Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 47, ст.532 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3677-VI від 08.07.20
11
N 3995-VI від 03.11.20
11 )

Стаття 1. Затвердити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі - Перелік) згідно з додатком (додається).

Термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Документи дозвільного характеру, необхідність видачі яких встановлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не внесені до затвердженого цим Законом Переліку, видаються відповідно до міжнародних договорів.

Видача документів дозвільного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Внести до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547) такі зміни:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України для їх приведення у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3392-VI

Додаток
до Закону України
від 19 травня 2011 року N 3392-VI

       Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

----------------------------------------------------------------------
| | Назва документа дозвільного | Законодавчий акт України |
| | характеру | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 1. |Ветеринарні документи: |Закон України "Про |
| |міжнародні ветеринарні сертифікати|ветеринарну медицину" |
| |(для країн СНД - ветеринарні |( 2498-12 ) |
| |свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) | |
| |- при переміщенні за | |
| |межі України | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 2. |Ветеринарні документи: ветеринарні|Закон України "Про |
| |довідки - при |ветеринарну медицину" |
| |переміщенні в межах району |( 2498-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 3. |Ветеринарні документи: |Закон України |
| |ветеринарні свідоцтва (для |"Про ветеринарну медицину" |
| |України - форми N 1 та N 2) |( 2498-12 ) |
| |- при переміщенні за | |
| |межі території Автономної | |
| |Республіки Крим, областей, міст | |
| |Києва та Севастополя, районів, | |
| |міст | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 4. |Висновок державної екологічної |Закон України |
| |експертизи |"Про екологічну експертизу" |
| | |( 45/95-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 5. |Висновок державної експертизи |Земельний кодекс України |
| |землевпорядної документації щодо |( 2768-14 ), Закон України |
| |об'єктів, які підлягають |"Про державну експертизу |
| |обов'язковій державній експертизі |землевпорядної документації"|
| | |( 1808-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 6. |Висновок державної санітарно- |Закон України "Про |
| |епідеміологічної експертизи |забезпечення санітарного та |
| |діючих об'єктів, у тому числі |епідемічного благополуччя |
| |військового та оборонного |населення" ( 4004-12 ) |
| |призначення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 7. |Висновок державної санітарно- |Закон України "Про |
| |епідеміологічної експертизи |забезпечення санітарного |
| |документації на розроблювані |та епідемічного благополуччя|
| |техніку, технології, устаткування,|населення" ( 4004-12 ) |
| |інструменти тощо | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 8. |Висновок державної санітарно- |Закон України "Про |
| |епідеміологічної експертизи щодо |забезпечення санітарного та |
| |ввезення, реалізації та |епідемічного благополуччя |
| |використання сировини, продукції |населення" ( 4004-12 ) |
| |(вироби, обладнання, технологічні | |
| |лінії тощо) іноземного виробництва| |
| |за умови відсутності даних щодо їх| |
| |безпечності для здоров'я населення| |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 9. |Висновок державної санітарно- |Закон України "Про |
| |епідеміологічної експертизи щодо |забезпечення санітарного та |
| |продукції, напівфабрикатів, |епідемічного благополуччя |
| |речовин, матеріалів та небезпечних|населення" ( 4004-12 ) |
| |факторів, використання, передача | |
| |або збут яких може завдати шкоди | |
| |здоров'ю людей | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 10.|Висновок Комісії з розгляду |Земельний кодекс України |
| |питань, пов'язаних з погодженням |( 2768-14 ) |
| |документації із землеустрою, про | |
| |погодження проекту землеустрою | |
| |щодо відведення земельної ділянки | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 11.|Висновок повторної фітосанітарної |Закон України "Про |
| |(арбітражної) експертизи |карантин рослин" |
| | |( 3348-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 12.|Висновок щодо використання |Лісовий кодекс України |
| |земельних лісових ділянок для |( 3852-12 ) |
| |видобування корисних копалин (крім| |
| |видобування корисних копалин | |
| |місцевого значення для власних | |
| |потреб), прокладання кабельних | |
| |ліній, трубопроводів та інших | |
| |комунікацій, здійснення бурових, | |
| |підривних та інших робіт, не | |
| |пов'язаних з веденням лісового | |
| |господарства | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 13.|Висновок щодо електромагнітної |Закон України "Про |
| |сумісності |радіочастотний ресурс |
| | |України" ( 1770-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 14.|Дозвіл на виготовлення документів |Закон України "Про |
| |страхового фонду, виробництво |страховий фонд |
| |технічних засобів оброблення |документації України" |
| |інформації і технологічного |( 2332-14 ) |
| |оснащення, що має відповідати | |
| |вимогам технічного захисту | |
| |інформації з обмеженим доступом | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 15.|Дозвіл на укладення договору |Закон України "Про оренду |
| |оренди нерухомого майна, що |державного та комунального |
| |належить до власності Автономної |майна" ( 2269-12 ) |
| |Республіки Крим чи перебуває у | |
| |державній або комунальній | |
| |власності | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 16.|Дозвіл на будівельні, |Водний кодекс України |
| |днопоглиблювальні роботи, |( 213/95-ВР ) |
| |видобування піску і гравію, | |
| |прокладання кабелів, трубопроводів| |
| |та інших комунікацій на землях | |
| |водного фонду | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 17.|Дозвіл на будівництво |Повітряний кодекс України |
| |(реконструкцію) та іншу діяльність|( 3393-17 ) |
| |на приаеродромній території | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 18.|Дозвіл на будівництво або |Закон України "Про |
| |відновлення об'єктів |альтернативні джерела |
| |гідроенергетики на малих річках |енергії" ( 555-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|

| 19.|Дозвіл на будівництво або     |Закон України "Про     |
| |реконструкцію об'єкта поводження з|відходи" ( 187/98-ВР ) |
| |відходами | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 20.|Дозвіл на ввезення в Україну та |Закон України "Про |
| |вивезення за її межі інших |приєднання України до |
| |об'єктів рослинного світу |Конвенції про міжнародну |
| | |торгівлю видами дикої |
| | |фауни і флори, що |
| | |перебувають під загрозою |
| | |зникнення" ( 662-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 21.|Дозвіл на ввезення в Україну та |Закон України "Про |
| |вивезення за її межі інших |тваринний світ" |
| |об'єктів тваринного світу |( 2894-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 22.|Дозвіл на ввезення в Україну та |Закон України "Про |
| |вивезення за її межі об'єктів |рослинний світ" ( 591-14 ), |
| |рослинного світу видів, занесених |Закон України "Про |
| |до Червоної книги України |приєднання України до |
| | |Конвенції про міжнародну |
| | |торгівлю видами дикої фауни |
| | |і флори, що перебувають під |
| | |загрозою зникнення" |
| | |( 662-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 23.|Дозвіл на ввезення в Україну та |Закон України "Про |
| |вивезення за її межі об'єктів |тваринний світ" |
| |тваринного світу видів, занесених |( 2894-14 ) |
| |до Червоної книги України | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 24.|Дозвіл на ввезення з-за кордону |Закон України "Про |
| |радіоелектронних засобів та |радіочастотний ресурс |
| |випромінювальних пристроїв |України" ( 1770-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 25.|Дозвіл на ввезення на митну |Закон України "Про |
| |територію України незареєстрованих|пестициди і агрохімікати" |
| |пестицидів і агрохімікатів, що |( 86/95-ВР ) |
| |використовуються для державних | |
| |випробувань та наукових | |
| |досліджень, а також обробленого | |
| |ними насіннєвого (посадкового) | |
| |матеріалу | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 26.|Дозвіл на ввезення насіння і |Закон України "Про насіння |
| |садивного матеріалу сортів, |і садивний матеріал" |
| |занесених до Реєстру сортів |( 411-15 ) |
| |рослин України або за результатами| |
| |державного випробування визнаних | |
| |перспективними | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 27.|Дозвіл на ввезення тварин, |Закон України "Про |
| |продуктів тваринного походження, |ветеринарну медицину" |
| |репродуктивного матеріалу, |( 2498-12 ) |
| |біологічних продуктів, | |
| |патологічного матеріалу, | |
| |ветеринарних препаратів, | |
| |субстанцій, кормових добавок, | |
| |преміксів та кормів, крім | |
| |неїстівних продуктів тваринного | |
| |походження, якщо їх було піддано | |
| |технічним процедурам, які | |
| |виключають можливість передачі | |
| |хвороб, що підлягають повідомленню| |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 28.|Дозвіл на вивільнення генетично |Закон України "Про |
| |модифікованих організмів у |державну систему |
| |відкритій системі |біобезпеки при створенні, |
| | |випробуванні, |
| | |транспортуванні та |
| | |використанні генетично |
| | |модифікованих організмів" |
| | |( 1103-16 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 29.|Дозвіл на виготовлення сухих |Закон України "Про |
| |виноматеріалів міцністю не більш |виноград та виноградне вино"|
| |як 9,5 відсотка об'ємного шляхом |( 2662-15 ) |
| |підсолодження сусла виноградним | |
| |концентратом або цукром не більш | |
| |як на 2 г/100 куб.см | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 30.|Дозвіл на викиди забруднюючих |Закон України "Про охорону |
| |речовин в атмосферне повітря |атмосферного повітря" |
| |стаціонарними джерелами |( 2707-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 31.|Дозвіл на виконання авіаційних |Повітряний кодекс України |
| |робіт іноземними експлуатантами, а|( 3167-12 ) |
| |також спільними підприємствами і | |
| |підприємствами, які повністю | |
| |належать іноземним інвесторам | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 32.|Дозвіл на виконання будівельних |Закон України "Про |
| |робіт |регулювання містобудівної |
| | |діяльності" ( 3038-17 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 33.|Дозвіл на використання залишків |Закон України "Про |
| |пестицидів і агрохімікатів, термін|пестициди і агрохімікати" |
| |реєстрації яких закінчився |( 86/95-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 34.|Дозвіл на використання номерного |Закон України "Про |
| |ресурсу |телекомунікації" ( 1280-15 )|
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 35.|Дозвіл на використання тварин у |Закон України "Про захист |
| |видовищних заходах, у спорті, при |тварин від жорстокого |
| |організації дозвілля |поводження" ( 3447-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 36.|Дозвіл на використання територій |Закон України "Про природно-|
| |та об'єктів природно-заповідного |заповідний фонд України" |
| |фонду |( 2456-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 37.|Дозвіл на виробництво, зберігання,|Закон України "Про |
| |транспортування, використання, |забезпечення санітарного та |
| |захоронення, знищення та |епідемічного благополуччя |
| |утилізацію отруйних речовин, у |населення" ( 4004-12 ) |
| |тому числі продуктів | |
| |біотехнологій та інших біологічних| |
| |агентів, на транзитне | |
| |транспортування через територію | |
| |України хімічних, біологічних, | |
| |радіоактивних, інших небезпечних | |
| |для здоров'я видів сировини, | |
| |корисних копалин, речовин та | |
| |матеріалів (у тому числі нафти і | |
| |нафтопродуктів, природного газу | |
| |тощо) будь-якими видами | |
| |транспорту та продуктопроводами | |
|----+----------------------------------+----------------------------|

| 38.|Дозвіл на добування мисливських  |Закон України "Про     |
| |тварин (ліцензія, відстрільна |мисливське господарство та |
| |картка) |полювання" ( 1478-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 39.|Дозвіл на експлуатацію |Закон України "Про |
| |радіоелектронного засобу або |радіочастотний ресурс |
| |випромінювального пристрою |України" ( 1770-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 40.|Дозвіл на здійснення операцій у |Закон України "Про відходи" |
| |сфері поводження з відходами |( 187/98-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 41.|Дозвіл на зняття та перенесення |Земельний кодекс України |
| |ґрунтового покриву земельних |( 2768-14 ) |
| |ділянок | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 42.|Дозвіл на імпорт в Україну |Закон України "Про |
| |товарів, щодо яких застосовуються |застосування спеціальних |
| |заходи нагляду або регіонального |заходів щодо імпорту в |
| |нагляду |Україну" ( 332-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 43.|Дозвіл на користування природними |Закон України "Про курорти" |
| |лікувальними ресурсами місцевого |( 2026-14 ) |
| |значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 44.|Дозвіл на міжнародні перевезення |Закон України "Про |
| |пасажирів і вантажів автомобільним|автомобільний транспорт" |
| |транспортом |( 2344-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 45.|Дозвіл на переведення земельних |Лісовий кодекс України |
| |лісових ділянок до нелісових |( 3852-12 ) |
| |земель у цілях, пов'язаних з | |
| |веденням лісового господарства, | |
| |без їх вилучення у постійного | |
| |лісокористувача | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 46.|Дозвіл на переміщення |Закон України "Про охорону |
| |(перенесення) пам'ятки |культурної спадщини" |
| |національного значення |( 1805-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 47.|Дозвіл на переміщення |Закон України "Про охорону |
| |(перенесення) пам'яток |культурної спадщини" |
| |місцевого значення |( 1805-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 48.|Дозвіл на початок виконання |Закон України "Про охорону |
| |робіт підвищеної небезпеки та |праці" ( 2694-12 ) |
| |початок експлуатації | |
| |(застосування) машин, механізмів, | |
| |устаткування підвищеної небезпеки | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 49.|Дозвіл на право ввезення |Закон України "Про обіг в |
| |(вивезення) чи на право транзиту |Україні наркотичних засобів,|
| |наркотичних засобів, психотропних |психотропних речовин, їх |
| |речовин або прекурсорів |аналогів і прекурсорів" |
| |наркотичних засобів і психотропних|( 60/95-ВР ) |
| |речовин | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 50.|Дозвіл на право ведення робіт, |Закон України "Про охорону |
| |пов'язаних з діяльністю щодо |археологічної спадщини" |
| |охорони і вивчення археологічної |( 1626-15 ) |
| |спадщини | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 51.|Дозвіл на право займатися |Закон України "Про |
| |розведенням у напіввільних умовах |тваринний світ" ( 2894-14 ),|
| |чи в неволі видів тварин, |Закон України "Про Червону |
| |занесених до Червоної книги |книгу України" ( 3055-14 ) |
| |України | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 52.|Дозвіл на право переселення |Закон України "Про тваринний|
| |об'єктів тваринного світу |світ" ( 2894-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 53.|Дозвіл на проведення будь-яких |Закон України "Про |
| |діагностичних, експериментальних, |забезпечення санітарного та |
| |випробувальних, вимірювальних |епідемічного благополуччя |
| |робіт на підприємствах, в |населення" ( 4004-12 ) |
| |установах, організаціях, | |
| |діяльність яких пов'язана з | |
| |використанням біологічних | |
| |агентів, хімічної сировини, | |
| |продукції та речовин з джерелами | |
| |іонізуючого та неіонізуючого | |
| |випромінювання і радіоактивних | |
| |речовин | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 54.|Дозвіл на проведення заходів із |Закон України "Про |
| |залученням тварин |ветеринарну медицину" |
| | |( 2498-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 55.|Дозвіл на проведення наукових |Закон України "Про захист |
| |експериментів над тваринами |тварин від жорстокого |
| | |поводження" ( 3447-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 56.|Дозвіл на проведення промислових |Гірничий закон України |
| |випробувань дослідних і |( 1127-14 ) |
| |експериментальних зразків | |
| |гірничошахтного устаткування та | |
| |матеріалів, які застосовуються у | |
| |шахтах і рудниках | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 57.|Дозвіл на проведення робіт на |Закон України "Про охорону |
| |пам'ятках місцевого значення |культурної спадщини" |
| |(крім пам'яток археології), їх |( 1805-14 ) |
| |територіях та в зонах охорони, | |
| |реєстрація дозволів на проведення | |
| |археологічних розвідок, розкопок | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 58.|Дозвіл на проведення робіт на |Закон України "Про охорону |
| |пам'ятках національного значення, |культурної спадщини" |
| |їхніх територіях та в зонах |( 1805-14 ) |
| |охорони, на охоронюваних | |
| |археологічних територіях, в | |
| |історичних ареалах населених | |
| |пунктів | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 59.|Дозвіл на проведення спеціальних |Водний кодекс України |
| |робіт із спорудження |( 213/95-ВР ) |
| |експлуатаційних свердловин на воду| |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 60.|Дозвіл на реалізацію |Закон України "Про |
| |радіоелектронних засобів та |радіочастотний ресурс |
| |випромінювальних пристроїв |України" ( 1770-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|

| 61.|Дозвіл на реекспорт товарів, що  |Митний кодекс України    |
| |походять з інших країн |( 92-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 62.|Дозвіл на розміщення відходів |Закон України "Про відходи" |
| | |( 187/98-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 63.|Дозвіл на розміщення зовнішньої |Закон України "Про рекламу" |
| |реклами |( 270/96-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 64.|Дозвіл на розміщення, будівництво |Закон України "Про |
| |споруд, об'єктів дорожнього |автомобільні дороги" |
| |сервісу, автозаправних станцій, |( 2862-15 ) |
| |прокладання інженерних мереж та | |
| |виконання інших робіт у межах | |
| |смуги відведення автомобільних | |
| |доріг | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 65.|Дозвіл на розроблення та |Водний кодекс України |
| |затвердження нормативів скидання |( 213/95-ВР ) |
| |забруднюючих речовин у водні | |
| |об'єкти | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 66.|Дозвіл на селекцію дикорослих |Закон України "Про |
| |рослин у природних умовах та |рослинний світ" ( 591-14 ) |
| |інтродукцію рослин, до яких | |
| |застосовано селекційні методи | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 67.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про |
| |об'єктів тваринного світу |тваринний світ" |
| | |( 2894-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 68.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про |
| |природних рослинних ресурсів |рослинний світ" ( 591-14 ) |
| |загальнодержавного значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 69.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про рослинний|
| |природних рослинних ресурсів |світ" ( 591-14 ) |
| |місцевого значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 70.|Дозвіл на спеціальне |Водний кодекс України |
| |водокористування у разі |( 213/95-ВР ) |
| |використання води водних об'єктів | |
| |загальнодержавного значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 71.|Дозвіл на спеціальне |Водний кодекс України |
| |водокористування у разі |( 213/95-ВР ) |
| |використання води водних | |
| |об'єктів місцевого значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 72.|Дозвіл на створення і поповнення |Закон України "Про |
| |зоологічних колекцій |тваринний світ" |
| | |( 2894-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 73.|Дозвіл на створення, виробництво і|Закон України "Про охорону |
| |використання нових штаммів |навколишнього природного |
| |мікроорганізмів та інших |середовища" ( 1264-12 ) |
| |біологічно активних речовин | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 74.|Дозвіл на транзитне переміщення |Закон України "Про державну |
| |незареєстрованих в Україні |систему біобезпеки при |
| |генетично модифікованих організмів|створенні, випробуванні, |
| | |транспортуванні та |
| | |використанні генетично |
| | |модифікованих організмів" |
| | |( 1103-16 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 75.|Дозвіл на транскордонне |Закон України "Про відходи" |
| |перевезення небезпечних відходів |( 187/98-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 76.|Дозвіл на участь у дорожньому русі|Закон України "Про дорожній |
| |транспортних засобів, вагові або |рух" ( 3353-12 ) |
| |габаритні параметри яких | |
| |перевищують нормативні | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 77.|Дозвіл на: |Закон України "Про пожежну |
| |початок роботи новостворених |безпеку" ( 3745-12 ) |
| |підприємств, введення в | |
| |експлуатацію нових і | |
| |реконструйованих виробничих, жилих| |
| |об'єктів та об'єктів іншого | |
| |призначення; | |
| |впровадження нових технологій, | |
| |передачу на виробництво зразків | |
| |нових пожежонебезпечних машин, | |
| |механізмів, устаткування та | |
| |продукції; | |
| |оренду будь-яких приміщень | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 78.|Дозволи Європейської Конференції |Закон України "Про |
| |Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на |автомобільний транспорт" |
| |перевезення вантажів автомобільним|( 2344-14 ) |
| |транспортом між | |
| |державами - членами ЄКМТ | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 79.|Експлуатаційний дозвіл операторам |Закон України "Про |
| |потужностей (об'єктів), що |безпечність та якість |
| |здійснюють в Україні діяльність з |харчових продуктів" |
| |виробництва та/або обігу харчових |( 771/97-ВР ) |
| |продуктів, підконтрольних | |
| |санітарній службі | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 80.|Експлуатаційний дозвіл операторам |Закон України "Про |
| |потужностей (об'єктів), що |безпечність та якість |
| |здійснюють виробництво харчових |харчових продуктів" |
| |продуктів, підконтрольних |( 771/97-ВР ) |
| |ветеринарній службі, та для | |
| |агропродовольчих ринків | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 81.|Експлуатаційні дозволи для |Закон України "Про |
| |потужностей (об'єктів): |ветеринарну медицину" |
| |з переробки неїстівних продуктів |( 2498-12 ) |
| |тваринного походження; | |
| |з виробництва, змішування та | |
| |приготування кормових добавок, | |
| |преміксів і кормів | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 82.|Карантинний дозвіл (на імпорт |Закон України "Про карантин |
| |або транзит) |рослин" ( 3348-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 83.|Карантинний сертифікат |Закон України "Про карантин |
| | |рослин" ( 3348-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|

| 84.|Погодження Верховною Радою України|Земельний кодекс України  |
| |продажу земельних ділянок, що |( 2768-14 ) |
| |перебувають у власності держави, | |
| |крім земельних ділянок, на яких | |
| |розташовані об'єкти, що підлягають| |
| |приватизації, іноземним державам | |
| |та іноземним юридичним особам | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 85.|Погодження Кабінетом Міністрів |Земельний кодекс України |
| |України продажу земельних ділянок,|( 2768-14 ) |
| |що перебувають у державній | |
| |власності, на яких розташовані | |
| |об'єкти, що підлягають | |
| |приватизації, іноземним державам | |
| |та іноземним юридичним особам | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 86.|Погодження розміщення підприємств |Водний кодекс України |
| |та інших об'єктів, діяльність яких|( 213/95-ВР ) |
| |пов'язана з використанням водних | |
| |ресурсів і може негативно впливати| |
| |на їх стан | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 87.|Погодження асортименту засобів |Закон України "Про |
| |захисту рослин, технічних умов їх |захист рослин" ( 180-14 ) |
| |виробництва і застосування, плану | |
| |державних випробувань і реєстрації| |
| |засобів захисту рослин, переліку | |
| |пестицидів, дозволених до | |
| |використання в Україні, | |
| |асортименту пестицидів, що | |
| |ввозяться в Україну | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 88.|Погодження ввезення металобрухту |Закон України "Про |
| | |металобрухт" ( 619-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 89.|Погодження вивезення за межі |Закон України "Про операції |
| |митної території України |з давальницькою сировиною у |
| |дорогоцінних металів, |зовнішньо-економічних |
| |дорогоцінного каміння, їх брухту і|відносинах" ( 327/95-ВР ) |
| |відходів як давальницької сировини| |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 90.|Погодження визначення місць |Лісовий кодекс України |
| |розміщення підприємств, споруд та |( 3852-12 ) |
| |інших об'єктів, що шкідливо | |
| |впливають на стан і відтворення | |
| |лісів | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 91.|Погодження відведення землі та |Кодекс торговельного |
| |водного простору для торговельного|мореплавства України |
| |мореплавства, здійснення |( 176/95-ВР ) |
| |будівельних та інших робіт у зоні | |
| |дії навігаційного обладнання і | |
| |морських шляхів | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 92.|Погодження відчуження або передачі|Закон України "Про охорону |
| |пам'яток місцевого значення їхніми|культурної спадщини" |
| |власниками чи уповноваженими ними |( 1805-14 ) |
| |органами іншим особам у володіння,| |
| |користування або управління | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 93.|Погодження відчуження або передачі|Закон України "Про охорону |
| |пам'яток національного значення |культурної спадщини" |
| |їхніми власниками чи |( 1805-14 ) |
| |уповноваженими ними органами іншим| |
| |особам у володіння, користування | |
| |або управління | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 94.|Погодження дозволів на ввезення та|Закон України "Про пестициди|
| |застосування незареєстрованих |і агрохімікати" ( 86/95-ВР )|
| |пестицидів і агрохімікатів, а | |
| |також дозволів на виготовлення та | |
| |використання дослідних партій | |
| |пестицидів і агрохімікатів | |
| |вітчизняного виробництва | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 95.|Погодження дозволів на право |Водний кодекс України |
| |виконання проектних та будівельних|( 213/95-ВР ) |
| |робіт, пов'язаних з видобуванням | |
| |підземних вод | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 96.|Погодження дозволу на спеціальне |Водний кодекс України |
| |водокористування |( 213/95-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 97.|Погодження дорожнього перевезення |Закон України "Про |
| |небезпечних вантажів (крім |перевезення небезпечних |
| |міжнародних перевезень дорогами, |вантажів" ( 1644-14 ), |
| |що входять до затверджених |Закон України "Про |
| |маршрутів руху) |дорожній рух" ( 3353-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 98.|Погодження зміни цільового |Лісовий кодекс України |
| |призначення земельних лісових |( 3852-12 ) |
| |ділянок | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
| 99.|Погодження Кабінетом Міністрів |Земельний кодекс України |
| |України продажу земельних ділянок,|( 2768-14 ) |
| |що перебувають у власності | |
| |територіальних громад, іноземним | |
| |державам та іноземним юридичним | |
| |особам | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|100.|Погодження клопотань про надання |Кодекс України про надра |
| |надр у користування з метою |( 132/94-ВР ) |
| |геологічного вивчення, розробки | |
| |родовищ корисних копалин | |
| |загальнодержавного значення, а | |
| |також для цілей, не пов'язаних з | |
| |видобуванням корисних копалин | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|101.|Погодження клопотань про надання |Кодекс України про надра |
| |надр у користування з метою |( 132/94-ВР ) |
| |геологічного вивчення, розробки | |
| |родовищ корисних копалин місцевого| |
| |значення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|102.|Погодження матеріалів вилучення |Земельний кодекс України |
| |(викупу) земельних ділянок |( 2768-14 ) |
| |особливо цінних земель, що | |
| |перебувають у власності громадян і| |
| |юридичних осіб, яке здійснює | |
| |Верховна Рада України за поданням | |
| |Верховної Ради Автономної | |
| |Республіки Крим, обласних, | |
| |Київської і Севастопольської | |
| |міських рад | |
|----+----------------------------------+----------------------------|

|103.|Погодження місць розташування   |Кодекс України про надра  |
| |гірничодобувних об'єктів і |( 132/94-ВР ) |
| |підземних споруд, не пов'язаних з | |
| |видобуванням корисних копалин, у | |
| |тому числі для підземного | |
| |зберігання нафти, газу та інших | |
| |речовин і матеріалів, захоронення | |
| |відходів виробництва, інших | |
| |шкідливих речовин і скидання | |
| |стічних вод, до початку проектних | |
| |робіт | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|104.|Погодження місць розташування |Гірничий закон України |
| |гірничих підприємств на |( 1127-14 ) |
| |підпорядкованій їм території | |
| |виходячи з інтересів | |
| |територіальної громади | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|105.|Погодження проведення |Водний кодекс України |
| |гідромеліоративних робіт у |( 213/95-ВР ) |
| |місцях, де перебувають водоплавні | |
| |птахи, хутрові звірі, та | |
| |промислового вилову риби в місцях,| |
| |де розводяться бобри і хохулі | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|106.|Погодження програм та проектів |Закон України "Про охорону |
| |містобудівних, архітектурних і |культурної спадщини" |
| |ландшафтних перетворень, |( 1805-14 ) |
| |будівельних, меліоративних, | |
| |шляхових, земельних робіт, | |
| |реалізація яких може позначитися | |
| |на стані пам'яток місцевого | |
| |значення, їх територій і зон | |
| |охорони | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|107.|Погодження проектів лімітів на |Закон України "Про |
| |утворення та розміщення відходів |відходи" ( 187/98-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|108.|Погодження проектів щодо |Закон України "Про |
| |будівництва, реконструкції і |дорожній рух" ( 3353-12 ) |
| |ремонту автомобільних доріг, | |
| |залізничних переїздів, комплексів | |
| |дорожнього сервісу та інших споруд| |
| |у межах смуги відведення | |
| |автомобільних доріг або червоних | |
| |ліній міських вулиць і доріг | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|109.|Погодження розміщення підприємств,|Водний кодекс України |
| |будівель, споруд та інших |( 213/95-ВР ) |
| |об'єктів, діяльність яких | |
| |пов'язана з використанням водних | |
| |об'єктів місцевого значення і може| |
| |завдати їм шкоди | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|110.|Погодження розміщення |Закон України "Про |
| |рекламоносіїв у межах смуги |автомобільні дороги" |
| |відведення автомобільних доріг |( 2862-15 ), Закон України |
| | |"Про рекламу" ( 270/96-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|111.|Погодження та затвердження |Земельний кодекс України |
| |проектів землеустрою |( 2768-14 ) |
| |сільськогосподарських | |
| |підприємств, установ і | |
| |організацій, особистих селянських,| |
| |фермерських господарств | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|112.|Погодження технічних умов, інших |Закон України "Про пожежну |
| |нормативно-технічних документів на|безпеку" ( 3745-12 ) |
| |пожежонебезпечні технологічні | |
| |процеси та продукцію, а також | |
| |проектних рішень, на які не | |
| |встановлено норми і правила | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|113.|Рішення про виділення у |Лісовий кодекс України |
| |встановленому порядку лісових |( 3852-12 ) |
| |ділянок для довгострокового | |
| |тимчасового користування лісами | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|114.|Рішення про передачу у власність, |Земельний кодекс України |
| |надання у постійне користування та|( 2768-14 ) |
| |оренду земельних ділянок, що | |
| |перебувають у державній або | |
| |комунальній власності | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|115.|Рішення про продаж земельних |Земельний кодекс України |
| |ділянок державної та комунальної |( 2768-14 ) |
| |власності | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|116.|Свідоцтво на право вивезення |Закон України "Про |
| |(тимчасового вивезення) |вивезення, ввезення та |
| |культурних цінностей |повернення культурних |
| | |цінностей" ( 1068-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|117.|Свідоцтво про атестацію |Закон України "Про |
| |калібрування засобів вимірювальної|метрологію та метрологічну |
| |техніки та вимірювання |діяльність" ( 113/98-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|

( Пункт 118 виключено на підставі Закону N 3995-VI від 03.11.2011 )

( Пункт 119 виключено на підставі Закону N 3995-VI від 03.11.2011 )

|----+----------------------------------+----------------------------|
|120.|Свідоцтво про уповноваження на |Закон України "Про |
| |право підприємства та організації |метрологію та метрологічну |
| |чи їх окремого підрозділу |діяльність" ( 113/98-ВР ) |
| |проводити державні випробування і | |
| |повірку засобів вимірювальної | |
| |техніки та атестацію методик | |
| |виконання вимірювань | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|121.|Сертифікат відповідності |Закон України "Про |
| |закінченого будівництвом |регулювання містобудівної |
| |об'єкта проектній документації, |діяльності" ( 3038-17 ) |
| |державним будівельним нормам, | |
| |стандартам і правилам | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|122.|Сертифікат на здійснення |Повітряний кодекс України |
| |авіаційних робіт експлуатантом |( 3167-12 ) |
| |авіаційної техніки | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|123.|Сертифікат на право займатися |Закон України "Про |
| |аудиторською діяльністю |аудиторську діяльність" |
| | |( 3125-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|124.|Сертифікат суб'єкта оціночної |Закон України "Про оцінку |
| |діяльності |майна, майнових прав та |
| | |професійну оціночну |
| | |діяльність в Україні" |
| | |( 2658-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|125.|Сертифікат щодо відповідності |Закон України "Про зерно та |
| |послуг із зберігання зерна та |ринок зерна в Україні" |
| |продуктів його переробки |( 37-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|126.|Сертифікат якості зерна та |Закон України "Про зерно та |
| |продуктів його переробки |ринок зерна в Україні" |
| | |( 37-15 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|127.|Спеціальне рішення щодо насіння і |Закон України "Про насіння і|
| |садивного матеріалу сорту, не |садивний матеріал" |
| |занесеного до Реєстру сортів |( 411-15 ) |
| |рослин України і не визнаного | |
| |перспективним | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|128.|Спеціальний дозвіл на зайняття |Закон України "Основи |
| |народною медициною (цілительством)|законодавства України про |
| | |охорону здоров'я" |
| | |( 2801-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|129.|Спеціальний дозвіл на змішування |Закон України "Про відходи" |
| |чи захоронення відходів, для |( 187/98-ВР ) |
| |утилізації яких в Україні існує | |
| |відповідна технологія | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|130.|Спеціальний дозвіл на користування|Закон України "Про нафту і |
| |нафтогазоносними надрами |газ" ( 2665-14 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|131.|Спеціальний дозвіл на нерегулярні |Повітряний кодекс України |
| |міжнародні польоти |( 3167-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|132.|Спеціальний дозвіл на спеціальне |Лісовий кодекс України |
| |використання лісових ресурсів |( 3852-12 ) |
| |(лісорубний квиток, ордер, лісовий| |
| |квиток) | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|133.|Спеціальні дозволи на користування|Кодекс України про надра |
| |надрами у межах конкретних ділянок|( 132/94-ВР ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|134.|Фітосанітарний сертифікат |Закон України "Про карантин |
| | |рослин" ( 3348-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|135.|Фітосанітарний сертифікат на |Закон України "Про карантин |
| |реекспорт |рослин" ( 3348-12 ) |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|136.|Акт технічного огляду суден, що не|Закон України "Про рибне |
| |підлягають нагляду |господарство, промислове |
| |класифікаційного товариства |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|137.|Свідоцтво про відповідність |Закон України "Про рибне |
| |компанії та суден вимогам |господарство, промислове |
| |Міжнародного кодексу з управління |рибальство та охорону водних|
| |безпечною експлуатацією суден і |біоресурсів" |
| |попередженням забруднення | |
| |1993 року | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|138.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів у |господарство, промислове |
| |рибогосподарських водних об'єктах |рибальство та охорону водних|
| |(їх частинах) |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|139.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів за межами |господарство, промислове |
| |юрисдикції України |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|140.|Форма реєстрації уловів |Закон України "Про рибне |
| |(реекспорту) антарктичного та |господарство, промислове |
| |патагонського іклачів |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|141.|Сертифікати на пересувні виставки,|Закон України "Про рибне |
| |реекспорт та інтродукцію з моря |господарство, промислове |
| |зразків осетрових риб і виробленої|рибальство та охорону водних|
| |з них продукції, які є об'єктами |біоресурсів" |
| |регулювання Конвенції про | |
| |міжнародну торгівлю видами дикої | |
| |фауни і флори, що перебувають під | |
| |загрозою зникнення | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|142.|Підтвердження законності вилучення|Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів з середовища їх|господарство, промислове |
| |існування та переробки продуктів |рибальство та охорону водних|
| |лову |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|143.|Дозвіл на імпорт в Україну водних |Закон України "Про рибне |
| |біоресурсів, продуктів харчування |господарство, промислове |
| |та переробки з них за кількістю та|рибальство та охорону водних|
| |видовим складом |біоресурсів" |
----------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно із Законом N 3677-VI від 08.07.2011 )