Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 березня 2011 р. N 272
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 272

Порядок
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та продовольства, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі - управління).

Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі - кооперативи).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники, для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва (далі - техніка).

Фінансова підтримка надається кооперативу в розмірі 90 відсотків вартості техніки без урахування сум податку на додану вартість за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику техніки 10 відсотків її вартості та укладення з управлінням відповідного договору.

Закупівля техніки за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану техніку до закінчення п'ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв'язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до державного бюджету.

4. Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює розподіл бюджетних асигнувань між регіонами з урахуванням чисельності осіб, що постійно проживали у сільській місцевості станом на 1 січня відповідного року.

5. Бюджетні кошти не виділяються:

кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;

кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.

6. Міністерство аграрної політики та продовольства затверджує:

перелік техніки, для придбання якої надається фінансова підтримка (далі - перелік техніки);

граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на державну підтримку для придбання техніки кооперативом відповідно до напряму його діяльності (далі - гранична сума коштів державної підтримки).

7. Для проведення конкурсного відбору кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (далі - конкурсний відбір), управління утворюють регіональні комісії з проведення конкурсних відборів (далі - регіональні комісії).

До складу регіональної комісії входять представники управлінь, регіональних органів Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції та фінансових органів, регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Всеукраїнської громадської організації "Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України" (за згодою).

Порядок та умови проведення конкурсного відбору і примірне положення про регіональну комісію затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.

8. Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка);

кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.

За рівних умов перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою кількістю членів.

9. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають регіональним комісіям у двох примірниках такі документи:

заявку на участь у конкурсі за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства;

копію статуту, завірену нотаріально;

( Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості техніки, заявленої у кошторисі;

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених);

довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;

довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою кооперативу;

проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності та кошторис на придбання техніки.

10. Для погодження підсумків конкурсного відбору і визначення переліку кооперативів-переможців та пропозицій щодо розподілу між ними бюджетних коштів Міністерство аграрної політики та продовольства утворює конкурсну комісію з питань надання державної фінансової підтримки кооперативам (далі - комісія).

Склад комісії та положення про неї затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства.

11. Регіональна комісія:

оприлюднює в друкованих засобах масової інформації строки проведення конкурсного відбору;

проводить перевірку документів кооперативів - учасників конкурсного відбору;

визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для придбання ними техніки згідно з переліком техніки у межах граничних сум коштів державної підтримки;

за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення кооперативів-переможців та граничних сум коштів державної підтримки, яке оформлюється протоколом у двох примірниках; у триденний строк після проведення конкурсного відбору подає на погодження комісії разом з документами, визначеними пунктом 9 цього Порядку, один примірник протоколу.

12. Комісія розглядає подані регіональними комісіями документи та приймає рішення щодо затвердження результатів конкурсу (в межах виділених асигнувань), яке реалізується шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства, який доводиться до відома управлінь та оприлюднюється на веб-сайті Міністерства.

13. Після затвердження наказом Міністерства аграрної політики та продовольства результатів конкурсного відбору управління:

у міру надходження бюджетних коштів укладає з переможцем конкурсного відбору та постачальниками техніки договори про надання фінансової підтримки, відповідно до яких кооперативи беруть на себе зобов'язання використовувати техніку виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію та забезпечити можливість огляду відповідальними працівниками управління техніки, придбаної із залученням бюджетних коштів;

на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного документа про сплату 10 відсотків вартості техніки, скріпленого печаткою банку, копії договору), поданих переможцями конкурсного відбору, протягом п'яти банківських днів здійснює відповідні видатки шляхом перерахування бюджетних коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки постачальників техніки. Підтвердні документи зберігаються протягом п'яти років;

щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилає Міністерству аграрної політики та продовольства зведену в розрізі кооперативів інформацію про використання бюджетних коштів.

14. Міністерство аграрної політики та продовольства:

за підсумками дев'яти місяців поточного року починаючи з жовтня може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між регіонами згідно з пропозиціями управлінь щодо зменшення асигнувань у разі неможливості їх використання або збільшення у зв'язку з виникненням потреби шляхом внесення змін до розподілених обсягів бюджетних коштів в межах загального річного ліміту асигнувань;

у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає до Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

15. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.