Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2011 р. N 402
Київ

Про затвердження Порядку продажу
прав вимоги погашення простроченої
більше ніж на три роки заборгованості
перед державою за кредитами (позиками),
залученими державою або під державні гарантії,
та кредитами з бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 256 від 28.03.20
12 )

Відповідно до частини дванадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 402

Порядок
продажу прав вимоги погашення
простроченої більше ніж на три роки заборгованості
перед державою за кредитами (позиками),
залученими державою або під державні гарантії,
та кредитами з бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету (далі - заборгованість).

До прав вимоги погашення заборгованості (далі - права вимоги), належить право вимагати від боржника погашення заборгованості, що виникла у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) зобов'язань боржника за договором, укладеним у будь-якій формі (далі - договір), відповідно до якого надавалися кредити (позики), залучені державою або під державні гарантії, та кредити з бюджету, в тому числі неустойки.

2. Продаж прав вимоги здійснюється на відкритому аукціоні (далі - аукціон) і передбачає передачу Мінфіном прав вимоги у власність покупцеві, який зобов'язується сплатити за них кошти у порядку та на умовах, що визначаються договором купівлі-продажу прав вимоги (далі - договір купівлі-продажу).

3. Продаж прав вимоги здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено законом або договором, відповідно до якого надавалися кредити (позики), залучені державою або під державні гарантії, та кредити з бюджету.

4. Організатором аукціону може бути визначена на конкурсних засадах біржа, стосовно якої не порушено провадження у справі про банкрутство, у разі наявності у неї статутного капіталу в розмірі не менш як 15 млн. гривень та відсутності заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Головним критерієм конкурсного відбору є розмір комісійної винагороди організатора аукціону.

5. Мінфін затверджує порядок та умови проведення конкурсу і склад конкурсної комісії за погодженням з Антимонопольним комітетом та НКЦПФР. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )

6. Мінфін укладає з організатором аукціону договір, який регулює відносини між ними щодо організації продажу прав вимоги на аукціоні. У договорі обов'язково передбачається, що в разі, коли організатор аукціону не перерахував у встановлений строк кошти до державного бюджету відповідно до пунктів 28 і 29 цього Порядку, він сплачує до дохідної частини державного бюджету пеню в розмірі 0,2 відсотка суми, що не перерахована відповідно до зазначених пунктів, за кожний день прострочення платежу.

7. Аукціон проводиться згідно з регламентом аукціонів, який готується та затверджується організатором аукціону з урахуванням вимог цього Порядку та погоджується з Мінфіном і НКЦПФР. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )

8. Продавцем прав вимоги є Мінфін в особі свого представника, який подав письмове підтвердження його повноважень організатору аукціону (далі - продавець).

9. Продавець:

1) визначає:

графік проведення аукціонів за погодженням з організатором аукціону;

черговість виставлення організатором аукціону для продажу прав вимоги;

2) подає за 10 робочих днів до проведення аукціону організаторові аукціону заявку на продаж прав вимоги, в якій зазначаються:

найменування боржника, його місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ;

правові підстави виникнення прав вимоги;

інформація про заборгованість;

номінальна вартість прав вимоги;

початкова ціна продажу прав вимоги (у відсотках номінальної вартості прав вимоги);

розмір гарантійного внеску в гривнях (за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день його сплати) з розрахунку 5 відсотків початкової ціни продажу прав вимоги.

Заявка може містити додаткову інформацію про права вимоги.

10. На підставі заявки на продаж прав вимоги організатор аукціону формує аукціонний бюлетень, який розміщується на веб-сайті організатора аукціону та публікується в його друкованому виданні та газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за тиждень до проведення аукціону.

Кожна позиція зазначеної заявки є позицією аукціонного бюлетеня.

11. Для участі в аукціоні юридичні особи подають організаторові аукціону не пізніше 16-ї години робочого дня, що передує дню проведення аукціону, заявку на купівлю прав вимоги із зазначенням відповідних позицій аукціонного бюлетеня та сплачують гарантійні внески, які повинні надійти на рахунок організатора аукціону не пізніше 17-ї години робочого дня, що передує дню проведення аукціону.

Юридична особа, гарантійний внесок якої не надійшов у встановлений строк, не допускається до участі в аукціоні.

12. Після закінчення строку подання заявок на купівлю прав вимоги організатор аукціону складає їх перелік, який завіряється підписом уповноваженої особи організатора аукціону, скріпленим печаткою організатора аукціону, та подає продавцю не пізніше 9-ї години дня проведення аукціону.

Юридичні особи, заявки на купівлю прав вимоги яких включені до переліку (їх уповноважені особи), реєструються організатором аукціону як його учасники.

13. Аукціони проводяться окремо за кожною позицією аукціонного бюлетеня.

14. Учасники аукціону мають право брати участь в аукціоні лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, за якими вони подали заявки на купівлю прав вимоги та сплатили гарантійні внески.

Перед початком аукціону продавець у разі потреби інформує організатора аукціону та його учасників про зміну номінальної вартості прав вимоги, зазначених в аукціонному бюлетені, у зв'язку з донарахуванням пені на заборгованість чи погашенням боржником заборгованості (її частини) протягом періоду від подання продавцем заявки на купівлю прав вимоги до проведення аукціону.

Учасники аукціону мають право відмовитись від участі в аукціоні за позиціями аукціонного бюлетеня, за якими вони подали заявки на купівлю прав вимоги та сплатили гарантійні внески, у разі зміни номінальної вартості прав вимоги. У такому разі сума сплачених учасниками аукціону гарантійних внесків повертається організатором аукціону протягом двох робочих днів після його проведення.

15. Початкова ціна продажу прав вимоги на аукціонах встановлюється в розмірі 100 відсотків їх номінальної вартості.

16. Аукціон проводиться на зниження ціни з кроком зміни ціни продажу прав вимоги, який становить 1 відсоток початкової ціни продажу. Зазначений крок застосовується також під час проведення аукціону на підвищення ціни, якщо кілька учасників аукціону запропонували однакову ціну. Покупцем визнається учасник аукціону, який у ході аукціону запропонував найвищу ціну.

17. Продавець видає розпорядження, в якому зазначається розмір граничного зниження ціни продажу прав вимоги, та подає його ведучому аукціону. Максимальний розмір можливого зниження початкової ціни продажу прав вимоги становить 50 відсотків їх номінальної вартості.

18. Проведення аукціону може бути припинено продавцем, а права вимоги знято з продажу в разі порушення організатором аукціону регламенту аукціонів. У такому разі аукціон визнається недійсним і його учасникам протягом двох робочих днів повертаються гарантійні внески.

19. У разі порушення організатором аукціону регламенту аукціонів продавець складає відповідний акт у двох примірниках, один з яких видається організатору аукціону, а другий зберігається у продавця.

20. За результатами аукціону в день його проведення:

1) організатор аукціону та продавець складають у двох примірниках (по одному для кожного) і підписують протокол аукціону із зазначенням проданих прав вимоги, покупців, ціни продажу та номінальної вартості таких прав вимоги;

2) організатор аукціону складає договори купівлі-продажу в трьох примірниках, підписує їх та передає для підписання покупцям. У договорі зазначається, що він набирає чинності після реєстрації організатором аукціону відповідно до пункту 23 цього Порядку, а також що порушення покупцем строків оплати придбаних прав вимоги, передбачених пунктом 24 цього Порядку, є підставою для розірвання договору купівлі-продажу, а в разі, коли покупцем здійснюється купівля прав вимоги за дорученням третьої особи, - також реквізити відповідного доручення, для чого покупець подає організаторові аукціону два примірники завіреної копії відповідного доручення (по одному для організатора аукціону та продавця);

3) покупці підписують договори купівлі-продажу та подають їх організаторові аукціону.

21. Організатор аукціону передає продавцю підписані ним та покупцями договори купівлі-продажу для підписання.

22. Продавець підписує не пізніше наступного робочого дня після проведення аукціону договори купівлі-продажу та передає їх організаторові аукціону для реєстрації.

23. Організатор аукціону реєструє договори купівлі-продажу в день їх надходження і не пізніше наступного робочого дня передає по одному примірнику покупцям та продавцю.

24. Покупці на підставі укладених договорів купівлі-продажу вносять протягом двох робочих днів після їх реєстрації на рахунок організатора аукціону в повному обсязі кошти за придбані права вимоги (з відрахуванням сплаченої суми гарантійних внесків) та комісійну винагороду організаторові аукціону. При цьому джерелом виплати комісійної винагороди не можуть бути кошти, сплачені покупцем за права вимоги.

25. Розрахунки за придбані права вимоги за наданими в іноземній валюті кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету здійснюються у гривнях за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день проведення аукціону.

26. Учасникам аукціону, яких не визнано покупцями, організатор аукціону повертає суму сплачених гарантійних внесків протягом двох робочих днів після його проведення.

У разі відмови учасника аукціону, який у ході аукціону запропонував найвищу ціну, від підписання договору купівлі-продажу його гарантійний внесок не повертається.

27. Учасник аукціону, який у ході аукціону запропонував найвищу ціну, але відмовився від підписання договору купівлі-продажу, або покупець, який порушив строки внесення плати за придбані права вимоги, передбачені пунктом 24 цього Порядку, не мають права брати участь в аукціонах протягом року після такої відмови або порушення строків. При цьому результати аукціону за відповідними позиціями аукціонного бюлетеня анулюються, про що складається акт, який підписується продавцем та організатором аукціону. Такі права вимоги вважаються непроданими і можуть бути виставлені для продажу на наступних аукціонах.

28. Сума сплаченого гарантійного внеску перераховується до дохідної частини загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 24060300 "Інші надходження" (з відрахуванням суми комісійної винагороди організатора аукціону):

учасника аукціону, який у ході аукціону запропонував найвищу ціну, але відмовився від підписання договору купівлі-продажу, - протягом двох робочих днів після проведення аукціону;

покупця, який порушив строки внесення плати за придбані права вимоги, передбачені пунктом 24 цього Порядку, - не пізніше наступного робочого дня після розірвання договору.

29. Організатор аукціону після надходження в повному обсязі коштів від покупця перераховує їх не пізніше наступного робочого дня на визначені в договорах купівлі-продажу відповідні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби для зарахування надходжень до державного бюджету.

30. Про перерахування коштів за кожним договором купівлі-продажу вноситься запис до зведеного реєстру виконаних договорів, який завіряється підписом головного бухгалтера, що скріплюється печаткою організатора аукціону. Такий реєстр подається продавцю не пізніше ніж на четвертий робочий день після реєстрації договорів купівлі-продажу.

31. Державна казначейська служба інформує Мінфін про зарахування коштів до державного бюджету не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів на відповідні рахунки.

32. Мінфін письмово повідомляє протягом п'яти робочих днів після закінчення аукціону про результати продажу прав вимоги банку-агенту, який на підставі укладеного з Кабінетом Міністрів України агентського договору від імені Кабінету Міністрів України або за дорученням органів державної влади від свого імені надав боржнику кредити (позики), залучені державою або під державні гарантії, та кредити з бюджету, а також Державній казначейській службі, які відображають зменшення суми заборгованості на номінальну суму проданих прав вимоги відповідно в обліку заборгованості, а також в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету за офіційним курсом Національного банку на день проведення аукціону:

1) зменшення суми прав вимоги на фактичну суму надходжень до державного бюджету від їх продажу та на суму зниження ціни їх продажу;

2) надходження коштів від продажу прав вимоги у частині:

повернення кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, та кредитів з бюджету (крім плати за надання гарантій, кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, і відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за кредитами з бюджету) за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (розділ "Кредитування"). При цьому такі надходження відображаються з виконання:

- загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511630 "Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" і 3511660 "Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі";

- спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 6801050 "Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання" і 2801380 "Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років";

внесення плати за надання державою гарантій та кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, за кодом класифікації доходів бюджету 24110100 "Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії" (розділ "Доходи");

сплати відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 24110200 "Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою" і 24110800 "Плата за користування кредитом з державного бюджету" (розділ "Доходи");

сплати пені, нарахованої за несвоєчасне повернення до державного бюджету заборгованості за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 21081000 "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства" і 24060300 "Інші надходження" (розділ "Доходи").

33. Контроль за виконанням операцій з продажу прав вимог здійснюється Мінфіном.