Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" щодо розширення мережі
дозвільних центрів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547; 2011 р., N 42, ст. 426; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

в абзаці п'ятому слова "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" виключити;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці".

У зв'язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"дозвільний центр - робочий орган міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету (далі - уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим), в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру".

2. Частину другу статті 4 після слів "дозвільного характеру" доповнити словами "регіональними та".

3. У статті 4-1:

в абзаці першому частини першої слово "(місцевими)" замінити словами "(регіональними, місцевими)";

в абзаці першому частини десятої слово "місцевий" замінити словами "регіональний та/або місцевий";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"12. Видача документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці може здійснюватися через дозвільний центр міської ради, що є обласним центром, за узгодженим рішенням міської ради та обласної державної адміністрації або Ради міністрів Автономної Республіки Крим".

4. У статті 5:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідним міським головою, головою обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівником відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим за погодженням з уповноваженим органом.

Державний адміністратор підпорядковується безпосередньо відповідному міському голові, голові обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівнику відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2. Кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим";

у частині четвертій:

абзац третій після слова "відповідним" доповнити словами "регіональним та/або";

абзац четвертий після слова "видача" доповнити словами "оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами";

абзац п'ятий після слів "забезпечення взаємодії" доповнити словами "регіональних та/або";

абзац шостий після слів "проведення представниками" доповнити словами "регіональних та/або";

абзац сьомий після слів "посадовими особами" доповнити словами "регіональних та/або";

абзац дев'ятий після слів "посадовою особою" доповнити словами "регіонального та";

абзац третій частини п'ятої викласти в такій редакції:

"порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівника відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів";

частини шосту, сьому та десяту викласти в такій редакції:

"6. Регіональні та місцеві дозвільні органи забезпечують інформування у повному обсязі державних адміністраторів про порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру регіональними та місцевими дозвільними органами, зокрема про перелік документів, необхідних для одержання (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, зразки заяв та необхідних бланків, строки видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, розмір плати за здійснення таких дій (у разі її встановлення).

7. Уповноважений орган розробляє та затверджує положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання";

"10. Міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні та районні в місті Києві державні адміністрації, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим утворюють дозвільні центри і здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру і державного адміністратора.

У разі якщо кількість державних адміністраторів становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення їх роботи утворюється відповідний структурний підрозділ виконавчого органу міської ради або обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим".

5. У статті 7:

назву після слова "видачі" доповнити словами "(переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) регіональними та";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності";

абзац перший частини сьомої після слів "або копії повідомлень" доповнити словами "регіональних або";

частину восьму після слів "адміністратором до" доповнити словами "регіональних або";

в абзаці першому частини дев'ятої слова "Місцеві дозвільні органи" замінити словами "Регіональні та місцеві дозвільні органи";

у частині десятій:

перше речення абзацу першого після слів "отримання від" доповнити словами "регіонального або";

перше речення абзацу третього після слів "документ відповідному" доповнити словами "регіональному або";

у частині одинадцятій:

абзац перший після слів "Письмове повідомлення" доповнити словами "регіонального або";

абзац другий після слів "письмове повідомлення" доповнити словами "регіонального або".

6. В абзаці другому частини другої статті 8 слова "Місцеві дозвільні органи" замінити словами "Регіональні та місцеві дозвільні органи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 3 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 3993-VI