з таких потужностей.

3. Оператори потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та оператори агропродовольчих ринків повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини на кожну з таких потужностей (об'єктів).

4. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності (об'єкти), що розташовані за однією адресою (тільки територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання з деталізацією на рівні виробничої лінії) і визначені власником потужностей (об'єктів).

5. Оператори потужностей (об'єктів) повинні отримати експлуатаційний дозвіл на кожну з потужностей (об'єктів) у таких випадках:

після введення в експлуатацію побудованих (реконструйованих) об'єктів з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

у разі зміни виду господарської діяльності та стану капітальних приміщень;

якщо експлуатаційний дозвіл був анульований;

у разі здійснення експорту харчових продуктів.

6. Виконавцями заходів, необхідних для видачі експлуатаційного дозволу, є посадові особи відповідно державної санітарно-епідеміологічної або ветеринарної служби.

7. Розмір плати за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу становить 200 гривень (без урахування податку на додану вартість). Плата за проведення необхідних досліджень та вимірювань стягується відповідно до законодавства. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

8. Для отримання експлуатаційного дозволу оператору потужностей (об'єктів) необхідно звернутися із заявою до головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідної території за формою, встановленою головним державним санітарним лікарем України або головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

9. До заяви додаються:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ( Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011 )

копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку; ( Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 427 від 09.06.2010 )

перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

10. Заява та документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, подаються в одному примірнику особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом. У разі подання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

11. Після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби або державної ветеринарної служби проводить інспекцію потужностей (об'єктів) з метою встановлення відповідності санітарним заходам.

12. Інспекція потужностей (об'єктів), підконтрольних санітарній службі, проводиться відповідними державними санітарними інспекторами, а підконтрольних ветеринарній службі, - відповідними державними ветеринарними інспекторами.

13. Строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів, передбачених цим Порядком.

Для усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк видачі експлуатаційного дозволу може бути продовжений.

14. У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу оператору потужностей (об'єктів) надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття з обґрунтуванням відмови.

15. Експлуатаційний дозвіл видається у формі згідно з додатком до Порядку в трьох примірниках.

Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий залишається відповідно у державній санітарно-епідеміологічній службі або ветеринарній службі, третій примірник надсилається відповідно до головного державного санітарного лікаря України або головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

16. У разі коли оператор потужностей (об'єктів), який вже має експлуатаційний дозвіл, побудував нові або здійснює реконструкцію споруд і планує використовувати їх для виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, встановлює нову виробничу лінію, такий оператор повинен звернутися із заявою відповідно до головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини про такі наміри не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку такого виробництва, переробки або реалізації.

Відповідна санітарна або ветеринарна служба повинна провести інспекцію нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній та необхідні дослідження протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.

Оператор потужностей (об'єктів) може почати використання нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній після отримання акта за результатами проведення інспекції, якщо такий акт підтверджує відповідність вимогам санітарних заходів. Якщо в акті вказані невідповідності вимогам санітарних заходів, використання нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній можливе тільки після проведення повторної інспекції з оформленням відповідного акта.

У разі необхідності усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк здійснення зазначеної процедури може бути продовжений.

17. Витрати на проведення повторних інспекцій, передбачених у пункті 16 цього Порядку, відшкодовуються за рахунок оператора потужностей (об'єктів).

18. Потужності (об'єкти) та їх оператори заносяться до реєстру потужностей (об'єктів), який ведеться в порядку, встановленому МОЗ або Мінагрополітики з присвоєнням персонального контрольного (реєстраційного) номера.

19. Дія експлуатаційного дозволу не підлягає тимчасовому зупиненню у разі якщо під час здійснення державного контролю або державного нагляду за дотриманням санітарних заходів відповідний інспектор виявляє:

порушення умов експлуатаційного дозволу, яке можна негайно усунути в його присутності;

порушення умов експлуатаційного дозволу, яке неможливо негайно усунути, але яке не становить безпосередньої загрози для життя та здоров'я населення.

20. У випадку, зазначеному в абзаці третьому пункту 19 цього Порядку, відповідний інспектор видає припис про усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу відповідних об'єктів санітарних заходів, про що негайно звітує відповідно головному державному санітарному лікарю або головному державному інспектору ветеринарної медицини чи їх заступникам та бере на контроль виконання вимог такого припису.

21. Дія експлуатаційного дозволу тимчасово зупиняється постановою про тимчасове зупинення експлуатаційного дозволу відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників на підставі припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

Поновлення дії експлуатаційного дозволу проводиться за рішенням відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників за умови виконання вимог припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

22. Дія експлуатаційного дозволу анулюється постановою про анулювання дії експлуатаційного дозволу відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників у разі невиконання у встановлені строки вимог припису про усунення допущених порушень або припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

Постанова про анулювання експлуатаційного дозволу є підставою для виключення таких потужностей (об'єктів) з відповідного реєстру.

Оператор потужностей (об'єктів), експлуатаційний дозвіл на які був анульований, має право подавати заяву на видачу іншого експлуатаційного дозволу не раніше ніж через шість місяців після дати анулювання попереднього дозволу. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

23. Тимчасове зупинення, анулювання експлуатаційного дозволу на потужності оприлюднюється на офіційному сайті МОЗ або Мінагрополітики та/або в інший спосіб.

24. Оператор потужностей (об'єктів), експлуатаційний дозвіл на які був тимчасово зупинений чи анульований, може оскаржити рішення про тимчасове зупинення чи анулювання цього експлуатаційного дозволу до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини протягом десяти днів після отримання рішення або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

25. Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.

26. Умовою експлуатаційного дозволу є дотримання оператором потужностей (об'єктів) санітарних заходів. Перевірка дотримання на потужностях (об'єктах) санітарних заходів проводиться посадовими особами відповідно санітарної або ветеринарної служби та оформляється актом.

27. У разі зміни назви потужностей (об'єктів), адреси, закриття або передачі іншому суб'єкту господарювання оператор потужностей (об'єктів) у місячний строк письмово повідомляє МОЗ або Мінагрополітики та відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини.

28. Дії посадових осіб державної санітарної або державної ветеринарної служби можуть бути оскаржені до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини або до суду.

Додаток
до Порядку

              Герб України

    ____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду,

    ____________________________________________________
який видав експлуатаційний дозвіл)

           ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ
для потужностей (об'єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів

 N _______                   від ______ 200_ р.

   1. __________________________________________________________
(найменування оператора потужностей (об'єктів),

   _____________________________________________________________
форма власності)

   2. __________________________________________________________
(поштова та юридична адреса, телефон, ідентифікаційний код

   _____________________________________________________________
або номер оператора потужностей (об'єктів)

   3. __________________________________________________________
(вид господарської діяльності)

   4. __________________________________________________________
(асортимент продукції)

   _____________________________________________________________

   Персональний контрольний (реєстраційний) номер ________

   Дата реєстрації _______ 200_ р.

   Керівник територіального
органу державного нагляду

   ___________________  ____________   ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

             М.П.