Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2009 р. N 859
Київ

Про затвердження Порядку визначення переліку
санаторно-курортних закладів, при яких створюються
центри медико-психологічної реабілітації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я і Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести власні нормативно-правові акти з питань організації медико-психологічної реабілітації у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 859

Порядок
визначення переліку санаторно-курортних
закладів, при яких створюються центри
медико-психологічної реабілітації

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації постраждалого населення, осіб, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, і рятувальників (далі - центри медико-психологічної реабілітації).

2. Центри медико-психологічної реабілітації створюються при санаторно-курортних закладах усіх форм власності.

3. Санаторно-курортні заклади, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, повинні відповідати таким основним вимогам, а саме мати:

лікувальну базу, яка забезпечить проведення медико-психологічної реабілітації;

необхідне медичне обладнання, апаратуру та техніку;

спеціально підготовлений медичний персонал;

можливість забезпечити проживання осіб, які підлягають медико-психологічній реабілітації, у двомісних номерах з усіма вигодами та цілодобовим забезпеченням холодною та гарячою водою;

можливість забезпечити дієтичне чотириразове харчування для дорослих та п'ятиразове - для дітей;

досвід надання послуг з медико-психологічної реабілітації;

ліцензію на провадження медичної практики.

Центри медико-психологічної реабілітації створюються та утримуються санаторно-курортними закладами в межах видатків, передбачених у їх кошторисах (фінансових планах).

4. Визначення санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, проводиться спільно МОЗ і МНС на конкурсній основі.

5. Для проведення заходів, пов'язаних з визначенням санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, та їх відповідності вимогам медико-психологічної реабілітації утворюється міжвідомча комісія з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації (далі - комісія), до складу якої входять представники МОЗ і МНС.

Склад комісії та положення про неї затверджується спільним наказом МОЗ і МНС.

6. Оголошення про конкурсний відбір санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, публікується комісією у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах МОЗ і МНС не пізніше 15 днів до початку процедури конкурсного відбору. Оголошення повинне містити відомості про початок проведення конкурсного відбору, вимоги до учасників, перелік документів, які необхідно подати на розгляд комісії, адресу, за якою подаються документи, кінцевий строк прийняття документів та номери телефонів для довідок.

7. Санаторно-курортний заклад, який бере участь у конкурсному відборі, подає комісії заяву за формою згідно з додатком 1 і комплект документів відповідно до переліку, зазначеного у додатку 2.

8. У разі зміни відомостей, що містяться у документах, поданих на розгляд комісії, керівник санаторно-курортного закладу повинен повідомити про це комісію не пізніше ніж протягом 10 днів після дати закінчення прийняття документів.

9. Комісія розглядає подані санаторно-курортними закладами документи та протягом 20 днів після дати закінчення прийняття документів складає експертний висновок про відповідність (невідповідність) санаторно-курортних закладів вимогам медико-психологічної реабілітації, можливість та доцільність створення при них центрів медико-психологічної реабілітації та подає МОЗ і МНС пропозиції щодо складення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, який затверджується спільним наказом МОЗ і МНС.

10. Заходи, пов'язані з визначенням санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, та їх відповідності вимогам медико-психологічної реабілітації, проводяться кожні два роки у I кварталі.

11. У разі потреби підтвердження відповідності санаторно-курортних закладів вимогам медико-психологічної реабілітації заходи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, можуть проводитися раніше ніж через два роки.

12. У разі встановлення комісією факту невідповідності санаторно-курортного закладу вимогам медико-психологічної реабілітації або неналежного рівня медико-психологічної реабілітації за поданням комісії МОЗ і МНС видають спільний наказ про виключення такого закладу з переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації.

Додаток 1
до Порядку

               ЗАЯВА
про включення до переліку санаторно-курортних
закладів, при яких створюються центри
медико-психологічної реабілітації

   Заявник ____________________________________________________,
(найменування санаторно-курортного закладу)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження санаторно-курортного закладу,
_________________________________________________________________,
номер телефону, телефакс)

організаційно-правова форма _____________________________________,

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ ____________,

поточний рахунок __________ в ___________________________________,
(найменування банківської установи)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника санаторно-курортного закладу)

просить включити _________________________________________________
(найменування санаторно-курортного закладу)

до переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються
центри медико-психологічної реабілітації.


___________ _________________ _________________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)


М.П.

 ___ _____________ 20__ р.


Дата і номер реєстрації заяви ___ ______________ 20__ р. N ____

___________ ________________ _________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище особи,
яка прийняла заяву)

Додаток 2
до Порядку

Перелік
документів, що додаються до заяви
про включення до переліку санаторно-курортних
закладів, при яких створюються центри
медико-психологічної реабілітації

1. Пояснювальна записка у довільній формі, в якій зазначаються такі відомості про санаторно-курортний заклад:

дата утворення санаторно-курортного закладу, рік здачі в експлуатацію (завершення будівництва окремих корпусів), спеціалізація (профіль), протягом якого часу заклад провадить діяльність, пов'язану з наданням медико-психологічної допомоги, інших видів спеціалізованого лікування;

прізвища, імена та по батькові осіб, які уповноважені діяти від імені санаторно-курортного закладу та мають право підписувати юридичні документи (контактний телефон, адреса електронної пошти);

режим функціонування закладу (цілорічний, посезонний),

наявність транспортного забезпечення (за рахунок закладу) від найближчої станції сполучення (залізничного вокзалу, автовокзалу, морського порту) до закладу і у зворотному напрямку;

умови розміщення пацієнтів (кількість місць у номерах, наявні у номері вигоди, забезпечення холодною та гарячою водою);

можливість страхування життя дитини під час перебування на санаторно-курортному лікуванні;

організація харчування (п'ятиразове для дітей та чотириразове для дорослих, в одну (дві) зміни);

природно-кліматичні умови в регіоні розташування санаторно-курортного закладу (відстань до моря, річки, озера тощо);

опис умов для проведення дозвілля (наявність спортивних майданчиків, басейнів тощо), організація культурного відпочинку (екскурсії, бібліотеки, дитячі ігрові майданчики, клуби за інтересами тощо);

обґрунтування можливості створення центру медико-психологічної реабілітації на базі санаторно-курортного закладу (проект штатних змін, оцінка необхідних фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів).

2. Засвідчені санаторно-курортним закладом, копії таких документів:

( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

Статут санаторно-курортного закладу;

( Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

довідка про взяття на облік платника податку;

ліцензія МОЗ на провадження медичної практики;

ліцензія Мінпраці на провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг (у разі надання закладом соціальних послуг відповідно до Закону України "Про соціальні послуги") ( 966-15 );

акредитаційний сертифікат МОЗ, який підтверджує першу чи вищу категорію.

3. Відомості про фінансовий стан санаторно-курортного закладу:

довідка банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами на час подання документів;

довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетом на дату подання документів;

довідка Агентства з питань банкрутства про те, що санаторно-курортний заклад не є банкрутом та стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство на дату подання документів;

довідка Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на дату подання документів;

довідка центру зайнятості за місцем реєстрації закладу як платника внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття про відсутність заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на дату подання документів.

4. Копія статистичного звіту за формою N 44-здоров "Звіт санаторію" та звіту державного статистичного спостереження за формою N 1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу".