Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 лютого 2011 р. N 110
Київ

Про затвердження Порядку
здійснення місцевих запозичень

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 256 від 28.03.20
12
N 669 від 25.07.20
12 )

Відповідно до частини восьмої статті 74 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення місцевих запозичень, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 110

Порядок
здійснення місцевих запозичень

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення запозичень до бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів (далі - запозичення) згідно з умовами, визначеними Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ).

2. У цьому Порядку термін "реструктуризація боргових зобов'язань" означає будь-яку зміну істотних умов запозичення Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою. Реструктуризація боргових зобов'язань не вважається новим запозиченням.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ).

3. Запозичення може здійснюватися у формі:

укладення договорів позики (кредитних договорів); ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

випуску облігацій місцевих позик.

У разі відкритого (публічного) розміщення зазначених облігацій на фондовій біржі їх продаж може здійснюватися за ціною, відмінною від номінальної вартості, але не нижче такої вартості (крім дисконтних облігацій).

4. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради про здійснення запозичення (далі - рішення про запозичення) повинно містити відомості про:

мету запозичення;

форму здійснення запозичення;

істотні умови запозичення - вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу.

5. Зміни до рішення про запозичення вносяться за письмовою згодою кредитора (кредиторів), якщо інше не передбачено умовами запозичення або законодавством.

6. Обсяг та умови здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) погоджуються Мінфіном. Для отримання погодження Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до якого додає:

1) рішення про бюджет Автономної Республіки Крим чи міський бюджет на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом; ( Підпункт 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 669 від 25.07.2012 )

2) проект рішення про запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань);

3) розрахунки і обґрунтування здійснення запозичень з урахуванням вимог частини третьої статті 18 і статті 74 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). При цьому до обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на відповідний рік не включаються кошти, що передаються до державного бюджету, і субвенції; ( Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 669 від 25.07.2012 )

4) копію звіту про виконання бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про виконання місцевих бюджетів (зведена форма) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань); ( Підпункт 4 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 669 від 25.07.2012 )

5) інформацію про поточний стан виконання зобов'язань з погашення місцевого боргу, про стан розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що передують року, в якому приймається зазначене рішення, а також про зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради, та стан розрахунків за ними; ( Підпункт 5 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 669 від 25.07.2012 )

6) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього періоду його погашення;

7) за умови здійснення запозичення шляхом випуску облігацій місцевих позик - проект проспекту емісії облігацій (у разі відкритого (публічного) розміщення) або копію відомостей про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення) та відомості про рейтингову оцінку облігацій, яка визначається уповноваженими НКЦПФР рейтинговими агентствами або визнаними нею міжнародними рейтинговими агентствами; ( Підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )

8) довідку Держстату про чисельність населення міста на момент прийняття рішення про затвердження міського бюджету на відповідний рік (у разі здійснення зовнішнього запозичення); ( Підпункт 8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

9) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, схвалений Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради. ( Пункт 6 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

6-1. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих відповідно до пункту 6 цього Порядку документах, покладається на Верховну Раду Автономної Республіки Крим чи міську раду. ( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

7. Мінфін протягом 20 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, розглядає їх і проводить перевірку поданих розрахунків виходячи: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на останній робочий день, що передує даті письмового повідомлення, надісланого згідно з пунктом 6 цього Порядку (якщо зобов'язання за запозиченнями виражаються в іноземній валюті);

із значення змінної частини відсоткової ставки на останній робочий день, що передує зазначеній даті (у разі, коли застосовується плаваюча відсоткова ставка).

За результатами розгляду та перевірки Мінфін приймає рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) або вмотивовану відмову, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради.

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення. ( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 від 25.07.2012 )

8. Погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення запозичення не є гарантією виконання Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою зобов'язань за запозиченням або підтвердженням платоспроможності.

9. Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада надсилає Мінфіну копію рішення про запозичення в десятиденний строк після його прийняття.

10. У разі невідповідності прийнятого міською радою рішення про запозичення умовам такого запозичення, погодженим Мінфіном, Міністерство звертається в установленому порядку до суду для визнання його недійсним.

11. Реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням, здійснена шляхом випуску облігацій місцевих позик, не повинна призводити до збільшення місцевого боргу. Така реструктуризація підлягає реєстрації у НКЦПФР. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )

12. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради подають Мінфіну інформацію про здійснені запозичення, у тому числі:

1) зареєстрований проспект емісії облігацій місцевих позик та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі відкритого (публічного) розміщення) або відомості про випуск (розміщення) облігацій та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі закритого (приватного) розміщення) - у десятиденний строк після реєстрації;

2) завірену копію договору позики (кредитного договору) - у десятиденний строк після його підписання;

3) інформацію про здійснення платежів за запозиченням - у десятиденний строк після їх здійснення.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 110

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 207 "Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 377).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1561 "Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3006).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 865 "Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2196).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 707 "Про внесення зміни до пункту 7-1 Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 61, ст. 2117).