Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Загальнодержавну програму "Питна вода України"
на 2006-2020 роки"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" ( 2455-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 15, ст. 243), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН

Про Загальнодержавну цільову програму
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати і затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3933-VI

Затверджено
Законом України
від 20 жовтня 2011 року
N 3933-VI

Загальнодержавна цільова програма
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах (першочергово Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн гривень, з яких за рахунок державного бюджету - 3004,3 млн, з інших джерел - 6467,4 млн гривень.

Додаток 1
до Програми

               ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

   1. Програма затверджена: Законом України від 20  жовтня
2011 року N 3933-VI.

2. Державний замовник: Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Керівник Програми: Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Виконавці заходів Програми: Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Строк виконання - 2011-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування| фінан- |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | сування, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |млн гривень| | | | | | | | | | |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державний | 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |
|бюджет | | | | | | | | | | | |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Інші джерела| 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

            ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогноз- | У тому числі за роками |
| завдання | показника |--------------------------------------------------------| заходу | розпорядник | фінан- |ний обсяг| |
| | |усього| за роками | | бюджетних |сування | фінан- | |
| | | | | | коштів |(держав- | сових | |
| | | |-------------------------------------------------| | | ний, |ресурсів |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| | |місцевий | для | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | бюджет, |виконання| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | інші) |завдань, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | млн | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1. Охорона |кількість | 2235 |180 |190 |200 |210 |220 |247 |247 |247 |247 |247 |1) упорядкування|Міністерство |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|джерел питного|водозаборів, на | | | | | | | | | | | |зон санітарної |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|водопостачання|яких буде | | | | | | | | | | | |охорони джерел |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
| |упорядковано | | | | | | | | | | | |питного |будівництва | | | | | | | | | | | | |
| |зони санітарної | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |охорони джерел | | | | | | | | | | | | |комунального |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |питного | | | | | | | | | | | | |господарства |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |водопостачання, | | | | | | | | | | | | |України |джерела | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 100 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | 10,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |2) будівництво | -"- |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |побудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водозабірних | | | | | | | | | | | | | |
| |водозабірних | | | | | | | | | | | |споруд із | | | | | | | | | | | | | |
| |споруд, одиниць | | | | | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |новітніх | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |технологій та | |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | |обладнання | |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 3000 | 168 | 204 | 240 | 276 | 312 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 1 | 3100 | 173,6 | 210,8 | 248 | 285,2 | 322,4 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2. Доведення |кількість |23000 |1900|2000|2100|2200|2300|2500|2500|2500|2500|2500|1) впровадження |Міністерство |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,3 |
|якості питної |впроваджених | | | | | | | | | | | |станцій |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|води до |станцій | | | | | | | | | | | |(установок) |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
|встановлених |(установок) | | | | | | | | | | | |доочищення |будівництва | | | | | | | | | | | | |
|нормативів |доочищення | | | | | | | | | | | |питної води у |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |питної води у | | | | | | | | | | | |системах |комунального | | | | | | | | | | | | |
| |системах | | | | | | | | | | | |централізованого|господарства | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання, |України | | | | | | | | | | | | |
| |питного | | | | | | | | | | | |насамперед для | | | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |водозабезпечення| | | | | | | | | | | | | |
| |та пунктах | | | | | | | | | | | |дошкільних, | | | | | | | | | | | | | |
| |розливу води, | | | | | | | | | | | |шкільних і | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | |лікувальних | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |закладів, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |зокрема у | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |сільських | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |населених | |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |
| | | | | | | | | | | | | |пунктах, та | |джерела | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |пунктів розливу | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |питної води з | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |доставкою її | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |спеціальним | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |автотранспортом | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 3700 | 207,2 | 251,6 | 296 | 340,4 | 384,8 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|       |кількість    | 1292 |1292|  |  |  |  |  |  |  |  |  |2)       |       |інші   |  0,5  | 0,5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| |інвентаризованих| | | | | | | | | | | |інвентаризація | |джерела | | | | | | | | | | | |
| |каналізаційних | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |
| |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |очисних споруд | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |інші | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 131 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |3) будівництво | -"- |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 |
| |збудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водопровідних та| | | | | | | | | | | | | |
| |водопровідних та| | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |
| |каналізаційних | | | | | | | | | | | |очисних споруд | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |із застосуванням| |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |
| |одиниць | | | | | | | | | | | |новітніх | |джерела | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |технологій та | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | | 2501 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 1230 |738 |492 | | | | | | | | |4) розроблення |Міністерство |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | |
| |розроблених | | | | | | | | | | | |схем оптимізації|регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
| |схем оптимізації| | | | | | | | | | | |роботи систем |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
| |роботи систем | | | | | | | | | | | |централізованого|будівництва |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального |джерела | | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | | |водовідведення |господарства | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 61,5 | 36,9 | 24,6 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 356 | 88 | 88 | 90 | 90 | | | | | | |5) оснащення | -"- |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | |
| |оснащених | | | | | | | | | | | |лабораторій | |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |лабораторій | | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю якості | | | | | | | | | | | |води та стічних | | | | | | | | | | | | | |
| |води та стічних | | | | | | | | | | | |вод сучасним | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |вод сучасним | | | | | | | | | | | |контрольно- | |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | |
| |контрольно- | | | | | | | | | | | |аналітичним | |джерела | | | | | | | | | | | |
| |аналітичним | | | | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнанням, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 97,2 | 19,8 | 22,5 | 28,8 | 26,1 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 2 | 6359,7 | 375,9 | 434,7 | 484,8 | 550,5 | 592,8 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1442,3 | 113,2 | 132 | 148,5 | 169,1 | 184 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 4917,4 | 262,7 | 302,7 | 336,3 | 381,4 | 408,8 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3. Нормативно-|кількість    | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |1) приведення  |Міністерство |державний|  5  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,5  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  |
|правове та |розроблених | | | | | | | | | | | |нормативно- |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|науково- |нормативно- | | | | | | | | | | | |правової бази у |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
|технічне |правових актів у| | | | | | | | | | | |сфері питного |будівництва | | | | | | | | | | | | |
|забезпечення |сфері питного | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального | | | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | | |водовідведення у|господарства | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | | | | |відповідність із|України | | | | | | | | | | | | |
| |відповідно до | | | | | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | | | | | | |
| |стандартів | | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | | | | |
| |Європейського | | | | | | | | | | | |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | | | |
| |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | |числі в частині | | | | | | | | | | | | | |
| |числі в частині | | | | | | | | | | | |посилення | | | | | | | | | | | | | |
| |посилення | | | | | | | | | | | |відповідальності| | | | | | | | | | | | | |
| |відповідальності| | | | | | | | | | | |за порушення | | | | | | | | | | | | | |
| |за порушення | | | | | | | | | | | |нормативів | | | | | | | | | | | | | |
| |нормативів | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | |
| |забруднення | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | |
| |природного | | | | | | | | | | | |середовища, | | | | | | | | | | | | | |
| |середовища, | | | | | | | | | | | |насамперед | | | | | | | | | | | | | |
| |насамперед | | | | | | | | | | | |скидів | | | | | | | | | | | | | |
| |скидів | | | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | | | | | |
| |промислових | | | | | | | | | | | |підприємств у | | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств у | | | | | | | | | | | |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | | | |
| |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |2) розроблення, | -"- |державний| 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| |розроблених, | | | | | | | | | | | |удосконалення та| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |удосконалених | | | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | | | | |
| |та впроваджених | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | |
| |науково- | | | | | | | | | | | |дослідних і | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних і | | | | | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідно- | | | | | | | | | | | |конструкторських| | | | | | | | | | | | | |
| |конструкторських| | | | | | | | | | | |розробок | | | | | | | | | | | | | |
| |розробок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | -"- | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 3 | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | -"- | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього за Програмою | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
     виконання Загальнодержавної цільової програми
       "Питна вода України" на 2011-2020 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування |          Значення показників виконання завдання          |
|  завдання  |  показників  |-----------------------------------------------------------------------------|
|       |  виконання  |усього |            у тому числі за роками            |
|       |  завдання  |    |---------------------------------------------------------------------|
|       |        |    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1. Охорона  |екологічний   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|джерел питного|----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|водопостачання|кількість    | 2235 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
|       |водозаборів, на |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |яких буде    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |упорядковано  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |зони санітарної |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |охорони джерел |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |питного     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водопостачання, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |соціальний   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|       |побудованих та |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |реконструйованих|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водозабірних  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |споруд, одиниць |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2. Доведення |соціальні    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|якості питної |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|води до    |кількість    | 23000 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|встановлених |впроваджених  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нормативів  |станцій     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |(установок)   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |доочищення   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |питної води у  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |системах    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |централізованого|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |питного     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водопостачання |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |та пунктах   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |розливу питної |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |води, одиниць  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 1292 | 1292 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |інвентаризованих|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |каналізаційних |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |очисних споруд, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 131 | 6  | 8  | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|       |збудованих та  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |реконструйованих|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водопровідних та|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |каналізаційних |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |очисних споруд, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 1230 | 738 | 492 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |розроблених схем|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |оптимізації   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |роботи систем  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |централізованого|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водопостачання |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |та       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водовідведення, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |екологічний   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 356 | 88 | 88 | 90 | 90 |   |   |   |   |   |   |
|       |лабораторій   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |контролю якості |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |води та стічних |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |вод, оснащених |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |сучасним    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |контрольно-   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |аналітичним   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |обладнанням,  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|3. Нормативно-|соціальні    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|правове та  |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|науково-   |кількість    | 34  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
|технічне   |розроблених   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|забезпечення |нормативно-   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |правових актів у|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |сфері питного  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водопостачання |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |та       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водовідведення |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |відповідно до  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |стандартів   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |Європейського  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |Союзу, у тому  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |числі в частині |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |посилення    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |відповідальності|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |за порушення  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |нормативів   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |забруднення   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |навколишнього  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |природного   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |середовища,   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |насамперед   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |скидів     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |промислових   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |підприємств у  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |водні об'єкти, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       |кількість    | 18  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|       |розроблених,  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |удосконалених  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |та впроваджених |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |науково-    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |дослідних і   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |дослідно-    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |конструкторських|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |розробок,    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |одиниць     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------