Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 1995 р. N 423
Київ

Про затвердження Положення
про порядок розпорядження геологічною інформацією

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 501 від 16.03.20
00
N 792 від 21.06.20
04
N 754 від 25.05.20
06
N 1260 від 25.11.20
09
N 911 від 31.08.20
11 )

Відповідно до статті 39 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, що додається.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 423

Положення
про порядок розпорядження геологічною інформацією

( У тексті Положення та додатку до нього слово
"Держкомгеології" замінено словом "Держкомприродресурсів"
згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004 )

( У тексті Положення та додатку до нього слово
"Держкомприродресурсів" замінено словом "Мінприроди"
згідно з Постановою КМ
N 754 від 25.05.2006 )

( У тексті Положення та додатку до нього слово
"Мінприроди" замінено словом "Держгеонадра" згідно з
Постановою КМ N 911 від 31.08.2011 )

Загальні питання

1. Цим Положенням визначається порядок розпорядження (надання у користування і продаж) відкритою геологічною інформацією про надра, (далі - геологічна інформація), отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

Порядок розпорядження геологічною інформацією з обмеженим доступом визначається чинним законодавством України.

2. Геологічна інформація - це зафіксовані дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт.

Геологічна інформація є об'єктом товарних відносин і може використовуватись як частина внеску до статутного фонду під час створення підприємств.

3. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету, є державною власністю і реалізується Держгеонадра згідно з цим Положенням.

4. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з Держгеонадра.

Така геологічна інформація може переходити до державної власності у разі передачі її до відповідних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

5. Геологічна інформація незалежно від форми власності підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Державному інформаційному геологічному фонді Держгеонадра (далі - Геоінформ).

Склад і обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Геоінформу, порядок її обліку та користування визначаються Держгеонадра.

6. Первинна геологічна інформація (керн свердловин, проби нафти, газу, води, зразки кам'яного матеріалу, колекції різного призначення, дублікати проб, журнали польової документації та опробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, підлягає збереженню юридичними та фізичними особами, які її створили.

Надання геологічної інформації для користування

7. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу, надається у користування на договірній основі, причому органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям - безоплатно. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1260 від 25.11.2009 )

Юридичні та фізичні особи, що бажають отримати для користування геологічну інформацію, надсилають до Геоінформу запит, в якому зазначається:

мета отримання інформації;

район або родовище корисних копалин;

вид корисних копалин;

перелік замовлених відомостей та ступінь їх детальності;

вид носія інформації;

форма надання інформації.

Геоінформ визначає наявність інформації і протягом 10 календарних днів письмово повідомляє запитувача про умови, термін і форму надання інформації або відмову чи відстрочення її надання із зазначенням причин.

Задоволення запиту здійснюється протягом місяця.

8. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, надається у користування власником інформації на умовах, визначених договором.

Геологічна інформація, що передана на зберігання до Геоінформу і не перейшла до державної власності, може надаватись у користування Геоінформом на умовах, визначених власником цієї інформації.

Продаж геологічної інформації

9. Юридична та фізична особа, яка бажає придбати геологічну інформацію, що знаходиться у розпорядженні Держгеонадра, надсилає запит на ім'я голови Комітету.

У запиті зазначаються:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

стисла довідка про діяльність юридичної чи фізичної особи;

прізвища та посади осіб, уповноважених діяти від імені юридичної чи фізичної особи;

склад і обсяг геологічної інформації;

обсяг права власності на придбану геологічну інформацію.

10. Для погодження продажу геологічної інформації, яка не є державною власністю, її власник надсилає запит Держгеонадра.

У запиті зазначаються:

а) для продавця - власника геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

склад і обсяг інформації, яка пропонується на продаж;

б) для покупця геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

обсяг права власності на геологічну інформацію, що придбаватиметься.

11. Держгеонадра протягом 10 днів розглядає запит щодо придбання або погодження продажу геологічної інформації і про прийняте рішення повідомляє запитувача.

Задоволення запиту щодо придбання геологічної інформації здійснюється протягом місяця.

У разі відмови у погодженні продажу геологічної інформації її власник має право оскаржити таке рішення в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Плата за геологічну інформацію та використання коштів,
отриманих від продажу цієї інформації.

12. Розмір плати за геологічну інформацію визначається з урахуванням:

споживчого значення об'єкта, щодо якого замовляється чи пропонується інформація (розміри і техніко-економічні показники родовища, якість та кон'юнктура корисних копалин, перспективність площ і окремих ділянок тощо);

особливостей геологічної будови та повноти геологічного вивчення надр;

рівня повноти та детальності заявленої інформації;

попиту на конкретну геологічну інформацію;

витрат на підготовку геологічної інформації;

мети, з якою використовуватиметься замовлена інформація (геологічне вивчення ділянки надр, родовища корисних копалин, проектування; будівництво підприємств з видобутку корисних копалин тощо).

13. Кошти, отримані за користування та від продажу геологічної інформації, яка є державною власністю, зараховуються до державного бюджету. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 )

14. Кошти в іноземній валюті, отримані від продажу геологічної інформації, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Експорт геологічної інформації

15. Експорт геологічної інформації здійснюється згідно із чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.

16. Митне оформлення геологічної інформації провадиться відповідно до діючих вимог та за наявності позитивного висновку експертної комісії Держгеонадра щодо можливості експорту геологічної інформації за формою згідно з додатком.

17. Юридичні та фізичні особи України, інших держав, які отримали геологічну інформацію з порушенням цього Положення, до проведення геологорозвідувальних робіт та освоєння родовищ корисних копалин на території України не допускаються.

Додаток
до Положення про порядок розпорядження
геологічною інформацією

Зразок

               Висновок
експертної комісії Держгеонадра
щодо можливості експорту геологічної інформації

 Експертна комісія у складі______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________

розглянувши __________________________________________
(вид, назва матеріалів)
______________________________________________________

підтверджує, що в них _________________________________
(наявність чи відсутність інформації з
________________________________________________
обмеженим доступом)
_________________________________________________
Висновок __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Голова комісії (керівник-експерт)
__________________________________
(повне найменування посади)

________________________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)