Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. N 616
Київ

Про затвердження Положення про
Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 456 від 14.05.20
12 )

На виконання статті 9 Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, що додається.

2. Державній службі з питань захисту персональних даних:

вжити заходів до 1 липня 2011 р. для створення Державного реєстру баз персональних даних;

забезпечити з 1 липня 2011 р. реєстрацію баз персональних даних у зазначеному Реєстрі за результатами розгляду заяв володільців баз персональних даних про таку реєстрацію.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 456 від 14.05.2012 )

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 15 і 16 Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 616

Положення
про Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення

1. Державний реєстр баз персональних даних (далі - Реєстр) як єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних ведеться з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних.

2. Держателем Реєстру є ДСЗПД, яка забезпечує його створення та ведення.

3. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту, що забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі.

4. Реєстр ведеться державною мовою.

5. ДСЗПД здійснює реєстрацію баз персональних даних, а також вносить зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі, про зареєстровану базу персональних даних на підставі заяви, поданої володільцем такої бази або уповноваженою ним особою (далі - заявник).

6. Заява подається щодо кожної бази даних, яка перебуває у володінні заявника, за формою та у порядку, що затверджуються Мін'юстом.

7. Заява повинна містити:

звернення про внесення бази персональних даних до Реєстру;

інформацію про володільця бази персональних даних:

- найменування, резидент/нерезидент, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента), місцезнаходження - для юридичних осіб;

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство, номер, серія паспорта та орган, що його видав, а також для громадян України реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою в паспорті), місце проживання - для фізичних осіб;

інформацію про найменування і місцезнаходження бази персональних даних:

- адреса фактичного розміщення - для баз даних у формі картотек;

- фактичні адреси зберігання носіїв інформації - для баз даних в електронній формі;

інформацію про мету обробки персональних даних у базі персональних даних з посиланням на нормативно-правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, у тому числі про їх категорії та правові підстави такої обробки;

інформацію про інших розпорядників баз персональних даних:

- найменування, резидент/нерезидент, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента), місцезнаходження - для юридичних осіб;

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство, номер, серія паспорта та орган, що його видав, а також для громадян України реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою в паспорті), місце проживання - для фізичних осіб;

документ, що підтверджує зобов'язання стосовно виконання вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

8. ДСЗПД у зв'язку з отриманням заяви вносить до Реєстру такі відомості:

інформація про заявника;

найменування бази персональних даних;

дата реєстрації заявником та вихідний номер (за наявності) заяви.

9. Після внесення до Реєстру відомостей про заяву їй автоматично (з використанням програмного забезпечення Реєстру) присвоюється реєстраційний номер. При цьому фіксуються дата і час реєстрації заяви.

10. ДСЗПД повідомляє заявникові не пізніше наступного робочого дня з дня надходження заяви про її отримання. У повідомленні зазначаються дата та реєстраційний номер запису про заяву у Реєстрі, а також дата звернення за отриманням свідоцтва чи повідомлення про відмову в реєстрації.

11. ДСЗПД приймає протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви рішення про реєстрацію бази персональних даних шляхом видання її володільцю свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних чи повідомлення про відмову в реєстрації, про що вносить запис до Реєстру.

12. Запис у Реєстрі про базу персональних даних містить такі відомості:

інформація, передбачена у пункті 7 цього Положення;

реєстраційний номер запису в Реєстрі;

дата та час здійснення запису (змін до нього) в Реєстрі;

прізвище, ім'я та по батькові реєстратора, який здійснив запис (зміни до нього);

відомості про видане свідоцтво про державну реєстрацію;

відомості про внесення змін.

13. ДСЗПД відмовляє у реєстрації бази персональних даних у разі, коли подані відповідно до пункту 7 цього Положення відомості, є неповними чи недостовірними.

14. ДСЗПД надає інформацію з Реєстру, у тому числі витяги з нього, за запитом будь-якої фізичної чи юридичної особи відповідно до законодавства про захист персональних даних, про звернення громадян та про доступ до публічної інформації.

15. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації, інші юридичні і фізичні особи отримують доступ до відомостей Реєстру через веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру, шляхом пошуку та перегляду такої інформації про базу персональних даних:

найменування бази персональних даних;

відомості про володільця бази персональних даних:

- найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента) - для юридичних осіб;

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб;

мета обробки персональних даних;

реєстраційний номер запису про базу персональних даних у Реєстрі.

16. Пошук інформації про базу персональних даних через веб-сайт здійснюється за будь-якими з таких відомостей:

реєстраційний номер запису про базу персональних даних у Реєстрі;

найменування юридичної особи - володільця бази персональних даних та код платника податків згідно з ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - володільця бази персональних даних та реєстраційний номер облікової картки платника податків.