Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 липня 2006 р. N 1028
Київ

Про затвердження Порядку опечатування Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами
кас, касових приміщень, складів та архівів

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 від 07.09.2011 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 від 07.09.20
11 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів, що додається. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011 )

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1028

Порядок
опечатування Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами кас, касових приміщень,
складів та архівів

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 від 07.09.2011 )

( У тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх
відмінках замінено словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 968
від 07.09.2011 )

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган) опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів в установах, де проводиться ревізія (далі - підконтрольна установа). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011 )

2. Опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів (далі - опечатування) здійснюється у разі відмови керівника підконтрольної установи виконати письмову вимогу посадової особи контролюючого органу, що проводить ревізію (далі - посадова особа), провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків (далі - інвентаризація). У цьому разі посадова особа невідкладно складає акт про відмову у проведенні інвентаризації та письмово інформує про це керівника контролюючого органу (його заступника), який приймає рішення про необхідність звернення до суду для забезпечення проведення інвентаризації.

Опечатування здійснюється після направлення контролюючим органом звернення до суду з метою спонукання до проведення інвентаризації.

3. Безпосереднє опечатування здійснюється посадовою особою у присутності не менш як двох понятих та представника підконтрольної установи.

Під час опечатування як поняті запрошуються будь-які дієздатні особи, зокрема працівники підконтрольної установи, за винятком керівника (його заступника) або особи, відповідальної за збереження основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, касових приміщеннях, на складах та в архівах, що опечатуються, і працівники контролюючого органу, які не беруть безпосередньої участі у проведенні ревізії.

Керівник підконтрольної установи зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ понятих до кас, касових приміщень, складів та архівів, що опечатуються.

4. Для забезпечення присутності під час опечатування представника підконтрольної установи посадова особа письмово інформує керівника установи про місце, дату і час здійснення опечатування.

Представником підконтрольної установи визначається, як правило, особа, відповідальна за збереження основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, касових приміщеннях, на складах та в архівах, що опечатуються.

У разі коли представник підконтрольної установи не з'явився у відповідний час та місце, опечатування здійснюється без його участі, про що робиться відповідний запис у протоколі опечатування.

5. Факт здійснення опечатування оформляється протоколом, в якому зазначаються об'єкт (каса, касове приміщення, склад, архів), дата і час опечатування, прізвище та ініціали посадової особи, а також інших присутніх під час опечатування осіб.

Протокол складається у двох примірниках і скріплюється підписами осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту. Перший примірник долучається до матеріалів ревізії, другий надсилається рекомендованим листом з повідомленням керівника підконтрольної установи, про що робиться відповідний запис у протоколі.

Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Держфінінспекцією. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 968 від 07.09.2011 )

6. Опечатування здійснюється на строк до ухвалення судом рішення щодо спонукання до проведення інвентаризації чи про відмову в її проведенні, але не більш як на 24 години з моменту здійснення опечатування.

У разі неприйняття судом рішення до закінчення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, посадова особа може повторно опечатати зазначене приміщення.

Строк опечатування може бути продовжено лише до прийняття судом рішення щодо спонукання до проведення інвентаризації та створення підконтрольною установою умов для її проведення або рішення про відмову в проведенні інвентаризації.

7. Опечатування здійснюється шляхом наклеювання аркуша паперу в такий спосіб, щоб усунути можливість несанкціонованого доступу до кас, касових приміщень, складів та архівів. На аркуші зазначаються прізвище посадової особи, яка здійснює опечатування, дата і час, ставиться її підпис, який скріплюється печаткою контролюючого органу. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011 )

Після проведення опечатування посадова особа повинна переконатися у неможливості відновлення діяльності об'єкта без пошкодження аркуша паперу.

Відповідальність за цілість наклеєного під час опечатування аркуша паперу несе керівник підконтрольної установи (його заступник).

У разі повторного опечатування аркуш паперу, наклеєний під час попереднього опечатування, не знімається.

8. Якщо підконтрольна установа перешкоджає проведенню опечатування, посадова особа письмово інформує про це керівника відповідного контролюючого органу (його заступника), який звертається до правоохоронного органу.

9. Зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу здійснюється посадовою особою після прийняття судом рішення щодо спонукання до проведення інвентаризації чи відмову в її проведенні в присутності представника підконтрольної установи. Для цього посадова особа завчасно письмово повідомляє керівника такої установи про дату, час і місце зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу.

У разі коли представник підконтрольної установи не з'явився у визначений контролюючим органом час і місце, зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу здійснюється за участю інших працівників контролюючого органу, які не беруть безпосередньої участі у проведенні ревізії, про що робиться відповідний запис у протоколі зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу.

Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією. ( Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 968 від 07.09.2011 )

10. Факт пошкодження наклеєного під час опечатування аркуша паперу оформляється відповідним актом, який складається та підписується в порядку, встановленому для оформлення протоколу опечатування.

Про факт пошкодження наклеєного під час опечатування аркуша паперу посадова особа письмово інформує керівника контролюючого органу (його заступника), який в свою чергу письмово інформує правоохоронний орган для відповідного реагування.