Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 березня 2011 р. N 262
Київ

Про затвердження Порядку формування
та ведення реєстру виробників продукції, робіт
і послуг оборонного призначення, закупівлі
яких становлять державну таємницю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 7 Закону України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 262

Порядок
формування та ведення реєстру виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю (далі - реєстр виробників).

2. У цьому Порядку термін "продукція, роботи і послуги, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю" (далі - продукція, роботи і послуги) означає продукцію, роботи і послуги оборонного призначення, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).

3. Реєстр виробників ведеться з метою здійснення відбору виконавців оборонного замовлення без застосування конкурентних процедур серед суб'єктів господарської діяльності, які є виробниками продукції, робіт і послуг.

4. Діяльність, пов'язана з формуванням та веденням реєстру виробників, провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

5. Реєстр виробників ведеться Міністерством економічного розвитку і торгівлі (далі - уповноважений орган). Оновлення інформації, що міститься у реєстрі виробників, здійснюється не рідше ніж один раз на рік у строки, визначені уповноваженим органом.

6. Реєстр виробників формується на підставі інформації про суб'єктів господарської діяльності, що можуть бути виконавцями (співвиконавцями) оборонного замовлення, із зазначенням номенклатури продукції, робіт і послуг.

7. Суб'єкти господарської діяльності для включення їх до реєстру виробників подають уповноваженому органу за встановленою ним формою:

заяву про включення суб'єкта господарської діяльності до реєстру виробників;

інформацію про продукцію оборонного призначення (найменування, шифр, індекс, технічні умови), що є предметом виробничої діяльності суб'єкта господарської діяльності, а також відомості про встановлення грифа секретності щодо такої продукції;

дані про роботи (послуги) оборонного призначення (вид робіт (послуг), найменування документа, що встановлює вимоги до їх якості), а також відомості про встановлення грифа секретності щодо таких робіт (послуг);

довідку про наявність у суб'єкта господарської діяльності виробничих потужностей, технологічного устаткування та кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг;

дані про участь у виконанні оборонного замовлення за останні п'ять років;

відомості про суб'єкта господарської діяльності, стосовно якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє рішення суду про визнання його банкрутом.

Крім того, суб'єкти господарської діяльності подають:

нотаріально засвідчену копію установчих документів суб'єкта господарської діяльності;

( Абзац десятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

нотаріально засвідчені копії ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, а також спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію платника податку;

нотаріально засвідчену копію посвідчення про реєстрацію в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародної передачі товарів (у разі наявності).

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються уповноваженому органу разом із супровідним листом, підписаним керівником суб'єкта господарювання, який скріплюється печаткою суб'єкта господарювання.

8. Уповноважений орган розглядає протягом десяти робочих днів отримані від суб'єкта господарської діяльності документи та приймає рішення про його включення до реєстру виробників або про відмову у включенні до такого реєстру, про що видається відповідний наказ.

Рішення про включення або про відмову у включенні до реєстру виробників доводиться до суб'єкта господарської діяльності у письмовій формі протягом семи робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

9. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарської діяльності до реєстру виробників є відсутність документів, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або їх невідповідність установленій формі.

У разі прийняття рішення про відмову у включенні суб'єкта господарювання до реєстру виробників уповноважений орган у письмовій формі повідомляє його про причини відмови.

10. Оскарження рішення про відмову у включенні суб'єкта господарської діяльності до реєстру виробників провадиться в установленому законодавством порядку.

11. Документи, подані суб'єктом господарської діяльності для включення його до реєстру виробників, та копія повідомлення про включення його до реєстру виробників або про відмову у такому включенні оформляються уповноваженим органом в окрему справу, яка зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

12. Уповноважений орган подає Державній казначейській службі та Державній фінансовій інспекції інформацію про дані реєстру виробників у повному обсязі.

Інформація про дані реєстру виробників щодо окремих суб'єктів господарської діяльності подається державним замовникам протягом 10 робочих днів з дня надходження їх запиту.