Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2010 р. N 8
Київ

Про затвердження Порядку
відомчої реєстрації та ведення обліку
великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 849 від 10.08.20
11 )

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3212) та від 23 листопада 2006 р. N 1640 "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3133; 2007 р., N 90, ст. 3306) зміни, що додаються.

3. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 8

Порядок
відомчої реєстрації та ведення
обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру відомчої реєстрації (далі - реєстрація) та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб (далі - технологічний транспортний засіб) - великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва;

2) дослідження ідентифікаційних номерів - проведення експертного обстеження з використанням фізичних методів контролю з метою встановлення ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, якщо неможливо встановити їх під час візуального огляду;

3) матеріально-технічне забезпечення реєстраційних дій, взяття на облік та зняття з нього технологічних транспортних засобів (далі матеріально-технічне забезпечення реєстрації) - закупівля бланків, що використовуються під час реєстрації, державних номерних знаків (далі - номерні знаки), канцелярського приладдя;

4) перереєстрація технологічного транспортного засобу - проведення реєстраційних дій у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи;

5) реєстраційні дії - дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією або тимчасовою реєстрацією технологічного транспортного засобу на певний строк;

6) реєстрація технологічного транспортного засобу - здійснення комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків;

7) технічний огляд технологічного транспортного засобу - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування технологічного транспортного засобу;

8) тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу - видача реєстраційних документів обмеженого строку дії на технологічний транспортний засіб у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення або довгострокової передачі транспортного засобу в оренду (лізинг).

3. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держгірпромнагляду.

4. Матеріально-технічне забезпечення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік, зняття з нього та технічний огляд технологічних транспортних засобів здійснюються експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду (далі - експертно-технічні центри), у порядку, що встановлюється Держгірпромнаглядом.

5. Територіальні органи Держгірпромнагляду на підставі письмового запиту судів, органів прокуратури, СБУ, внутрішніх справ, державної податкової служби, державної виконавчої служби, митних органів, підрозділів Державтоінспекції МВС, інших територіальних органів Держгірпромнагляду, інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій видають довідки про проведені реєстраційні дії щодо зареєстрованих технологічних транспортних засобів і їх власників.

Реєстрація технологічних транспортних засобів

6. Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

У такий же строк власники зобов'язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи.

7. Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.

8. Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

9. Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі - технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон, зразок якого затверджується Держгірпромнаглядом.

Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться щороку відповідно до порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, який встановлюється Держгірпромнаглядом.

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

10. Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копії: ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу;

наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);

експлуатаційної документації;

документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;

сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

До заяви додається також акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Якщо відповідно до законодавства копії документів, зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту, не потребують нотаріального або іншого засвідчення, такі копії можуть бути виготовлені з оригіналів працівниками територіальних управлінь Держгірпромнагляду у порядку, встановленому Держгірпромнаглядом.

11. Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджена будь-якими з наведених документів:

довідкою-рахунком, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521);

актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;

договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);

рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;

рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;

договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.

12. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

13. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку.

14. Технологічний транспортний засіб, який належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що підтверджується одним із документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться запис:

"_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,

__________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи)

є співвласником".

15. Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єкта господарювання, реєструються за новим суб'єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).

16. Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника.

У реєстраційному документі такого технологічного транспортного засобу зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) малолітньої чи неповнолітньої особи або її опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про заборону зняття з обліку технологічного транспортного засобу без їх згоди, погодженої з органами опіки і піклування. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію робиться запис "Без права відчуження та керування без згоди батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника до досягнення повноліття".

Після досягнення зазначеною особою 18-річного віку здійснюється перереєстрація технологічного транспортного засобу на підставі її заяви та надання відповідного свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

17. Реєстрація виготовлених за межами України, а також самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність технологічних транспортних засобів нормативно-правовим актам з охорони праці.

18. На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та номерний знак, що відповідає державному стандарту.

Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Записи в реєстраційних документах здійснюються з використанням друкарських пристроїв, реєстраційні документи ламінуються.

19. Після реєстрації технологічних транспортних засобів заява про реєстрацію технологічного транспортного засобу (з відмітками на ній про видані свідоцтво про реєстрацію та номерний знак) і додані до заяви документи зберігаються територіальним органом Держгірпромнагляду протягом п'яти років.

20. Експлуатація технологічних транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака, талона про проходження технічного огляду забороняється.

21. Технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку. В разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу власника чи підтверджують правомірність придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є підробленими, а також у разі підроблення ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу реєстрація підлягає скасуванню. Експертне обстеження ідентифікаційних номерів у разі потреби проводиться фахівцями експертно-технічного центру.

22. Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

23. Номерний знак закріплюється на технологічному транспортному засобі у встановленому для цього місці.

Якщо для закріплення номерного знака на технологічному транспортному засобі місце не передбачено, такий знак встановлюється:

на технологічному транспортному засобі, що має жорстку кабіну, - на верхньому лівому боці задньої стінки кабіни (у межах верхнього габариту);

на технологічному транспортному засобі з м'якою (знімною) кабіною або без неї - на задній частині крила лівого заднього колеса;

на причепі, напівпричепі - на кронштейні, розміщеному під лівим боком заднього борту.

В усіх випадках номерний знак повинен бути добре укріплений та освітлений таким чином, що дає змогу визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів.

Перереєстрація технологічних транспортних засобів

24. Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака; зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; у разі переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та в інших випадках, передбачених цим Порядком.

25. Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії:

паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

документів, що підтверджують правомірність придбання чи використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб'єкта господарювання, скріпленої його печаткою;

свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу;

документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.

Копії зазначених документів виготовляються у порядку, передбаченому абзацом 9 пункту 10 цього Порядку. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

26. До перереєстрації технологічного транспортного засобу з метою звірки відповідності ідентифікаційних номерів обліковим даним і перевірки технічного стану проводиться його технічний огляд.

27. За результатами перереєстрації видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі "Особливі примітки" нового свідоцтва зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав.

28. В усіх випадках перереєстрації технологічного транспортного засобу його облікові дані вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Тимчасова реєстрація технологічних
транспортних засобів

29. Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:

тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.

30. Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Ведення обліку та зняття технологічних
транспортних засобів з обліку

31. Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб та його власника вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за формою згідно з додатком 3, а також до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи Держгірпромнагляду.

Порядок ведення обліку технологічних транспортних засобів визначається Держгірпромнаглядом.

32. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв'язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним. У цьому разі під час зняття з обліку технологічного транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію ставиться штамп "Знято з обліку" та зазначається дата зняття з обліку.

33. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв'язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі - її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких технологічних транспортних засобів здається територіальним управлінням Держгірпромнагляду.

34. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії:

паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу або акта на списання основних засобів, заяви - для фізичних осіб;

акта ліквідації основних засобів;

документів, що підтверджують оплату вартості послуг за проведення технічного огляду під час зняття з обліку.

До заяви додається також номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку.

Копії зазначених документів виготовляються у порядку, передбаченому абзацом 9 пункту 10 цього Порядку.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник повинен подати до територіального органу Держгірпромнагляду посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

35. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.

36. Технологічні транспортні засоби, що вивозяться за межі України, знімаються з обліку у порядку, передбаченому пунктами 32 і 34 цього Порядку.

37. Не допускається зняття з обліку технологічного транспортного засобу, на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством.

38. На зняті з обліку технологічні транспортні засоби, крім тих, що вибраковуються (списуються), видаються номерні знаки для разових поїздок (транзитні державні номерні знаки) строком дії 10 днів.

39. Номерні знаки, повернені до експертно-технічного центру після зняття технологічних транспортних засобів з обліку, знищуються, про що складається відповідний акт.

40. Документи, які подані для зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються територіальним органом Держгірпромнагляду протягом п'яти років, а журнал реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів - протягом 25 років з часу здійснення у ньому останнього запису.

Виготовлення та облік номерних
знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію

41. Серії номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію на технологічні транспортні засоби закріплюються за Автономною Республікою Крим і областями наказом Держгірпромнагляду.

42. Виготовлення номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію здійснюється на замовлення експертно-технічного центру.

Виготовлення номерних знаків здійснюється відповідно до державних стандартів.

43. Ведення обліку та проведення інвентаризації номерних знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію, що зберігаються в експертно-технічних центрах, здійснюється в порядку, встановленому для обліку матеріальних цінностей згідно із законодавством.

44. Облік номерних знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію ведеться експертно-технічними центрами. Дані про надходження та видачу номерних знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію фіксуються у відповідному журналі, який зберігається в зазначених центрах.

Додаток 1
до Порядку

                ___________________________________
(найменування органу, який здійснює
реєстрацію великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів)

               ЗАЯВА

 Від _____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

Місцезнаходження ________________________________________________
(юридична адреса)

Керівник _____________________________ Телефон __________________

Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного
транспортного засобу _____________________________________________

__________________________________________________________________

Просимо _________________________________________________________
(викладається суть справи)

До заяви додаються такі документи:
__________________________________________________________________
(перелік документів)

Дані про великотоннажний та інший технологічний транспортний
засіб:

Тип _____________________________________________________________

Марка, модель ___________________________________________________

Рік випуску _____________________________________________________

Виробник (держава) ______________________________________________

Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) __________________

Номер двигуна* __________________________________________________

Оформлення доручається провести _________________________________

_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підпис якого ___________________________________ підтверджується.

Керівник _________________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _________________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
___ _______________ 20__ р.

Службові позначки

Видано (здано): 1. Номерний знак N ________________ серія ____

2. Свідоцтво про реєстрацію N ______ серія ____

Посадова особа ____________ ______________________________
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

_______________
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак
рівності та об'єм двигуна великотоннажного та іншого
технологічного транспортного засобу.

Додаток 2
до Порядку

                ___________________________________
(найменування органу, який здійснює
реєстрацію великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів)

               ЗАЯВА

 Від _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт _________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)

Місце проживання ________________________________________________

____________________________ Телефон ____________________________

Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного
транспортного засобу _____________________________________________

__________________________________________________________________

Просимо _________________________________________________________
(викладається суть справи)

До заяви додаються такі документи: ______________________________

__________________________________________________________________
(перелік документів)

Дані про великотоннажний та інший технологічний транспортний
засіб:

Тип _____________________________________________________________

Марка, модель ___________________________________________________

Рік випуску _____________________________________________________

Виробник (держава) ______________________________________________

Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) __________________

Номер двигуна* __________________________________________________

Підпис _________________

____ _______________ 20__ р.

            Службові позначки

Видано (здано): 1. Номерний знак N _______________ серія _______

2. Свідоцтво про реєстрацію N _______ серія ____

Посадова особа ____________ ______________________________
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

_______________
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак
рівності та об'єм двигуна великотоннажного та іншого
технологічного транспортного засобу.

Додаток 3
до Порядку

               ЖУРНАЛ
реєстрації великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Власник|Дані про великотоннажний та інший | Дата | Видано свідоцтво | Видано номерний | Підпис | Службові |
| номер | | технологічний транспортний засіб |технічного| про реєстрацію | знак | про | відмітки |
| | |----------------------------------| огляду |------------------+------------------|одержання| (дата |
| | | тип, | рік |ідентифіка-| номер | |серія|номер| дата |серія|номер| дата | | зняття з |
| | |марка,|випуску| ційний |двигуна| | | |видачі| | |видачі| | обліку та |
| | |модель| | номер | | | | | | | | | | здавання |
| | | | | | | | | | | | | | | номерного |
| | | | | | | | | | | | | | | знака, |
| | | | | | | | | | | | | | | свідоцтва |
| | | | | | | | | | | | | | | про |
| | | | | | | | | | | | | | |реєстрацію)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 8

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. N 47
та від 23 листопада 2006 р. N 1640

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 доповнити зразком свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу:

           СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ВЕЛИКОТОННАЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
АБО ІНШОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

      Лицьовий бік          Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
| УКРАЇНА UA UKRAINE |Серія і номер свідоцтва |
| | |
| СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ВЛАСНИК |
| ВЕЛИКОТОННАЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО | |
|ЗАСОБУ АБО ІНШОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО| |
| ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ | |
| | |
|Тип |Адреса стоянки |
| | |
|Марка, модель | |
| | |
|Рік випуску | |
| | |
|Виробник | ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ |
| | |
|Ідент. N | |
| | |
|Двигун N |Видано (найменування |
| |територіального органу) |
| |Посадова особа |
|Присвоєно державний номерний |Держгірпромнагляду |
|знак: |__________ ___________________ |
| | (підпис) (ініціали |
| | та прізвище) |
| | |
|Серія і номер свідоцтва |М.П. " " р. |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: 1. Бланки свідоцтва виготовляються розміром 145 х 110
міліметрів із цупкого світлого паперу з кольоровою
сіткою. На лицьовому та зворотному боці розміщується
зображення малого Державного Герба України.

2. Серія свідоцтва складається з двох великих літер
українського алфавіту, які мають відповідники у
латинському алфавіті. Номер свідоцтва шестизначний.

3. Серія і номер свідоцтва наносяться тисненням.
Заповнене свідоцтво ламінується.

2. У підпункті 18 пункту 4 Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3133), слова "проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у" замінити словами "здійснює відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на".