Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2007 р. N 736
Київ

Про запровадження державних
форвардних закупівель зерна

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 794 від 04.06.20
07
N 33 від 30.01.20
08
N 121 від 18.02.20
09
N 847 від 23.07.20
09
N 1063 від 07.10.20
09
N 849 від 10.08.20
11 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити державні форвардні закупівлі зерна.

2. Затвердити Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 липня 2005 р. N 546 "Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1622).

4. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для формування державного інтервенційного фонду, зокрема для проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 794 від 04.06.2007 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2007 р. N 736

Порядок
проведення державних форвардних закупівель зерна

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна (далі - форвардні закупівлі) з метою формування державного інтервенційного фонду. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

Форвардні закупівлі передбачають придбання зерна у сільськогосподарських товаровиробників (далі - товаровиробники) в установлений маркетинговий період за фіксованою ціною та на умовах авансового платежу у розмірі 50 відсотків його повної вартості на момент укладення форвардного біржового контракту (далі - контракт).

Постачання зерна згідно з контрактом здійснюється до 1 листопада, а остаточні розрахунки проводяться до 1 грудня поточного року. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 33 від 30.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 від 07.10.2009 )

2. Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, у межах маркетингового періоду за мінімальними інтервенційними цінами, шляхом укладення на Аграрній біржі між Аграрним фондом та товаровиробником контракту, форма якого затверджується Мінагрополітики. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

Аграрний фонд здійснює форвардні державні закупівлі зерна врожаю поточного року. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 794 від 04.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 33 від 30.01.2008 ) ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 794 від 04.06.2007 )

3. Форвардні закупівлі проводяться за мінімальними інтервенційними цінами, встановленими на зерно на відповідний маркетинговий період. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

4. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації повідомлення про проведення форвардних закупівель, визначений обсяг таких закупівель та розмір мінімальної партії зерна. Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 121 від 18.02.2009 )

5. Обсяг форвардних закупівель визначається виходячи із загального обсягу формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду на маркетинговий період. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

6. Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на умовах форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку за визначеною Фондом формою.

До заявки додаються такі документи:

довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду України чи відрахувань до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

завірена товаровиробником в установленому порядку копія довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів для ідентифікації; ( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

довідка про посівні площі об'єктів державного цінового регулювання, видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації;

копія Статуту юридичної особи та у разі, коли Статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та договору застави.

Для укладення контракту товаровиробник повинен здійснити відповідно до вимог законодавства комплексне страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь Аграрного фонду. Договір страхування подається до Аграрного фонду разом із засвідченою копією платіжного доручення про сплату страхового внеску. ( Абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

Контракт оформляється у п'яти примірниках.

Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 121 від 18.02.2009 )

7. Укладений контракт Аграрна біржа передає Аграрному фонду для прийняття ним остаточного рішення щодо виплати авансу товаровиробнику у разі подання документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та укладення договору складського зберігання зерна між покупцем та сертифікованим зерновим складом, який зазначений у заявці. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 121 від 18.02.2009 )

8. Для виплати авансу товаровиробнику Аграрний фонд подає Державному казначейству оригінал контракту.

Виплата товаровиробникові авансу проводиться Державним казначейством на підставі оригіналу контракту шляхом перерахування коштів на поточний рахунок товаровиробника. Товаровиробник у день надходження авансу на поточний рахунок видає Аграрному фонду податкову накладну на відповідну суму. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 121 від 18.02.2009 )

9. Остаточний розрахунок з товаровиробником за умови виконання контракту в повному обсязі проводиться Аграрним фондом на підставі поданих йому таких документів:

договору складського зберігання зерна;

складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду; ( Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 847 від 23.07.2009 )

акта приймання-передавання на весь обсяг зерна; ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Державною хлібною інспекцією; ( Абзаци п'ятий і шостий пункту 9 замінено абзацом згідно з Постановою КМ N 121 від 18.02.2009; в редакції Постанови КМ N 847 від 23.07.2009)

податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом.

Доставка зерна до суб'єкта його зберігання здійснюється за кошти товаровиробника.

У разі неможливості постачання товаровиробником товару згідно з контрактом проведення остаточного розрахунку можливе лише після внесення до контракту відповідних змін. ( Абзац восьмий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 121 від 18.02.2009 )

Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний фонд подає Державному казначейству оригінал контракту, згідно з яким виплачувався аванс товаровиробнику, і акт приймання-передавання зерна в повному обсязі. ( Абзац дев'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 847 від 23.07.2009 )

10. Державне казначейство на підставі документів, зазначених в абзаці дев'ятому пункту 9 цього Порядку, перераховує кошти на поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений контрактом. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 121 від 18.02.2009 )

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Аграрний фонд щомісяця подає Мінагрополітики звіт про обсяг форвардних закупівель.