Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Національну комісію з цінних паперів
та фондового ринку

На виконання Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) постановляю:

1. Утворити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

2. Затвердити Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (додається).

3. Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 23 листопада 2011 року
N 1063/2011

Затверджено
Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1063/2011

Положення
про Національну комісію з цінних паперів
та фондового ринку

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

НКЦПФР здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

2. НКЦПФР у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями НКЦПФР є:

1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та похідних (деривативів);

3) здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) на території України;

4) захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів та похідних (деривативів);

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань емісії (випуску) та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

7) здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування;

8) здійснення у межах компетенції державного регулювання та контролю у сфері накопичувального пенсійного забезпечення;

9) здійснення у межах компетенції державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

10) здійснення у межах компетенції заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) здійснення у межах повноважень, визначених законодавством, нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі за небанківськими фінансовими групами та їх підгрупами.

4. НКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє програми розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України;

2) бере участь у розробленні та вносить у встановленому порядку на розгляд проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку та корпоративного управління;

3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері регулювання ринку цінних паперів;

4) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними з регулюванням фондового ринку та корпоративного управління;

5) бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

6) бере участь у розробленні проекту закону про Державний бюджет України;

7) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

8) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

9) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);

10) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;

11) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

12) співпрацює з Національним банком України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо здійснення державного регулювання цих ринків;

13) своєчасно повідомляє з використанням засобів зв'язку, що дозволяють фіксувати інформацію, Національний банк України і Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про будь-які спостереження та висновки, необхідні для виконання покладених на ці органи обов'язків;

14) проводить з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг у встановлені законом строки оперативні наради за участю Національного банку України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або бере участь у таких нарадах, що проводяться зазначеними органами; за результатами оперативних нарад складає відповідні протоколи та/або укладає міжвідомчі угоди;

15) співпрацює з органами нагляду іноземних держав з метою здійснення нагляду на консолідованій основі;

16) погоджує в установленому нею порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;

17) встановлює порядок погодження та погоджує визначену небанківською фінансовою групою відповідальну особу;

18) роз'яснює порядок застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, здійснює офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;

19) визначає порядок ведення та веде реєстр саморегулівних організацій, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів;

20) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації;

21) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

22) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

23) визначає порядок та строки розгляду уповноваженими особами НКЦПФР справ про порушення юридичними особами, громадянами та посадовими особами вимог законодавства на ринку цінних паперів;

24) визначає порядок та строки розгляду НКЦПФР справ про порушення юридичними особами вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, застосовує відповідні санкції щодо юридичних осіб та визначає порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду;

25) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах і депозитаріях;

26) контролює відповідно до законодавства системи ціноутворення на ринку цінних паперів;

27) здійснює контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів;

28) здійснює контроль за діяльністю депозитарної системи України;

29) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку;

30) надає методологічну, методичну та іншу допомогу суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

31) встановлює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у професійних учасниках фондового ринку;

32) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у своїй системі;

33) веде Ліцензійний реєстр професійних учасників фондового ринку;

34) встановлює ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

35) у встановленому нею порядку видає, переоформлює, зупиняє дію або анулює ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій;

36) визначає за погодженням із Національним банком України особливості одержання комерційними банками ліцензії на депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність;

37) встановлює порядок видачі ліцензії на управління іпотечним покриттям;

38) веде державний реєстр фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

39) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку;

40) координує роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію НКЦПФР, а також анулювання таких сертифікатів;

41) реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів та похідних (деривативів);

42) затверджує разом із Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України порядок продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах;

43) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту;

44) встановлює разом із Національним банком України особливості здійснення депозитарної діяльності з державними облігаціями та казначейськими зобов'язаннями;

45) погоджує порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії України;

46) встановлює вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та їх реквізитів;

47) встановлює перелік цінних паперів, що обслуговуються депозитарною системою України;

48) затверджує типові договори щодо діяльності, пов'язаної зі зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них;

49) затверджує правила та операційні стандарти клірингу і розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

50) встановлює за погодженням із Національним банком України і Міністерством фінансів України правила та операційні стандарти грошового клірингу і розрахунків за операціями з цінними паперами;

51) встановлює згідно з вимогами міжнародних стандартів і на базі використання міжнародних систем нумерації цінних паперів порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками депозитарної системи України і формування стандартизованих процедур здійснення ними операцій з цінними паперами, випущеними у бездокументарній формі, та зі знерухомленими цінними паперами;

52) встановлює правила та стандарти здійснення учасниками депозитарної системи України операцій на ринку цінних паперів та контролює їх дотримання;

53) затверджує перелік посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників депозитарної системи України та державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю депозитарної системи України, які зобов'язані щороку подавати НКЦПФР відомості про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей;

54) визначає вимоги до сертифікатів цінних паперів, що існують у документарній формі;

55) узгоджує встановлювані Національним депозитарієм України стандарти депозитарного обліку та стандарти документообігу, що стосуються операцій із цінними паперами;

56) затверджує вимоги щодо виготовлення бланків цінних паперів;

57) веде Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, здійснює реєстрацію цих інститутів, їх регламентів та змін до них;

58) встановлює перелік документів, який подається для реєстрації інститутів спільного інвестування, їх регламентів та змін до них;

59) встановлює вимоги щодо складу та структури активів інституту спільного інвестування;

60) визначає особливості проведення публічного (відкритого) розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду;

61) встановлює порядок розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування;

62) встановлює порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування;

63) встановлює строк реалізації активів інституту спільного інвестування в разі його ліквідації;

64) встановлює порядок розподілу коштів, отриманих від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, між акціонерами;

65) встановлює порядок заміни компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

66) затверджує положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами інституту спільного інвестування своїх функцій, які відшкодовуються за рахунок цих активів;

67) встановлює порядок складання компаніями з управління активами інституту спільного інвестування звітності, що надається ними саморегулівній організації, до складу якої вони входять;

68) встановлює порядок передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

69) встановлює порядок відшкодування компанією з управління активами інституту спільного інвестування втрат, понесених інститутом спільного інвестування, який здійснює публічне розміщення цінних паперів;

70) встановлює перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого інституту спільного інвестування;

71) встановлює за погодженням із Міністерством фінансів України особливості бухгалтерського обліку інститутів спільного інвестування;

72) встановлює форму та порядок надання компанією з управління активами інституту спільного інвестування довідки про вартість чистих активів інституту спільного інвестування;

73) встановлює порядок подання компанією з управління активами інституту спільного інвестування звіту про результати розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

74) встановлює вимоги до форми річного та піврічного звіту інституту спільного інвестування та інформації про його діяльність, яка підлягає опублікуванню;

75) встановлює обсяг, порядок та строки подання документів про діяльність інституту спільного інвестування;

76) встановлює порядок ведення компанією з управління активами інституту спільного інвестування відкритого типу реєстру власників іменних цінних паперів цього інституту;

77) затверджує вимоги до договорів про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування, про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів такого інституту, а також про його обслуговування зберігачем;

78) встановлює порядок виплати за рахунок активів інституту спільного інвестування винагороди аудитору (аудиторській фірмі), незалежному оцінювачу майна такого інституту;

79) розглядає рекламні матеріали, що стосуються діяльності конкретного інституту спільного інвестування, які планується розповсюдити, та повідомляє компанію з управління активами про погодження рекламних матеріалів або обгрунтоване заперечення щодо розміщення рекламних матеріалів, які є недостовірними або не відповідають законодавству про цінні папери та вимогам до реклами цінних паперів, встановленим законодавством про рекламу на ринку цінних паперів;

80) встановлює порядок обов'язкового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

81) встановлює порядок подовження терміну діяльності строкового інституту спільного інвестування;

82) видає свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, а також здійснює анулювання цього свідоцтва;

83) встановлює граничну вартість активів корпоративного інвестиційного фонду, які можуть бути вкладені у нерухомість;

84) встановлює вимоги до звіту про результати ліквідації інституту спільного інвестування;

85) встановлює порядок ліквідації корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами;

86) встановлює порядок припинення пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації;

87) встановлює порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками;

88) встановлює порядок розміщення коштів резервного фонду компанії з управління активами;

89) встановлює перелік іноземних фондових бірж, на яких можуть перебувати в обігу цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, що придбаваються за кошти активів інституту спільного інвестування;

90) встановлює порядок обліку грошових коштів, сплачених інвесторами за придбані ними цінні папери інституту спільного інвестування, окремо від інших грошових коштів, що складають активи інституту спільного інвестування;

91) скасовує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів компаній з управління активами та акцій корпоративних інвестиційних фондів, вилучає інститути спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, анулює свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування та внесення інститутів спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

92) видає дозволи, встановлює стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та проспект емісії (інформацію про випуск) інвестиційних сертифікатів, скасовує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

93) встановлює за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, граничні розміри винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду;

94) встановлює згідно із законодавством за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, порядок обчислення тарифів на послуги зберігача недержавного пенсійного фонду, їх граничний розмір;

95) встановлює за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, методику та порядок обчислення та визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду, їх обліку, зарахування, які здійснюються адміністратором недержавного пенсійного фонду та особою, що управляє активами такого пенсійного фонду;

96) встановлює разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг особливості порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) недержавного пенсійного фонду;

97) встановлює порядок подання звітності особами, які здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та вимоги до змісту такої звітності;

98) встановлює порядок подання зберігачем недержавного пенсійного фонду звітності про обслуговування недержавних пенсійних фондів та вимоги до такої звітності;

99) затверджує за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України методику та порядок розрахунку чистої вартості пенсійних активів Накопичувального фонду системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Накопичувальний фонд);

100) погоджує рішення правління Пенсійного фонду України про затвердження правил інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України в майбутніх періодах;

101) погоджує рішення правління Пенсійного фонду України про затвердження порядку та форм подання звітів щодо інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у майбутніх періодах;

102) погоджує рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо встановлення вимог до аудиторів, які проводять аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування;

103) встановлює вимоги до фондових бірж, на яких можуть придбаватися цінні папери за рахунок пенсійних активів;

104) встановлює за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, порядок визначення вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування;

105) затверджує методику оцінки пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування за їх ринковою вартістю;

106) погоджує рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо визначення процедури обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та кількості одиниць пенсійних активів такої системи;

107) визначає разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та за погодженням з Антимонопольним комітетом України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики вимоги до радника з інвестиційних питань;

108) подає пропозиції Раді Накопичувального фонду щодо встановлення вимог до компанії з управління активами - нерезидента, яка провадитиме діяльність з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування виключно за межами України;

109) погоджує рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо встановлення форми та порядку складання звітів компаніями з управління активами Накопичувального фонду;

110) встановлює за погодженням із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, порядок та форму подання компанією з управління активами щодня зберігачу Накопичувального фонду інформації, необхідної для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;

111) погоджує проекти основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що подаються виконавчою дирекцією Пенсійного фонду України Раді Накопичувального фонду;

112) здійснює у порядку, передбаченому законодавством, державне регулювання та нагляд за діяльністю компаній з управління активами і радника з інвестиційних питань;

113) здійснює у порядку, передбаченому законодавством, разом із Національним банком України державне регулювання та нагляд за діяльністю зберігача та уповноваженого банку Накопичувального фонду;

114) встановлює вимоги щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть функції, передбачені технічним завданням конкурсу з відбору компаній з управління активами Накопичувального фонду;

115) повідомляє Раду Накопичувального фонду про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування;

116) видає розпорядження щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством;

117) встановлює за погодженням з Антимонопольним комітетом України порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального фонду;

118) встановлює правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами;

119) встановлює вимоги до операцій, що здійснює андеррайтер;

120) затверджує типовий договір про андеррайтинг;

121) встановлює вимоги щодо ведення обліку цінних паперів торговцем цінними паперами;

122) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

123) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

124) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України;

125) визначає порядок формування (ведення) Державного реєстру випусків цінних паперів, порядок доступу до інформації, яка міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів;

126) встановлює вимоги щодо емісії (випуску) та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), інформації про випуск і розміщення цінних паперів (проспекту емісії цінних паперів), у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також установлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;

127) встановлює за погодженням із Національним банком України додаткові вимоги щодо емісії (випуску) цінних паперів комерційними банками;

128) встановлює стандарти емісії (випуску) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів (проспект емісії), що пропонуються для відкритого продажу (розміщення), у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;

129) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та проспектів емісії цінних паперів (інформації про їх випуск), у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України; перевіряє під час реєстрації відповідність поданих для реєстрації документів вимогам законодавства України;

130) визначає вимоги до змісту протоколу щодо прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів;

131) встановлює порядок реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України (з урахуванням вимог валютного законодавства України);

132) визначає вимоги до розкриття інформації про емітента та його фінансово-господарський стан у проспекті емісії цінних паперів;

133) визначає перелік відомостей, які мають міститися у проспекті емісії цінних паперів;

134) визначає перелік документів, необхідних для реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України (з урахуванням вимог валютного законодавства України);

135) визначає вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

136) встановлює строк подання емітентом звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів;

137) встановлює порядок прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення відкритого (публічного) їх розміщення;

138) визначає додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів банків;

139) встановлює порядок розміщення відсоткових, цільових та дисконтних облігацій;

140) встановлює порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств;

141) встановлює порядок продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств;

142) встановлює порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

143) затверджує за погодженням із Національним банком України форму бланків векселів та порядок їх виготовлення;

144) затверджує порядок ведення векселедавцем реєстру виданих ним векселів;

145) погоджує порядок здійснення установами банків функцій розрахункових палат за розрахунками по векселях, що затверджується Національним банком України;

146) здійснює разом із Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних сертифікатів;

147) затверджує вимоги до звіту про результати розміщення сертифікатів фондів операцій із нерухомістю;

148) здійснює контроль за емісією (випуском) та обігом іпотечних сертифікатів, а також за додержанням нормативно-правових актів, що регулюють виготовлення бланків іпотечних сертифікатів;

149) затверджує положення щодо відповідальності депозитаріїв та їх керівників перед емітентами і держателями іпотечних сертифікатів за будь-які збитки, яких останні зазнали в результаті невиправданого невиконання депозитаріями та їх керівниками своїх обов'язків або їх неналежного виконання при обслуговуванні обігу іпотечних сертифікатів;

150) встановлює порядок здійснення державної реєстрації випусків та проспектів емісії іпотечних облігацій;

151) встановлює порядок здійснення емісії іпотечних облігацій;

152) встановлює порядок ведення реєстру іпотечного покриття, а також строк та форму подання до НКЦПФР витягів із реєстру іпотечного покриття;

153) встановлює порядок заміни або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття для приведення розміру іпотечного покриття у відповідність із значенням коефіцієнта іпотечного покриття;

154) встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям;

155) встановлює порядок ведення реєстру власників звичайних іпотечних облігацій;

156) встановлює порядок формування єдиного іпотечного покриття для здійснення кількох випусків структурованих іпотечних облігацій з різними умовами випуску;

157) встановлює порядок заміни управителя іпотечним покриттям та призначення тимчасового управителя іпотечним покриттям;

158) встановлює порядок скликання, проведення та прийняття рішення загальними зборами власників іпотечних облігацій;

159) встановлює склад, обсяги, строки та порядок складання і подання учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних, інформації, звітів відповідно до законодавства;

160) здійснює моніторинг адміністративних даних та інформації учасників ринку цінних паперів;

161) визначає за погодженням із Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також із Національним банком України особливості ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами;

162) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

163) затверджує норми і правила обліку цінних паперів;

164) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринках цінних паперів та похідних (деривативів);

165) визначає порядок формування (ведення), забезпечує створення та функціонування Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, порядок доступу до інформації, яка міститься у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

166) встановлює вимоги, обсяги та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів;

167) встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття;

168) встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття;

169) встановлює строки, порядок та форму оприлюднення та розкриття емітентом іпотечних облігацій відповідної інформації;

170) встановлює строки, порядок та форму подання НКЦПФР інформації про власників іпотечних облігацій;

171) встановлює порядок надання відомостей про небанківську фінансову групу, про її структуру власності та види діяльності її учасників;

172) встановлює порядок розкриття публічними акціонерними товариствами інформації про свою діяльність на основі міжнародних стандартів фінансової звітності;

173) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління;

174) встановлює порядок реєстрації і опублікування для загального відома інформації про створення акціонерного товариства однією особою або придбання одним акціонером усіх акцій товариства;

175) визначає особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариств, державного (державних) та комунального (комунальних) підприємств в акціонерне товариство;

176) визначає за погодженням із Фондом державного майна України особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариств, державного (державних) та комунального (комунальних) підприємств в акціонерне товариство за участю державних та (чи) комунальних підприємств;

177) встановлює порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

178) встановлює порядок формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями;

179) встановлює порядок зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;

180) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством викуплених ним акцій з наступним зменшенням статутного капіталу або підвищенням номінальної вартості решти акцій;

181) встановлює порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства;

182) встановлює порядок емісії акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери;

183) встановлює порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства;

184) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством акцій, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом із товариством-емітентом;

185) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством акцій товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується;

186) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством акцій товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплених цим товариством;

187) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством акцій товариства, з якого здійснюється виділ, викуплених товариством;

188) встановлює порядок анулювання акціонерним товариством акцій товариства, що перетворюється, викуплених цим товариством;

189) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління у професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням;

190) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств;

191) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств;

192) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до НКЦПФР;

193) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

194) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою;

195) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною рейтинговою шкалою;

196) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок;

197) встановлює вимоги та порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств;

198) виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління НКЦПФР;

199) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на НКЦПФР Президентом України.

5. НКЦПФР з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКЦПФР, її територіальних органах;

2) забезпечує виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізації держави у межах повноважень і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);

3) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики.

6. НКЦПФР для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

2) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі, що здійснюються через фондовий ринок;

3) розробляти і затверджувати обов'язкові до виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

5) встановлювати вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснення діяльності з рейтингування, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;

6) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій);

7) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;

8) вести облік, установлювати вимоги та здійснювати сертифікацію програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку;

9) засновувати в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів;

10) визначати підгрупи у межах небанківської фінансової групи та здійснювати нагляд за ними на субконсолідованій основі;

11) встановлювати вимоги до фінансової групи та її підгруп;

12) встановлювати за погодженням із Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні та їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;

13) визначати максимальну кількість власників іменних цінних паперів для організації самостійного ведення емітентом реєстру;

14) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальний розмір тарифів для оплати послуг депозитаріїв, зберігачів та реєстраторів;

15) видавати за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері технічного захисту інформації нормативно-правові акти щодо технічного захисту інформації у Національній депозитарній системі;

16) встановлювати окремий порядок реєстрації угод щодо цінних паперів, однією зі сторін яких є працівники прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, або члени їх сімей;

17) порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду;

18) призначати своїх представників до складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду;

19) приймати рішення про ліквідацію закритого корпоративного інвестиційного фонду;

20) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

21) визначати строки реалізації за гроші активів корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду у процесі ліквідації;

22) вирішувати питання щодо зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

23) встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів про діяльність інститутів спільного інвестування, які подаються на електронних носіях;

24) погоджувати встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації пенсійного фонду, порядок її реєстрації та внесення змін до неї;

25) приймати рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, вимогам законодавства на строк не більше ніж три місяці;

26) у межах компетенції організовувати перевірку діяльності пенсійного фонду, адміністратора, компанії з управління активами, зберігача, страхової організації та банківської установи, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, самостійно або із залученням аудитора;

27) проводити перевірки виконання зобов'язань емітентом, який є розпорядником платежів, або управителем, який діє за дорученням емітента, перед власниками іпотечних сертифікатів;

28) проводити планові і позапланові перевірки ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів;

29) вживати заходів до призупинення подальшого розміщення іпотечних сертифікатів, випущених у результаті несумлінної емісії;

30) письмово сповіщати про необхідність усунення порушень, внесення змін в інформацію про випуск іпотечних сертифікатів та рішення про їх випуск, реєстр забезпечення іпотечних сертифікатів, а також установлювати терміни усунення порушень;

31) призупиняти у межах своїх повноважень емісію іпотечних сертифікатів на будь-якому її етапі до етапу розкриття інформації, що міститься у звіті про підсумки випуску сертифікатів, та дію дозволу на право емісії іпотечних сертифікатів;

32) видавати письмові розпорядження про дозвіл на подальше розміщення іпотечних сертифікатів у разі усунення емітентом порушень, пов'язаних із несумлінною емісією іпотечних сертифікатів;

33) звертатися з позовом до суду щодо усунення емітентом іпотечних сертифікатів і професійними учасниками фондового ринку порушень законодавства;

34) звертатися з позовом до суду щодо захисту власників іпотечних сертифікатів, у тому числі щодо відшкодування завданих збитків;

35) після усунення емітентом іпотечних сертифікатів виявлених порушень приймати рішення про поновлення емісії іпотечних сертифікатів з урахуванням особливостей, установлених законом;

36) у разі зупинення НКЦПФР емісії іпотечних сертифікатів встановлювати порядок та умови поновлення емісії іпотечних сертифікатів;

37) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

38) залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції НКЦПФР;

39) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

40) на доступ до інформаційних баз даних Національного банку України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які ведуться з метою регулювання ринків фінансових послуг;

41) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на НКЦПФР завдань;

42) надсилати до правоохоронних органів матеріали стосовно фактів правопорушень, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, якщо до компетенції НКЦПФР не входить накладення адміністративних стягнень за такі правопорушення;

43) надсилати матеріали до органів Антимонопольного комітету України в разі виявлення порушень вимог антимонопольного законодавства;

44) ініціювати перед Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, питання про проведення перевірки фінансової установи, яка є учасником фінансової групи, та/або включення своїх представників до проведення перевірки такої фінансової установи;

45) ініціювати перед Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, питання про застосування заходів впливу до фінансової установи, яка є учасником фінансової групи;

46) надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів у встановлених законодавством випадках;

47) у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і похідних (деривативів), а також професійних учасників фондового ринку;

48) інформувати Державну службу фінансового моніторингу України про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

49) здійснювати разом з іншими органами виконавчої влади контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

50) здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю встановленим стандартам;

51) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів;

52) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств;

53) у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/або нормативних актів НКЦПФР вживати заходів впливу відповідно до законодавства, у тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключати міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних;

54) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери;

55) призначати своїх представників для здійснення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів акціонерних товариств, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

56) перевіряти діяльність інститутів спільного інвестування;

57) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

58) вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

59) проводити перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

60) застосовувати до суб'єктів первинного фінансового моніторингу у разі невиконання (неналежного виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, фінансові санкції, обмеження, тимчасове припинення дії чи анулювання ліцензії;

61) виносити в разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів НКЦПФР попередження, зупиняти на строк до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію виданих НКЦПФР ліцензій, анулювати дію таких ліцензій;

62) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень;

63) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові до виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

64) накладати на осіб, винних у порушенні вимог законодавства про цінні папери, адміністративні стягнення, а також штрафні та інші санкції аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

65) порушувати з метою захисту інтересів інвесторів та громадян питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадку недодержання ними чинного законодавства України;

66) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах на певний термін для захисту інтересів держави, інвесторів;

67) для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення НКЦПФР внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення;

68) звертатися до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери;

69) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів та корпоративного управління у зв'язку з розглядом НКЦПФР питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів;

70) звертатися до суду з позовом про примусове стягнення штрафів, накладених уповноваженою особою НКЦПФР;

71) звертатися до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства;

72) робити висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного законодавством;

73) робити висновки про віднесення цінних паперів до емісійних цінних паперів;

74) приймати рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та зупинення розміщення цінних паперів відповідного випуску;

75) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління;

76) вимагати надання акціонерним товариством переліку афілійованих осіб та відомостей про належні їм акції товариства;

77) призначати довірену особу, якій надається право брати участь у голосуванні на загальних зборах, інших органах управління фінансової установи в встановлених законодавством випадках;

78) встановлювати граничні тарифи на послуги рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

79) утворювати у разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;

80) надавати інформацію органам державної влади лише на запити повноважних осіб органів державної влади, які оформлені на бланку цього органу;

81) створювати, реорганізовувати та ліквідовувати територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) як юридичні особи публічного права.

7. НКЦПФР під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

8. НКЦПФР, її центральний апарат та територіальні органи становлять систему органів НКЦПФР, яку очолює Голова НКЦПФР.

Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються НКЦПФР як колегіальним органом.

9. НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова Комісії та члени Комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Термін повноважень Голови та членів НКЦПФР становить шість років.

Одна й та ж особа не може бути Головою або членом Комісії більше двох термінів підряд.

НКЦПФР як колегіальний орган є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

10. Голова НКЦПФР:

1) очолює систему НКЦПФР та керує її діяльністю;

2) затверджує Регламент НКЦПФР;

3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на НКЦПФР завдань;

4) скликає і проводить засідання НКЦПФР, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення НКЦПФР, затверджує порядок денний засідання НКЦПФР;

5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівника та спеціалістів, а також інших працівників центрального апарату НКЦПФР;

6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів НКЦПФР, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників територіальних органів;

7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКЦПФР;

8) має право без спеціальних дозволів представляти НКЦПФР у суді;

9) доповідає Президентові України про стан розвитку фондового ринку;

10) подає на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів та актів Президента України, розробником яких є НКЦПФР;

11) представляє інтереси НКЦПФР у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

12) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

13) дає у передбачених законодавством випадках письмові доручення уповноваженим особам НКЦПФР провадити розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

14) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до компетенції НКЦПФР;

15) в установленому законодавством порядку присвоює працівникам НКЦПФР ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

16) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів НКЦПФР;

17) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів НКЦПФР;

18) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату НКЦПФР;

19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності НКЦПФР здійснює її центральний апарат та територіальні органи (далі - апарат) відповідно до цього Положення.

Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКЦПФР. Керівник апарату підзвітний і підконтрольний безпосередньо Голові НКЦПФР.

Обов'язки керівника апарату визначаються Головою НКЦПФР.

12. Основною формою роботи НКЦПФР як колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання НКЦПФР є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Рішення НКЦПФР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.

13. НКЦПФР у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

Рішення НКЦПФР, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

Рішення НКЦПФР можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Рішення НКЦПФР, які є нормативно-правовими актами, підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення НКЦПФР, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

НКЦПФР має право видавати в установленому порядку разом з органами виконавчої влади спільні акти.

НКЦПФР як колегіальний орган може приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до компетенції НКЦПФР.

14. При НКЦПФР створюється Консультаційно-експертна рада.

Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів, бере участь у підготовці та обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та розглядаються НКЦПФР.

Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються НКЦПФР.

15. Гранична чисельність працівників НКЦПФР затверджується Президентом України.

Структура НКЦПФР затверджується Головою НКЦПФР у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.

Штатний розпис центрального апарату НКЦПФР затверджується Головою НКЦПФР за погодженням із Міністерством фінансів України.

16. НКЦПФР є юридичною особою, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН