Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2011 р. N 1337
Київ

Про затвердження Порядку функціонування
державної системи фізичного захисту

Відповідно до статті 5-2 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок функціонування державної системи фізичного захисту, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1337

Порядок
функціонування державної системи
фізичного захисту

1. Цей Порядок визначає засади функціонування державної системи фізичного захисту, створеної для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні:

конкретних ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання;

конкретних перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2. Завдання та суб'єкти державної системи фізичного захисту (далі - суб'єкти системи) визначені Законом України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ).

3. Об'єктами державної системи фізичного захисту (далі - об'єкти системи) є:

ядерні установки;

об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

ядерні матеріали;

радіоактивні відходи;

інші джерела іонізуючого випромінювання;

радіоактивні матеріали, виявлені в незаконному обігу.

4. Основними принципами функціонування державної системи фізичного захисту є:

принцип системності (функціонування системи має системний, упорядкований та постійний характер);

принцип диференційованості, згідно з яким забезпечується відповідність рівня фізичного захисту об'єктів системи їх категоріям та потенційним радіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об'єктів системи;

принцип запобігання вчиненню протиправних дій, згідно з яким забезпечується виявлення потенційних загроз щодо об'єктів системи та вжиття заходів для успішної протидії таким загрозам;

принцип адаптивності, згідно з яким забезпечується виконання завдань системи у разі зміни проектної загрози;

принцип адекватності (умови функціонування системи відповідають рівню наявних загроз щодо об'єктів системи);

принцип інформованості (суб'єкти системи своєчасно забезпечуються інформацією про наявні та потенційні загрози щодо об'єктів системи в обсягах, що дають змогу суб'єктам вживати відповідних заходів для успішної протидії таким загрозам);

принцип персональної відповідальності (керівники суб'єктів системи в межах своїх повноважень є персонально відповідальними за виконання завдань системи);

принцип виявлення та усунення причин протиправних дій, згідно з яким забезпечується здійснення постійного контролю за відповідністю фізичного захисту об'єктів системи вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей.

5. Держатомрегулювання як суб'єкт системи в межах наданих їй повноважень:

бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту, а також розробляє механізм реалізації зазначеної державної політики;

узагальнює практику застосування законодавства з питань фізичного захисту, розробляє та в установленому порядку вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства;

перевіряє діяльність суб'єктів системи під час виконання ними завдань системи, включаючи діяльність із створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належить здійснення функцій обліку, контролю, фізичного захисту та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, транспортні засоби, що перевозять радіоактивні матеріали (далі - єдина система захищеного зв'язку);

бере участь у функціонуванні державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози;

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності, координує діяльність суб'єктів системи щодо підвищення рівня культури захищеності;

установлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту об'єктів системи;

встановлює вимоги до оформлення та форми документів для проведення спеціальної перевірки з метою надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі - спеціальна перевірка);

організовує в установленому порядку роботу з проведення науково-технічних досліджень у сфері фізичного захисту, контролює хід їх проведення, якість результатів досліджень та сприяє впровадженню таких результатів у практику;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

бере участь у роботі міжвідомчих комісій з організації охорони об'єктів системи;

отримує в установленому порядку від відповідних державних органів інформацію про наявні загрози об'єктам системи та повідомляє в установленому порядку ліцензіатам про такі загрози;

розробляє і затверджує норми та правила з фізичного захисту об'єктів системи;

погоджує нормативно-правові акти з питань фізичного захисту, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

готує висновки щодо додержання вимог фізичного захисту в разі експорту/імпорту та транзитного перевезення територією України радіоактивних матеріалів;

установлює мінімально допустимі експлуатаційні характеристики систем фізичного захисту об'єктів системи, допустимий ризик вчинення диверсії щодо об'єктів системи залежно від їх категорій та можливих радіаційних наслідків вчинення диверсії;

погоджує плани забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, які надходять для погодження від ліцензіатів;

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до вимог законодавства;

погоджує акти щодо визначення рівня фізичного захисту об'єктів системи, які надходять для погодження від ліцензіатів;

проводить державну експертизу проектів створення, реконструкції та технічного переоснащення систем фізичного захисту об'єктів системи, включаючи системи перевезень радіоактивних матеріалів;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань фізичного захисту та виконання ліцензійних умов;

проводить в установленому порядку державну перевірку систем фізичного захисту об'єктів системи та планів взаємодії у разі вчинення диверсії;

проводить в установленому законодавством порядку перевірку об'єктових планів взаємодії у разі вчинення диверсії (далі - об'єктовий план взаємодії);

погоджує у разі надходження територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх утворених відповідно до законів України військових формувань та інших правоохоронних органів, що розташовані на території регіону та можуть бути використані для протидії у разі вчинення диверсії (далі - регіональний план взаємодії);

вживає примусових заходів до ліцензіатів у разі порушення ними вимог законодавства з фізичного захисту і ліцензійних умов, передає правоохоронним органам акти перевірки порушення встановлених вимог законодавства з питань фізичного захисту;

здійснює співробітництво у сфері фізичного захисту з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними організаціями та відповідними органами іноземних держав;

установлює порядок подання Держатомрегулювання звітів з питань фізичного захисту центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державне управління, Національною академією наук, ліцензіатами (далі - звіти з питань фізичного захисту);

інформує відповідні державні органи про стан забезпечення фізичного захисту об'єктів системи;

є учасником виконання державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії (далі - державний план взаємодії).

6. СБУ як суб'єкт системи в межах наданих їй повноважень:

проводить спеціальну перевірку, а також залучає у разі потреби до її проведення інші державні органи;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів, координує діяльність інших державних органів під час проведення оцінки загрози;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

розробляє та затверджує власні, спільні з іншими суб'єктами системи нормативно-правові акти з питань фізичного захисту, погоджує такі акти, які надходять від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

погоджує акти щодо визначення рівня фізичного захисту об'єктів системи, які надходять від ліцензіатів;

вживає заходів у разі виявлення порушень відповідності фізичного захисту об'єктів державної системи фізичного захисту установленому рівню фізичного захисту цих об'єктів та інформує Держатомрегулювання про необхідність приведення рівня фізичного захисту у відповідність з вимогами законодавства;

провадить оперативно-розшукову діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття правопорушень у сфері фізичного захисту;

інформує в установленому порядку Держатомрегулювання про наявні загрози об'єктам державної системи фізичного захисту;

забезпечує участь відповідних регіональних органів СБУ у виконанні об'єктових планів взаємодії;

погоджує у разі надходження регіональні плани взаємодії;

бере участь у проведенні перевірки виконання об'єктових та регіональних планів взаємодії;

є учасником виконання державного плану взаємодії.

7. МВС як суб'єкт державної системи фізичного захисту в межах наданих йому повноважень:

бере участь у проведенні оцінки загрози диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, державних, інших програм з фізичного захисту;

розробляє та затверджує власні, спільні з іншими суб'єктами системи нормативно-правові акти з питань фізичного захисту, погоджує такі акти, які надходять від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв'язку;

забезпечує охорону та оборону визначених законодавством об'єктів системи;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;

розробляє і здійснює заходи щодо формування та розвитку культури захищеності у особового складу військових підрозділів МВС, які виконують завдання з охорони та оборони об'єктів системи;

організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття правопорушень у сфері фізичного захисту;

інформує в установленому порядку Держатомрегулювання про наявні загрози об'єктам системи;

забезпечує участь у виконанні об'єктових і регіональних планів взаємодії відповідних військових та правоохоронних підрозділів МВС;

погоджує у разі надходження регіональні плани взаємодії;

бере участь у проведенні перевірки виконання об'єктових і регіональних планів взаємодії;

є учасником виконання державного плану взаємодії.

8. Адміністрація Держприкордонслужби як суб'єкт системи в межах наданих їй повноважень:

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення протиправних дій щодо об'єктів системи, що перебувають в зоні відповідальності Адміністрації Держприкордонслужби;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

забезпечує здійснення оперативно-розшукових заходів з виявлення спроб переміщення через державний кордон радіоактивних матеріалів, що перебувають у незаконному обігу;

забезпечує здійснення заходів з виявлення радіоактивних матеріалів, що перебувають у незаконному обігу;

забезпечує здійснення заходів з фізичного захисту вилучених з незаконного обігу радіоактивних матеріалів під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску до їх передачі в установленому порядку за призначенням;

забезпечує здійснення огляду транспортних засобів, що перетинають державний кордон з метою виявлення радіоактивних матеріалів;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв'язку;

інформує в установленому порядку Держатомрегулювання про наявні загрози об'єктам системи;

погоджує у разі надходження регіональні плани взаємодії;

забезпечує участь відповідних органів Держприкордонслужби у виконанні об'єктових планів взаємодії;

бере участь у проведенні перевірки виконання об'єктових та регіональних планів взаємодії;

є учасником виконання державного плану взаємодії.

9. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, Національна академія наук як суб'єкти системи в межах наданих їм повноважень:

сприяють створенню умов для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні;

забезпечують реалізацію державної політики щодо фізичного захисту об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління, зокрема під час перевезення радіоактивних матеріалів;

узагальнюють практику застосування законодавства з питань фізичного захисту, розробляють та в установленому порядку вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства;

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

беруть участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

розробляють і виконують державні програми, плани та заходи щодо забезпечення фізичного захисту об'єктів системи;

здійснюють функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту, забезпечують впровадження результатів виконання програм у практику на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, з обліку та контролю ядерних матеріалів;

розробляють і здійснюють заходи щодо формування та розвитку культури захищеності у персоналу об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв'язку;

розробляють і затверджують власні, спільні з іншими суб'єктами системи нормативно-правові акти з питань фізичного захисту, погоджують такі акти, які надходять від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

розробляють переліки відомостей з питань фізичного захисту, що становлять державну таємницю та містять іншу інформацію з обмеженим доступом, здійснюють заходи щодо включення відповідно до законодавства переліків відомостей, що становлять державну таємницю, до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

затверджують акти щодо визначення рівня фізичного захисту об'єктів системи ліцензіатів, що належать до сфери їх управління;

погоджують плани забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів підприємств, що належать до сфери їх управління, які надходять для погодження від ліцензіатів;

організовують діяльність щодо визначення, створення, забезпечення функціонування, реконструкції та технічного переоснащення систем фізичного захисту об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

забезпечують і контролюють фінансування в повному обсязі функціонування, технічного переоснащення, реконструкції систем фізичного захисту об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

організовують і фінансують науково-технічне та науково-дослідне супроводження фізичного захисту об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

надають методичну допомогу підприємствам, що належать до сфери їх управління, під час визначення, створення, забезпечення функціонування, реконструкції та технічного переоснащення систем фізичного захисту об'єктів системи на таких підприємствах;

організовують діяльність з проведення спеціальної перевірки та контролюють надання відповідно до законодавства допусків до виконання особливих робіт;

контролюють забезпечення фізичного захисту об'єктів системи на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

вивчають міжнародний досвід з фізичного захисту та здійснюють заходи з впровадження кращої практики на об'єктах системи;

беруть у порядку, встановленому законодавством, участь у співробітництві у сфері фізичного захисту з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними організаціями та відповідними органами іноземних держав;

готують щорічні звіти з питань фізичного захисту та подають їх в установленому порядку Держатомрегулюванню;

є учасниками виконання державного плану взаємодії.

10. Внутрішні війська МВС як суб'єкт системи в межах наданих їм повноважень:

беруть участь у реалізації державної політики щодо фізичного захисту об'єктів системи;

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення протиправних дій щодо об'єктів системи;

беруть участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

беруть участь у розробленні та виконанні державних програм щодо забезпечення фізичного захисту об'єктів системи;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв'язку;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;

організовують діяльність з проведення спеціальної перевірки щодо надання допуску до виконання особливих робіт особовому складу військових підрозділів внутрішніх військ з охорони об'єктів системи;

беруть об'єкти системи під охорону відповідно до законодавства;

здійснюють пропускний режим на об'єктах системи, що ними охороняються;

погоджують у разі надходження об'єктові та регіональні плани взаємодії;

забезпечують участь підрозділів з охорони, військових частин та з'єднань у виконанні об'єктових і регіональних планів взаємодії;

здійснюють охорону та оборону визначених законодавством об'єктів системи від загроз, рівень яких не перевищує рівень проектної загрози;

забезпечують готовність сил і засобів до виконання завдань з охорони та оборони об'єктів державної системи, що ними охороняються;

беруть участь у проведенні випробувань інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єктів системи, що ними охороняються;

беруть участь у проведенні державної перевірки систем фізичного захисту об'єктів системи та виконання об'єктових планів взаємодії;

беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах системи, що ними охороняються;

вивчають міжнародний досвід з фізичного захисту та здійснюють заходи з впровадження кращої практики під час виконання завдань з охорони об'єктів системи;

організовують у порядку, визначеному законодавством, міжнародне співробітництво з питань охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, перевезень ядерних матеріалів.

11. Ліцензіати, що беруть участь у забезпеченні фізичного захисту конкретних об'єктів системи та перевезень:

забезпечують досягнення цілей фізичного захисту;

розробляють і виконують плани забезпечення фізичного захисту, здійснюють заходи, передбачені такими планами;

створюють і забезпечують функціонування відповідно до законодавства систем управління якістю фізичного захисту конкретних об'єктів системи;

визначають категорії конкретних об'єктів системи;

визначають рівні фізичного захисту конкретних об'єктів системи;

забезпечують погодження та затвердження актів щодо визначення рівня фізичного захисту об'єктів системи відповідно до законодавства;

забезпечують поводження з інформацією з питань фізичного захисту та її захист відповідно до законодавства;

розробляють, забезпечують погодження і затвердження об'єктових проектних загроз та планів взаємодії;

забезпечують відповідність об'єктових проектних загроз проектній загрозі;

проводять оцінку вразливості конкретних об'єктів системи;

визначають можливі радіаційні наслідки реалізації об'єктових проектних загроз щодо конкретних об'єктів системи;

здійснюють організаційно-правові та інженерно-технічні заходи з визначення систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи;

розробляють, забезпечують погодження і затверджують відповідно до норм та правил з фізичного захисту технічні завдання на створення систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи;

подають в порядку, встановленому законодавством, для проведення державної експертизи проекти створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та перевезень радіоактивних матеріалів;

здійснюють організаційно-правові та інженерно-технічні заходи із створення систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи в разі позитивного висновку державної експертизи щодо проектів систем фізичного захисту;

здійснюють заходи з проведення спеціальної перевірки та надають допуски до виконання особливих робіт відповідно до встановленого порядку;

створюють підрозділ фізичного захисту та комплектують його персоналом відповідно до вимог до персоналу підрозділу фізичного захисту;

забезпечують навчання, підтримання та підвищення кваліфікації, перевірку знань персоналу підрозділів фізичного захисту;

здійснюють заходи з формування та розвитку культури захищеності у персоналу конкретних об'єктів системи;

розробляють, затверджують та впроваджують процедури з фізичного захисту;

проводять випробування інженерно-технічних засобів, комплексів інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи та вводять їх в експлуатацію;

забезпечують оперативне управління інженерно-технічними засобами, комплексами інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи та їх технічну експлуатацію відповідно до проектної та експлуатаційної документації в установленому законодавством порядку;

забезпечують застосування підрозділів з охорони в системах фізичного захисту конкретних об'єктів системи відповідно до вимог законодавства;

розробляють, забезпечують погодження і затвердження об'єктових планів взаємодії та здійснюють заходи із забезпечення їх дієздатності;

відображають вимоги фізичного захисту в планах аварійної готовності та аварійного реагування, забезпечують тренування та навчання персоналу підрозділів фізичного захисту та підрозділів з охорони щодо дій в умовах надзвичайної ситуації;

вводять системи фізичного захисту конкретних об'єктів системи в експлуатацію відповідно до законодавства;

забезпечують безперервне функціонування систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи, відповідність експлуатаційних характеристик систем вимогам законодавства;

проводять перевірку дієздатності об'єктових планів взаємодії та в разі потреби вживають заходів до їх удосконалення за результатами перевірки;

розробляють і виконують програму технічного переоснащення інженерно-технічних засобів, комплексів інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об'єктів системи;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв'язку;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

здійснюють періодичну оцінку стану систем фізичного захисту;

готують і подають звіти з фізичного захисту відповідно до вимог законодавства;

забезпечують в пріоритетному порядку фінансування заходів з фізичного захисту.

12. Державна система фізичного захисту функціонує в таких умовах:

нормальне функціонування;

підвищена готовність;

функціонування у кризовій ситуації;

відновлення нормального функціонування.

Рішення про зміну умов функціонування державної системи фізичного захисту приймає Держатомрегулювання на підставі інформації, поданої відповідними суб'єктами системи та іншими державними органами.

Держатомрегулювання інформує суб'єктів системи про зміну умов функціонування державної системи фізичного захисту в порядку, визначеному Держатомрегулювання та погодженому з іншими суб'єктами системи.

Умови нормального функціонування діють у разі відсутності достовірної інформації про загрозу вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об'єктах системи.

Рішення про функціонування державної системи фізичного захисту в умовах підвищеної готовності приймається за наявності у Держатомрегулювання достовірної інформації про можливість вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об'єктах системи.

Рішення про функціонування державної системи фізичного захисту в умовах кризової ситуації приймається у разі вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об'єктах системи, які призвели до неприйнятних радіаційних наслідків.

Рішення про відновлення нормального функціонування приймається на час, необхідний для переходу державної системи фізичного захисту від умов підвищеної готовності або умов функціонування у кризовій ситуації до умов нормального функціонування.

Заходи, що вживаються у разі функціонування державної системи фізичного захисту в умовах підвищеної готовності та кризової ситуації, залежать від рівня загроз.

13. Державна система фізичного захисту під час виконання завдань взаємодіє з:

державною системою обліку та контролю ядерних матеріалів, єдиною державною системою обліку радіоактивних відходів, єдиною державною системою обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання для досягнення цілей фізичного захисту кожного об'єкта системи;

єдиною державною системою запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків;

державною системою експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання і технологій під час підготовки висновків стосовно додержання вимог фізичного захисту в разі експорту/імпорту ядерних та інших радіоактивних матеріалів;

єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру для забезпечення зменшення до мінімуму радіологічних наслідків цих ситуацій;

державною системою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів для забезпечення висококваліфікованими фахівцями суб'єктів системи.

14. Суб'єкти системи у процесі виконання покладених на них завдань державної системи фізичного захисту взаємодіють в установленому порядку з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої влади.

15. Суб'єкти системи включають витрати, пов'язані із здійсненням заходів з виконання завдань державної системи фізичного захисту, у щорічні фінансові плани з фізичного захисту та у відповідні щорічні кошториси, забезпечують фінансування таких витрат в пріоритетному порядку.