Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2011 р. N 1294
Київ

Про затвердження Порядку здійснення
державного геологічного контролю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення державного геологічного контролю, що додається.

2. Внести до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 212 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 686), такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 2 доповнити абзацом такого змісту:

"пов'язана з видобуванням корисних копалин та геологічним вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.";

2) пункт 3 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр.".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1294

Порядок
здійснення державного геологічного контролю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державного геологічного контролю з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

2. Державний геологічний контроль здійснюється Держгеонадрами та її територіальними органами (далі - органи державного геологічного контролю).

3. Основним завданням органів державного геологічного контролю є забезпечення дотримання надрокористувачами встановленого порядку, норм і правил проведення геологозйомочних, пошукових, розвідувальних, гідрогеологічних, геохімічних, інженерно-геологічних, геофізичних та інших робіт, пов'язаних з геологічним вивченням та використанням надр, комплексного вивчення родовищ корисних копалин, включаючи континентальний шельф України і виключну (морську) економічну зону.

4. Органи державного геологічного контролю відповідно до покладених на них завдань здійснюють державний геологічний контроль за:

виконанням вимог щодо охорони надр під час проведення робіт з їх вивчення;

виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;

обґрунтованістю застосування методик і технологій, якістю, комплексністю, ефективністю робіт з геологічного вивчення надр;

виконанням рішень з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення та використання надр;

дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;

повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;

відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам проведення таких робіт;

використанням технічних засобів і методів проведення робіт з геологічного вивчення надр, що унеможливлюють невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;

своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

дотриманням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, що забезпечують їх необхідне вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;

збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, зберіганням геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр;

обґрунтованістю вибору напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення надр;

своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з геологічного вивчення та використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;

повнотою і достовірністю вихідних даних про кількість і якість запасів основних та спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також поданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;

обліком видобування нафти, газу та супутніх компонентів;

виконанням рішень Державної комісії по запасах корисних копалин;

проведенням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод.

5. Державний геологічний контроль здійснюється шляхом проведення органами державного геологічного контролю планових і позапланових перевірок надрокористувачів.

6. Планові перевірки надрокористувачів проводяться відповідно до квартального плану проведення перевірок, який затверджується Держгеонадрами до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

7. Періодичність проведення планових перевірок надрокористувачів визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності надрокористувачів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 686).

Залежно від ступеня ризику органами державного геологічного контролю визначається перелік питань для проведення планових заходів, які затверджуються наказом Держгеонадр.

8. Інформування надрокористувача про планову перевірку здійснюється не пізніше ніж за 10 днів до дати її проведення шляхом надсилання в установленому порядку повідомлення за формою, затвердженою Держгеонадрами.

Повідомлення підписується керівником або заступником керівника Держгеонадр.

9. Строк проведення планової перевірки надрокористувачів не може перевищувати 15 робочих днів, а надрокористувачів, що є суб'єктами малого підприємництва, - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження зазначеного строку не допускається.

10. Позапланова перевірка надрокористувачів проводиться у разі:

подання надрокористувачем письмової заяви;

виявлення недостовірних даних у документах обов'язкової звітності, поданих надрокористувачем;

звернення фізичних або юридичних осіб про порушення надрокористувачем вимог законодавства. Позапланова перевірка у такому разі проводиться за згодою Держгеонадр;

неподання в установлений строк надрокористувачем документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язане з діяльністю надрокористувача.

З метою здійснення контролю за виконанням надрокористувачем приписів, розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок, також проводиться позапланова перевірка.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з їх обов'язковим зазначенням у направленні на проведення такої перевірки.

Проведення позапланової перевірки надрокористувачів з інших підстав забороняється.

Ознайомлення надрокористувача з підставою проведення позапланової перевірки здійснюється шляхом надання йому копії відповідного документа.

Строк проведення позапланової перевірки надрокористувачів не може перевищувати 10 робочих днів, а надрокористувачів, що є суб'єктами малого підприємництва, - двох робочих днів.

Продовження строку проведення зазначеної перевірки не допускається.

11. Для проведення планової або позапланової перевірки Держгеонадра видає наказ, який містить найменування надрокористувача, щодо якого буде здійснюватися державний геологічний контроль, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу державного геологічного контролю або його заступником (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

Форма зазначеного направлення затверджується Держгеонадрами.

Направлення є чинним протягом зазначеного в ньому строку здійснення державного геологічного контролю.

12. У разі недопущення посадових осіб органів державного геологічного контролю до проведення перевірки за наявності підстав, визначених законом для її проведення, посадовими особами органу державного геологічного контролю складається акт про недопущення до перевірки за формою, затвердженою Держгеонадрами.

13. Посадові особи органу державного геологічного контролю під час проведення планової або позапланової перевірки мають право:

1) на безперешкодний доступ до підприємств, цехів, виробничих майданчиків, обладнання, установок, території, які експлуатуються надрокористувачами з метою використання надр;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції органів державного геологічного контролю;

3) припиняти роботи з геологічного вивчення та використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків;

4) зупиняти діяльність підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5) давати надрокористувачам обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства під час проведення робіт з геологічного вивчення та використання надр;

6) складати у межах своїх повноважень протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення;

7) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного геологічного контролю;

8) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, надрокористувачів інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

9) відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи та інші матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного геологічного контролю в установленому законодавством порядку;

10) вживати відповідно до закону інших заходів.

14. Посадові особи органів державного геологічного контролю під час проведення перевірки надрокористувачів зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний геологічний контроль;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з надрокористувачами;

не втручатися і не перешкоджати провадженню господарської діяльності надрокористувачем під час здійснення державного геологічного контролю, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці надрокористувачів, що стала відомою посадовим особам у ході проведення перевірки;

ознайомити надрокористувача з результатами державного геологічного контролю в строки, передбачені законом;

надавати надрокористувачеві консультаційну допомогу щодо здійснення державного геологічного контролю.

15. За результатами проведення планової або позапланової перевірки надрокористувача посадовими особами органу державного геологічного контролю складається акт перевірки за формою, затвердженою Держгеонадрами.

Посадова особа органу державного геологічного контролю зазначає в акті стан виконання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр, а в разі невиконання зазначених вимог - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідне положення акта законодавства.

Два примірники зазначеного акта підписуються в останній день відповідної перевірки надрокористувача посадовими особами органу державного геологічного контролю, які її проводили, та надрокористувачем.

Якщо надрокористувач не погоджується із зазначеним актом, він підписує акт із зауваженнями, що є його невід'ємною частиною.

У разі відмови надрокористувача підписати акт посадова особа органу державного геологічного контролю вносить до нього відповідний запис.

Один примірник акта видається надрокористувачеві, другий - зберігається в органі державного геологічного контролю.

16. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр на підставі акта перевірки протягом п'яти робочих днів з дати її завершення складається припис або розпорядження за формою, затвердженою Держгеонадрами.

Припис або розпорядження можуть бути оскаржені до Держгеонадр або суду в установленому законом порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1294

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1994 р. N 801 "Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 34).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 22 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1994 р. N 801" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 153).

3. Пункт 2 доповнень, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 24 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 154).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1570 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3014).