Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо особливостей провадження
господарської діяльності із забезпечення
функціонування дипломатичних представництв
та консульських установ іноземних держав,
представництв міжнародних міжурядових
організацій в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства".

2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) після слова "крім" доповнити словами "орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".

3. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 із наступними змінами):

1) статтю 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства, що передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) частину четверту статті 9 після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі надходження заяви від дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної міжурядової організації в Україні про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.

Надання в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим;

3) частину п'яту статті 19 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ".

4. Абзац перший частини першої статті 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" доповнити словами "державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2012 року
N 5063-VI