Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2010 р. N 1203
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 123 від 18 березня 2015
р.)

Про затвердження Порядку надання Раді міністрів
Автономної Республіки Крим,
місцевим державним адміністраціям
і виконавчим органам відповідних місцевих рад
середньострокових позик та їх погашення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1236 від 30.11.20
11 )

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення, що додається.

2. Міністерству фінансів і Державній казначейській службі надавати роз'яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1203

Порядок
надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевим державним адміністраціям
і виконавчим органам відповідних місцевих рад
середньострокових позик та їх погашення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад (далі - місцеві органи) середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах повернення без нарахування відсотків за користування ними (далі - позика) та їх погашення.

2. Позики надаються щомісяця на договірних умовах за результатами виконання місцевих бюджетів на суми невиконання у звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України (далі - кошик доходів).

Помісячний розпис зазначених доходів затверджується Мінфіном на відповідний бюджетний період та доводиться до місцевих органів.

Обсяг позики визначається наростаючим підсумком з початку року із зменшенням на суму раніше наданих у поточному році, але не погашених позик. При цьому загальний обсяг позики, наданої місцевому органові, не може перевищувати розмір невиконання доходів місцевих бюджетів.

3. Мінфін подає Державній казначейській службі затверджений і доведений до місцевих органів помісячний розпис доходів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період.

4. Державна казначейська служба затверджує в установленому порядку з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягу коштів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, щомісяця не пізніше 27 числа позиковий ліміт на наступний місяць, про що повідомляє Мінфіну.

Загальний обсяг позик не може перевищувати встановлений законом про Державний бюджет України розмір оборотної касової готівки державного бюджету.

5. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим (стосовно місцевих бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету Автономної Республіки Крим), головні фінансові управління облдержадміністрацій (стосовно місцевих бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету області), головне фінансове управління виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) та фінансове управління Севастопольської міськдержадміністрації проводять щомісяця аналіз стану виконання кошика доходів на основі оперативних даних.

6. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління облдержадміністрацій, головне фінансове управління виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) та фінансове управління Севастопольської міськдержадміністрації:

1) складають за результатами аналізу стану виконання кошика доходів перелік місцевих бюджетів, до яких у разі потреби може бути перерахована позика, і надсилають щомісяця до 7 числа Мінфіну за допомогою засобів електронного зв'язку необхідні розрахунки разом з копією рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради про надання місцевому органові права на отримання позики та аналітичною довідкою про причини невиконання дохідної частини місцевих бюджетів і про заходи, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до мобілізації доходів бюджету;

2) подають щомісяця до 16 числа Мінфіну заяву про надання позики в обсязі, попередньо узгодженому з Міністерством, разом з реєстром сум у розрізі місцевих бюджетів, а також засвідчену в установленому порядку копію таких рішення та довідки;

3) несуть відповідальність за правильність оформлення зазначених у цьому пункті документів і повноту інформації, що в них міститься.

7. Рішення про надання позики приймається Мінфіном протягом п'яти робочих днів після надходження зазначених у пункті 6 цього Порядку документів.

Якщо прогнозований обсяг позик перевищує позиковий ліміт, затверджений відповідно до пункту 4 цього Порядку, він зменшується пропорційно визначеному для кожного місцевого бюджету обсягу позики. При цьому враховуються наявність заяв про надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів та динаміка надходження платежів до місцевих бюджетів, збалансовані з передачею коштів до державного бюджету.

Не менш як третина позикового ліміту спрямовується місцевим бюджетам, яким передбачено дотацію вирівнювання.

Надання позики в обсязі, що перевищує затверджений позиковий ліміт, здійснюється за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

8. Мінфін протягом двох робочих днів після прийняття рішення про надання позики дає Державній казначейській службі відповідне доручення, на підставі якого:

територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, з одного боку, та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, голови виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) або уповноважені в установленому порядку особи, з іншого боку, укладають договори про надання позики;

територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі зараховують протягом двох робочих днів після укладення договорів суми позик на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

9. У договорах про надання позики обов'язково передбачається, що територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

1) у разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний звітний період кошика доходів погашають позики, отримані у поточному році, за результатами звіту про виконання місцевого бюджету починаючи з місяця, що настає за звітним періодом, у якому встановлено таке виконання або перевиконання, шляхом зарахування протягом місяця на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення позик у повному обсязі, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради;

2) у разі зменшення наростаючим підсумком з початку року суми невиконання кошика доходів погашають надлишок позик, отриманих у поточному році, за результатами звіту про виконання місцевих бюджетів у місяці, що настає за звітним періодом, у якому встановлено таке зменшення, шляхом зарахування протягом місяця на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення надлишку в повному обсязі, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради;

3) у разі виконання або перевиконання річного показника кошика доходів або зменшення наростаючим підсумком з початку року суми невиконання такого показника зараховують протягом I кварталу наступного року на єдиний казначейський рахунок доходи загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу для погашення заборгованості або повернення надлишку;

4) у разі невиконання річного показника кошика доходів місцевих бюджетів здійснюють погашення позик відповідно до пункту 11 цього Порядку;

5) спрямовують суми позик на погашення заборгованості з перерахування коштів, що передаються до державного бюджету, визначеної відповідно до законодавства, та з повернення позик, наданих для покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

10. У договорах про надання позики може також передбачатися врегулювання міжбюджетних відносин у частині перерахування позик до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та районів у містах і їх погашення.

11. Погашення заборгованості минулих років за позиками, у тому числі безвідсотковими, здійснюється з моменту виконання річного розрахункового обсягу кошика доходів за рахунок і в межах суми його перевиконання.

У разі надання місцевими фінансовими органами розрахунків щодо необхідності спрямування додаткових коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок місцевих бюджетів, Мінфін може погодити продовження погашення заборгованості минулих років за позиками, у тому числі безвідсотковими, до 1 квітня року, що настає за звітним, в межах суми перевиконання річного розрахункового обсягу кошика доходів. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1236 від 30.11.2011 )

Погашення такої заборгованості в межах суми перевиконання в наступному бюджетному періоді здійснюється шляхом зарахування протягом I кварталу на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням нормативу до суми заборгованості, яка підлягає погашенню. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1236 від 30.11.2011 )

Під час формування місцевих бюджетів на плановий бюджетний період у таких бюджетах передбачаються кошти на виконання зобов'язань за непогашеними позиками минулих років. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1236 від 30.11.2011 )

12. Державна казначейська служба подає щомісяця до 5 числа Кабінетові Міністрів України та Мінфіну інформацію про:

обсяг позик, наданих за дорученням Міністерства;

обсяг фактично перерахованих до місцевих бюджетів позик із зазначенням причини їх невідповідності обсягу, наведеному в дорученні Міністерства (за наявності такої невідповідності);

стан погашення наданих позик.

13. Форми заяви про надання позики, реєстру сум позики у розрізі місцевих бюджетів, доручення щодо її надання та примірного договору про надання позики затверджує Мінфін.