Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.09.2011 N 1223

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2011 р. за N 1401/20139

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1407 від 24.12.20
12)

Про затвердження Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями
з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, наказую:

1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами).

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.):

довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету;

надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.09.2011 N 1223

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2011 р. за N 1401/20139

Порядок
обслуговування державного бюджету за видатками
та операціями з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби, розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та інших нормативно-правових актів.

1.2. При казначейському обслуговуванні державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відкриті асигнування - право, надане головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням прийнятих бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами єдиного казначейського рахунка;

код коштів - деталізована ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині надходжень, які направляються на здійснення спеціальних видатків; надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством; інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо);

кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення таких коштів до бюджету;

кредитування - операції з надання коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок яких виникають зобов'язання перед державним бюджетом (надання кредитів з державного бюджету), та операції з повернення таких коштів до державного бюджету (повернення кредитів до державного бюджету). До кредитів з державного бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з державного бюджету на поворотній основі;

меморіальні документи - документи, що використовуються органами Державної казначейської служби для безготівкових розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів Національного банку України та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо;

позичальник - юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативно-правових актів.

2. Основні положення про формування
єдиної бази даних мережі розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету

2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства). Відповідальні виконавці бюджетних програм визначають мережу і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.

До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них.

Підприємство (установа, організація) не може бути включено одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.

Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів.

Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало власними силами для розпорядника бюджетних коштів або одержувача бюджетних коштів відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то таке підприємство (установа, організація) не включається до мережі відповідного розпорядника.

До мережі включаються підприємства (установи, організації), внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням даних цього реєстру.

До мережі можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).

Головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування бюджетної заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України) ( 2456-17 ).

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для яких у кошторисах (планах використання бюджетних коштів) не передбачені бюджетні асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають Державній казначейській службі України (далі - Казначейство України) на паперових та електронних носіях мережу за формою, наведеною в додатку 1. У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2.

Казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають мережу до Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

2.2. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у відповідних Головних управліннях Казначейства та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Казначейства відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь). Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях (відділеннях) Державної казначейської служби України (далі - управління (відділення) Казначейства) та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у цьому управлінні (відділенні) Казначейства.

Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням Казначейства на паперових та електронних носіях мережу у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду. Районні державні адміністрації подають мережу відповідним управлінням (відділенням) Казначейства. Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) перевіряють подану інформацію державних адміністрацій та розпорядників нижчого рівня на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства). Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) отриману мережу вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України (далі - силові структури) має особливості, відмінні від інших головних розпорядників: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні Казначейства (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні Казначейства (транзитному).

Базові Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного управління Казначейства (транзитного).

Транзитні Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники бюджетних коштів, які включені до мережі розпорядників коштів нижчого рівня, розташованих на території іншого Головного управління Казначейства (базового).

Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями Казначейства.

2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі у разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів (найменування чи місця обслуговування) тощо.

Про зміни у мережі головні розпорядники повідомляють Казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні органи Казначейства. Реєстр змін до мережі з відповідним обґрунтуванням подається на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 2.

Після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.

Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що ліквідується або реорганізується, проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

Казначейство України, Головні управління Казначейства та управління (відділення) Казначейства відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі. Після внесення змін на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

2.5. Повну відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи Казначейства є користувачами мережі.

2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів вимог, установлених цим Порядком, при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів документ повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

2.7. Казначейство України надає головним розпорядникам за їх зверненням інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін України) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном України та Казначейством України.

3. Організація роботи органів Казначейства
щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань
та контролю за їх дотриманням

3.1. Мінфін України у визначений законодавством строк направляє Казначейству України на паперових та електронних носіях затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету, річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Казначейство України реєструє дані зазначених документів. Після реєстрації на оригіналах документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Дані річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Казначейство України відображає на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Зазначені рахунки по обліку планових показників відкриваються на підставі документів, отриманих від Мінфіну України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду в автоматизованому режимі.

Казначейство України протягом трьох робочих днів після отримання від Мінфіну України зазначених документів доводить до головних розпорядників витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (додатки 4-8). Отримані головними розпорядниками від Казначейства України витяги є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Вищі навчальні заклади та наукові установи також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету подають Казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в додатках 9-14. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники.

Казначейство України перевіряє зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу).

У разі невідповідності зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Дані розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду головних розпорядників у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються в Казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на документах ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.

3.3. Казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 15-18) за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління Казначейства. Зазначені документи доводяться до Головних управлінь Казначейства на паперових та електронних носіях. Оригінали зазначених документів надсилаються відповідним Головним управлінням Казначейства, копії залишаються у Казначействі України.

Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень за силовими структурами до транзитних Головних управлінь Казначейства проводиться через базові Головні управління Казначейства протягом трьох робочих днів після отримання розпису від Казначейства України.

Зазначені документи повинні бути підписані керівником відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

Головне управління Казначейства реєструє отримані документи та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після реєстрації на оригіналі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Протягом трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 4-8) за територіями доводяться до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в Головному управлінні Казначейства.

Управління (відділення) Казначейства на підставі бази даних формують витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень і доводять до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в управлінні (відділенні) Казначейства.

3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету подають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 9-14).

Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) протягом двох робочих днів перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні Казначейства (управлінні (відділенні) Казначейства) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на документах ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.

3.5. Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису. Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях плани використання бюджетних коштів.

Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку показників. Після звірки на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані зведення показників спеціального фонду на всіх рівнях органів Казначейства повинні звірятися з даними спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника бюджетних коштів.

У разі невідповідності даних зазначених документів даним бухгалтерського обліку орган Казначейства повертає зазначені документи на доопрацювання розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність із даними розпису. Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Казначейства.

Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів обліковуються в органах Казначейства на відповідних рахунках позабалансового обліку.

3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.

3.8. Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку бюджетного періоду і Казначейство України отримує від Мінфіну України тимчасовий розпис на певний період, то витяги з нього доводяться до головних розпорядників у порядку та терміни, визначені у пункті 3.1 цієї глави. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються у встановленому законодавством порядку, а вищі навчальні заклади та наукові установи - тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. Одержувачі бюджетних коштів складають на цей період тимчасові плани використання бюджетних коштів.

За потреби до зазначених документів вносяться зміни, які оформляються за аналогією з порядком, визначеним для внесення змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів.

Головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня зведений тимчасовий кошторис не складається, розподіл показників зведених тимчасових кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів органам Казначейства не подається.

Тимчасовий розпис за територіями Казначейством України не складається.

Під час складання річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на наступний бюджетний період ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом державного бюджету та тимчасовими кошторисами (тимчасовими планами використання бюджетних коштів).

3.9. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плані надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду кошторису, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, а також у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі після законодавчо визначеного терміну органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку тільки відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

4. Оформлення змін планових показників,
що виникають у процесі виконання державного бюджету

4.1. Унесення змін до розпису державного бюджету можливе у випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), законом про Державний бюджет України та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Казначейство України отримує від Мінфіну України в установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), оформлені іншими документами, Казначейством України не приймаються.

4.3. Казначейство України після перевірки показників зазначених документів з даними позабалансового обліку здійснює реєстрацію довідок та відображає інформацію про суми змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після реєстрації довідок на оригіналі та копії довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Копія довідки протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду.

Казначейство України щоденно формує базу даних уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень з урахуванням отриманих від Мінфіну України довідок.

4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають Казначейству України реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами, наведеними в додатках 19-22) на паперових та електронних носіях.

Головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади, надають Казначейству України розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

Якщо зазначені зміни викликані змінами в підпорядкуванні та/або розташуванні установ чи іншими змінами мережі головного розпорядника, то головний розпорядник реєстри змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду подає одночасно із змінами до мережі.

Зміни до розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки про зміни до розпису державного бюджету, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До Казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки про зміни до розпису державного бюджету, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки про зміни до розпису державного бюджету.

Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів.

Дані про зміни подаються Казначейству України не пізніше 25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних несуть головні розпорядники.

Головний розпорядник у триденний строк після отримання копії затвердженої довідки про зміни до розпису державного бюджету доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

4.5. Подані реєстри змін Казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису державного бюджету, розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням унесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в Казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 23-26) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління Казначейства, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу і передаються Головним управлінням Казначейства на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним Головним управлінням Казначейства на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головних розпорядників, копія залишається у Казначействі України.

Після отримання зазначених документів Головні управління Казначейства обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на оригіналах документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.

Органи Казначейства протягом одного робочого дня після отримання повідомлень про зміни до розписів доводять витяги із зазначених документів до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються.

Розпорядники бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня.

Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу з повідомлення про зміни до розписів подають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами, наведеними в додатках 19-22) на паперових та електронних носіях. Розпорядники нижчого рівня, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади, надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

Подані реєстри змін Головне управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам повідомлення про зміни до розпису державного бюджету за територією, розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються відповідному розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні Казначейства (управлінні (відділенні) Казначейства) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на документах ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.

4.6. Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів оформляються довідками про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів в порядку, встановленому законодавством.

Розпорядник бюджетних коштів протягом наступного робочого дня після затвердження довідки, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, подає її на паперових та електронних носіях відповідному органу Казначейства. Орган Казначейства у свою чергу звіряє дані, що наведені в довідці, та обліковує їх на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. На оригіналі довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Довідка, взята на облік органом Казначейства, є невід'ємною частиною кошторису, плану асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів одночасно з довідкою про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за потреби подають відповідному органу Казначейства в установленому порядку інформацію щодо коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань.

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків або надання кредитів повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів в обов'язковому порядку подають головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) завірені органом Казначейства копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

4.7. Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів на підставі довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.

У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до відповідного органу Казначейства інформацію щодо внесення змін до обліку бюджетних зобов'язань.

5. Організація роботи органів Казначейства
щодо обліку та консолідації інформації
за бюджетними зобов'язаннями

5.1. Органи Казначейства здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань відповідно до вимог законодавства.

5.2. Органи Казначейства на підставі даних обліку узагальнюють інформацію щодо бюджетних зобов'язань, які підлягають оплаті, і подають її Казначейству України для надання відповідної інформації головним розпорядникам та Мінфіну України з метою прийняття ними управлінських рішень.

5.3. Казначейство України при виконанні державного бюджету згідно з законодавством обліковує боргові зобов'язання держави та перед державою на відповідних балансових рахунках.

6. Організація роботи органів Казначейства
з проведення операцій щодо відкриття асигнувань
із загального фонду державного бюджету

6.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та надання кредитів здійснюються на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету (далі - Пропозиції), складених Казначейством України та затверджених Мінфіном України (додатки 27, 28).

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів єдиного казначейського рахунка.

Казначейство України обліковує Пропозиції у розрізі головних розпорядників на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі.

При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету).

6.2. На підставі затверджених Пропозицій Казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету (додаток 29) у розрізі головних розпорядників, яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Казначейства України.

Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за захищеними видатками готується в автоматизованому режимі на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця.

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. При цьому Казначейство України обліковує відкриті асигнування за напрямами їх використання з метою контролю за виконанням розподілів відкритих асигнувань головних розпорядників.

6.3. На підставі розпорядження суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.

Виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 30, один з яких залишається в Казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

Головні розпорядники протягом наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань подають відповідному структурному підрозділу Казначейства України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної, економічної класифікацій видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 31.

Розподіли відкритих асигнувань готуються з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов'язань.

Відповідальність за несвоєчасне надання розподілу відкритих асигнувань несуть головні розпорядники.

Отримані розподіли за підписом керівника та головного бухгалтера установи або осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів надано право підписання меморіальних, у тому числі розпорядчих та розрахункових, документів, перевіряються в автоматизованому режимі щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування відкритих асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом виконавця, який перевіряв розподіл. Розподіли, в яких не виявлено помилок та відхилень, реєструються у журналі реєстрації розподілу відкритих асигнувань в автоматизованому режимі (додаток 32). При цьому на розподілах ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Другий примірник розподілу повертається головному розпоряднику. Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Перевірені розподіли групуються Казначейством України за територіями і на їх підставі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 33, які засобами електронного зв'язку передаються Головним управлінням Казначейства. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за формою, наведеною в додатку 34, та формується аналітична база даних Казначейства України. На підставі зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету суми переданих відкритих асигнувань відображаються на відповідних рахунках управлінського обліку.

6.4. Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків). У такому разі готується нове розпорядження із зазначенням суми про збільшення (+) чи зменшення (-) відкритих асигнувань головному розпоряднику та, за потреби, із зазначенням кодів програмної класифікації.

За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником до Казначейства України подається лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань та коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.

Казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу здійснює запит щодо наявності на рахунках розпорядника бюджетних коштів, стосовно якого прийняте рішення про зменшення відкритих асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань та зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань. Орган Казначейства, який отримав запит щодо можливості коригування відкритих асигнувань, направляє зазначену інформацію Казначейству України і не здійснює операцій з відкритими асигнуваннями на зазначену суму до моменту отримання коригувального реєстру або листа Казначейства України щодо відновлення операцій з відкритими асигнуваннями.

У разі відсутності на рахунках розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), стосовно якого прийняте рішення про зменшення відкритих асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до листа та коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань Казначейство України направляє головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу без виконання.

У разі внесення змін до річного розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) чи переходу розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на обслуговування до іншого органу Казначейства (внесення змін до мережі) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Казначейства України окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань. Казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу направляє запит до Головних управлінь Казначейства щодо суми відображених в бухгалтерському обліку касових видатків та залишків невикористаних відкритих асигнувань, які підлягають перерозподілу, у розрізі розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), кодів програмної, економічної класифікацій видатків та класифікації кредитування бюджету.

На підставі листа головного розпорядника та інформації, отриманої від органу Казначейства, в якому обслуговується зазначений розпорядник, відповідний структурний підрозділ Казначейства України приймає рішення щодо можливості коригування суми відкритих асигнувань і, за умови прийняття позитивного рішення, готує коригувальні реєстри та зведення реєстрів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань" або "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки". Примітка "коригування відкритих асигнувань" застосовується у випадках коригування обсягів відкритих асигнувань, за якими ще не проведені касові видатки. Примітка "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки" застосовується у випадках необхідності коригування відкритих асигнувань і проведених касових видатків.

У порядку, встановленому для виконання реєстрів, коригувальні реєстри передаються засобами електронного зв'язку відповідним Головним управлінням Казначейства для подальшого їх виконання.

6.5. Головні управління Казначейства реєструють отримані реєстри на відкриття асигнувань в журналі реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань (додаток 35). Суми відкритих асигнувань в автоматизованому режимі відображаються на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на реєстрах ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Органи Казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться за аналогією з діями, які здійснюються на рівні Казначейства України.

6.6. Відкриття асигнувань розпорядникам, які обслуговуються транзитними Головними управліннями Казначейства, здійснюється через базові Головні управління Казначейства.

Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів Казначейства, складають та подають безпосередньо до базового Головного управління Казначейства розподіли відкритих асигнувань у розрізі транзитних Головних управлінь Казначейства і підвідомчих розпорядників бюджетних коштів (районний рівень) на паперових і електронних носіях (додаток 31). Розподіли відкритих асигнувань готуються з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов'язань.

Базове Головне управління Казначейства на підставі розподілів відкритих асигнувань, поданих розпорядниками нижчого рівня (обласний рівень), формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним транзитним Головним управлінням Казначейства за місцезнаходженням розпорядників бюджетних коштів.

6.7. Казначейство України (центральний рівень) формує самостійно розподіли відкритих асигнувань та коригувальні розподіли Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за скороченою економічною класифікацією видатків за формою згідно з додатком 31. У розподілі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться позначка "Сформовано ДКСУ: виконавець _____".

При цьому виписка про відкриті асигнування зазначеним головним розпорядникам не надається. Відкриті асигнування цим головним розпорядникам зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку в Головних управліннях Казначейства за місцем обслуговування.

Інші дії щодо організації роботи з виконання державного бюджету за видатками державних адміністрацій здійснюються у порядку, визначеному в пунктах 6.3-6.5 цієї глави.

7. Організація роботи органів Казначейства
з проведення операцій щодо відкриття асигнувань
за рахунок інших надходжень спеціального фонду
державного бюджету

7.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету, в регламентованому режимі акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням вимог, встановлених законом про Державний бюджет України.

7.2. На підставі виписки з вищезазначених рахунків, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників та видів надходжень (додаток 36) на паперових та електронних носіях.

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються.

Якщо відкриті асигнування мають цільове призначення, про це зазначається у примітці.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Казначейство України на суму цього розпорядження готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (додаток 37).

7.3. На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку, передбачені головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Виписка з рахунка відкритих асигнувань (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 30, один з яких залишається в Казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

7.4. Головні розпорядники протягом наступного робочого дня після отримання виписки з рахунка відкритих асигнувань подають відповідному структурному підрозділу Казначейства України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної, економічної класифікацій видатків і класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 31.

Усі інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться за аналогією з діями, які здійснюються відповідно до абзаців п'ятого - восьмого пункту 6.3 та пунктів 6.4-6.7 глави 6 цього Порядку.

7.5. На кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання "на початок періоду".

7.6. У кінці бюджетного періоду інформація про залишки невикористаних розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету на територіях надається Головними управліннями Казначейства до Казначейства України.

Залишки коштів спеціального фонду, які обліковуються на рахунку, відкритому за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", в сумі невикористаних розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" на підставі зведення інформації, отриманої від Головних управлінь Казначейства, про залишки невикористаних розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету.

Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головного розпорядника протягом 5 робочих днів після завершення бюджетного періоду.

8. Особливості здійснення окремих видатків
розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні
яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

8.1. Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків.

8.2. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня), у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України, подають Казначейству України розподіли показників зведених кошторисів, відповідно до яких Казначейство України здійснює контроль за відповідністю вказаних сум у зазначених документах сумам, зазначеним у розписі державного бюджету.

8.3. Казначейство України з урахуванням вимог пунктів 6.1, 6.2, абзаців першого і другого пункту 6.3 глави 6 цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Казначейству України розподіл відкритих асигнувань на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 31. Подальші дії регламентовані абзацами п'ятим - сьомим пункту 6.3 глави 6 цього Порядку. Коригування сум відкритих асигнувань здійснюється з урахуванням вимог пункту 6.4 глави 6 цього Порядку.

8.4. На підставі отриманих розподілів Казначейство України готує розпорядження на перерахування коштів з рахунка Казначейства України (додаток 38).

Операції щодо відкриття асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового обліку, та формується аналітична база даних Казначейства України.

8.5. На підставі розпорядження на перерахування коштів бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Казначействі України для обліку коштів державного бюджету, перераховуються на відповідні рахунки головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), відкриті в установах банків.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) зазначені кошти протягом двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

Якщо протягом двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Казначействі України.

8.6. За наявності на валютному рахунку Казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунка Казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

У окремих випадках Казначейство України за зверненням головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, в порядку, встановленому законодавством.

Для цього головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають до Казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Казначейством України за формою, наведеною в додатку 39.

8.7. Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню до державного бюджету. Головний розпорядник повідомляє Казначейство України про суми залишків коштів на рахунках підвідомчих йому установ, відкритих в установах банків за межами України, у порядку, встановленому законодавством. Зазначені в повідомленні залишки коштів повинні відповідати залишкам коштів, відображеним головним розпорядником у формах річної фінансової звітності.

8.8. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Казначейство України відкриває головному розпоряднику асигнування в межах показників розпису.

На суму відкритих асигнувань головний розпорядник формує та подає до Казначейства України розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях з приміткою "коригування відкритих асигнувань". Казначейство України не формує розпорядчі документи на перерахування бюджетних коштів з рахунків, відкритих для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника, відкриті в установах банків.

8.9. Підвідомчі установи головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня), розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів.

8.10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності про виконання кошторисів головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) та їх підвідомчих установ, рахунки яких відкриті в установах банків, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

8.11. Відповідальність за дотримання бюджетного законодавства, цільове спрямування та використання бюджетних коштів покладається на відповідних розпорядників, рахунки яких відкриті в установах банків.

9. Організація роботи органів Казначейства
щодо обслуговування одержувачів бюджетних коштів

9.1. Бюджетні асигнування державного бюджету, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду відповідного розпорядника. Одержувачі бюджетних коштів уключаються до мережі відповідного розпорядника бюджетних коштів на відповідній території. На їхнє ім'я в органі Казначейства відкриваються відповідні рахунки.

9.2. Одержувач бюджетних коштів подає до органів Казначейства план використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном України. План використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня), через якого він безпосередньо отримує бюджетні кошти. При складанні цього документа застосовуються назви повної економічної класифікації видатків бюджету, але без зазначення їх цифрових кодів.

Звітність одержувачами бюджетних коштів складається у порядку, встановленому законодавством, тільки за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким їм були передбачені бюджетні асигнування відповідним розпорядником.

План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу бюджетних коштів перераховуються бюджетні кошти і він має право на їх використання. За відсутності зазначеного документа рахунок одержувачу бюджетних коштів не відкривається.

9.3. Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало для розпорядника бюджетних коштів або одержувача бюджетних коштів відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то воно не включається до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня), а оплата виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, актів виконаних робіт, звітів про результати проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів, накладних, товарно-транспортних накладних та рахунків до них, рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на карткові рахунки тощо шляхом перерахування належних коштів (відшкодування витрат за фактично здійснені роботи, надані послуги) на поточний рахунок підприємства (установи, організації), відкритий в установі банку.

10. Особливості здійснення
окремих видатків державного бюджету

10.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у загальновстановленому порядку. Однак при їх здійсненні мають місце особливості (відмінності), що регламентовані таким чином:

10.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України передана координація державних програм, не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають Казначейству України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні відповідних місцевих бюджетів (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою за формою, наведеною у додатку 1.

Мережа у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні відповідного місцевого бюджету.

Головні розпорядники у разі виникнення змін у їх мережі подають Казначейству України з відповідним обґрунтуванням на паперових та електронних носіях реєстри змін до мережі за формою, наведеною у додатку 2.

Казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. Після внесення даних на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.

10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Мінфін України у визначений законодавством строк направляє Казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство України на підставі цих документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 40-42) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях до відома Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу доводять їх до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

У разі внесення змін Мінфін України надає Казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами. Після отримання від Мінфіну України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами Казначейство України формує повідомлення про зміни (додатки 43-45) та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу доводять до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

10.1.3. Казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Мінфіну України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів.

10.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства України.

Казначейство України інформує головних розпорядників та Мінфін України про бюджетні зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

10.1.5. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами, що не відносяться до захищених видатків бюджету, здійснюється на підставі Пропозицій (додаток 27).

Пропозиції за міжбюджетними трансфертами складаються Казначейством України з дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну України, з урахуванням бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами) та затверджуються Мінфіном України.

Казначейство України в автоматизованому режимі обліковує Пропозиції за міжбюджетними трансфертами, що не відносяться до захищених видатків бюджету, у розрізі територій на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. При внесенні змін до Пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами не складаються.

10.1.6. На підставі затверджених Пропозицій Казначейство України готує в автоматизованому режимі у розрізі територій розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, що не відносяться до захищених видатків бюджету (додаток 29), яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Казначейства України.

Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, що відносяться до захищених видатків бюджету, готується у розрізі територій на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну України з урахуванням бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами) та інформації щодо проведення розрахунків за протокольними рішеннями.

Розпорядження готується у перший робочий день місяця або після отримання інформації щодо бюджетних зобов'язань, інформації щодо проведення розрахунків за протокольними рішеннями.

За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується у розрізі територій та видів надходжень на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Казначейство України на суму цього розпорядження готує розпорядження про перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (додаток 37).

На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

10.1.7. Головним розпорядникам надається виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі місцевих бюджетів (додаток 46) та інформація щодо бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі виписки про відкриті асигнування (у разі потреби в інформації щодо зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки подають на паперових та електронних носіях Казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 31) у розрізі місцевих бюджетів, визначених законом про Державний бюджет України.

На підставі письмового звернення головного розпорядника розподіли відкритих асигнувань може складати Казначейство України. У цьому разі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться позначка "Сформовано ДКСУ: виконавець ___________".

Отримані розподіли, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Казначейством України в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та інформації щодо бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються головним розпорядником.

За своєчасне надання розподілу відкритих асигнувань відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла розподіл.

Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.8. Перевірені розподіли групуються Казначейством України за територіями у розрізі місцевих бюджетів і на їх підставі в автоматизованому режимі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 33 та передаються засобами електронного зв'язку до Головного управління Казначейства.

На підставі реєстрів на відкриття асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку та формується аналітична база даних Казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за формою, наведеною в додатку 34.

Головні управління Казначейства на підставі отриманих реєстрів відображають суми асигнувань на рахунках, відкритих у розрізі уповноважених органів за рахунками позабалансового обліку. Органи Казначейства надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Органи Казначейства перераховують суми міжбюджетних трансфертів на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.

Згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування уповноваженого органу Головне управління Казначейства може складати платіжні документи на перерахування сум міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів.

10.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за бюджетними програмами, закріпленими за Мінфіном України, здійснюється таким чином:

10.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 10.1.2, 10.1.5-10.1.7 пункту 10.1 цієї глави з урахуванням такого.

Казначейство України за дорученням Мінфіну України складає розподіл відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами, закріпленими за Мінфіном України.

За бюджетними програмами, закріпленими за Мінфіном України, на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя рахунки відкриваються на ім'я територіальних фінансових органів.

Казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Казначейства, направляє Мінфіну України інформацію про здійснені загальнодержавні витрати в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків.

Мінфін України як головний розпорядник враховує зазначену інформацію, отриману від Казначейства України, при формуванні зведених звітів.

10.2.2. Головні управління Казначейства подають на електронних носіях Казначейству України інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів щоденно в розрізі місцевих бюджетів.

Казначейство України узагальнює отриману інформацію і доводить її на електронних носіях до Мінфіну України.

10.2.3. Перерахування міжбюджетних трансфертів шляхом прямих міжбюджетних відносин із органами місцевого самоврядування відповідно до закону про Державний бюджет України здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

10.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання наказів Казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного періоду.

10.4. Особливості здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави полягають у такому:

10.4.1. Казначейство України щомісячно (із щотижневим уточненням) отримує від Мінфіну України графіки витрат за державним боргом, на підставі яких складаються графіки проведення платежів за державним боргом.

На підставі графіків, отриманих від Мінфіну України, складаються реєстри на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу та внутрішньому державному боргу (додатки 47, 48) на відповідний період, які затверджуються Казначейством України.

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави Казначейство України за погодженням з Мінфіном України здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів.

10.4.2. Підставою для проведення видатків з обслуговування державного боргу є розпорядження Мінфіну України, яке надається Казначейству України на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - 10 банківських днів з дня його виписки.

10.4.3. До розпоряджень додаються копії завірених в установленому порядку кредитних договорів, укладених між Кабінетом Міністрів України (в особі Мінфіну України) та іноземними кредиторами, банками-агентами; платіжних інструкцій іноземних кредиторів; рахунків-фактур; договорів про придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт; документів стосовно державних закупівель та інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно з законодавством.

10.4.4. До платежів з обслуговування державного боргу належать платежі з:

плати за користування кредитом (позикою) (виплати відсотків (доходу) за державними борговими зобов'язаннями);

сплати комісій, штрафів за державними борговими зобов'язаннями;

оплати послуг, пов'язаних з управлінням державним боргом (агентських, консультаційних, рейтингових, юридичних, інформаційних, дорадчих, перекладацьких, управлінських та інших).

10.4.5. Платежі з обслуговування державного боргу здійснюються Казначейством України в національній та іноземній валютах у такому порядку:

плата за користування кредитом (позикою) (виплата відсотків (доходу) за борговими зобов'язаннями) та сплата комісій, штрафів здійснюються безпосередньо на рахунки кредиторів або банків-агентів відповідно до договорів, укладених Мінфіном України з кредиторами та банками-агентами як в національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Казначейства України;

інші платежі з обслуговування державного боргу здійснюються в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Мінфіну України в Казначействі України; в іноземній валюті - з валютних рахунків Казначейства України на рахунки виконавців послуг згідно з підтвердними документами, визначеними підпунктом 10.4.3 пункту 10.4 цієї глави.

10.4.6. Платежі з погашення державного боргу здійснюються Казначейством України у такому самому порядку, як і видатки з обслуговування державного боргу.

10.4.7. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету на витрати з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, здійснюється на підставі Пропозицій щодо відкриття асигнувань для надання кредитів із загального фонду державного бюджету, складених Казначейством України та затверджених Мінфіном України.

11. Здійснення операцій за рахунок
власних надходжень бюджетних установ

11.1. Кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ.

Власні надходження бюджетної установи мають бути спрямовані на ті бюджетні програми, які передбачені призначеннями спеціального фонду державного бюджету з урахуванням вимог законодавства.

11.2. На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Власні надходження бюджетної установи використовуються відповідно до затвердженого кошторису з урахуванням вимог законодавства.

11.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.

11.4. На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари тощо з урахуванням довідок про внесення змін до кошторису.

Залишки власних надходжень на спеціальних реєстраційних рахунках, які склались на початок року, використовуються установами протягом поточного року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік.

11.5. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Відповідальність за прийняте рішення несе розпорядник бюджетних коштів.

Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

Розпорядниками бюджетних коштів, які перераховують кошти, отримані в поточному році, такі операції відображаються як зменшення доходів, а які отримують, - відповідно як отримання доходів.

У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

12. Здійснення видатків розпорядниками
бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

12.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

12.2. Відповідно до встановлених повноважень Казначейство України здійснює контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками паспорту бюджетної програми. Відповідальність за взяті бюджетні зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

12.3. Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 49) за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань тощо.

У випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

12.4. Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, перелік яких погоджується відповідним головним розпорядником та Казначейством України), незалежно від суми разового платежу, здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю та/або мають гриф "Таємно", проводиться без подання підтвердних документів. Відповідальність та контроль за проведенням таких операцій покладаються на розпорядників бюджетних коштів.

12.5. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

12.6. Платіжні доручення (додаток 49) подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

12.7. Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів). У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея.

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 50).

12.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів, та/або недотримання вимог до оформлення платіжного документа;

б) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм;

в) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

г) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;

ґ) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

д) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;

е) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

є) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

ж) надходження до органів Казначейства відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

з) відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ) на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів;

и) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планах надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів);

і) неподання документів, що підтверджують отримання товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких воно надійшло.

На зворотному боці платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "е" - "з" цього пункту, зазначаються причини повернення без виконання та дата його повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.

У разі коли платіжне доручення не прийняте до виконання у зв'язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), зокрема, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

12.9. Меморіальні документи (у тому числі платіжні доручення та інші розрахункові документи) повинні містити реквізити, які визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

На першому примірнику ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб розпорядника (одержувача бюджетних коштів), які мають право підписів згідно з картками зі зразками підписів.

12.10. Перерахування коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Казначейства.

Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.

12.11. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

12.12. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо.

Усі операції органів Казначейства повинні оформлятися відповідними документами, що є підставою для відображення їх в обліку, і вміщувати конкретну інформацію про характер операції.

12.13. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

12.14. Органи Казначейства при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків надають розпоряднику бюджетних коштів та одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 50).

12.15. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників підприємств, установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень та заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі - заявка на видачу готівки) за формою, наведеною в додатку 51.

12.16. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі, що наведена в додатку 52.

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів.

12.17. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) чи переходу розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на обслуговування до іншого органу Казначейства (внесення змін до мережі) орган Казначейства після отримання коригувальних реєстрів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 6.4 глави 6 цього Порядку, формує меморіальний документ та здійснює коригування проведених з початку року касових видатків.

13. Порядок оформлення документів
для виплати готівки розпорядникам бюджетних
коштів або одержувачам бюджетних коштів

13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки (додаток 51) у двох примірниках.

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея згідно з додатком 3, другий примірник зберігається в органах Казначейства.

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки для виплати заробітної плати указуються суми податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), інші платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до законодавства.

13.2. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску, зазначається період, за який здійснено виплату.

13.3. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї платежів, за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та єдиного внеску при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів, а також за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.

13.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за цільове використання готівки несе розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів.

13.6. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою, наведеною в додатку 53, затверджується керівником (заступником керівника) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів).

У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

13.7. На підставі перевіреної заявки на видачу готівки відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.

Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) зі свого реєстраційного рахунка здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

13.8. Передача чекової книжки розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) здійснюється на підставі довіреності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються назва розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки в загальновстановленому порядку.

13.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відправники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків і номери відповідних рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства.

13.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю установи розпорядника бюджетних коштів, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки на видачу готівки розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов'язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків покладається на керівника розпорядника бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

14. Проведення видатків розпорядників
бюджетних коштів в іноземній валюті

14.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установах банків рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунка на його ім'я.

14.2. За потреби здійснення розрахунків за зобов'язаннями, пов'язаними з міжнародною діяльністю (у тому числі сплата внесків до міжнародних організацій і конвенційних органів), розпорядники бюджетних коштів узгоджують з Казначейством України питання можливості перерахування наявних на рахунках Казначейства України коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

За наявності на валютному рахунку Казначейства України необхідної розпоряднику бюджетних коштів суми коштів в іноземній валюті та відповідно до гривневого еквіваленту на його реєстраційному рахунку розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (додаток 54), підтвердні документи в установленому порядку, реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань та платіжне доручення на відшкодування з реєстраційного рахунка гривневого еквіваленту перерахованих коштів в іноземній валюті.

14.3. У разі недостатності необхідної суми коштів на валютному рахунку Казначейства України для здійснення розпорядником бюджетних коштів видатків на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, та на виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями і конвенційними органами Казначейство України здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідними бюджетними програмами.

У вищезазначених випадках розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Казначейством України за формою, наведеною в додатку 39.

14.4. Для погашення бюджетних зобов'язань, узятих розпорядниками бюджетних коштів в іноземній валюті, пов'язаних з міжнародною діяльністю, Казначейство України на підставі поданої заявки-доручення, виходячи із наявності коштів на валютних рахунках, відкритих на ім'я Казначейства України, та потреби в іноземній валюті приймає рішення про перерахування коштів з валютного рахунка на рахунок розпорядника бюджетних коштів, відкритий в установі банку.

14.5. Казначейство України готує платіжний документ на перерахування коштів в іноземній валюті з рахунка Казначейства України на рахунок бюджетної установи, указаний в заявці.

14.6. Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та платіжних доручень списується з реєстраційного рахунка розпорядника бюджетних коштів.

14.7. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів і не пов'язані з міжнародною діяльністю, розпорядник бюджетних коштів подає до органів Казначейства платіжне доручення на перерахування коштів з відповідних рахунків у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.

У разі можливості здійснення видатків розпорядника бюджетних коштів в іноземній валюті за рахунок коштів, наявних на відповідних валютних рахунках, відкритих на ім'я Казначейства України в установах банків, розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті за формою згідно з додатком 54.

Подальші дії регламентовані у пунктах 14.2-14.6 цієї глави.

14.8. На суму коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами в іноземній валюті та за вчинення консульських дій за межами України:

у частині, яка згідно з Бюджетним кодексом ( 2456-17 ) та законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Мінфіном України на підставі даних Міністерства закордонних справ України надається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами в іноземній валюті та за вчинення консульських дій за межами України, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України;

у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету, Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ за кордоном.

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України надає до Казначейства України розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від ____________ N ________ (Повідомлення від ______________ N ____)".

На суму поданих розподілів за дозволами готуються реєстри на відкриття асигнувань та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями готується розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду та готується розпорядження на перерахування коштів з рахунка Казначейства України (додаток 38).

Реєстри на відкриття асигнувань, зведення реєстрів відкритих асигнувань та розпорядження готуються з приміткою "Коригування асигнувань відповідно до наказу Мінфіну України та Міністерства закордонних справ України" із зазначенням номера та дати дозволу/повідомлення і до Головних управлінь Казначейства не направляються.

15. Організація роботи органів Казначейства
при проведенні розрахунків за окремими рішеннями

15.1. Окремі грошові взаємні розрахунки з погашення заборгованості розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та суб'єктів господарювання за отримані товари, продукцію, надані послуги, виконані роботи тощо проводяться відповідно до вимог законодавчих актів.

Обов'язковою умовою проведення зазначених розрахунків є відкриття рахунків суб'єктам господарювання в системі органів Казначейства.

Зазначені розрахунки проводяться за згодою їх учасників на підставі спільних протокольних рішень шляхом залучення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка або за рахунок кредитів банку через рахунки, відкриті в органах Казначейства.

15.2. При проведенні розрахунків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету процедура відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів здійснюється у загальновстановленому порядку.

15.3. Поповнення єдиного казначейського рахунка за рахунок доходів загального та спеціального фондів державного бюджету, належних до перерахування Казначейству України, здійснюється на підставі розпорядження, яке готується відповідно до платіжних документів учасників розрахунків та виписки з рахунка, відкритого за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також підтвердних документів, перелік яких установлюється відповідним законодавчо-нормативним актом.

15.4. Проведені розрахунки відображаються в обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та/або спеціального фонду державного бюджету, відкриті асигнування та здійснені видатки бюджетних установ - за відповідними кодами бюджетної класифікації.

16. Облік та складання звітності органів
Казначейства про виконання Державного бюджету України

16.1. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету для органів Казначейства установлюється відповідно до вимог законодавства.

16.2. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів, при складанні зведеного звіту про виконання кошторисів відображають операції про виділені з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти.

17. Порядок обслуговування операцій
з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

17.1. Головний розпорядник, якому законом про Державний бюджет України передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів.

Кредитор спрямовує бюджетні кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законодавством за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду державного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі з кредитування здійснюється відповідно до глави 2 цього Порядку.

17.3. Організація роботи органів Казначейства із забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.5. Організація роботи органів Казначейства з проведення операцій з відкриття асигнувань для надання кредитів із загального/спеціального фонду державного бюджету здійснюється відповідно до глав 6 та 7 цього Порядку, крім абзацу четвертого пункту 6.3 глави 6 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

Відповідно до покладених завдань Казначейство України контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків за формою, наведеною в додатку 49, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань у частині кредитування.

17.7. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 12 цього Порядку.

17.8. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду державного бюджету, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Директор Департаменту державного бюджету
Міністерства фінансів України В.П.Лозицький

Додаток 1
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

            МЕРЕЖА РОЗПОРЯДНИКІВ
та одержувачів коштів державного бюджету
в 20__ році

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування | Код |
|з/п|розпорядника/одержувача|ЄДРПОУ| установи |розпорядника/|розпорядника| Державної | органу |відпові- |
| | бюджетних коштів за | |(організації)| одержувача | бюджетних |казначейської| Державної |дального |
| | Єдиним реєстром | |(скорочене та| бюджетних | коштів | служби |казначейської|виконавця|
| |розпорядників бюджетних| | повне) | коштів |вищого рівня| | служби |бюджетних|
| | коштів та одержувачів | | | (РРК)* | ** | | | програм |
| | бюджетних коштів | | | | | | | |
|---+-----------------------+------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.  Керівник
установи (організації) ________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________
* Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів
визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється
код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну
мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3;
одержувачам бюджетних коштів - 9.
** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним
реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника
бюджетних коштів нижчого рівня).

Додаток 2
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

              РЕЄСТР ЗМІН
до мережі розпорядників та одержувачів
коштів державного бюджету
в 20__ році

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування | Код |Примітка|
|з/п|розпорядника/одержувача|ЄДРПОУ| установи |розпорядника/|розпорядника| Державної | органу |відпові- | |
| | бюджетних коштів за | |(організації)| одержувача | бюджетних |казначейської| Державної |дального | |
| | Єдиним реєстром | |(скорочене та| бюджетних | коштів | служби |казначейської|виконавця| |
| |розпорядників бюджетних| | повне) | коштів |вищого рівня| | служби |бюджетних| |
| | коштів та одержувачів | | | (РРК) | | | | програм | |
| | бюджетних коштів | | | | | | | | |
|---+-----------------------+------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.  Керівник
установи (організації) ________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

   --------------------------------------------------------
| ____________________________________________________ |
| (найменування органу Державної казначейської служби) |
| |
| Зареєстровано та взято на облік |
| |
| ---------------- |
| | дата | |
| ---------------- |
| |
| Реєстраційний N зобов'язання ______________* |
| КЕКВ/ККК _____________* |
| |
| Відповідальна особа ________________________ |
| (підпис) |
| N ____ |
--------------------------------------------------------

_______________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення
змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний
N зобов'язання _______" та "КЕКВ/ККК ________" не заповнюються.

Додаток 4
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету)
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | | фонд | фонд | |
|-------+----------------+-------------+---------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету)

      (з помісячного розпису повернення кредитів
до загального фонду державного бюджету/
з помісячного розпису надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)

              на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Усього|
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ВИТЯГ
з річного розпису повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів
з державного бюджету
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування| Повернення кредитів | Надання кредитів | Кредитування, усього |
| | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ВИТЯГ
з річного розпису витрат спеціального фонду
державного бюджету з розподілом за видами надходжень
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------
| Код * | Найменування | Усього |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| | | |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| | | |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Заповнюються коди програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету та коди видів надходжень, які
направляються на виконання зазначених програм.

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ВИТЯГ
з помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Усього|
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 9
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

               РОЗПОДІЛ
показників зведених кошторисів
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень розпорядника | Код програмної |КЕКВ/ККК|Усього на рік, у т.ч.| Разом на рік |
| бюджетних коштів |класифікації видатків | |---------------------| |
| | та кредитування | |загальний|спеціальний| |
| | (КПКВК) | | фонд | фонд | |
|---------------------+----------------------+--------+---------+-----------+------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) __________________________ _________________ ____________________ _____________|
| (код (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування (код органу |
|території) бюджетних коштів) бюджетних коштів) органу Казначейства) Казначейства)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------------+----------------------+--------+---------+-----------+------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

               РОЗПОДІЛ
показників зведених планів асигнувань
загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету)
(розподіл показників зведених планів надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК|Усього| У тому числі за місяцями |
| розпо- | програмної | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|бюджетних|видатків та | | | | |зень | | | | | | | | | |
| коштів |кредитування| | | | | | | | | | | | | | |
| | (КПКВК) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 11
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

               РОЗПОДІЛ
показників зведених планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК|Усього| У тому числі за місяцями |
| розпо- | програмної | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|бюджетних|видатків та | | | | |зень | | | | | | | | | |
| коштів |кредитування| | | | | | | | | | | | | | |
| | (КПКВК) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 12
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

            ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
спеціального фонду на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники*| Рівень | Код | Разом за | Надходження від плати за послуги, що |Інші джерела власних надходжень | Інші |
| |розпоряд-|програмної|спеціальним|надаються бюджетними установами згідно із| бюджетних установ** |надходження|
| | ника |класифіка-| фондом | законодавством | | |
| |бюджетних| ції | |-----------------------------------------+--------------------------------| |
| | коштів | видатків | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за підгрупами | |
| | | та | | |-----------------------------------| |--------------------------| |
| | | кредиту- | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200|25020300| |
| | | вання | | | | | | | | | | | |
| | | (КПКВК) | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----------------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації
видатків та кодами класифікації кредитування.
** Плануються за наявності підстави.

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів використання бюджетних коштів
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____

_________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника
(розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків ___________________________

(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рівень розпорядника| Код програмної | Показники |Усього на рік, у т.ч.| Разом на рік |
| бюджетних коштів |класифікації видатків| плану |---------------------| |
| | та кредитування |використання|загальний|спеціальний| |
| | (КПКВК) | бюджетних | фонд | фонд | |
| | | коштів | | | |
|-------------------+---------------------+------------+---------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) __________________________ _________________ ____________________ _____________|
| (код (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування (код органу |
|території) бюджетних коштів) бюджетних коштів) органу Казначейства) Казначейства)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|-------------------+---------------------+------------+---------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених помісячних планів використання
бюджетних коштів
на 20__ рік

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____

_________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника
(розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків ___________________________

(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код | Показники |Усього| У тому числі за місяцями |
| розпо- | програмної |помісячного |на рік|---------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| плану | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вере- |жовтень|листо-|грудень|
|бюджетних|видатків та |використання| | | |зень | | | | | |сень | | пад | |
| коштів |кредитування| бюджетних | | | | | | | | | | | | | |
| | (КПКВК) | коштів | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 15
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

             РІЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету)
(річний розпис повернення кредитів до державного
бюджету та надання кредитів з державного бюджету)
на 20__ рік

    ____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

(грн.)

-------------------------------------------------------------------
| Рівень |Код програмної|КЕКВ/ККК|Загальний|Спеціальний|Усього|
|розпорядника| класифікації| | фонд | фонд | |
| бюджетних | видатків та | | | | |
| коштів | кредитування| | | | |
| | (КПКВК) | | | | |
|------------+--------------+--------+---------+-----------+------|
| | | | | | |
|------------+--------------+--------+---------+-----------+------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)|
|-----------------------------------------------------------------|
|(________________) ____________________________________________ |
|(код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|бюджетних коштів) |
|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|------------+--------------+--------+---------+-----------+------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|-----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|-----------------------------------------------------------------|
|Усього |
-------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 16
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету)
(помісячний розпис надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік

    ____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК|Усього| Суми |
| розпо- | програмної | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|бюджетних|видатків та | | | | |зень | | | | | | | | | |
| коштів |кредитування| | | | | | | | | | | | | | |
| | (КПКВК) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 17
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків)
на 20__ рік

    ____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК|Усього| Суми |
| розпо- | програмної | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|бюджетних|видатків та | | | | |зень | | | | | | | | | |
| коштів |кредитування| | | | | | | | | | | | | | |
| | (КПКВК) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 18
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

             РІЧНИЙ РОЗПИС
витрат спеціального фонду державного бюджету
з розподілом за видами надходжень
на 20__ рік

    ____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники*| Рівень | Код | Разом за | Надходження від плати за послуги, що |Інші джерела власних надходжень | Інші |
| |розпоряд-|програмної|спеціальним|надаються бюджетними установами згідно із| бюджетних установ** |надходження|
| | ника |класифіка-| фондом | законодавством | | |
| |бюджетних| ції | |-----------------------------------------+--------------------------------| |
| | коштів | видатків | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за підгрупами | |
| | | та | | |-----------------------------------| |--------------------------| |
| | | кредиту- | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200|25020300| |
| | | вання | | | | | | | | | | | |
| | | (КПКВК) | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----------------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації
видатків та кодами класифікації кредитування.
** Плануються за наявності підстави.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 19
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

        РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
розподілу показників зведених кошторисів на 20___ рік
(згідно з довідкою N ___ від _____________)

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень розпорядника | Код програмної |КЕКВ/ККК|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")|
| бюджетних коштів |класифікації видатків | |-----------------------------------------|
| | та кредитування | |загальний|спеціальний| Усього |
| | (КПКВК) | | фонд | фонд | |
|---------------------+----------------------+--------+---------+-----------+-------------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) __________________________ _________________ ____________________ ______________|
| (код (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування (код органу |
|території) бюджетних коштів) бюджетних коштів) органу Казначейства) Казначейства) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------------+----------------------+--------+---------+-----------+-------------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 20
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

        РЕЄСТР ЗМІН N ____ від __________
розподілу показників зведених планів асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету)
(розподілу показників зведених планів надання
кредитів із загального фонду державного бюджету)
на 20___ рік

      (згідно з довідкою N ____ від ___________)

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| розпо- | програмної | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| |разом | у тому числі за місяцями |
|бюджетних|видатків та | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| коштів |кредитування| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | (КПКВК) | | | | |зень | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 21
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        РЕЄСТР ЗМІН N ____ від __________
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 20___ рік

      (згідно з довідкою N ____ від ___________)

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| розпо- | програмної | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| |разом | у тому числі за місяцями |
|бюджетних|видатків та | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| коштів |кредитування| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | (КПКВК) | | | | |зень | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 22
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П. "__" _______ 20__ року

        РЕЄСТР ЗМІН N ____ від __________
зведення показників спеціального фонду на 20___ рік
(згідно з довідкою N ____ від ___________)

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____ ____________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники*| Рівень | Код | Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпоряд-|програмної|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ника |класифіка-| разом | Надходження від плати за послуги, що |Інші джерела власних надходжень | Інші |
| |бюджетних| ції | |надаються бюджетними установами згідно із| бюджетних установ** |надходження|
| | коштів | видатків | | законодавством | | |
| | | та | |-----------------------------------------+--------------------------------| |
| | | кредиту- | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за підгрупами | |
| | | вання | | |-----------------------------------| |--------------------------| |
| | | (КПКВК) | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200|25020300| |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----------------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ _________________ ____________________________________ ___________________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства) |
| бюджетних коштів) бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+----------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації
видатків та кодами класифікації кредитування.
** Плануються за наявності підстави.

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 23
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        ПОВІДОМЛЕННЯ N ____ від ____________
про зміни до річного розпису асигнувань
державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету)
(про зміни до річного розпису повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів
з державного бюджету)
на 20___ рік

     _______________________________________________
(код та найменування органу
Державної казначейської служби)


(грн.)

--------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |Код програмної|КЕКВ/ККК|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")|
|розпорядника| класифікації| |-----------------------------------------|
| бюджетних | видатків та | |усього| Загальний фонд |Спеціальний фонд |
| коштів | кредитування| | | | |
| | (КПКВК) | | | | |
|------------+--------------+--------+------+----------------+-----------------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------|
|(________________) ____________________________________________ |
|(код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|------------+--------------+--------+------+----------------+-----------------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 24
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ___________
про зміни до помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету)
(про зміни до помісячного розпису надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20___ рік

    ____________________________________________________
(код та найменування органу
Державної казначейської служби)


(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| розпо- | програмної | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| |усього| у тому числі за місяцями |
|бюджетних|видатків та | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| коштів |кредитування| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | (КПКВК) | | | | |зень | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 25
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        ПОВІДОМЛЕННЯ N ____ від ___________
про зміни до помісячного розпису
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків)
на 20___ рік

    ____________________________________________________
(код та найменування органу
Державної казначейської служби)


(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | Код |КЕКВ/ККК| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| розпо- | програмної | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядника |класифікації| |усього| у тому числі за місяцями |
|бюджетних|видатків та | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| коштів |кредитування| | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | (КПКВК) | | | | |зень | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 26
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N ____ від _____________
про зміни до річного розпису витрат
спеціального фонду державного бюджету
з розподілом за видами надходжень
на 20___ рік

   _____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)


(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники*| Рівень | Код | Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпоряд-|програмної|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ника |класифіка-| разом | Надходження від плати за послуги, що |Інші джерела власних надходжень | Інші |
| |бюджетних| ції | |надаються бюджетними установами згідно із| бюджетних установ** |надходження|
| | коштів | видатків | | законодавством | | |
| | | та | |-----------------------------------------+--------------------------------| |
| | | кредиту- | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за підгрупами | |
| | | вання | | |-----------------------------------| |--------------------------| |
| | | (КПКВК) | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200|25020300| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ (________________) ____________________________________________|
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника (найменування розпорядника бюджетних коштів)|
| бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПКВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації
видатків та кодами класифікації кредитування.
** Плануються за наявності підстави.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 27
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України
____________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань
із загального фонду державного бюджету
на період з ____________ по ____________

               Підлягає розподілу __________ тис.грн

------------------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис.грн)| Стан виконання |
| класифікації видатків | головного | |(з початку року)|
|та кредитування бюджету|розпорядника коштів*| | (млн.грн) |
| | | |----------------|
| | | | план | факт |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| | | | | |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| | | | | |
|--------------------------------------------+--------------+------+---------|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду
державного бюджету за міжбюджетними трансфертами складаються в
розрізі територій.

Голова Державної
казначейської служби України __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 28
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України
____________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів
із загального фонду державного бюджету
на період з ____________ по ____________

               Підлягає розподілу __________ тис.грн

------------------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис.грн)| Стан виконання |
| класифікації видатків | головного | |(з початку року)|
|та кредитування бюджету|розпорядника коштів | | (млн.грн) |
| | | |----------------|
| | | | план | факт |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| | | | | |
|-----------------------+--------------------+--------------+------+---------|
| | | | | |
|--------------------------------------------+--------------+------+---------|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------------------

 Голова Державної
казначейської служби України __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 29
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___________
щодо зарахування асигнувань
на узагальнені рахунки відкритих асигнувань
загального фонду державного бюджету
від ____________________

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування головного |Номер рахунка|Дебет|Кредит|Примітка|
| | розпорядника бюджетних | | | | |
| | коштів* | | | | |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за розпорядженням: |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені
рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету в
частині міжбюджетних трансфертів готується в розрізі територій.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 30
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

 ______________________  _______________________________
(код органу Державної (найменування органу
казначейської служби) Державної казначейської служби)

______________________ _______________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)

______________________
(найменування рахунка)

               ВИПИСКА
з рахунка відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 20__ року

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК): ___________

Вхідний залишок: ____________________

(грн.)

---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПКВК|КЕКВ/ККК|Сума|
|операції|операції|операції|документа|документа| | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+--------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+--------+----|
| | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+--------+----|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

               Усього оборотів __________ __________

Вихідний залишок ____________________

____________________ __________ ______________________________
(посада виконавця) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 31
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

 ______________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____

               РОЗПОДІЛ
відкритих асигнувань з рахунка N _________
від "__" __________ 20__ року N __________

 Код коштів ___________

(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за| Код | Найменування | Банківські реквізити |Код програмної|КЕКВ/ККК|Сума, | У тому числі |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|розпорядника/| розпорядника/ |----------------------| класифікації | |усього|----------------|
| |торії| | одержувача | одержувача |наймену-| код | номер | видатків та | | |перера-| оплата |
| | | | бюджетних |бюджетних коштів| вання |банку|рахунка| кредитування | | |хування|рахунків|
| | | | коштів | | банку | | | (КПКВК) | | |коштів | |
|---+-----+------+-------------+----------------+--------+-----+-------+--------------+--------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+-----+------+-------------+----------------+--------+-----+-------+--------------+--------+------+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+------+-------------+----------------+--------+-----+-------+--------------+--------+------+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Сума, всього, у т.ч. щодо Головних управлінь Казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києва та Севастополя,
КПКВК та КЕКВ/ККК.
Суму словами:

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу відкритих асигнувань
за період ____________________

 Код коштів _______________________
Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ____

---------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Дата | Номер |Сума,|Відповідальна| Код |Примітка|
|складання|розподілу|реєстрації|реєстрації|грн. | особа |операції| |
|розподілу| | | | | Державної | | |
| | | | | |казначейської| | |
| | | | | | служби | | |
| | | | | | України | | |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Разом за КВК: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Разом за розподілами: |
---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                РЕЄСТР
на відкриття асигнувань
____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

       від ___ __________ 20__ року N _________

 Код коштів _____________

(грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Найменування|Код відомчої|Код програмної|КЕКВ/|Сума, | У тому числі |Примітка|
|з/п|розпорядника/|розпорядника/|класифікації| класифікації | ККК |усього|---------------------| |
| | одержувача | одержувача |видатків та | видатків та | | |перерахуван-| оплата | |
| | бюджетних | бюджетних |кредитування| кредитування | | | ня коштів |рахунків| |
| | коштів | коштів | бюджету | (КПКВК) | | | | | |
| | | | (КВК) | | | | | | |
|---+-------------+-------------+------------+--------------+-----+------+------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Усього __________________________________________
(сума словами)

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

          ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
відкритих асигнувань загального фонду
державного бюджету

 Код коштів _______________

(грн.)

------------------------------------------------------------------
|N з/п|Код території| Найменування Головного | Сума |Примітка|
| | | управління Казначейства | | |
|-----+-------------+----------------------------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------------+----------------------------+------+--------|
| | | | | |
|-----+-------------+----------------------------+------+--------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

 Сума словами:

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ЖУРНАЛ
реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань
за період __________________

 Код коштів _______________

---------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Дата | Номер |Сума,|Відповідальна| Код |Примітка|
|складання| реєстру |реєстрації|реєстрації|грн. | особа |операції| |
| реєстру | | | | | Державної | | |
| | | | | |казначейської| | |
| | | | | | служби | | |
| | | | | | України | | |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|---------+---------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Разом за реєстрами |
---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відкриті асигнування за узагальненими показниками
спеціального фонду державного бюджету
від ________________ N ________

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування головного |Номер рахунка| Сума |Примітка|
| | розпорядника бюджетних | |------------| |
| | коштів* | |дебет|кредит| |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
|---+------------------------+-------------+-----+------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Разом за розпорядженням: _________________________
(сума словами)

_______________
* Розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного бюджету в частині
міжбюджетних трансфертів готується в розрізі територій.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів
спеціального фонду державного бюджету
від _____________

 Код банку: 820172
ЄДРПОУ: 37567646

(грн.)

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування головного|Дебет рахунка |Кредит рахунка | Сума |
|з/п|розпорядника бюджетних|N ХХХХХХХХХХХХ| N ХХХХХХХХХХХХ| |
| | коштів | | | |
|---+----------------------+--------------+---------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------+--------------+---------------+------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Разом за розпорядженням: _______________________
(сума словами)

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: керівник структурного
підрозділу Державної
казначейської служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів з рахунка
державної казначейської служби N _______
від __ ____________ 20__ року за N ________

               Код коштів __________________________

(грн.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за| Код | Найменування| Банківські реквізити | Код |КЕКВ| Сума |
|з/п|території|ЄДРПОУ|розпорядника/|розпорядника/|----------------------| програмної | | перерахування |
| | | | одержувача | одержувача |наймену-| код | номер |класифікації| |---------------|
| | | | бюджетних | бюджетних | вання |банку|рахунка|видатків та | |усього| у т.ч. |
| | | | коштів | коштів |установи| | |кредитування| | | оплата |
| | | | | | банку | | | (КПКВК) | | |рахунків|
|---+---------+------+-------------+-------------+--------+-----+-------+------------+----+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Разом _______________________________
(сума словами)

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Погоджено: керівник
структурного підрозділу __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: керівник структурного
підрозділу Державної
казначейської служби __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 39
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

          ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N _______
на забезпечення іноземною валютою
державною казначейською службою україни
"___" ______________ 20__ року

 Найменування розпорядника бюджетних коштів ______________________
_________________________________________________________________
Номер поточного рахунку N _______________, відкритого в _________
_________________________________________________________________
(установа банку, код банку)

Просимо забезпечити іноземною валютою на суму ___________________
_________________________________________________________________
(суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(код і найменування програмної класифікації видатків,
код економічної класифікації видатків)

Валюту перерахувати на рахунок N _____________, відкритий у _____
_________________________________________________________________
(установа банку, код банку, місцезнаходження банку, SWIFT-код)

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків у сумі _______ грн.
перераховано на рахунок Державної казначейської служби України
N _________________

Банківську комісію за придбання валюти в сумі ______________ грн.
перераховано на рахунок Державної казначейської служби України
N _________________

Керівник __________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 40
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               РОЗПИС
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

--------------------------------------------------------------------
| КПКВК |КЕКВ | Найменування | Сума |
|-------------| бюджету |------------------------------------|
| КД | |загальний фонд| спеціальний |разом|
|-------------| | | фонд | |
| код МБ | | | | |
|-------------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|-----------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
--------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВК |КЕКВ |Найменування| Сума |
|------------| бюджету |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КД | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|усього|
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВК |КЕКВ |Найменування| Сума |
|------------| бюджету |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КД | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|усього|
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

         ПОВІДОМЛЕННЯ N __ від _____ 20__
про зміни до річного розпису
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

--------------------------------------------------------------------
| КПКВК |КЕКВ | Найменування | Сума змін (зменшення "-", |
|-------------| бюджету | збільшення "+") |
| КД | |------------------------------------|
|-------------| |загальний фонд| спеціальний |разом|
| код МБ | | | фонд | |
|-------------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-------+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|-----------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
--------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 44
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ________ 20_
про зміни до помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20___ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВК |КЕКВ |Найменування| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
|------------| бюджету |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КД | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|усього|
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 45
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

        ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ________ 20__
про зміни до помісячного розпису асигнувань
спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20___ рік

---------------
| Код органу | Орган Казначейства _______________________________
|Казначейства |
---------------

                              (грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВК |КЕКВ |Найменування| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
|------------| бюджету |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КД | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|усього|
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 46
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

 ______________________  _______________________________
(код органу Державної (найменування органу
казначейської служби) Державної казначейської служби)

______________________ _______________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)

______________________
(найменування рахунка)

               ВИПИСКА
з рахунка відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 20__ року

 Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК): ___________

Вхідний залишок: ____________________

(грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПКВК|КЕКВ|Сума|
|операції| зведеного |операції|операції|документа|документа| | | | | |
| | бюджету | | | | | | | | | |
|--------+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+----+----|
| | | | | | | | | | | |
|--------+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+-----+----+----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------

               Усього оборотів __________ __________

Вихідний залишок ____________________

Виконавець __________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 47
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

               РЕЄСТР
на відкриття асигнувань (виділення коштів)
із загального фонду державного бюджету
по зовнішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                   на суму ____________ тис.грн

------------------------------------------------------------------
| N |Направлення| Валюта | Сума |Примітка|
|з/п | коштів | платежу |-------------------------| |
| | | |в іноземній |еквівалент в| |
| | | | валюті | тис.грн* | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
| Всього: | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку
України станом на _______________________________________________

_______________
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації)
валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 48
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

               РЕЄСТР
на відкриття асигнувань (виділення коштів)
із загального фонду державного бюджету
по внутрішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                   на суму ____________ тис.грн

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Направлення коштів | Сума, тис.грн | Примітка |
|-----+-----------------------+-------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-----------------------+-------------------+--------------|
| | | | |
|-----+-----------------------+-------------------+--------------|
| | | | |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
| Всього: | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 49
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   Зразок

            ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ

З Платіжним дорученням можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 50
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

     ----------------------------------------------
| _____________________________________ |
| (найменування органу |
| Державної казначейської служби) |
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| -------------------- |
| | дата | |
| -------------------- |
| |
| Казначей _______________________ |
| (підпис) |
| N ___ |
----------------------------------------------

Додаток 51
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

Заявка
на видачу готівки та перерахування коштів
на вкладні рахунки

З Заявкою можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 52
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі
за _____________ 20__ року
(місяць)

 Установа ________________________________________________________
Територія _______________________________________________________

Код та найменування відомчої класифікації видатків та
кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів
_________________________________________________________________

Код та найменування програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету _________________________________

(грн.)

------------------------------------------------------------------
| Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |--------------------+-------------------|
| |надходження |касові |надходження|касові |
| | |видатки| |видатки|
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
|Надходження - усього | | | | |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за видами надходжень за| | | | |
|кодами класифікації | | | | |
|доходів бюджету | | | | |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
|Видатки - усього | | | | |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за кодами економічної | | | | |
|класифікації видатків | | | | |
|-----------------------+------------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник       ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"__" ____________ 20__ року

Додаток 53
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                АКТ
придбання матеріальних цінностей

 м. ____________           "__" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
____________________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі ______________________
_________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ____________________________________
(місце придбання,

_________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)

таких товарно-матеріальних цінностей:

------------------------------------------------------------------
| Дата | Найменування | Вага чи | Ціна за од. |Сума,|
|придбання | товару | кількість | товару, грн. |грн. |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Усього: ______________________________________ грн. ________ коп.
(сума словами)

Голова комісії ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 54
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

          ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N ________
на здійснення видатків в іноземній валюті
"__" _____________ 20__ року

 Найменування розпорядника бюджетних коштів ______________________
_________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунка ________
_________________________________________________________________

Просимо здійснити видатки на суму _______________________________
(суму та назву іноземної валюти
писати словами)

Мета використання валюти ________________________________________
_________________________________________________________________
(код програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету і повна назва,
код економічної класифікації видатків)

Валюту перерахувати на рахунок N _______________________________,
відкритий у _____________________________________________________

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.