Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 47, ст.532)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3677-VI від 08.07.20
11, ВВР, 2012, N 17, ст.155
N 3995-VI від 03.11.20
11
N 4619-VI від 22.03.20
12
N 4496-VI від 13.03.20
12
N 4718-VI від 17.05.20
12
N 4781-VI від 17.05.20
12
N 4782-VI від 17.05.20
12
N 4840-VI від 24.05.20
12 -
набирає чинності з 17.06.2012 р.)

Стаття 1. Затвердити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі - Перелік) згідно з додатком (додається).

Термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Документи дозвільного характеру, необхідність видачі яких встановлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не внесені до затвердженого цим Законом Переліку, видаються відповідно до міжнародних договорів.

Видача документів дозвільного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Внести до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547) такі зміни:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України для їх приведення у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3392-VI

Додаток
до Закону України
від 19 травня 2011 року N 3392-VI

Перелік
документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру Законодавчий акт України
1. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України Закон України "Про ветеринарну медицину"
2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району Закон України "Про ветеринарну медицину"
3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст Закон України "Про ветеринарну медицину"
4. Висновок державної екологічної експертизи Закон України "Про екологічну експертизу"
5. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
6. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
7. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
8. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
9. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
10. Висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України
(Пункт 11 виключено на підставі Закону N 4782-VI від 17.05.2012)
12. Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства Лісовий кодекс України
13. Висновок щодо електромагнітної сумісності Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
14. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом Закон України "Про страховий фонд документації України"
(Пункт 15 виключено на підставі Закону N 4781-VI від 17.05.2012)
16. Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Водний кодекс України
(Пункт 17 виключено на підставі Закону N 4718-VI від 17.05.2012)
18. Дозвіл на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках Закон України "Про альтернативні джерела енергії"
19. Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами Закон України "Про відходи"
20. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
21. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
22. Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України Закон України "Про рослинний світ", Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
23. Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний світ"
24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
25. Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
26. Дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
27. Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню Закон України "Про ветеринарну медицину"
28. Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
29. Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємного шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб.см Закон України "Про виноград та виноградне вино"
30. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
(Пункт 31 виключено на підставі Закону N 4718-VI від 17.05.2012)
32. Дозвіл на виконання будівельних робіт Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
33. Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
34. Дозвіл на використання номерного ресурсу Закон України "Про телекомунікації"
35. Дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
36. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
37. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
38. Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) Закон України "Про мисливське господарство та полювання"
39. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
40. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закон України "Про відходи"
41. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Земельний кодекс України
42. Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"
43. Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення Закон України "Про курорти"
44. Дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом Закон України "Про автомобільний транспорт"
45. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України
46. Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
47. Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
48. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закон України "Про охорону праці"
49. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"
50. Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини Закон України "Про охорону археологічної спадщини"
51. Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про Червону книгу України"
52. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин Закон України "Про тваринний світ"
53. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
54. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Закон України "Про ветеринарну медицину"
55. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
56. Дозвіл на проведення промислових випробувань дослідних і експериментальних зразків гірничошахтного устаткування та матеріалів, які застосовуються у шахтах і рудниках Гірничий закон України
57. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Закон України "Про охорону культурної спадщини"
58. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів Закон України "Про охорону культурної спадщини"
59. Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду Водний кодекс України
60. Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
(Пункт 61 виключено на підставі Закону N 4496-VI від 13.03.2012)
62. Дозвіл на розміщення відходів Закон України "Про відходи"
63. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Закон України "Про рекламу"
64. Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг Закон України "Про автомобільні дороги"
65. Дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти Водний кодекс України
66. Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукцію рослин, до яких застосовано селекційні методи Закон України "Про рослинний світ"
67. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення Закон України "Про рослинний світ"
69. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення Закон України "Про рослинний світ"
70. Дозвіл на спеціальне водокористування Водний кодекс України
(Пункт 71 виключено на підставі Закону N 4619-VI від 22.03.2012)
72. Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій Закон України "Про тваринний світ"
73. Дозвіл на створення, виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
74. Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
75. Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Закон України "Про відходи"
76. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закон України "Про дорожній рух"
77. Дозвіл на: початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції; оренду будь-яких приміщень Закон України "Про пожежну безпеку"
78. Дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ Закон України "Про автомобільний транспорт"
79. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
80. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
81. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів Закон України "Про ветеринарну медицину"
82. Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) Закон України "Про карантин рослин"
83. Карантинний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
(Пункт 84 виключено на підставі Закону N 4781-VI від 17.05.2012)
(Пункт 85 виключено на підставі Закону N 4840-VI від 24.05.2012)
86. Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан Водний кодекс України
(Пункт 87 виключено на підставі Закону N 4782-VI від 17.05.2012)
88. Погодження ввезення металобрухту Закон України "Про металобрухт"
89. Погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах"
90. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Лісовий кодекс України
91. Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів Кодекс торговельного мореплавства України
92. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"
93. Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"
94. Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
95. Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод Водний кодекс України
96. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України
97. Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху) Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", Закон України "Про дорожній рух"
98. Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок Лісовий кодекс України
99. Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам Земельний кодекс України
100. Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра
101. Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Кодекс України про надра
102. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад Земельний кодекс України
103. Погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт Кодекс України про надра
104. Погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади Гірничий закон України
105. Погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі Водний кодекс України
105-1. Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин Закон України "Про захист рослин"
106. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закон України "Про охорону культурної спадщини"
107. Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів Закон України "Про відходи"
108. Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг Закон України "Про дорожній рух"
109. Погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди Водний кодекс України
110. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг Закон України "Про автомобільні дороги", Закон України "Про рекламу"
111. Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств Земельний кодекс України
112. Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила Закон України "Про пожежну безпеку"
113. Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Лісовий кодекс України
114. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Земельний кодекс України
115. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України
116. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
117. Свідоцтво про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
(Пункт 118 виключено на підставі Закону N 3995-VI від 03.11.2011)
(Пункт 119 виключено на підставі Закону N 3995-VI від 03.11.2011)
120. Свідоцтво про уповноваження на право підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та атестацію методик виконання вимірювань Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
121. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
122. Сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки Повітряний кодекс України
122-1. Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів Закон України "Про захист рослин"
(Пункт 123 виключено на підставі Закону N 4781-VI від 17.05.2012)
124. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
124-1. Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження Закон України "Про захист рослин"
125. Сертифікат щодо відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні"
126. Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні"
127. Спеціальне рішення щодо насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України і не визнаного перспективним Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
128. Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
129. Спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія Закон України "Про відходи"
130. Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами Закон України "Про нафту і газ"
(Пункт 131 виключено на підставі Закону N 4718-VI від 17.05.2012)
132. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України
133. Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок Кодекс України про надра
134. Фітосанітарний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
135. Фітосанітарний сертифікат на реекспорт Закон України "Про карантин рослин"
136. Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
137. Свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
138. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
139. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
140. Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
141. Сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
142. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
143. Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
144. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
145. Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України Закон України "Про Червону книгу України"
146. Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
147. Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань) Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
148. Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
149. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
150. Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
151. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами Закон України "Про відходи"
152. Дозвіл на зберігання та видалення відходів Закон України "Про відходи"
153. Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

(Перелік із змінами, внесеними згідно із Законами N 3677-VI від 08.07.2011, N 4619-VI від 22.03.2012, N 4496-VI від 13.03.2012, N 4718-VI від 17.05.2012, N 4781-VI від 17.05.2012, N 4782-VI від 17.05.2012, N 4840-VI від 24.05.2012)