Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 травня 2011 р. N 594
Київ

Про затвердження Порядку проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів
на користування надрами

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 307 від 25.01.20
12
N 991 від 17.10.20
12)

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1475 "Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2032).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. N 594

Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення торгів;

договір купівлі-продажу дозволу - укладений між організатором і переможцем аукціону договір, за яким організатор аукціону надає дозвіл його переможцю, а переможець сплачує організаторові аукціону погоджену під час торгів ціну дозволу;

гарантійний внесок - платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок організатора, відкритий в органі Казначейства;

картка покупця - картка з реєстраційним номером покупця, яка дає йому право на участь в аукціоні;

крок аукціону - встановлена організатором аукціону величина, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу дозволу;

ліцитатор - ведучий аукціону;

пакет аукціонної документації - документи, що містять відомості про ділянку надр, дозвіл на користування надрами у межах якої виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкову ціну), проект угоди про умови користування надрами;

покупець - претендент, якого відповідно до цього Порядку допущено до участі в аукціоні;

початкова ціна дозволу - ціна, яка розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014);

претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа - підприємець), який подав заявку на участь в аукціоні на отримання дозволу;

угода про умови користування ділянкою надр - угода між організатором та переможцем аукціону, яка є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Учасниками аукціону є організатор аукціону, аукціонний комітет, покупці.

Організатором аукціону є Держгеонадра, а щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

(Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 991 від 17.10.2012)

4. Загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів здійснює аукціонний комітет, склад якого затверджується організатором аукціону.

(Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

Продаж на аукціоні дозволів на геологічне вивчення чи видобування стратегічно важливих корисних копалин здійснюється відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., N 47, ст. 2134).

5. Аукціонний комітет:

затверджує типові форми аукціонних документів, протокол проведення аукціону;

визначає правила поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, під час проведення аукціону, дату, час і місце його проведення;

розглядає заявки на участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам цього Порядку;

складає перелік покупців;

припиняє проведення аукціону та/або знімає з продажу окремі дозволи;

визнає аукціон таким, що не відбувся;

вчиняє інші дії, пов'язані з проведенням аукціону.

Рішення аукціонного комітету приймається шляхом голосування простою більшістю від затвердженого складу та оформляється протоколом.

6. Організатор аукціону готує, зокрема з урахуванням заявок, поданих претендентами, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та погоджує їх з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

(Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Мінприроди - стосовно всіх видів користування ділянками надр;

Держгірпромнаглядом - стосовно геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобуванням.

Зазначені органи погоджують протягом 30 календарних днів надання відповідних ділянок надр у користування або приймають рішення про відмову, про що надсилають організаторові аукціону вмотивовану відповідь.

Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр організатор аукціону складає перелік таких ділянок, затверджує його та приймає рішення про проведення аукціону.

До переліку можуть включатися ділянки, користування надрами в межах яких погоджено суб'єктами господарювання із зазначеними органами.

7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення аукціону розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому зазначаються:

назва та місцезнаходження ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

вид корисних копалин (у разі видобування - категорія та розмір запасів корисних копалин, а також дата проведення їх державної експертизи);

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна дозволу;

вартість геологічної інформації;

дата, час і місце проведення аукціону;

строк подання заявок, який становить 15 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону;

адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про умови проведення аукціону;

розмір гарантійного внеску;

номер телефону для довідок.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації.

Вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень.

8. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, наведеними в оголошенні, такі документи:

заяву про намір взяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси. Заява про намір взяти участь в аукціоні подається в двох примірниках;

опис документів, що додаються до заяви, належним чином завірений претендентом;

(Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) (для фізичних осіб - підприємців);

(Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

(Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

документ, що підтверджує повноваження уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;

довідку з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

(Абзац дев'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац десятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац одинадцятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, гарантійного внеску.

(Абзац тринадцятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону.

Підтвердженням подання претендентом заявки на участь в аукціоні є відмітка організатора аукціону на другому примірнику заяви про намір взяти участь в аукціоні, який повертається претенденту.

(Абзац п'ятнадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

9. Заявка подається організаторові аукціону з пронумерованими сторінками з описом доданих до неї документів, засвідченим підписом уповноваженої особи претендента, в запечатаному конверті. Заявка засвідчується підписом уповноваженої особи претендента із зазначенням дати та вихідного номера і скріплюється печаткою (якщо претендентом є фізична особа - підприємець, робиться позначка “Печатка відсутня”). На конверті зазначаються місцезнаходження організатора аукціону, назва ділянки надр та відомості про претендента (найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця) і робиться позначка “Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами”.

(Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

Заявка реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання.

У разі коли заявка надійшла після 16-ї години останнього дня подання заявок, зазначеного в оголошенні, вона повертається без розгляду.

10. За рішенням аукціонного комітету заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

невідповідності документів вимогам цього Порядку;

виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;

застосування до претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом; наявності у претендента податкового боргу та активів у податковій заставі;

невиконання претендентом вимог цього Порядку та регламенту попередніх аукціонів;

невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунуті в установлені строки.

Претендентам, заявки яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення сплачену ними суму гарантійного внеску. Вартість пакета аукціонної документації не повертається.

11. Повідомлення щодо допущення до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету надсилається претендентам рекомендованим листом. Інформація про участь в аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону не пізніше ніж за три дні до його початку.

12. У день проведення аукціону претенденти (їх уповноважені особи) реєструються в журналі реєстрації покупців. Реєстрація починається за дві години і закінчується за 30 хвилин до початку проведення аукціону. Після реєстрації претендентам видається картка покупця.

Претенденти, які не зареєструвалися відповідно до абзацу першого цього пункту, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску не повертаються.

13. Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох претендентів на придбання дозволу.

Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення, правил поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, а також іншої інформації.

14. У встановлений час ліцитатор оголошує початок торгів з ударом молотка.

15. Ліцитатор оголошує назву кожної ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон, та інформацію про:

місцезнаходження ділянки надр;

вид корисних копалин;

вид користування;

початкову ціну дозволу;

крок аукціону.

16. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

Початкова ціна дозволу, гривень Крок аукціону, гривень
До 4999 1000
Від 5000 до 9999 2000
Від 10000 до 99999 5000
Від 100000 до 999999 10000
Від 1000000 до 2999999 20000
Від 3000000 до 4999999 30000
Від 5000000 до 9999999 50000
10000000 і більше 100000

17. Якщо після триразового оголошення початкової ціни дозволу покупці не висловлять бажання її підвищити, заявлений до продажу дозвіл знімається з аукціону.

18. У разі коли після оголошення ліцитатором запропонованої ціни дозволу двоє і більше покупців одночасно піднімають свої картки покупців, ліцитатор називає ціну, збільшену на відповідний крок аукціону, не оголошуючи номерів карток.

19. Якщо після збільшення запропонованої ціни дозволу двоє і більше покупців залишають свої картки піднятими, ліцитатор може запропонувати одному з них назвати свою ціну. Після оголошення одним з покупців своєї ціни ліцитатор називає номер картки такого покупця, запропоновану ним ціну і продовжує аукціон.

20. Аукціон вважається закінченим, якщо після триразового оголошення запропонованої ціни дозволу не буде оголошено його вищу ціну і ліцитатор одночасно з ударом молотка оголосить номер покупця, якому продано дозвіл.

21. Переможцем визнається покупець, який погодився сплатити найвищу ціну дозволу.

22. Під час проведення аукціону його організатор забезпечує дотримання правил поведінки покупцями і особами, присутніми на торгах.

23. У разі невиконання покупцями і особами, присутніми на торгах, правил поведінки або перешкоджання веденню аукціону, а також виникнення спорів під час аукціону ліцитатор оголошує перерву в торгах і звертається до аукціонного комітету для прийняття відповідного рішення.

24. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один із покупців придбав дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку аукціону або ціною, визначеною в ході його проведення.

25. За результатами проведення аукціону складається протокол, в якому зазначаються:

назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, вид корисних копалин та строк, на який надається дозвіл;

дата, час і місце проведення аукціону;

склад аукціонного комітету;

кількість учасників аукціону;

початкова ціна дозволу;

крок аукціону;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) переможця;

ціна дозволу (разовий платіж, що вноситься переможцем за придбаний дозвіл).

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені інші відомості, які вважає за необхідне зазначити аукціонний комітет.

Протокол аукціону підписується всіма присутніми членами аукціонного комітету в день проведення аукціону, переможцем та затверджується організатором аукціону. Копія затвердженого протоколу протягом трьох робочих днів з дня проведення аукціону видається його переможцеві.

(Абзац одинадцятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

26. На підставі протоколу переможець та організатор аукціону укладають протягом п'яти робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу дозволу.

Перелік переможців розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

27. Переможець здійснює протягом 30 календарних днів після проведення аукціону розрахунки за придбаний дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між ціною продажу дозволу та гарантійним внеском.

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається в користування переможцю, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

Гарантійний внесок, сплачений переможцем, перераховується протягом п'яти робочих днів організатором аукціону до державного бюджету.

28. Якщо переможець в установлений строк не вніс належної до сплати вартості дозволу та не надав письмових пояснень, він позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається). Аукціон з продажу зазначеного дозволу оголошується таким, що не відбувся, а дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком.

Аукціонний комітет може визнати причину несвоєчасного внесення плати поважною та продовжити строк, протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як на 30 календарних днів.

29. У разі коли переможець безпідставно відмовився від підписання протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу, він втрачає право на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається). Такий учасник не допускається до участі в інших аукціонах, а дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком.

30. Покупцям, яких не визнано переможцями, повертається сплачена ними сума гарантійного внеску протягом 30 днів після проведення аукціону. Матеріали, подані учасниками аукціону відповідно до пункту 9 цього Порядку, не повертаються.

31. Аукціонний комітет може відмінити проведення аукціону або зняти окремі дозволи з продажу. У такому разі претендентам протягом 30 днів повертається в повному обсязі сплачені ними вартість пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску.

32. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності покупців;

коли покупці не запропонували вищу за зазначену в оголошенні про проведення аукціону початкову ціну дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається);

відмови переможця від підписання протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу дозволу.

У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

33. Результати аукціонів можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку.

У разі визнання результатів аукціону та договору купівлі-продажу дозволу, укладеного з переможцем, недійсними організатор аукціону приймає рішення про проведення повторного аукціону.