Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.05.2012 N 658

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1011/21323

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.05.2012 N 658

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1011/21323

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку

1. Доповнити пункт 25 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 750/4043 (із змінами), після слова "підприємством" словами у дужках "(у розпорядчому акті)".

2. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами):

2.1. Доповнити абзац тринадцятий тексту до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" після слова "призначення" словами ", виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню".

2.2. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

2.2.1. До рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами":

за дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

2.2.2. До рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам":

за кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

3. Доповнити пункт 23 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами), після слова "підприємством" словами у дужках "(у розпорядчому акті)".

4. У Положенні про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року N 1213, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1363/13237 (із змінами):

4.1. В абзаці шостому пункту 2 розділу ІІІ слова та цифри "субрахунку 976 "Списання необоротних активів" замінити словами та цифрами "рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

4.2. Підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:

"1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану.".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук