Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2003 р. N 1343
Київ

Про затвердження Порядку проведення
державної експертизи культурних цінностей
та розмірів плати за її проведення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296 від 15.03.20
06
N 1293 від 14.12.20
11
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей;

розміри плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних цінностей.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2003 р. N 1343

Порядок
проведення державної експертизи
культурних цінностей

( У тексті Порядку слова "Державна служба контролю" в усіх
відмінках замінено словом "Мінкультури" згідно з
Постановою КМ N 1293 від 14.12.2011 )

1. Цей Порядок регулює питання проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 від 15.03.2006 )

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

культурні цінності - визначені у статті 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства;

державна експертиза культурних цінностей (далі - експертиза) - всебічний аналіз і вивчення культурної цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, за результатами яких складається експертний висновок; ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 від 15.03.2006 )

об'єкти експертизи (далі - об'єкти) - культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення та повернуті в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучені митними або правоохоронними органами, конфісковані за рішенням суду та обернені відповідно до закону в дохід держави; ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 від 15.03.2006 )

суб'єкти експертизи - заявники, організатори експертизи, а також експерти та мистецтвознавці;

заявник - фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому органу заяву на проведення експертизи об'єкта;

експерт - працівник державного сховища культурних цінностей, музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інший фахівець, який має високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій;

мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) держадміністрації за погодженням з Мінкультури для проведення попередньої експертизи та оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей або для здійснення контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей та їх поверненням в Україну в пункті пропуску через митний кордон України. ( Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 від 14.12.2011 )

3. За видами експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну.

Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості.

Первинна експертиза проводиться для підготовки обґрунтованого експертного висновку на об'єкт експертизи.

Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог цього Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрунтованих претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи.

Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові підстави для характеристики об'єкта.

Контрольна наукова і науково-технічна експертиза проводиться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.

4. За ступенем складності експертиза поділяється на просту і складну.

Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали), поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.

Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали) та/або поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.

5. Право на проведення експертизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям (далі - уповноважена організація) наказом Мінкультури.

6. Для проведення експертизи заявник подає Мінкультури або уповноваженій організації письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей і пред'являє документ, що посвідчує особу (для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців - виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 від 17.10.2012 )

До заяви додаються:

об'єкти (об'єкт) у разі можливості їх транспортування;

два примірники переліку об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей;

два примірники кольорових фотокарток об'єктів розміром 13х18 сантиметрів (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим використанням масштабної лінійки. При тимчасовому вивезенні смичкових музичних інструментів та смичків замість фотокарток подаються паспорти на них. ( Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 296 від 15.03.2006 )

7. Посадова особа Мінкультури або мистецтвознавець проводить попередню експертизу об'єкта, у разі потреби рекомендує інші види експертизи та визначає експерта.

8. В експертному висновку зазначається достовірність об'єкта, автор, назва та подається його атрибутивний опис, який складається за такими критеріями: час створення; причетність до історичних подій, культурних традицій народів і пам'яток історії, видатних особистостей, виробників, мануфактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, комплектність, лінійні розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного визнання, унікальність, рівень виконавської техніки та популярності, наукова значущість, оцінна вартість.

9. Експертний висновок повинен містити аргументовану рекомендацію щодо доцільності включення об'єкта до Державного реєстру національного культурного надбання та можливості вивезення його з території України.

10. У разі коли за результатами експертизи об'єкт повинен бути включений до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи незалежно від згоди заявника передаються Мінкультури або Укрдержархіву відповідно до їх компетенції. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 від 14.12.2011 )

11. Експертний висновок на об'єкти, які були тимчасово вивезені з території України і повернуті в Україну, крім відомостей, зазначених у пункті 8, повинен містити оцінку стану збереженості об'єкта.

12. Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями або експертами уповноважених організацій. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 296 від 15.03.2006 )

13. Експертний висновок друкується на бланках уповноваженої організації, завіряється підписами експерта та керівника цієї організації, скріпленими печаткою. Експертний висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається у експерта, другий передається Мінкультури або мистецтвознавцю на зберігання.

Переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом експерта, що провів експертизу, який скріпляється печаткою.

У разі коли попередню експертизу об'єкта провів мистецтвознавець і її результати не дають підстави для проведення інших експертиз, експертний висновок, переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом особи, яка проводила експертизу, із зазначенням дати та проставляється штамп "Дозволено до вивезення з України".

14. Строк проведення експертизи залежить від ступеня її складності і становить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу.

Якщо експертиза проводиться за місцем знаходження культурних цінностей, транспортні витрати здійснюються за рахунок заявника.

Огляд предметів і підготовка експертного висновку може проводитися за відсутності заявника.

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додаткове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Мінкультури, архівних установ або Укрдержархіву. В такому разі строк проведення експертизи за рішенням Мінкультури може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів. ( Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 від 14.12.2011 )

15. Усі матеріали, пов'язані з проведенням експертизи, зберігаються п'ять років за місцем підготовки і видачі експертного висновку, а потім передаються на зберігання до відповідної державної архівної установи.

16. Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати.

Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі. ( Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 296 від 15.03.2006 )

17. Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підлягають зарахуванню до державного бюджету і використовуються на потреби бюджетних установ і організацій, які проводили експертизу, відповідно до законодавства.

18. Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результатів не підлягають поверненню.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2003 р. N 1343

               РОЗМІРИ
плати (тарифи) за проведення державної
експертизи культурних цінностей

------------------------------------------------------------------
Об'єкт |Розмір плати без податку на
державної експертизи | додану вартість, гривень
|---------------------------
| проста | складна
| експертиза | експертиза
------------------------------------------------------------------
Твори живопису, за одиницю 12,38 24,76

Графіка, за 10 аркушів 9,09 18,18

Скульптура, за одиницю 10,74 21,48

Предмети археології, за одиницю 13,21 26,42

Друковані видання (стародруки, книги, 7,03 14,06
картографічні, нотні видання),
за одиницю

Архівні документи, включаючи фото-, 7,03 14,06
кіно- (відео), фонопам'ятки,
за одиницю

Музичні інструменти, за одиницю 13,21 26,42

Предмети нумізматики, філателії,
боністики, фалеристики

за одиницю 7,03 14,06

за колекцію 13,21 26,42

Предмети декоративно-ужиткового 9,09 18,18
мистецтва, за одиницю

Історико-художні пам'ятки, за одиницю 10,74 21,48

Сувенірна продукція, за одиницю 7,03

_______________
Примітки: 1. Розміри плати (тарифи) за проведення окремих видів
державної експертизи можуть встановлюватися та
затверджуватися керівниками державних сховищ
культурних цінностей за разовими калькуляціями,
погодженими із замовником, виходячи із собівартості
робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-вр ), згідно з переліками платних послуг,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України
від 5 червня 1997 р. N 534 "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими
на державній та комунальній формі власності"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 95)
і від 7 травня 1998 р. N 639 "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними архівними установами"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 684).

     2. У разі проведення термінової державної експертизи до
встановлених розмірів плати (тарифів) застосовується
підвищений коефіцієнт, який становить 25 відсотків,
експертизи за місцем знаходження - 50 відсотків.