Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 березня 2012 р. N 217
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 228 і від 12 січня 2011 р. N 18

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; 2003 р., N 9 , ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182, N 49, ст. 3206; 2005 р., N 4, ст. 230; 2006 р., N 7, ст. 367; 2007 р., N 6, ст. 227; 2009 р., N 23, ст. 730; 2011 р., N 5, ст. 248; 2012 р., N 13, ст. 466) і від 12 січня 2011 р. N 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 2, ст. 114) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. N 217

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 228 і від 12 січня 2011 р. N 18

1. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228:

1) у пункті 2:

абзаци перший і третій після слів "економічної класифікації видатків" доповнити словом "бюджету";

абзац четвертий після слів "економічній класифікації видатків" доповнити словом "бюджету";

2) в абзаці першому пункту 3 слово "облік" замінити словами "бухгалтерський облік";

3) пункт 12 після слів "економічної класифікації видатків" доповнити словом "бюджету";

4) пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються:

за першою групою (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) з урахуванням рівня їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання таких показників за період, що передує планованому;

за першою підгрупою другої групи (благодійні внески, гранти та дарунки) на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів та дарунків;

за третьою підгрупою другої групи (кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право) за видами надходжень, які передбачається розміщувати на депозитах.";

5) у пункті 33:

підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1) Секретаріату Кабінету Міністрів України Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) міністерств за бюджетною програмою "Керівництво та управління" заступником міністра керівником апарату за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерства, керівником міністерства; територіальних органів міністерства заступником міністра керівником апарату;";

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) інших центральних органів виконавчої влади за бюджетною програмою "Керівництво та управління" їх керівниками за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом центрального органу виконавчої влади, керівником центрального органу виконавчої влади; територіальних органів центрального органу виконавчої влади керівником центрального органу виконавчої влади;";

в останньому абзаці слова "головним бухгалтером" замінити словами "бухгалтерської служби";

6) в абзаці першому пункту 37 слова "головним (старшим) бухгалтером" замінити словами "бухгалтерської служби";

7) в абзаці першому пункту 42 слова "Державна фінансова інспекція" замінити словом "Держфінінспекція";

8) у першому реченні абзацу другого і абзаці третьому пункту 43 слова "казначейського обліку" замінити словами "бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства";

9) в абзаці другому пункту 44 слова "головного бухгалтера" замінити словами "бухгалтерської служби";

10) у пункті 47:

в абзаці другому слово "розпорядника" замінити словом "бюджету";

абзац п’ятий після слів "інших видатків" доповнити словами "(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)";

в абзаці чотирнадцятому цифри і слово "III V рівня" замінити цифрами і словом "III IV рівня";

абзац дев’ятий і перше речення абзацу десятого пункту 49 після слова "зведеної" доповнити словами "бюджетної та";

11) у пункті 52 слова "Державною казначейською службою" замінити словом "Мінфіном";

12) у тексті Порядку та основних вимог слова "Державна казначейська служба" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 18:

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "та перерозподілу видатків бюджету" замінити словами ", перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету";

2) у Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "та перерозподілу видатків бюджету" замінити словами ", перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету";

у пункті 1:

в абзаці першому слова "та перерозподілу видатків бюджету" замінити словами ", перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету";

в абзаці четвертому слова "видатків за бюджетними програмами" замінити словами і цифрами "видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),";

абзац п’ятий після слова "видатків" доповнити словом "державного";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "та перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються" замінити словом "здійснюється";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.".

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці третьому слова "за бюджетними програмами" замінити словами і цифрами "бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),";

в абзаці четвертому слово "здійснюється" замінити словами "бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюються";

у назві розділу "Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету" слова "та перерозподіл видатків бюджету" замінити словами ", перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету";

у пункті 5:

абзац перший після слів "видатків бюджету" доповнити словами "і надання кредитів з бюджету";

у підпункті 2:

в абзаці першому слова "бюджетних асигнувань" замінити словами і цифрами "видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),";

в абзацах другому і третьому слова "бюджетних асигнувань" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"обсяг перерозподілу у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а в разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами;";

у підпункті 3:

абзаци четвертий і п’ятий після слова "видатків" доповнити словом "державного";

абзац шостий після слів "видатків бюджету" доповнити словами "і надання кредитів з бюджету";

у пункті 7:

в абзаці другому слова ", перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями" виключити, а після слова "звернення" доповнити словами "разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідної передачі";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу;".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "бюджетних видатків за бюджетними програмами" замінити словами і цифрами "видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),", а після слова "звернення" доповнити словами і цифрами "разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу, крім перерозподілу виключно субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту, передбаченого частиною шостою статті 102 Бюджетного кодексу України";

у пункті 8 слова "під час визначення" замінити словом "до".