Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2011 р. N 1320
Київ

Про внесення змін до Положення
про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2006 р., N 52, ст. 3508; 2010 р., N 41, ст.1336, N 58, ст. 2025), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1320

Зміни,
що вносяться до Положення про державну атестацію
науково-дослідних (науково-технічних) установ
( 469-98 )

1. У пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ (далі - атестація) проводиться з метою оцінки ефективності діяльності установ, відповідності одержаних ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Предметом атестації є визначення ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності науково-дослідних (науково-технічних) установ за напрямами:

кадровий, науковий і науково-технічний потенціал;

фінансування фундаментальних, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.".

2. У пункті 3 слова "Національної академії наук та галузевих академій наук" замінити словами "національних академій наук".

3. Пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:

"6. Анкета повинна включати відомості про:

наукові, науково-технічні та науково-педагогічні кадри (чисельність працівників, які виконують науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, чисельність докторів наук і кандидатів наук, аспірантів та докторантів);

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

організацію та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом, підрозділи та вчених, які забезпечують проведення таких досліджень;

основні результати наукової діяльності (кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій, друкованих робіт, монографій, енциклопедій та словників, державних і відомчих стандартів, класифікаторів та кодифікаторів, підручників (посібників), статей у наукових виданнях, у тому числі в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних);

практичну цінність результатів наукової і науково-технічної діяльності для окремих галузей та національної економіки в цілому, завершені прикладні науково-дослідні роботи, на основі яких проводяться дослідно-конструкторські розробки;

обсяг проектно-конструкторських і технологічних робіт із створення дослідних зразків (партій) (тис. гривень);

обсяг виконаних науково-технічних послуг (тис. гривень);

кількість робіт і розробок, спрямованих на створення і вдосконалення нової техніки, технічний рівень яких, зокрема, перевищує кращі світові аналоги, відповідає світовому рівню, є нижчим за рівень кращих світових аналогів;

кількість розробок, що впроваджені на власному підприємстві, на підприємствах галузей економіки України, інших країн СНД та країн далекого зарубіжжя;

наявність та міжнародне визнання наукових шкіл;

національне та міжнародне визнання наукових результатів (кількість одержаних премій (іменних, державних та міжнародних, премій та грантів Президента України, Кабінету Міністрів України, національних академій наук), грантів, фахівців, обраних членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств);

міжнародні наукові зв'язки (кількість спеціалістів, що брали участь у міжнародних виставках та конференціях, проходили стажування або виконували спільні дослідження за кордоном, кількість міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій тощо, проведених організацією, кількість міжнародних грантів);

матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень, наявність та ефективність використання сучасного високотехнологічного наукового обладнання;

унікальні наукові об'єкти, в тому числі ті, що становлять національне надбання;

фінансово-економічну діяльність та обсяг виконаних науково-дослідних, науково-технічних робіт і послуг, фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх фінансування;

інноваційну діяльність (встановлені за останні три роки зв'язки не менше ніж з трьома підприємствами, організаціями, установами, на яких використовуються розробки науково-дослідної (науково-технічної) установи, що здійснюються згідно з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності), кількість охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності та укладених ліцензійних угод і контрактів на використання об'єктів інтелектуальної власності та ноу-хау);

інші відомості, що характеризують діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи.

7. Форма анкети розробляється Держінформнауки разом із Держстатом, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, національними академіями наук та затверджується МОНмолодьспортом.".

4. В абзаці другому пункту 8 слово "Комітету" замінити словом "Агентства".

5. Пункти 11 і 15 викласти у такій редакції:

"11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною групою, склад якої визначається Держінформнауки та затверджується МОНмолодьспортом. Регламент роботи міжгалузевої експертної групи розробляється Держінформнауки та затверджується МОНмолодьспортом.

Держінформнауки подає на розгляд міжгалузевої експертної групи затверджені в установленому порядку результати галузевої експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ та результати експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні національних академій наук.";

"15. Атестація науково-дослідної (науково-технічної) діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які пройшли акредитацію згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1491), проводиться відповідно до цього Положення.".

6. У тексті Положення ( 469-98 ) слово "Держкомінформнауки" замінити словом "Держінформнауки", а слова "Національна чи галузева академія наук" у всіх відмінках - словами "національні академії наук" у відповідному відмінку.