Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 липня 2009 р. N 848
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 405 від 3 вересня 2014
р.)

Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна
та продуктів його переробки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 262 від 01.03.20
10
N 1115 від 20.10.20
11
N 932 від 19.09.20
12 )

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, що додається.

2. Міністерству аграрної політики:

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

забезпечити у двомісячний строк виготовлення та введення в обіг бланків сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 848

Порядок
видачі сертифіката якості зерна
та продуктів його переробки

( У тексті Порядку слова "Держконтрольсільгосппрод",
"державний хлібний інспектор" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Держсільгоспінспекція",
"державний інспектор сільського господарства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1115
від 20.10.2011 )

1. Цей Порядок визначає процедуру обов'язкової видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів, при здійсненні експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) у випадках, коли його видача не є обов'язковою, і обігу бланків сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 262 від 01.03.2010, N 1115 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 932 від 19.09.2012 )

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

партія зерна та продуктів його переробки - оформлена одним сертифікатом якості кількість однорідного за якістю зерна та продуктів його переробки, що транспортуються в окремому транспортному засобі (залізничному вагоні, морському або річковому судні, критому та опломбованому автомобілі, причепі та інших засобах), а також контейнері; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

сертифікат якості - документ, виданий територіальним органом Держсільгоспінспекції на партію зерна та продуктів його переробки, що завантажені у транспортний засіб, який засвідчує відповідність їх показників якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту і включає інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

3. Сертифікат якості видається на платній основі і діє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження в пункті призначення. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

4. Сертифікація зерна та продуктів його переробки включає огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки і видачу сертифіката якості за місцем огляду (інспектування).

5. Для отримання сертифіката якості замовник:

подає територіальному органові Держсільгоспінспекції заяву, в якій зазначаються інформація про об'єкт сертифікації та зобов'язання щодо забезпечення умов для відбору проб відповідно до нормативних документів. У разі здійснення експортно-імпортних операцій та переміщення територією України до заяви додається копія контракту. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

( Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

укладає з територіальним органом Держсільгоспінспекції договір про проведення робіт з огляду (інспектування) зерна та продуктів його переробки.

6. Сертифікат якості видається після проведення робіт з огляду (інспектування) зерна та продуктів його переробки.

Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки проводиться з метою забезпечення правильності взаєморозрахунків між суб'єктами ринку зерна шляхом видачі сертифіката якості, запобігання відвантаженню зерна та продуктів його переробки, показники якості і безпеки яких не відповідають вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортних контрактів.

Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки включає:

попередню перевірку відповідності якості підготовлених партій до відвантаження;

огляд транспортних засобів (залізничних вагонів, морських і річкових суден, критих автомобілів, контейнерів тощо);

відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки;

проведення аналізу зерна та продуктів його переробки з визначенням показників якості і безпеки, зокрема на наявність генетично модифікованих організмів;

проведення аналізу зерна та продуктів його переробки на відповідність якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

формування проб з партії зерна та продуктів його переробки для зберігання.

7. Державний інспектор сільського господарства проводить такі роботи з огляду (інспектування) партії зерна та продуктів його переробки, що відвантажуються:

1) залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо:

оглядає транспортний засіб та контейнери з метою визначення їх придатності для завантаження і забезпечення незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування. Перевірку цілісності та технічної справності транспортного засобу і контейнера проводить представник підприємства, з якого відвантажується зерно та продукти його переробки, або представник залізниці; ( Абзац другий підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

проводить відбір проб з партії зерна або продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів; ( Абзац третій підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

визначає показники якості і безпеки у відібраних пробах з партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог нормативних документів;

визначає наявність або відсутність генетично модифікованих організмів;

проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на відповідність їх якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

з метою підтвердження якості і безпеки зерна та продуктів його переробки при виникненні спірних питань формує пробу з партії зерна для зберігання;

2) морським або річковим судном, контейнерами:

оглядає трюми пред'явленого під завантаження судна за участю представника адміністрації судна та представника порту і за результатами огляду складає акт огляду трюмів судна про придатність транспортного засобу для завантаження та забезпечення незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування, копію якого подає адміністрації судна; ( Абзац другий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

проводить під час завантаження судна відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів, у тому числі для передачі їх акредитованим лабораторіям з метою визначення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів; ( Абзац третій підпункту 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

визначає показники у відібраних пробах відповідно до вимог нормативних документів та вносить їх у відомість реєстрації якості проб для розрахунку середньозважених показників у цілому по партії завантаженого зерна та продуктів його переробки; ( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

за визначеними середньозваженими показниками якості заповнює картку аналізу зерна за формою N 47, яка є підставою для оформлення сертифіката якості;

проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на відповідність їх показників якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

з метою підтвердження показників якості і безпеки партії зерна та продуктів його переробки при виникненні спірних питань формує генеральну пробу для зберігання з урахуванням маси кожної пред'явленої партії;

оформляє справу на кожну оглянуту (проінспектовану) партію зерна та продуктів його переробки, в якій містяться:

- заява на проведення огляду (інспектування);

- копія експортного контракту (при здійсненні експортних операцій);

- акт огляду трюмів судна;

- інформація про кількість та якість зерна, що підлягає відвантаженню;

- відомість реєстрації якості та безпеки проб партії;

- картка аналізу зерна за формою N 47;

- копія сертифіката якості;

- копія коносамента. ( Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Кількість виданих сертифікатів якості на проінспектоване зерно у разі відвантаження його морським або річковим судном повинна дорівнювати кількості коносаментів, виданих на цей транспортний засіб. ( Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

На основі протоколів випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів, проведених акредитованими лабораторіями, державний інспектор сільського господарства зазначає в особливих відмітках сертифіката якості: "Протокол від ___ ____________ 20__ р. N _____ випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів додається". ( Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

8. Проба для зберігання з оглянутої (проінспектованої) партії зерна та продуктів його переробки зберігається в окремому приміщенні за місцем огляду (інспектування) або в приміщенні територіального органу Держсільгоспінспекції в опломбованій державним інспектором сільського господарства тарі, що гарантує незмінність її якості. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Проби для зберігання з оглянутих (проінспектованих) партій повинні зберігатися:

при переміщенні територією України - один місяць;

при здійсненні експортних операцій:

- залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо - два місяці; ( Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

- морським або річковим судном - чотири місяці. ( Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

9. У разі коли експортним контрактом передбачено визначення показників якості і безпеки, зокрема на наявність генетично модифікованих організмів, які не визначаються акредитованою лабораторією територіального органу Держсільгоспінспекції, що проводить огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки, такі показники визначаються за рахунок замовника в акредитованій лабораторії за зразками проб з партії зерна, які відібрані за участю державного інспектора сільського господарства територіального органу Держсільгоспінспекції, що проводить огляд (інспектування). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

10. Вирішення спірних питань за наявності розбіжностей щодо визначення якості зерна та продуктів його переробки проводиться відповідно до законодавства. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

11. Строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості, підстави для відмови у видачі сертифіката якості та його анулювання визначаються статтею 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

12. У разі виявлення невідповідності показників якості оглянутого (проінспектованого) зерна та продуктів його переробки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортному контракту територіальний орган Держсільгоспінспекції видає замовникові протокол випробувань. Сплачені замовником кошти не повертаються.

13. ( Абзац перший пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Форма сертифіката якості встановлюється відповідно до виду огляду (інспектування):

при експорті зерна - згідно з додатком 1;

при експорті продуктів переробки зерна - згідно з додатком 2;

при переміщенні зерна в межах України - згідно з додатком 3;

при переміщенні продуктів переробки зерна в межах України - згідно з додатком 4.

Сертифікат якості оформлюється у трьох примірниках - оригінал та дві копії. Сертифікат якості разом з однією копією видається замовникові, інша копія залишається у територіальному органі Держсільгоспінспекції, який проводив огляд (інспектування). Сертифікат якості має свій індивідуальний номер та серію. Серія складається з двох літер, а номер - із шести цифр.

Територіальний орган Держсільгоспінспекції має право видавати фотокопії сертифіката якості, завірені особистим підписом та печаткою державного інспектора сільського господарства, що видав сертифікат якості.

У разі зміни за заявою замовника після оформлення сертифіката якості інформації про об'єкт сертифікації територіальний орган Держсільгоспінспекції оформлює новий сертифікат якості. Замовник відшкодовує вартість бланка нового сертифіката якості. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

14. Організація замовлення на виготовлення, постачання, облік надходження та використання бланків сертифікатів якості здійснюється в установленому Держсільгоспінспекцією порядку.

Бланки сертифікатів якості реалізуються територіальним органам Держсільгоспінспекції на підставі їх письмового замовлення та після оплати вартості.

Зіпсовані під час заповнення бланки сертифікатів якості списуються з обліку в установленому порядку. ( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Додаток 1
до Порядку

           (Державний Герб України)

               УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція

            СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

   Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду
(інспектування) зерна під час завантаження в порту (на станції) на
судно (вагон, автомобіль) ________________________________________
(найменування або номер)
за коносаментом (накладною) N ____ згідно з контрактом ___________

Маса, кілограмів ____________________________________________

Кількість місць _____________________________________________

Продавець ___________________________________________________

Покупець ____________________________________________________

Порт (станція) призначення __________________________________
(найменування)
Культура ____________________________________________________
(найменування)
Стандарт ____________________________________________________

Походження __________________________________________________

Тип _________________________________________________________

Підтип ______________________________________________________

Клас ________________________________________________________

Колір _______________________________________________________

Запах _______________________________________________________

Натура, г/л (кг/гл) _________________________________________

Вологість, відсотків ________________________________________

Скловидність, відсотків _____________________________________

Сажкове зерно, відсотків ____________________________________

Крупність, відсотків ________________________________________

Частка дрібного зерна, відсотків ____________________________

Клейковина сира:

кількість, відсотків ____________, якість, одиниць вимірювача
деформації клейковини __________, група _____________________

Частка білка, відсотків _____________________________________

Число падання, секунд _______________________________________

Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками _____________

Зерна, пошкоджені клопом-черепашкою, відсотків ______________

Частка сміттєвої домішки (усього), відсотків ________________

у тому числі: мінеральна ____________________________________

зіпсовані _____________________________________

шкідлива ______________________________________

Частка зернової домішки (усього), відсотків _________________

у тому числі: _______________________________________________

Олійність (жир), відсотків ________, кислотне число олії,
міліграмів KOH (NaOH) ____________

Особливі примітки ___________________________________________


Державний інспектор ________ ______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

М.П.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Додаток 2
до Порядку

           (Державний Герб України)

               УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція

            СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______N _______
___ ____________ 200_ р.

   Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду
(інспектування) зерна під час завантаження в порту (на станції) на
судно (вагон, автомобіль) ________________________________________
(найменування або помер)

за коносаментом (накладною) N ____ згідно з контрактом ___________

Маса, кілограмів _________________________________________________

Кількість місць __________________________________________________

Продавець ________________________________________________________

Покупець _________________________________________________________

Порт (станція) призначення _______________________________________
(найменування)
Найменування продукції ___________________________________________

Стандарт _________________________________________________________

Сорт _____________________________________________________________

Вид ______________________________________________________________

Номер ____________________________________________________________

Колір ____________________________________________________________

Запах ____________________________________________________________

Смак _____________________________________________________________

Вологість, відсотків _______ Доброякісне ядро, відсотків _________

Металомагнітна домішка: маса, мг/кг _____ розмір, мм(мг) _________

Залишок на ситі N __, відсотків ____ Прохід крізь сито N ______,
відсотків __________________

Зольність, відсотків _____ Білість, умовних одиниць ______________

Частка білка, відсотків __________________________________________

Клейковина сира: кількість, відсотків ___________________ якість,
одиниць вимірювача деформації клейковини ____ група ___________

Число падання, секунд ____________________________________________

Хрусткість _______________________________________________________

Сира клітковина, відсотків _______ Сирий жир, відсотків __________

Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками __________________

Вміст домішок, відсотків:

Сміттєва ___________________ Нелущені ____________________

у тому числі: Биті ________________________

мінеральна _________________ Зіпсовані ___________________

шкідлива ___________________ Мучка _______________________

Особливі примітки ___________________________________________


Державний інспектор ________ _______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

М.П.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Додаток 3
до Порядку

           (Державний Герб України)

               УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція

            СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

Продавець (відправник) _______________ Культура __________ Нормативний документ _____________________________

Контракт _____________________________ Походження ______________________ Сорт ______________________________

Станція відправлення _________________ Тип _____________________________ Підтип ____________________________

Пристань _____________________________ Колір ___________________________ Запах _____________________________

Вагон (автомобіль) N _________________ Клас ____________________________ Натура, г/л _______________________

Теплохід-баржа (найменування) ________ Крупність, відсотків ____________ Частка дрібного зерна, відсотків
___________________________________
Накладна N ___________________________ Вологість, відсотків ____________
Скловидність, відсотків ___________
Вага, кілограмів __ Кількість місць __ Частка білка, відсотків _________
Число падання, секунд _____________
Станція призначення __________________
Клейковина сира: кількість, відсотків ________________________________
Пристань _____________________________
якість, одиниць вимірювача деформації клейковини _____________________
Покупець (одержувач) _________________
група ________________________________________________________________
Особливі відмітки ____________________
______________________________________ Вміст домішок, відсотків:
______________________________________
______________________________________ Сміттєва ________________________ Зернова ___________________________
______________________________________
______________________________________ у тому числі: у тому числі:
___________________________________
мінеральна ______________________ ___________________________________
___________________________________
шкідлива ________________________ ___________________________________
___________________________________
фузаріозні ______________________

зіпсовані _______________________

Ерукова кислота _________________

Глюкозинолати ___________________

Кислотне число __________________

 Державний інспектор      __________  ______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

М.П.

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Додаток 4
до Порядку

           (Державний Герб України)

               УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція

            СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості є підтвердженням якості Найменування продукції ____________________
партії ___________, яка проінспектована при
завантаженні у вагон (автомобіль) N _________ Нормативний документ ______________________

За накладною N ______________________________ Сорт ______ Вид ______ Номер ______________

Контракт ____________________________________ Колір ____ Запах _____ Смак _______________

Вага, кілограмів ____ Число місць ___________ Вологість, відсотків ______________________

Виробник ____________________________________ Частка металомагнітної домішки:
маса, мг/кг _______________________________
Дата вироблення _____________________________
Залишок на ситі N ______, відсотків _______
Станція відправлення ________________________
Прохід крізь сито N ___, відсотків ________
Продавець (відправник) ______________________
Зольність, відсотків ______________________
Покупець (одержувач) ________________________
Білість, умовних одиниць __________________
Станція призначення _________________________
Клейковина сира: кількість, відсотків _____
Особливі відмітки ___________________________
_____________________________________________ якість, одиниць вимірювача деформації
_____________________________________________ клейковини ________________________________
_____________________________________________ група _____________________________________
_____________________________________________ Число падання, секунд _____________________
_____________________________________________ Доброякісне ядро, відсотків _______________

Вміст домішок, відсотків:

Сміттєва ____________ Не лущені __________

у тому числі: Биті _______________

мінеральна __________ Зіпсовані __________

шкідлива ____________ Мучка ______________

 Державний інспектор     __________  ______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

М.П.

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )