Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 березня 2012 р. N 179
Київ

Про затвердження Порядку
провадження за заявами іноземців
та осіб без громадянства про добровільне повернення

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 179

Порядок
провадження за заявами іноземців
та осіб без громадянства про добровільне повернення

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду територіальними органами ДМС заяв про добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження або третю країну (далі - заяви), прийняття відповідних рішень та взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями з питань їх добровільного повернення, документування, забезпечення виїзду за межі України.

2. Дія цього Порядку поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які:

отримали повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

втратили або позбавлені статусу біженця чи додаткового захисту і не використали права на оскарження таких рішень;

отримали повідомлення про відхилення скарги про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не використали права на його оскарження до суду;

отримали рішення суду про підтвердження рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні;

не мають законних підстав для перебування в Україні або які не можуть виконати обов’язок виїзду за межі України не пізніше дня закінчення відповідного строку їх перебування у зв’язку з відсутністю коштів або втратою паспортного документа.

3. Добровільне повернення іноземця та особи без громадянства до третьої країни здійснюється в разі погодження такого повернення з країною, до якої повертається іноземець або особа без громадянства.

4. Процедура добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства здійснюється територіальними органами ДМС у взаємодії з міжнародними та/або громадськими організаціями, статутами яких передбачено сприяння добровільному поверненню іноземців та осіб без громадянства на підставі укладених двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю та взаємодію з питань добровільного повернення (далі - міжнародні та/або громадські організації).

Строк здійснення процедури добровільного повернення не повинен перевищувати 60 днів з дати подання іноземцем та особою без громадянства заяви про добровільне повернення.

5. Іноземець та особа без громадянства, яка має намір добровільно повернутися, або її законний представник особисто подає територіальному органу ДМС письмову заяву.

6. Посадова особа територіального органу ДМС:

реєструє заяву;

проводить опитування іноземця та особи без громадянства, з’ясовує обставини перебування їх в Україні;

здійснює дактилоскопію та фотографування;

оформлює анкету встановленого зразка;

забезпечує надання заявнику послуг перекладача.

7. Іноземці та особи без громадянства, які подали заяви, обліковуються територіальними органами ДМС відповідно до порядку, встановленого МВС, з використанням наявних систем обліку іноземців та осіб без громадянства.

8. Під час розгляду заяви територіальний орган ДМС звертається до відповідних державних органів з письмовими запитами про перевірку іноземця та особи без громадянства щодо наявності обставин, за яких виїзд іноземця та особи без громадянства не дозволяється або тимчасово відкладається.

9. Про результати розгляду запиту відповідний державний орган протягом двох робочих днів після його надходження надсилає письмове повідомлення територіальному органу ДМС.

10. Територіальний орган ДМС протягом десяти робочих днів з моменту надходження заяви розглядає її та приймає обґрунтоване рішення про добровільне повернення або про відмову в добровільному поверненні іноземця та особи без громадянства.

11. Під час прийняття рішення про добровільне повернення іноземця та особи без громадянства, що не досягли вісімнадцятирічного віку, територіальний орган ДМС з’ясовує, до кого в разі добровільного повернення така особа повертається - до одного з членів сім’ї або опікуна, які перебувають в країні походження або третій країні.

12. Рішення про відмову в добровільному поверненні приймається щодо іноземців та осіб без громадянства:

до яких відповідно до закону прийнято рішення щодо заборони виїзду за межі України;

яких засуджено за вчинення злочину, - до закінчення строку відбування покарання або звільнення від покарання;

якщо виїзд їх за межі України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки, - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду;

виїзд яких за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання ними майнових зобов’язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

13. Про прийняте рішення територіальний орган ДМС повідомляє іноземцю та особі без громадянства.

14. У разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземця та особи без громадянства територіальний орган ДМС разом з міжнародними та/або громадськими організаціями визначає протягом двох робочих днів міжнародну та/або громадську організацію, яка сприятиме їх добровільному поверненню.

15. Територіальні органи ДМС можуть звертатися із запитами до центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій з метою ідентифікації іноземців та осіб без громадянства і забезпечення їх проїзними документами.

16. У разі відмови іноземцеві та особі без громадянства в добровільному поверненні територіальний орган ДМС приймає відповідне рішення.

17. Рішення територіального органу ДМС про відмову в добровільному поверненні може бути оскаржене іноземцем та особою без громадянства в установленому законодавством порядку.

18. У разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземця та особи без громадянства територіальний орган ДМС невідкладно видає довідку про особу, яка добровільно повертається, за зразком згідно з додатком. Зазначена довідка є підставою для тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України на строк до завершення процедури добровільного повернення.

19. У разі завершення процедури добровільного повернення або закінчення встановленого строку для виконання процедури повернення довідка про особу, яка добровільно повертається, вилучається або визнається недійсною.

20. Під час підготовки добровільного повернення іноземець та особа без громадянства зобов’язані раз на тиждень з’являтися до територіального органу ДМС та повідомляти про місце свого перебування.

21. Іноземець та особа без громадянства, які не можуть у визначений територіальним органом ДМС строк прибути до нього, зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити йому про це.

22. Стосовно іноземців та осіб без громадянства, яким відмовлено в добровільному поверненні і які добровільно не виїхали з України в установлений строк та не мають законних підстав для перебування в Україні, територіальний орган ДМС вживає заходів згідно із законодавством.

23. Територіальні органи ДМС здійснюють облік осіб, які добровільно повернулися до країни походження або третьої країни.

24. З метою забезпечення добровільного повернення іноземця та особи без громадянства за зверненням територіального органу ДМС органи охорони державного кордону сприяють організації виїзду іноземця та особи без громадянства за межі України під час перетинання ними державного кордону.

25. Територіальний орган ДМС надсилає за три робочих дні до дати виїзду іноземця та особи без громадянства органу охорони державного кордону письмове повідомлення про здійснення добровільного повернення іноземця та особи без громадянства, її особисті дані та відомості про маршрут руху.

26. Орган охорони державного кордону надсилає територіальному органу ДМС письмове повідомлення про виїзд іноземця з території України, який добровільно повертається до країни походження або третьої країни.

27. Добровільне повернення іноземця та особи без громадянства до країни походження або третьої країни здійснюється за кошти іноземця та особи без громадянства. У разі відсутності в іноземця та особи без громадянства достатніх коштів добровільне повернення здійснюється за рахунок коштів, не заборонених законодавством, у тому числі за сприяння міжнародних та/або громадських організацій.

28. Матеріали стосовно іноземців та осіб без громадянства, які подали заяви, зберігаються в їх особових справах територіальними органами ДМС. Строк зберігання особових справ становить три роки. Особові справи зберігаються із забезпеченням належного захисту персональних даних іноземця та особи без громадянства. Доступ до персональних даних надається відповідно до закону.

Додаток
до Порядку

Довідка
про особу, яка добровільно повертається

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".