Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 травня 2011 р. N 615
Київ

Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 751 від 04.07.20
11
N 307 від 25.01.20
12)

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2008 р., N 86, ст. 2892; 2010 р., N 54, ст. 1815, N 88, ст. 3100; 2011 р., N 14, ст. 589) слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державною службою геології та надр".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. N 615

Порядок
надання спеціальних дозволів
на користування надрами

1. Цей Порядок регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами.

Користувачами надр можуть бути особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (далі - надрокористувачі).

2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки Держгеонадра надає окремий дозвіл.

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. При цьому в угоді на користування надрами визначаються просторові межі кожного виду корисної копалини.

Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин надається після затвердження ДКЗ запасів та ресурсів корисних копалин або їх апробації за умови подальшого затвердження ДКЗ.

(Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр.

Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі, захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без дозволу на спеціальне водокористування.

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

7. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років - на видобування корисних копалин;

30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного вивчення ділянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, а також видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом п'яти років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України десяти років з моменту надання дозволу;

(Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

(Абзац перший підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, Держгеонадра розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

У разі надходження до Держгеонадр в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону;

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;

5) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства;

6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;

7) геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

8) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду (концесію).

У разі перебування цілісних майнових комплексів в оренді (концесії) строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди (концесії) таких комплексів (з урахуванням строку дії дозволу, визначеного пунктом 7 цього Порядку);

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

10) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;

11) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт;

12) видобування корисних копалин з родовищ, що містять затверджені або апробовані ДКЗ незначні запаси за критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1257 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1405);

13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб'єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

(Підпункт 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

14) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування торфу, а також бурштиноносних порід на ділянках проявів бурштину, які не мають промислового значення, розмір яких не перевищує один гектар;

(Підпункт 14 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

15) виконання угод про розподіл продукції.

Для отримання дозволів згідно з підпунктами 1 - 15 цього пункту заявники подають Держгеонадрам в установленому порядку заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, а також підстава надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.

(Абзац двадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Документи розглядаються тільки за умови їх комплектності.

Реєстрація документів, що надійшли для надання дозволу, здійснюється у визначеному Держгеонадрами порядку.

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів (для вугільних шахт, які відповідно до законодавства вважаються малими, - протягом 30 днів) після надходження заяви разом із зазначеними документами у повному обсязі.

(Абзац двадцять четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 751 від 04.07.2011)

Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-14 цього пункту, здійснюється за рішенням Держгеонадр.

Надання дозволу на геологічне вивчення чи видобування стратегічно важливих корисних копалин здійснюється відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., N 47, ст. 2134).

У випадку, передбаченому підпунктом 15 цього пункту, дозволи надаються за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

9. Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується заявником з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

(Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Мінприроди - на всі види користування надрами;

Держгірпромнаглядом - на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

Погодження надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції здійснюється у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і відповідними угодами про розподіл продукції.

10. Держгеонадра з метою раціонального та ефективного використання надр під час надання дозволу встановлює з урахуванням умов, перелічених у погодженнях органів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку, особливі умови користування надрами щодо:

правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Держгеонадрами і надрокористувачем, і містить програму робіт, яка оформляється як додаток.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються Держгеонадрами.

11. У разі надання дозволу на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Держгеонадрами і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

12. Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в Держгеонадрах.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

підстави для надання дозволу;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання;

вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1991), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата складення і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами;

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (у дозволі, наданому фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначається серія та номер паспорта);

(Абзац дванадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу наведена у додатку 3.

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014).

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 днів з дати прийняття рішення Держгеонадрами про надання дозволу.

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення підлягає скасуванню.

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

14. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення, геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, та затвердження запасів родовища корисних копалин, продовженні видобування корисних копалин строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

(Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення може здійснюватися не більше двох разів, крім дозволів на геологічне вивчення, згідно з якими роботи виконуються за кошти державного бюджету.

Строк дії дозволу, наданого відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, може бути продовжено лише в межах строку дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу.

Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає Держгеонадрам заяву на видобування корисних копалин не пізніше ніж за шість місяців, на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, - за три місяці до закінчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подав заяву в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу.

(Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, крім документів, що підтверджують погодження з органами місцевого самоврядування.

Строк продовження дії дозволу не може перевищувати строки, передбачені пунктом 7 цього Порядку.

Продовження дії дозволу, наданого на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку, здійснюється на період продовження відповідної угоди про розподіл продукції в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Держгеонадрами протягом 60 днів після надходження документів у повному обсязі.

Збір за продовження строку дії дозволу справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2.

15. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу у разі:

невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

порушення вимог законодавства;

прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства.

16. Переоформлення дозволу здійснюється у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

У таких випадках до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи;

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи, копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові, місця проживання фізичної особи - підприємця;

засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства у випадку переоформлення дозволу у зв'язку з укладенням такого договору.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення дозволу.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів у разі:

1) правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації;

2) зміни особливих умов та інших умов, визначених у дозволі;

3) зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів;

4) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів;

5) заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу становить не менш як 50 відсотків;

6) виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок.

Для внесення змін до дозволу заявник подає заяву, в якій зазначаються номер та дата дозволу, разом з:

(Абзац восьмий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац дев'ятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац деcятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац одинадцятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

копією паспорта та реєстраційним номером облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою);

(Абзац дванадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

інформацією (у формі довідки, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та скріплюється печаткою) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами;

пояснювальною запискою, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу;

(Абзац п'ятнадцятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац шістнадцятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

До перелічених документів заявник додає:

оригінал або засвідчену копію передавального акта або розподільчого балансу, складеного відповідно до вимог законодавства, або нотаріально засвідчену копію цивільно-правового договору, який підтверджує факт передачі майна, необхідного для користування надрами, та засвідчені копії установчих документів - у випадках, передбачених підпунктами 1 і 5 цього пункту;

(Абзац вісімнадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

лист-згоду від надрокористувача на внесення змін до дозволу - у випадку, передбаченому підпунктом 5 цього пункту.

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється Держгеонадрами без внесення змін до дозволу за наявності інформації органів державного геологічного контролю про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

18. Держгеонадра надає протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу (внесення змін до нього) та документів, що додаються до неї, заявникові дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову.

Переоформлення дозволу або внесення змін до нього здійснюється без зміни номера, дати реєстрації, строку його дії та умов користування надрами і є обов'язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами.

У разі зміни особливих умов, визначених у дозволі, до нього вносяться зміни з урахуванням змін умов користування надрами.

Під час отримання переоформленого дозволу або дозволу із внесеними до нього змінами надрокористувач повертає Держгеонадрам оригінал виданого раніше дозволу.

19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформленні дозволу або внесення змін до нього є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства.

20. У разі втрати або пошкодження дозволу Держгеонадра видає надрокористувачу його дублікат.

Для отримання дубліката дозволу надрокористувач подає до Держгеонадр заяву із зазначенням причини.

У разі втрати дозволу до заяви про видачу його дубліката додаються оригінал загальнодержавного друкованого засобу масової інформації з оголошенням про втрату дозволу із зазначенням його серії та номера, а також (за наявності) документи, що підтверджують факт такої втрати.

Якщо дозвіл не придатний для подальшого використання внаслідок пошкодження, надрокористувач подає Держгеонадрам заяву про видачу дубліката дозволу разом з оригіналом дозволу.

Держгеонадра після надходження заяви про видачу дубліката дозволу та документів, передбачених цим пунктом, на письмову вимогу надрокористувача видає йому довідку про прийняття документів, необхідних для видачі дубліката дозволу.

Дублікат дозволу видається Держгеонадрами на новому бланку протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про надання дубліката та відповідних документів.

21. У разі відмови в наданні, продовженні строку дії, переоформленні, видачі дубліката дозволу або внесенні змін до нього документи повертаються в повному обсязі заявникові.

22. Дія дозволу може бути зупинена Держгеонадрами безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі:

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

3) проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування;

4) наявності заборгованості з плати за користування надрами;

5) порушення надрокористувачем вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища;

6) проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених дозволом;

7) відсутності у надрокористувача під час проведення робіт ліцензії на провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону;

8) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування;

9) непереоформлення дозволу у випадках, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється Держгеонадрами після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із зупиненням дії дозволу.

23. Право користування надрами припиняється Держгеонадрами безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі:

1) відсутності потреби у подальшому користуванні надрами;

2) відмови надрокористувача від права користування надрами;

3) ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власниками дозволу;

4) встановлення рішенням суду факту подання надрокористувачем свідомо неправдивих відомостей, підробних документів;

5) використання надр не за призначенням;

6) визнання дозволу недійсним у судовому порядку;

7) визнання недійсним у судовому порядку аукціону, за результатами якого надано дозвіл;

8) вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

9) невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлений строк;

10) припинення без поважних причин робіт, передбачених дозволом, більш як на два роки, а у разі, коли дозвіл надано на користування нафтогазоносними надрами, - більш як на 180 днів;

11) коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а щодо нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів та газу (метану) вугільних родовищ - одного року з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами;

12) припинення дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, якому надано дозвіл відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії).

Припинення права користування надрами здійснюється шляхом прийняття Держгеонадрами наказу про анулювання дозволу.

24. Вимоги пунктів 22 і 23 цього Порядку не застосовуються до користувачів надр, яким надано дозвіл на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку за угодою про розподіл продукції. У такому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою.

Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, встановлюються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких було обмежене право користування надрами, таке право підлягає відновленню у повному обсязі.

25. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ.

З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання дозволів Держгеонадра утворює комісію з питань надрокористування, до складу якої включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Держгеонадрами.

Наказ про надання дозволу розміщується протягом п'яти днів на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

Накази Держгеонадр про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

26. Облік наданих дозволів ведеться державним науково-виробничим підприємством "Геоінформ України" в установленому Держгеонадрами порядку.

Держгеонадра на письмову вимогу державних органів, зазначених у пункті 28 цього Порядку, подає узагальнену інформацію про надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання дозволу та внесення змін до нього.

Проведення моніторингу та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами, здійснюються спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями.

27. Держгеонадра для геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування корисних копалин продовжує, поновлює строк дії дозволів за умови надання позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

(Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються ДКЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

28. Контроль та нагляд за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень Держгеонадра, Держекоінспекція, Держгірпромнагляд, Міненерговугілля, МОЗ, ДПС, а також органи місцевого самоврядування.

Додаток 1
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 307)

Перелік
документів, що подаються разом із заявою про надання
спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами Найменування документа
1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)
пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд
оглядова карта (масштаб 1:200000)
ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами
оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів
гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
геологічні розрізи
До зазначеного переліку додаються:
у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану
у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:
- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі)
- для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс
у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів
2. Видобування корисних копалин копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства
результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод)
копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі
засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд
оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000)
ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами
план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів
гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
структурна карта (для родовищ нафти і газу)
характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками
До перелічених документів додаються:
для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс
для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності
у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів
3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр)
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа
оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)
ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат
4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо) копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища
висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі
оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)
ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

__________

Примітки:

1. Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

2. Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції", у тому числі:

засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції;

засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції;

засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою).

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

Додаток 2
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 307)

Розмір
збору за продовження строку дії спеціальних
дозволів на користування надрами

Вид користування надрами Розмір збору
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
Геологічне вивчення 5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства -“-
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу -“-
Геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету 20
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 10 за кожний рік продовження (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
Видобування 20 (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод 20
Експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт 20

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

Додаток 3
до Порядку

             ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами

     Реєстраційний номер ____________________

Дата видачі ____ _____________ 20 ___ року

Підстава надання ____________________________________________
(дата прийняття та номер наказу Держгеонадр, протоколу
__________________________________________________________________
Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод
про розподіл
__________________________________________________________________
продукції або протоколу аукціонного комітету та договору
купівлі-продажу)

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу
України про надра, статті 13 Закону України "Про нафту і газ" та
пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами __________________________________________________________

Мета користування надрами ___________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно
до державного балансу запасів корисних копалин України), що
надається у користування:

назва родовища ______________________________________________

------------------------------------------------------------------
|географічні координати: | | Т.1 | Т.2 | Т.3 | Т.4 | Т.5 |
| |-----+------+------+------+-----+-----|
| | ПШ | ____ | ____ | ____ |____ |____ |
| |-----+------+------+------+-----+-----|
| | СхД | ____ | ____ | ____ |____ |____ |
| | |------+------+------+-----+-----|
| | | Т.6 | Т.7 | Т.8 | Т.9 | Т.10|
| |-----+------+------+------+-----+-----|
| | ПШ | ____ | ____ | ____ |____ |____ |
| |-----+------+------+------+-----+-----|
| | СхД | ____ | ____ | ____ |____ |____ |
------------------------------------------------------------------

     місцезнаходження ____________________________________________
(область, район, населений пункт)

прив'язка на місцевості відповідно до
адміністративно-територіального устрою України:
__________________________________________________________________
(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту,
__________________________________________________________________
залізничної станції, природоохоронних об'єктів)

площа _______________________________________________________
(зазначається в одиницях виміру)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби) ________

Вид корисної копалини відповідно до переліків корисних
копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827
________________

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання
спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні)
__________________________________________________________________
(одиниця виміру, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр _______________________________________
(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної
копалини (зазначається у разі видобування) _______________________
(дата складення, номер протоколу,
_________________________________________________________________
найменування органу)

Джерело фінансування робіт, які планує виконати
надрокористувач під час користування надрами _____________________
(державні або недержавні кошти)

Особливі умови: _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про власника: _____________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на
користування надрами: ____________________________________________
(найменування органу, який погодив надання дозволу,
_________________________________________________________________
дата прийняття та номер документа про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами
(кількість років) ________________________________________________
(цифрами та словами)

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною
частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає
умови користування ділянкою надр _________________________________
(дата складення та номер угоди про
__________________________________________________________________
умови користування надрами)

Особа, уповноважена підписати спеціальний дозвіл на
користування надрами:

__________________ __________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.