Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 листопада 2011 р. N 1134
Київ

Про затвердження Порядку розроблення проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1134

Порядок
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (далі - проект землеустрою).

2. Проект землеустрою розробляється з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

3. Проект землеустрою розробляється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або суду про проведення робіт із землеустрою та укладеного відповідно до нього договору між землевласником (землекористувачем) та розробником проекту землеустрою.

4. Розробником проекту землеустрою може бути юридична або фізична особа, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою (далі - виконавець).

5. Замовником проекту землеустрою може бути сільська, селищна, міська рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, землевласник, землекористувач (далі - замовник).

6. Для розроблення проекту землеустрою замовник укладає з виконавцем відповідний договір, істотними умовами якого є вартість і строки (не більш як три місяці) проведення робіт із землеустрою.

До договору замовник додає копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності), рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, історії полів за останні три - п'ять років та у разі наявності актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень.

7. Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 164 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 613), та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

8. Проект землеустрою складається із:

1) завдання на розроблення проекту землеустрою;

2) пояснювальної записки, в якій зазначаються дані про об'єкт землеустрою, виконавця та опис проведених робіт із землеустрою, еколого-економічні обґрунтування проектних рішень щодо організації полів сівозміни, упорядкування угідь та передбачених заходів з охорони земель, план переходу до прийнятної сівозміни;

3) текстових матеріалів:

рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою;

матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;

матеріалів ґрунтових обстежень;

копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;

копій документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності);

матеріалів історії полів за останні три - п'ять років;

матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;

4) графічних матеріалів:

плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;

схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;

плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;

схеми агротехнологічних груп ґрунтів;

плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;

плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);

матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

9. Проект землеустрою погоджується з відповідною сільською, селищною, міською радою або районною, Київською, Севастопольською міською держадміністрацією.

10. Погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпорядної документації в установленому законом порядку.

11. Після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації проект землеустрою затверджується замовником.

12. Відомості затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому порядку внесенню до державного земельного кадастру.

13. Копії матеріалів, отриманих у результаті проведення робіт із землеустрою, розробник передає до місцевого фонду документації із землеустрою.