Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1084
Київ

Про затвердження Порядку
формування і виконання замовлення на проведення
фундаментальних наукових досліджень, прикладних
наукових досліджень та виконання науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок
коштів державного бюджету

( Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1152 від 31.10.20
11 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 458 від 14.05.20
08
N 713 від 20.08.20
08
N 1152 від 31.10.2011 )

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, що додається. ( Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1084

Порядок
формування і виконання замовлення
на проведення фундаментальних наукових досліджень,
прикладних наукових досліджень та виконання
науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів
державного бюджету

( Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

1. Цей Порядок визначає механізм формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - замовники) тематики фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, окремих їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного замовлення (далі - замовлення). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

2. Замовлення виконується в рамках:

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у межах видатків державного бюджету, передбачених на цю мету державним науково-дослідним і науково-технічним установам, вищим навчальним закладам III-IV рівня акредитації; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;

державних цільових наукових і науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних цільових програм; ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

програм і проектів у сфері міжнародного наукового, науково-технічного та інноваційного співробітництва; ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази державних науково-дослідних і науково-технічних установ, вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації;

інших наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до потреб економіки та розвитку суспільства. ( Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

3. Замовник формує замовлення за програмно-цільовим принципом з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності або наукового забезпечення розвитку відповідної сфери суспільного виробництва, пріоритетних напрямів діяльності замовника. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

4. Замовник на підставі результатів наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення, аналізу перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і техніки у відповідних галузях, прогнозів кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових знаннях, сучасних технологіях і товарній продукції визначає тематику замовлення. ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

Завдання у замовленні визначаються виходячи з реальних потреб економіки та розвитку суспільства і спрямовуються на одержання конкретних результатів, що забезпечують:

розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем;

створення принципово нових готових до впровадження технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції;

прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки;

сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

5. Формування замовлення здійснюється з додержанням таких принципів:

узгодження послідовності етапів виконання замовлення з одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань, створення кінцевої наукоємної продукції, конкурентоспроможної за якістю і ціновими показниками та доступної для споживачів;

неперервність етапів виконання замовлення з метою забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;

спрямування результатів виконання замовлення на скорочення строку освоєння конкурентоспроможних технологій і здешевлення процесу виробництва імпортозамінної продукції;

забезпечення високої наукоємності та високого рівня корисності для держави і суспільства кінцевих результатів замовлення, а також за погодженням із замовником швидке доведення одержаних нових наукових знань і розробок до суб'єктів господарювання, що здійснюватимуть їх практичне застосування у відповідних сферах суспільного виробництва;

гарантування замовником додержання особистих немайнових прав авторів та майнових прав власників науково-технічних розробок, зокрема об'єктів права інтелектуальної власності.

6. Замовники: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

щороку видають накази про формування тематики замовлення з визначенням строків і порядку подання заявок на виконання замовлення в межах передбачених їм на цю мету видатків державного бюджету, про що інформують потенційних виконавців;

забезпечують проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення за відповідними цільовими проектами (далі - заявка), що подаються замовникам потенційними виконавцями замовлення за встановленою замовниками формою;

за результатами наукової та науково-технічної експертизи на конкурсних засадах визначають тематику та виконавця замовлення, або шляхом проведення тендерної процедури відбирають з числа учасників торгів (тендерів) виконавців попередньо визначеної замовником тематики замовлення.

Тематичні плани замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок надсилаються замовниками Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку для розгляду та подання для погодження до МОНмолодьспорту. ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

Проведення експертизи тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук. ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

При цьому основними критеріями визначення тематики замовлення є:

узгодженість її з реальними потребами економіки та розвитку суспільства;

спрямованість замовлення на одержання нових результатів, що відповідають світовому рівню або перевищують його, готових до впровадження у відповідних сферах суспільного виробництва з метою забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, зростання наукоємності цієї продукції та реальної економічної віддачі від вкладених у наукову та науково-технічну сферу бюджетних коштів, трудових і матеріальних ресурсів;

взаємозв'язок результатів виконання замовлення з потребами відповідних галузей економіки, а також потреб вітчизняних підприємств у рамках програм їх оновлення, виробництва конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції із суспільними потребами.

Виконавцями замовлення можуть бути науково-дослідні, науково-технічні, проектні і конструкторські установи та організації будь-якої форми власності (далі - виконавці).

Порядок конкурсного відбору виконавців, яким виділятимуться кошти на виконання замовлення, а також порядок визначення їх обсягів і механізм контролю за використанням визначається замовником відповідно до законодавства. За інших рівних умов перевага надається виконавцям, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів. ( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 від 14.05.2008 )

7. Тематика замовлення та його виконавці затверджуються замовником, після чого складається перелік завдань, виконання яких продовжується відповідно до строків, визначених у попередні роки, та нових завдань, фінансування яких можливе за рахунок коштів, що вивільнилися після виконання замовлення попередніх років, або додатково передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

8. Замовлення виконується за договором (угодою), що укладається між замовником та виконавцем. Замовлення на виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок установами, що належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється згідно із затвердженим замовником порядком. Невід'ємною складовою зазначеного договору (угоди), порядку, є завдання (технічні завдання), в яких детально визначаються вимоги до результатів виконання замовлення, а також до порядку перевірки застосування та обліку науково-технічних розробок суб'єктами господарювання. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

Договорами (угодами) також визначаються обсяги, строки виконання замовлення, порядок фінансування, звітування про виконання, відповідальність сторін за взяті зобов'язання.

9. Фінансове забезпечення виконання замовлення здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )

У разі потреби виконавці замовлення, а також підприємства, установи та організації, інші інвестори, заінтересовані в проведенні додаткових наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, можуть інвестувати власні кошти у виконання замовлення.

Кошти, виділені на виконання замовлення з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями замовлення на інші цілі.

Механізм фінансування кожного завдання визначається замовником виходячи з умови максимально ефективного використання виділених коштів, реального складу виконавців та їх матеріально-технічних можливостей, змісту і строків виконання замовлення.

10. Замовники щороку готують пропозиції до проекту Державного бюджету на наступний рік стосовно обсягів фінансування замовлення (за погодженням з Мінекономрозвитку) та тематики, погодженої з МОНмолодьспортом, та подають їх Мінфіну. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

11. Замовники надають пріоритет у фінансуванні замовлення, спрямованого на розробку новітніх технологій та наукової конкурентоспроможної продукції, що забезпечить зменшення залежності від імпорту, сприятиме ресурсо- та енергозбереженню, підвищенню продуктивності праці.

Замовник забезпечує оптимальне співвідношення обсягів фінансування замовлення на відповідних стадіях наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, у тому числі фундаментальних досліджень, прикладних розробок та експериментально-промислових випробувань результатів замовлення, з послідовним збільшенням обсягів фінансування від менш витратних до більш витратних проектів.

12. Стан виконання замовлення контролюється замовником шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також організації супроводження виконання відповідного цільового науково-технічного проекту представниками замовника.

Результати перевірок, відповідні висновки і пропозиції використовуються замовником для уточнення та коригування обсягів фінансування на окремих етапах виконання замовлення з метою прискорення одержання кінцевих результатів, визначених замовником, а також припинення роботи над проектами, що виконуються не на належному рівні або втратили актуальність чи не можуть бути виконані з об'єктивних причин.

13. Замовник разом з виконавцем несе відповідальність за одержання кінцевих результатів замовлення і вживає дієвих заходів для забезпечення їх практичного застосування, передбачаючи для цього необхідні кошти з бюджетних і позабюджетних джерел, або пропонує їх для застосування заінтересованим суб'єктам господарювання.

Замовник забезпечує широке ознайомлення суспільства з результатами виконання замовлення та можливість їх диверсифікації шляхом придбання і продажу ліцензій на створені об'єкти права інтелектуальної власності, нові технології та види товарної продукції.

Відповідно до законодавства одержана науково-технічна продукція з урахуванням висновків науково-технічної експертизи та результатів оцінки її відповідності сучасному рівню науково-технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної та інноваційної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності може передаватися суб'єктам господарювання (користувачам цієї продукції) для практичного застосування з додержанням прав та економічних інтересів держави, виконавців замовлення і власників майнових та особистих немайнових прав на об'єкти технологій і об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання замовлення (зокрема на об'єкти авторського права, промислової власності, селекційні здобутки, технологічні знання). ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

Порядок та умови передачі і використання прав на науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником, виконавцем та користувачем цієї продукції.

14. Замовники в межах своєї компетенції під час формування та виконання замовлення, пов'язаного з виробництвом нової продукції, реалізацією державних інноваційних програм та окремих цільових науково-технічних проектів, освоєнням вітчизняними підприємствами, установами та організаціями нових технологій виробництва відповідно до потреб економіки та розвитку суспільства, створюють умови для широкого застосування суб'єктами господарювання їх результатів. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011 )

15. Замовники подають щороку Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту створення такої продукції.

Держінформнауки узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб'єктами господарювання науково-технічних розробок, подає МОНмолодьспорту аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 713 від 20.08.2008; в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011 )