Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.09.2011 N 1204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2011 р. за N 1181/19919

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. У пункті 3 наказу Міністерства фінансів України від 25.01.2011 N 27 "Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за N 212/18950, цифри "2012" замінити цифрами "2013".

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
26.09.2011 N 1204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2011 р. за N 1181/19919

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами):

1.1. Доповнити абзац другий пункту 6 новим реченням такого змісту: "При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.".

1.2. У четвертому реченні пункту 34 слово "вписуваному" виключити.

1.3. Доповнити додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" після рядка 230 рядком 231 такого змісту:

"у тому числі в касі".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами):

2.1. Абзац другий та підпункт 19.1 пункту 19 виключити.

2.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 рядок 045 "Загальновиробничі витрати" виключити.

3. Підпункт 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), виключити.

4. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (із змінами):

4.1. Доповнити абзац другий тексту до рахунку 23 "Виробництво" після слів "дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;" словами: "підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;".

4.2. Доповнити текст до рахунку 70 "Доходи від реалізації" після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню.".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім-десятим.

4.3. У кореспонденції рахунків за кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" кореспонденцію з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати" виключити.

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25) (із змінами):

5.1. У пункті 5 розділу II:

5.1.1. Підпункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами).".

5.1.2. У підпункті 5.7 слова "загальновиробничі витрати" виключити.

5.2. У пункті 2 розділу III:

5.2.1. Абзац сьомий підпункту 2.5 викласти в такій редакції:

"інших прямих витрат;".

5.2.2. Доповнити підпункт 2.5 після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"загальновиробничих витрат,".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

5.3. У підпункті 2.6 слова "загальновиробничі витрати" виключити.

6. Доповнити План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580 (із змінами), рахунком "91 Загальновиробничі витрати" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування", розмістивши його за порядком номерів.

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 621/10901 (із змінами):

7.1. Доповнити пункт 2 словами ", у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення".

7.2. Доповнити абзац шостий пункту 9 після слів "регулювання цін," словами "у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,".

7.3. Доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту:

"Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О.Чмерук