Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2010 р. N 745
Київ

Про затвердження Порядку
формування переліку осіб, які пов'язані
з провадженням терористичної діяльності
або щодо яких застосовано міжнародні санкції

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 849 від 10.08.20
11 )

Відповідно до статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 751 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1632).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 р. N 745

Порядок
формування переліку осіб,
які пов'язані з провадженням терористичної діяльності
або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік).

2. Підставами для внесення Держфінмоніторингом юридичної чи фізичної особи до переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258, 258-1 - 258-5 Кримінального кодексу України ( 2341-14 );

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) вироки або рішення судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності, що визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

3. Перелік формується на підставі відомостей (документів), визначених пунктом 2 цього Порядку, та містить таку інформацію:

1) щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі і найменування органу, що їх видав, місце перебування та/або проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, до якого в установленому порядку внесено відмітку про право здійснення платежів без ідентифікаційного номера, а щодо громадян України, зареєстрованих як фізичні особи - підприємці, - також реквізити виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та найменування органу, що їх видав, за наявності реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка; ( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

2) щодо юридичних осіб - резидентів - повне найменування, місцезнаходження, реквізити виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, найменування органу, що їх видав, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка; ( Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

3) щодо іноземців та фізичних осіб без громадянства - прізвище, ім'я та за наявності по батькові, за наявності громадянство чи підданство, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі і найменування органу, що його видав, місце перебування та/або постійного чи тимчасового проживання;

4) щодо юридичних осіб - нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка.

4. Інформація, передбачена пунктом 3 цього Порядку, подається нарочним чи надсилається рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до неї, СБУ до Держфінмоніторингу за наявності підстав, визначених підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, а МЗС - підпунктом 3 пункту 2 цього Порядку.

Зазначені в пунктах 2 і 3 цього Порядку відомості (документи) та інформація надсилаються до Держфінмоніторингу не пізніше п'яти робочих днів від дати отримання даних, необхідних для включення юридичної чи фізичної особи до переліку.

Відомості, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, Держфінмоніторинг отримує з офіційного веб-сайта ООН.

5. Формування переліку або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку.

6. У разі включення юридичної чи фізичної особи до переліку Держфінмоніторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про фінансові операції такої особи, що стали об'єктом фінансового моніторингу, а також даних єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на предмет встановлення відомостей про активи юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку.

У разі виявлення активів юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг невідкладно подає до СБУ узагальнені матеріали для вжиття за наявності відповідних підстав заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.

7. Підставою для виключення Держфінмоніторингом особи з переліку є:

1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вчинення злочинів, передбачених статтями 258, 258-1 - 258-5 Кримінального кодексу України ( 2341-14 );

2) виключення особи з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої вироком або рішенням суду, рішенням інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності, що визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України;

4) наявність документально підтверджених даних про смерть фізичної особи, включеної до переліку, а для юридичних осіб - про їх ліквідацію.

8. За наявності відомостей (документів), визначених у підпунктах 1, 3, 4 пункту 7 цього Порядку, СБУ та МЗС подають Держфінмоніторингу відповідну інформацію протягом п'яти робочих днів.

9. За запитами особи, включеної до переліку, або її офіційного представника Держфінмоніторинг розглядає можливість виключення такої особи з переліку.

Прийняття рішення за запитами здійснюється Держфінмоніторингом протягом десяти робочих днів від дати отримання запиту, якщо відомості, викладені у запиті, не потребують додаткової перевірки.

Після отримання запиту Держфінмоніторинг не пізніше наступного робочого дня від дати отримання надсилає для розгляду копію такого запиту до СБУ, МЗС або іншого державного органу, який може володіти інформацією про особу, включену до переліку.

СБУ, МЗС або інший державний орган протягом п'яти робочих днів подають до Держфінмоніторингу відповідні оригінали документів або їх завірені копії, які підтверджують чи спростовують інформацію, викладену в запиті, про наявність підстав для виключення особи з переліку. У разі проведення додаткових перевірок зазначені відомості подаються у погоджені з Держфінмоніторингом строки.

10. У разі отримання, в тому числі з офіційного веб-сайта ООН, стосовно особи відомостей, які визначені у пункті 7 цього Порядку, Держфінмоніторинг приймає рішення про виключення особи з переліку та видаляє з нього відповідні записи.

11. Про прийняте за запитом рішення Держфінмоніторинг не пізніше трьох робочих днів від дати його прийняття офіційним листом інформує особу, яка звернулася із запитом.