Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2011 р. N 1234
Київ

Про внесення змін
до Порядку надання дотації роботодавцю
за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1836 "Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 52, ст. 3519), виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1836

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України)
від 23 листопада 2011 р. N 1234)

Порядок
надання дотації роботодавцю за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємству, установі, організації (крім бюджетних і неприбуткових), у тому числі підприємству, організації громадських організацій інвалідів, фізичній особі, яка використовує найману працю (далі - роботодавець), дотації на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні (далі - безробітні інваліди).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) дотація на створення спеціальних робочих місць для безробітних інвалідів (далі - дотація) - кошти, які спрямовуються Фондом соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для безробітних інвалідів;

2) створення спеціального робочого місця для інваліда з урахуванням його індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю - працевлаштування безробітного інваліда на наявне окреме робоче місце або наявну ділянку виробничої площі із здійсненням щодо них додаткових заходів з організації праці інваліда (пристосування основного і додаткового устатковання, технічного обладнання) або працевлаштування безробітного інваліда на нове робоче місце або нову ділянку виробничої площі, що створені із здійсненням додаткових заходів з організації праці інваліда (встановлення основного і додаткового устатковання, технічного обладнання).

Потреба у створенні для безробітного інваліда спеціального робочого місця та вимоги до нього встановлюються індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

Робочі місця, створені за рахунок дотації, не враховуються під час проведення розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) до завершення виконання договору про працевлаштування безробітних інвалідів та надання дотації (далі - договір про надання дотації).

3. Дотація надається роботодавцю за місцем його обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Дотація надається за умови, що трудовий договір з інвалідом, який працевлаштований на спеціальне робоче місце за направленням центру зайнятості, не буде протягом двох років з дня працевлаштування інваліда розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності працівників чи за угодою сторін.

Для працевлаштування безробітних інвалідів, професійно-кваліфікаційний рівень та/або досвід роботи яких не відповідає вимогам роботодавця, державна служба зайнятості організовує професійне навчання таких інвалідів відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ).

4. Дотація не надається роботодавцям, які:

не зареєстровані у територіальному відділенні Фонду;

не зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

не подали територіальному відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за останній звітний рік;

мають на день звернення заборгованість із сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), нараховану пеню та щодо яких застосовані протягом останніх трьох місяців фінансові санкції у зв'язку з наявністю зазначених видів заборгованості;

порушували протягом останніх трьох місяців, що передують місяцю розгляду питання про надання дотації, Закони України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), внаслідок чого до них застосовані відповідні санкції;

скорочували протягом останнього року чисельність працюючих інвалідів більше ніж на 10 відсотків;

не забезпечили належне виконання умов укладеного з територіальним відділенням Фонду попереднього договору про надання дотації (у разі його наявності), згідно з яким роботодавцю вже надавалися кошти Фонду для працевлаштування та реабілітації інвалідів.

5. Для отримання дотації роботодавець подає територіальному відділенню Фонду такі документи:

1) письмову заяву про отримання дотації;

2) видану центром зайнятості довідку про те, що на підприємстві, в установі, організації чисельність інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний інвалід, не скорочувалася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;

3) видане центром зайнятості направлення на працевлаштування із зазначенням письмової згоди роботодавця на прийняття інваліда на спеціальне робоче місце. Форму такого направлення затверджує Мінсоцполітики;

4) розрахунок розміру дотації, що включає вартість устатковання, технічного обладнання або його виготовлення, надання послуг з його доставки в межах території України, монтажу, пусконалагоджувальних робіт;

5) довідку органів державної податкової служби про відсутність на день звернення заборгованості із сплати податків і зборів.

6. Територіальне відділення Фонду аналізує документи, що надійшли від роботодавця, з урахуванням фінансових можливостей і відомостей про:

1) реєстрацію роботодавця у територіальному відділенні Фонду;

2) відсутність у роботодавця заборгованості із сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій;

3) стан виконання роботодавцем умов попереднього договору про надання дотації (у разі його наявності), укладеного з територіальним відділенням Фонду, згідно з яким роботодавцю вже надавалися кошти Фонду для працевлаштування та реабілітації інвалідів.

7. У разі звернення за наданням дотації підприємств, організацій громадських організацій інвалідів територіальне відділення Фонду подає документи та відомості, що зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження регіональній комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії).

Регіональна комісія розглядає на черговому засіданні документи, що надійшли від територіального відділення Фонду, та протягом трьох робочих днів після підписання протоколу засідання надсилає Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) витяг із зазначеного протоколу для прийняття відповідного рішення.

8. Комісія на черговому засіданні приймає на підставі висновків регіональної комісії рішення про доцільність надання дотації підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів або відмову в її наданні з урахуванням їх соціальної значущості.

Критеріями оцінки підприємств, організацій громадських організацій інвалідів для надання дотації є:

кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів та яким надаються (надаватимуться) послуги;

розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів;

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;

сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів;

фінансовий стан підприємства, організації громадських організацій інвалідів.

Рішення Комісії про доцільність надання дотацій підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів надсилається протягом трьох робочих днів після підписання протоколу засідання Комісії Фонду, який протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомляє про нього територіальне відділення Фонду.

9. Територіальне відділення Фонду за результатами розгляду документів роботодавця, зазначених у пункті 5 цього Порядку, протягом десяти робочих днів (для підприємств, організацій громадських організацій інвалідів - протягом трьох робочих днів після одержання протоколу засідання Комісії) приймає рішення щодо надання або відмови у наданні дотації роботодавцю і повідомляє про це письмово роботодавця, центр зайнятості, Фонд, а також Комісію (у разі прийняття рішення щодо підприємств, організацій громадських організацій інвалідів).

10. Територіальне відділення Фонду та центр зайнятості укладають з роботодавцем протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про надання дотації договір про надання дотації, в якому зазначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (реєстрації) інваліда, що прийнятий на роботу за направленням центру зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація інваліда;

професія (посада), за якою працевлаштовано інваліда;

гарантії трудової зайнятості інваліда, якого працевлаштовано;

порядок, строки та розмір перерахування роботодавцю дотації;

розмір витрат на створення спеціального робочого місця для інваліда (склад устатковання, технічного обладнання або його встановлення, надання послуг з його доставки (в межах території України), монтажу та пусконалагоджувальних робіт);

строк введення в експлуатацію спеціального робочого місця для інваліда, який становить не більш як 90 календарних днів з дати укладення договору;

дата прийняття інваліда на постійну роботу на створене спеціальне робоче місце;

строк дії договору (договір набирає чинності з дня підписання та діє протягом двох років після працевлаштування інваліда);

підстави його дострокового розірвання;

порядок повернення дотації у разі розірвання трудового договору з інвалідом та у разі нецільового використання дотації;

відповідальність сторін за порушення умов договору;

порядок розгляду спорів.

Форма примірного договору затверджується Фондом за погодженням із Державним центром зайнятості.

11. У разі розірвання за ініціативою роботодавця трудового договору з інвалідом, працевлаштованим за направленням центру зайнятості, до закінчення двох років з дня прийняття його на роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності працівників, за угодою сторін або внаслідок невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору роботодавець письмово повідомляє про це наступного дня після розірвання трудового договору з інвалідом територіальне відділення Фонду та центр зайнятості.

Роботодавець протягом десяти робочих днів з дня розірвання трудового договору з інвалідом повертає територіальному відділенню Фонду отриману дотацію в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період отримання дотації.

12. У разі розірвання трудового договору з інвалідом з інших передбачених трудовим законодавством підстав, ніж ті, що зазначені в абзаці першому пункту 11 цього Порядку, роботодавець письмово повідомляє про зазначене центр зайнятості, який здійснює пошук на створене роботодавцем спеціальне робоче місце іншого інваліда відповідної кваліфікації, що за рекомендаціями МСЕК та відповідно до індивідуальної програми реабілітації може виконувати роботу на такому робочому місці.

У разі працевлаштування роботодавцем іншого інваліда сторонами укладається додатковий договір до договору про надання дотації на строк, що дорівнює різниці між плановим (протягом двох років після працевлаштування інваліда) і фактичним (дата розірвання договору) періодом виконання основного договору.

У разі відмови роботодавця прийняти на вивільнене спеціальне робоче місце іншого інваліда, такий роботодавець повертає отриману дотацію у повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період отримання дотації.

У разі зняття інвалідності особа працює на створеному спеціальному робочому місці не менше двох років після її працевлаштування незалежно від того, чи матиме вона інвалідність у подальшому.

13. Розмір дотації на створення одного спеціального робочого місця для інваліда не повинен перевищувати:

40 мінімальних заробітних плат, якщо таке місце створюється шляхом пристосування основного і додаткового устатковання, технічного обладнання на наявному робочому місці або на наявній ділянці виробничої площі;

100 мінімальних заробітних плат, якщо робоче місце створюється шляхом встановлення основного і додаткового устатковання, технічного обладнання у зв'язку з неможливістю пристосування наявного робочого місця або наявної ділянки виробничої площі чи відсутністю місць і ділянок.

14. Перерахування дотації роботодавцю здійснюється територіальним відділенням Фонду після проведення перевірки стану фактичного витрачання коштів для створення спеціального робочого місця та надання роботодавцем підтвердних документів про працевлаштування інваліда.

Перерахування дотації здійснюється в розмірі проведених фактичних витрат на створення спеціального робочого місця, але не більше ніж у сумі, що зазначена у договорі про надання дотації.

15. Територіальне відділення Фонду (у разі коли дотація надана підприємству, організації громадської організації інвалідів - за участю регіональної комісії) проводить щокварталу перевірку стану виконання умов укладеного договору про надання дотації (до закінчення його дії) та використання дотації на підставі звіту про використання коштів дотації, який подає роботодавець. Строк подання такого звіту визначається умовами відповідного договору і становить не менш як два роки з дати завершення його виконання.

Договір про надання дотації вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання територіальним відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві дотацію. Результати оцінювання територіальним виділенням Фонду доводяться до відома роботодавця у письмовому вигляді.

Форму звіту про використання коштів дотації затверджує Мінсоцполітики.

У разі виявлення недостовірних відомостей про виконання умов договору про надання дотації, порушення гарантій трудової зайнятості інваліда, працевлаштованого на створене спеціальне робоче місце, територіальне відділення Фонду приймає рішення про повернення роботодавцем перерахованої дотації в повному обсязі з урахуванням штрафних санкцій.