Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2009 р. N 425
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1116 від 08.12.20
10
N 849 від 10.08.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 425

Порядок
ведення Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

( У тексті Порядку слова "власник (засновник)" в усіх
відмінках замінено словами "засновник (власник)" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1116
від 08.12.2010 )

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр).

2. До Реєстру вносяться дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, які мають статус юридичної особи або перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх філії чи структурні підрозділи.

Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади, що здійснюють позашкільну освіту відповідно до статті 12 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ).

3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку вносяться до Реєстру за рішенням комісії, що утворюється Мінсім'ямолодьспортом.

Порядок діяльності комісії визначає Мінсім'ямолодьспорт.

4. Власником інформації, що міститься у Реєстрі, є держава.

5. Одержання, зберігання, накопичення, захист, використання та поширення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує Мінсім'ямолодьспорт.

6. Реєстр ведеться на електронних носіях.

Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

надання інформації;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз, актуалізація даних тощо);

зберігання інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку протягом п'яти років після внесення відомостей про реорганізацію, ліквідацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та передачі реєстраційної справи до архіву;

запобігання несанкціонованому внесенню змін до відомостей, що містяться в Реєстрі;

достовірність та повноту інформації, що міститься в реєстраційних картках;

своєчасне внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

7. Вимоги і правила захисту інформації, що міститься в Реєстрі, визначає Мінсім'ямолодьспорт.

8. До Реєстру вносяться такі відомості про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку і його засновника (власника):

найменування закладу;

місцезнаходження закладу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);

рік заснування закладу;

форма власності закладу;

найменування органу, до сфери управління якого належить заклад (для закладів державної форми власності);

прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу;

тип закладу;

режим функціонування закладу;

дата і результати проведення державної атестації закладу;

види послуг з оздоровлення та відпочинку;

серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню);

наявність спеціально відведеної території закладу;

кількість ліжко-місць у закладі;

вартість ліжко-дня;

графік змін;

найменування засновника (власника) (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

дата державної реєстрації;

серія, номер та ким видані виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ( Абзац двадцяти пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

місцезнаходження засновника (власника) (поштовий індекс, держава, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);

інші відомості про заклад;

фото закладу (до 10 в електронному вигляді);

номер закладу в Реєстрі;

номер і дата видачі довідки про внесення до Реєстру;

зміна найменування закладу;

зміна засновника (власника), його найменування та місцезнаходження;

перепрофілювання, реорганізація або ліквідація закладу;

зміна, викликана виправленням помилок (граматичних, синтаксичних);

підстава, дата виключення закладу з Реєстру. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1116 від 08.12.2010 )

9. Для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру засновник (власник) або його уповноважена особа (далі - заявник) подає комісії заяву за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом, та реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1.

До заяви про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру додаються виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчені засновником (власником) копії: ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

( Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 849 від 10.08.2011 )

статуту закладу;

свідоцтва про державну атестацію закладу (після проходження державної атестації); ( Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1116 від 08.12.2010 )

ліцензії (у разі провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню); ( Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1116 від 08.12.2010 )

розрахунку вартості ліжко-дня; ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1116 від 08.12.2010 )

графіка змін. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1116 від 08.12.2010 )

10. Комісія перевіряє комплектність документів та їх відповідність вимогам цього Порядку.

Комісія має право отримувати додаткові пояснення для перевірки відомостей, що подаються для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

11. Документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів. Заява та документи повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою засновника (власника).

12. Засновник (власник) несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

13. Комісія не розглядає питання щодо внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі, коли:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цього Порядку;

документи подані не в повному обсязі.

14. За наявності однієї або кількох зазначених у пункті 13 цього Порядку підстав не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після надходження заяви комісія приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів повідомляє засновника (власника) в письмовій формі.

15. Після усунення причин, що були підставою для прийняття комісією рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

16. Комісія протягом 30 календарних днів після надходження документів приймає рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та видає відповідну довідку за формою згідно з додатком 2 або приймає рішення про відмову у внесенні закладу до Реєстру.

Дублікат довідки у разі потреби може бути виданий на підставі заяви, поданої заявником.

17. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру є невідповідність документів вимогам цього Порядку та недостовірність зазначених у них відомостей.

18. Про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або відмову в його внесенні заявника повідомляють протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення.

19. Виправлення помилок у Реєстрі здійснюється на підставі заяви, поданої заявником, та документів, що підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться у Реєстрі.

Інформація про графіки змін та вартість ліжко-дня уточнюється щороку на підставі даних, поданих заявником. ( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1116 від 08.12.2010 )

20. Інформація про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та виключення з нього розміщується на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту.

21. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру здійснює Мінсім'ямолодьспорт.

22. Формування та ведення Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

23. У разі зміни найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і засновника (власника), його місцезнаходження заявник зобов'язаний протягом 15 робочих днів після реєстрації в установленому порядку подати комісії заяву про внесення змін до Реєстру за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що є підставою для внесення змін. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1116 від 08.12.2010 )

24. Підставою для виключення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з Реєстру у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією є заява та документи про погодження з відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та Мінсім'ямолодьспортом рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу.

25. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

26. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсім'ямолодьспорту або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

27. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює Мінсім'ямолодьспорт.

Додаток 1
до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1116)

            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

   Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ____

__________________________________________________________________

Місцезнаходження закладу:

Поштовий індекс ____________ Область _____________________________

Район ______________________ Населений пункт _____________________

Вулиця ____________________________ Будинок ______________________

Корпус (за наявності) __________ Міжміський телефонний код _______

Номер телефону/телефаксу _________________________________________

Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________

__________________________________________________________________

Рік заснування закладу ___________________________________________

Форма власності закладу __________________________________________

Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад
(для закладів державної форми власності) _________________________

__________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу __________________

__________________________________________________________________

Тип закладу ______________________________________________________

Режим функціонування закладу _____________________________________

Дата і результати проведення державної атестації закладу _________

__________________________________________________________________

Види послуг з оздоровлення та відпочинку _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі
провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню) ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Наявність спеціально відведеної території закладу ________________

__________________________________________________________________

Кількість ліжко-місць у закладі __________________________________

Найменування засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку (для юридичних осіб) _______________________________

__________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові власника (для фізичних осіб) _______

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________

Дата державної реєстрації ________________________________________

Серія, номер та ким видані виписка або витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ____________

__________________________________________________________________

Місцезнаходження засновника (власника):

Поштовий індекс ________________ Держава _________________________

Область ________________________ Район ___________________________

Населений пункт ________________________ Вулиця __________________

Будинок ________________________ Корпус (за наявності) ___________

Міжміський телефонний код ________ Номер телефону/телефаксу ______

__________________________________________________________________

Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________

__________________________________________________________________


_________________________ ____________ ________________________
(засновник (власник)/або (підпис) (ініціали та прізвище)
уповноважена ним особа)

___ ____________ 20__ р.


М.П.

_______________
Примітка. Інформація в електронній формі, що додається,
зберігається разом з реєстраційною карткою.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1116 від 08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Додаток 2
до Порядку

   Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

               ДОВІДКА
про внесення дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку до Державного реєстру

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку _________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________

Інформація про власника (засновника) та керівника дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________

Дата та номер рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку до Державного реєстру ______________________________

Номер у Державному реєстрі _______________________________________


Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту _______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 200_ р.

М. П.