Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 липня 2012 р. N 684
Київ

Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки
економічної ефективності проектних (інвестиційних)
пропозицій та інвестиційних проектів

Відповідно до частини другої статті 12-1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
0від 18 липня 2012 р. N 684

Порядок та критерії
оцінки економічної ефективності проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій (далі - інвестиційні пропозиції), інвестиційних проектів, для розроблення та реалізації яких може бути надана державна підтримка.

2. Для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційної пропозиції суб’єкт інвестиційної діяльності (далі - замовник) подає до Мінекономрозвитку такі документи:

копію інвестиційної пропозиції, розробленої за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної особи - резидента);

копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

копії балансу замовника на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій (у разі наявності).

3. Для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту (крім проектів, що підлягають обов’язковій державній експертизі відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність") замовник подає до Мінекономрозвитку такі документи:

копію інвестиційного проекту, розробленого в порядку і за формою, затвердженими Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної особи - резидента);

копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

копії балансу замовника на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій (у разі наявності).

4. У разі проведення оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, що підлягають обов’язковій державній експертизі, документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються органом, що проводить таку експертизу.

5. Відповідальність за достовірність поданих документів, а також вихідних та розрахункових даних, наведених в інвестиційній пропозиції або інвестиційному проекті, несе замовник.

6. У разі коли інвестиційна пропозиція, інвестиційний проект не відповідають формі, затвердженій Мінекономрозвитку, та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику або органу, що проводить державну експертизу, протягом п’яти робочих днів від дати їх надходження до Мінекономрозвитку.

7. Оцінка економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту здійснюється Мінекономрозвитку за такими критеріями:

чиста приведена вартість;

внутрішня норма дохідності;

дисконтований період окупності;

індекс прибутковості.

8. Розрахунок критеріїв економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту здійснюється з урахуванням Методичних рекомендацій із розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, що затверджуються Мінекономрозвитку.

9. Оцінка економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту проводиться Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дати надходження документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку.

10. За результатами проведеної Мінекономрозвитку оцінки економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту замовнику або органу, що проводить державну експертизу, надається експертний висновок, який містить основні показники економічної ефективності та може бути як позитивним, так і негативним.

11. Позитивний експертний висновок надається у разі, коли:

чиста приведена вартість є позитивною;

внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості перевищує 1.

12. Негативний експертний висновок, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання пропозиції або проекту, надається у разі, коли:

чиста приведена вартість є негативною;

внутрішня норма дохідності менша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості становить менше за 1.

13. Форма експертного висновку щодо економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту затверджується Мінекономрозвитку.

14. Експертний висновок може бути поданий замовником для державної реєстрації інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту не пізніше шести місяців з дати його надання.