Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2009 р. N 1294
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 405 від 3 вересня 2014
р.)

Про затвердження Порядку видачі сертифіката
відповідності послуг із зберігання зерна
та продуктів його переробки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 849 від 10.08.20
11 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1294

Порядок
видачі сертифіката відповідності послуг
із зберігання зерна та продуктів
його переробки

1. Цей Порядок регламентує організацію державного регулювання ринку зерна в Україні шляхом сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і поширюється на суб'єкти зберігання зерна - зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні та комбікормові підприємства), суб'єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та інші суб'єкти господарювання, що беруть участь у процесі зберігання зерна, та органи сертифікації послуг зернових складів.

2. Контроль за виконанням цього Порядку покладається на Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (далі - Держконтрольсільгосппрод), що є спеціально уповноваженим державним органом у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

4. Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує, що послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки відповідають правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки на зерновому складі (далі - правила і технічні умови). Якщо у власності юридичної особи перебуває кілька територіально відокремлених зерносховищ, він повинен мати сертифікат за місцем розташування кожного зерносховища. Форма сертифіката затверджується Держконтрольсільгосппродом.

5. Процедура видачі сертифіката здійснюється у три етапи:

1) надання послуг з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу;

2) оформлення та видача сертифіката;

3) технічний нагляд.

6. Надання послуги з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу та технічний нагляд проводяться територіальними органами Держконтрольсільгосппроду за місцем розташування зернового складу (далі - територіальний орган).

Послуги з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу надаються на платній основі на підставі договору, укладеного між заявником та територіальним органом. Вартість таких послуг визначена у постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 834 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2123).

7. Строк дії сертифіката - один рік.

8. Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікація послуг) є одним з основних напрямів здійснення державного контролю за відповідністю правилам і технічним умовам послуг, що надаються зерновими складами, підтвердженням якої є видача сертифіката.

9. Для проведення сертифікації послуг суб'єкт зберігання зерна подає Держконтрольсільгосппроду заяву в двох примірниках, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та засвідчені в установленому порядку копії: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

( Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 849 від 10.08.2011 )

статутних документів;

свідоцтва про право власності на зерносховище;

у разі оренди зерносховища - договору оренди, договору поруки з власником зерносховища та/або договору гарантії з банківською установою;

довідки про відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо визнання його банкрутом;

свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробничо-технологічної лабораторії;

проектно-технічної і нормативної документації на об'єкти виробничого та допоміжного призначення, документації про технологію, обладнання, прилади, зерно та продукти його переробки, методи визначення якості зерна та продуктів його переробки та документів, що підтверджують вартість послуг;

дозвільних документів державних органів пожежного нагляду, охорони праці та промислової безпеки, санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства.

10. Подання суб'єктом зберігання зерна необхідних документів не в повному обсязі є підставою для відмови у видачі сертифіката. У такому разі територіальний орган у десятиденний строк після реєстрації заяви надсилає суб'єкту зберігання зерна вмотивовану відмову в проведенні сертифікації.

11. Держконтрольсільгосппрод реєструє заяву та додані до неї копії документів у журналі обліку і надсилає їх до відповідного територіального органу для проведення попереднього аналізу документів та приймає рішення щодо сертифікації послуг.

12. У разі прийняття позитивного рішення щодо проведення сертифікації послуг територіальний орган укладає із заявником договір про організацію та проведення комплексу робіт із сертифікації.

У договорі обов'язково зазначаються:

вартість послуг;

строки виконання;

вимоги до надання послуг із сертифікації послуг.

13. Начальник територіального органу своїм наказом утворює комісію з проведення сертифікації послуг (далі - комісія).

14. Під час сертифікації послуг комісія:

проводить перевірки:

- наявності договорів на енерго-, газо- та водопостачання;

- матеріально-технічного стану суб'єкта зберігання зерна;

- наявності нормативної, технологічної, дозвільної та іншої документації;

- наявності договорів складського зберігання зерна та продуктів його переробки;

- правильності визначення якості зерна та продуктів його переробки шляхом проведення випробувань лабораторією державної хлібної інспекції, роботи лабораторного обладнання;

- правильності ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки;

- наявності технічної можливості підключення до Інтернету, якщо суб'єкт зберігання зерна сертифікується вперше;

- ведення обліку та обігу складських документів на зерно та реєстру зернового складу, якщо зерновий склад сертифікується не вперше;

здійснює контроль за виконанням технологічних процесів;

проводить аналіз одержаних результатів та приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката.

15. На підставі матеріалів перевірок, зазначених у пункті 14 цього Порядку, комісія складає акт проведення сертифікації послуг, у якому зазначаються:

відомості про територіальний орган, що проводила сертифікацію;

відомості про суб'єкт зберігання зерна;

найменування нормативних документів, на відповідність яким проводилися перевірки;

висновки щодо відповідності (невідповідності) послуг вимогам правил і технічних умов;

пропозиції щодо доцільності видачі сертифіката.

16. Акт проведення сертифікації послуг складається у двох примірниках і підписується головою та членами комісії. Один примірник акта залишається у територіальному органі, а другий - надсилається суб'єкту зберігання зерна.

17. На підставі акта проведення сертифікації послуг територіальний орган приймає рішення про видачу сертифіката та надсилає його до Держконтрольсільгосппроду в двох примірниках.

18. Сертифікат видається Держконтрольсільгосппродом на підставі рішення територіального органу.

19. Держконтрольсільгосппрод розглядає і затверджує рішення територіального органу та протягом не більш як 30 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів виготовляє сертифікат у двох примірниках.

Один примірник сертифіката та його копія разом з одним примірником рішення територіального органу про його видачу повертається зазначеному територіальному органу для реєстрації сертифіката та видачі його зерновому складу.

Другий примірник сертифіката надсилається до державного підприємства "Держреєстри України" для включення його до реєстру сертифікатів, яке проводиться безоплатно.

20. У разі невідповідності послуг вимогам правил і технічних умов територіальний орган приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом не більш як 30 днів після надходження документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

21. Якщо після закінчення зазначеного строку рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката не буде прийняте, послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються суб'єктом зберігання зерна, вважаються сертифікованими.

22. У разі відмови у видачі сертифіката повторна сертифікація послуг може бути проведена відповідно до цього Порядку після усунення виявлених недоліків.

23. Якщо зерновий склад змінив назву, юридичну адресу, форму власності, власника та місткість, сертифікація послуг проводиться повторно відповідно до цього Порядку.

24. У разі втрати (пошкодження) сертифіката зерновий склад письмово повідомляє про це територіальний орган, що прийняв рішення про видачу сертифіката.

Замість втраченого (пошкодженого) сертифіката на підставі письмового звернення зернового складу територіальний орган видає засвідчену в установленому порядку копію сертифіката.

25. Контроль за дотриманням зерновим складом правил і технічних умов здійснює територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг.

26. Технічний нагляд здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката.

Комісія визначає обсяг, зміст і порядок проведення технічного нагляду і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка затверджується начальником територіального органу.

27. Позаплановий технічний нагляд проводиться комісією у разі:

письмового звернення до територіального органу поклажодавця щодо порушення зерновим складом Технічного регламенту зернового складу, вимог нормативних і технічних документів під час приймання, доробки, зберігання та відвантаження зерна, що призвело до втрати ваги, неправильного визначення або погіршення якості зерна та продуктів його переробки;

потреби у перевірці здійснення коригувальних заходів, якщо дія сертифіката зупинена;

звернення судових та правоохоронних органів згідно із законодавством.

28. За результатами технічного нагляду комісія складає звіт з висновком щодо відповідності послуг зернового складу встановленим вимогам.

Один примірник звіту надсилається зерновому складу.

29. У разі виявлення невідповідності послуг, які надає зерновий склад, правилам і технічним умовам територіальний орган має право зупинити дію сертифіката на строк, що не перевищує 30 діб, або анулювати його.

30. Дія сертифіката може бути зупинена у разі виявлення невідповідності послуг, які надає зерновий склад, правилам і технічним умовам та Технічному регламенту зернового складу, якщо такі порушення можуть бути повністю усунені протягом строку, визначеного пунктом 29 цього Порядку.

31. Про зупинення дії сертифіката територіальний орган приймає рішення, яке надсилає зерновому складу, Держконтрольсільгоппроду і державному підприємству "Держреєстри України" для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

Дія сертифіката поновлюється у разі своєчасного усунення зерновим складом недоліків, які призвели до зупинення дії сертифіката, про що територіальний орган повідомляє листом Держконтрольсільгоппрод та державне підприємство "Держреєстри України" для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

У разі зупинення дії сертифіката складські документи на зерно не видаються.

32. Підставою для анулювання сертифіката є недотримання зерновим складом правил і технічних умов під час надання послуг та у разі подання ним відповідної заяви.

33. Територіальний орган приймає рішення про анулювання сертифіката, три примірники якого надсилає на затвердження Держконтрольсільгосппроду.

Два затверджених примірники повертаються територіальному органу, один з яких надсилається зерновому складу.

Держконтрольсільгосппрод повідомляє державне підприємство "Держреєстри України" про анулювання сертифіката для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

34. У разі анулювання сертифіката видача складських документів на зерно припиняється, комісія проводить інвентаризацію бланків складських документів на зерно із складенням акта в трьох примірниках, один з яких надсилається державному підприємству "Держреєстри України", другий - територіальному органу, третій - залишається у зернового складу.

35. У разі анулювання сертифіката новий сертифікат зерновий склад отримує на загальних підставах.

36. Після закінчення строку дії сертифікат зберігається у зернового складу протягом трьох років.

37. Для розгляду спірних питань, які виникають під час проведення сертифікації послуг, при Держконтрольсільгосппроді утворюється комісія з апеляції.

38. Зерновий склад має право оскаржити рішення територіального органу про відмову у видачі або анулюванні сертифіката у судовому порядку або подати письмову апеляцію з доданням копій усіх документів комісії з апеляції не пізніше ніж протягом семи днів після надходження рішення територіального органу.

Подана апеляція не зупиняє дії прийнятого рішення.

39. Рішення комісії з апеляції доводиться до відома зернового складу та територіального органу.

40. Кошти, які надходять від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий територіальним органом в органах Державного казначейства, і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

41. Відповідальним за дотримання порядку надання платних послуг є начальник територіального органу.

42. Контроль за обліком коштів, отриманих за надання платних послуг, їх цільовим використанням, а також за правильністю встановлення розміру плати за надання послуг здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.