Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2012 р. N 148
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2009 р. N 759

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 759 "Про затвердження Порядку реєстрації проектної декларації" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 55, ст. 1907).

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством юстиції і Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва забезпечити у тримісячний строк приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2012 р. N 148

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 "Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14 ст. 546; 2000 р., N 12, ст. 457; 2002 р., N 42, ст. 1933; 2007 р., N 74, ст. 2759; 2012 р., N 3, ст. 85):

1) у постанові:

у назві постанови слова "Положення про порядок" і "містобудування" замінити відповідно словами "Порядку" і "містобудівної діяльності";

у вступній частині слова і цифру "пункту 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" замінити словами "Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

у пункті 1 слова "Положення про порядок" і "містобудування" замінити відповідно словами "Порядок" і "містобудівної діяльності";

2) у Положенні про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова "Положення про порядок" і "містобудування" замінити відповідно словами "Порядок" і "містобудівної діяльності";

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - штрафи), що передбачені Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядаються Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекції).

Накладати штраф від імені інспекцій мають право керівник Держархбудінспекції та його заступники, керівники територіальних органів Держархбудінспекції та їх заступники.

Штрафи накладаються на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - суб’єкт містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.";

пункт 3 виключити;

у пункті 4:

у першому реченні слово "містобудування" замінити словами "містобудівної діяльності", а слова і цифру "за формою згідно з додатком N 1" виключити;

у другому реченні слова і цифру "про усунення допущених порушень за формою згідно з додатком N 2" виключити;

у четвертому реченні слово "підприємства" замінити словами "суб’єкта містобудування";

у пункті 5 слова ", розрахунок розміру штрафу" виключити;

у пункті 6:

у першому реченні слово "термін" замінити словом "строк";

у другому реченні слово "підприємства" замінити словами "суб’єкта містобудування";

пункти 7, 9-12 викласти в такій редакції:

"7. Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою про накладення на суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про накладення штрафу), що є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку.

У постанові зазначається розмір штрафу.

Постанова повинна відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".";

"9. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після прийняття постанови вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник у разі несплати штрафу в установлений строк пред’являється інспекцією до примусового виконання у порядку та строки, що визначені Законом України "Про виконавче провадження", а третій - залишається в інспекції, яка наклала штраф.

10. Штраф підлягає сплаті у 15-денний строк з дня вручення або надіслання постанови про накладення штрафу.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається у триденний строк з дня сплати інспекції, що його наклала.

11. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.

12. Постанову про накладення штрафу може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк інспекції, яка наклала штраф.";

у пункті 13 слова "підприємств" і "містобудування" замінити відповідно словами "суб’єктів містобудування" і "містобудівної діяльності";

доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:

"13-1. Притягнення суб’єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.

Штраф може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

У разі вчинення суб’єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладаются за кожне вчинене правопорушення окремо.";

у пункті 14 слово "містобудування" замінити словами "містобудівної діяльності";

додатки N 1-N 3 до Положення виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 8, ст. 297):

1) у пункті 4 постанови слова і цифри "з 1 січня 2008 р. і діє до 19 березня 2012 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2008 року";

2) у Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування" та "Про регулювання містобудівної діяльності", встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі - будівельна діяльність).";

у пункті 4 слова "нормативно-методичне" замінити словом "методичне".

3. Абзац другий пункту 3 Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 40, ст. 1642), викласти в такій редакції:

"Експертиза генеральних планів міст проводиться організаціями незалежно від форми власності, що провадять діяльність з розроблення містобудівної документації та мають у своєму складі експертів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 40, ст. 1647):

1) пункт 2 постанови виключити;

2) у Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 1 слова "під час виконання підготовчих і будівельних робіт" виключити;

у пунктах 4 і 15 слово "Держархбудінспекцією" замінити словом "Мінрегіоном";

у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні та декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні та декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

в абзаці шостому слова "приписів та вимог інспекцій" замінити словами "вимог приписів інспекцій";

підпункт 7 пункту 11 викласти в такій редакції:

"7) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій, які пройшли професійну атестацію;";

у тексті Порядку слова "господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів будівництва" та "господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури" у всіх відмінках замінити словами "господарська діяльність, пов’язана з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404, N 69, ст. 2634; 2012 р., N 8, ст. 297):

1) в абзацах третьому і п’ятому додатка 1, пунктах 7 та 11 додатка 2 до Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р." замінити словами "зазначається у разі потреби";

2) у Порядку виконання будівельних робіт, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці шостому пункту 18 слова "(обов’язково подається до 1 червня 2012 р.)" замінити словами "(подається у разі потреби)";

пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Виконання будівельних робіт без відповідного документа, який дає право виконувати такі роботи, вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.";

у додатках до Порядку:

в абзацах третьому і п’ятому додатка 1, пунктах 7 та 11 додатка 2, абзацах першому та третьому додатка 4 слова і цифри "обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р." замінити словами "зазначається у разі потреби";

у додатку 5 цифри і слова "7. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт (обов’язково подається до 1 червня 2012 р.), засвідчена в установленому порядку, на ___ арк." замінити цифрами і словами "7. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку, на ___ арк. (подається у разі потреби).".