Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 48, ст. 483) після слів "земельних ділянок" доповнити словами "та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

2. У статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128):

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Орган місцевого самоврядування вирішує питання щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про видачу, переоформлення, видачу дублікатів чи анулювання документів дозвільного характеру".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) абзац восьмий частини п'ятої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

3) абзаци шостий та восьмий частини восьмої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

4) абзаци дев'ятий та десятий частини дев'ятої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4154-VI