Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 квітня 1996 р. N 413
Київ

Про затвердження Порядку ведення
державного водного кадастру

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1763 від 24.09.
99
N 1481 від 28.09.20
00
N 792 від 21.06.20
04
N 911 від 31.08.20
11
N 214 від 15.02.20
12
N 963 від 08.10.20
12)

Відповідно до статті 28 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення державного водного кадастру, що додається.

2. Державному комітету по водному господарству спільно з Державним комітетом по геології і використанню надр та Державним комітетом по гідрометеорології:

у місячний термін утворити Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру відповідно до зазначеного Порядку;

у двомісячний термін привести відомчі нормативні акти у відповідність з Порядком ведення державного водного кадастру.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1996 р. N 413

Порядок
ведення державного водного кадастру

(Слова "Державний комітет України
по гідрометеорології",
"Державний комітет по гідрометеорології"
та "Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Комітет України з питань
гідрометеорології", "Комітет з питань
гідрометеорології" та "Гідрометком" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1763 від 24.09.99)

(У тексті Порядку слово
"Держкомприродресурсів" замінено словом
"Держгеонадра" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 911 від 31.08.2011)

(У тексті Порядку слова
"Мінприроди" та "Держводгосп"
в усіх відмінках замінено відповідно
словами "МНС" та "Держводагентство"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 214 від 15.02.2012)

1. Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.

2. Державний водний кадастр являє собою систематизований звід відомостей про:

поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море (далі - водні об'єкти);

обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів);

водокористувачів (крім вторинних).

До державного водного кадастру включаються також відомості про водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод, а саме:

споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних вод;

споруди для забору та транспортування води;

споруди для скиду зворотних вод;

споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з оцінкою їх ефективності).

3. Державний водний кадастр складається з трьох розділів:

поверхневі води;

підземні води;

використання вод.

4. Державний водний кадастр включає дані державного обліку поверхневих і підземних вод , державного обліку артезіанських свердловин та державного обліку водокористування, які систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками, водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних вод, водогосподарськими ділянками, економічними районами, адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963 від 08.10.2012)

5. Для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні системи державного водного кадастру.

6. Державний водний кадастр ведеться:

МНС за розділом "Поверхневі води";

Держгеонадра за розділом "Підземні води";

Держводагентством за розділом "Водокористування".

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт із складення державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали.

(Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 1481 від 28.09.2000, N 792 від 21.06.2004; N 214 від 15.02.2012)

7. Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру є визначені Держводагентством, МНС та Держгеонадрами спеціалізовані підприємства, установи та організації.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1481 від 28.09.2000, N 792 від 21.06.2004)

8. Під час ведення державного водного кадастру Держводагентство, МНС та Держгеонадра здійснюють:

(Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004)

планування і виконання робіт з ведення державного водного кадастру;

розроблення наукових принципів, методичних вказівок та інструкцій з ведення державного водного кадастру;

форм видання відомостей, що публікуються;

аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні та водогосподарські об'єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів;

оцінку стану водних ресурсів та їх використання;

ведення бази даних державного водного кадастру засобами електронно-обчислювальної техніки;

забезпечення органів державної виконавчої влади даними державного водного кадастру в необхідному для них обсязі безкоштовно;

забезпечення даними державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у встановленому порядку.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1481 від 28.09.2000)

9. Для координації діяльності Держводагентство разом з МНС та Держгеонадрами створюють Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру, яка:

(Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004)

розробляє загальні принципи ведення державного водного кадастру на єдиній методичній основі;

узгоджує основні положення ведення державного водного кадастру та порядок взаємодії головних виконавців;

розробляє загальні принципи побудови галузевих автоматизованих інформаційних систем державного водного кадастру та забезпечує їх функціонування;

узгоджує методичні вказівки, макети об'єднаних видань та порядок їх публікації;

встановлює порядок міжвідомчого обміну кадастровою інформацією та видачі користувачам кадастрових даних.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1481 від 28.09.2000)

10. Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичні вказівки, які затверджуються МНС, Держводагентством та Держгеонадрами за відповідними розділами.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1481 від 28.09.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 792 від 21.06.2004, N 214 від 15.02.2012)

11. Дані Державного водного кадастру використовуються для:

поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;

розміщення виробничих сил на території країни;

складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів;

проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод;

прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;

нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;

розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та охорони вод;

регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими підприємствами, організаціями і установами;

вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням вод.

12. Фінансування робіт з ведення Державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.