Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2012 р. N 998
Київ

Деякі питання здійснення повної компенсації
за майно, примусово відчужене в умовах правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану

Відповідно до частини першої статті 7 і частини четвертої статті 11 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, що додається;

зразок акта про примусове відчуження або вилучення майна згідно з додатком.

2. Установити, що витрати, пов’язані з повною компенсацією за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, здійснюються в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони або органам, які згідно із законом приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р. N 990 "Про затвердження Порядку відшкодування вартості примусово відчуженого майна у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2546);

пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 896 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2267);

пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. N 998

Порядок
розгляду заяв та здійснення виплат для наступної
повної компенсації за майно, примусово відчужене
в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття, розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Майно, що підлягає примусовому відчуженню, оцінюється в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

2. Право на відшкодування вартості майна в разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають особи, зазначені в статті 9 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

3. Заява про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно (далі - заява) приймається, обліковується і розглядається за місцем відчуження майна:

в умовах правового режиму воєнного стану - військовим комісаріатом;

в умовах правового режиму надзвичайного стану - органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, військовим командуванням, органом місцевого самоврядування, на які відповідно до указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного стану та які прийняли рішення про таке відчуження.

До заяви додаються акт про примусове відчуження майна та висновок про вартість такого майна.

4. Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.

5. У заяві зазначаються такі відомості про заявника:

повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб);

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

реквізити банківського рахунка.

6. Органи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, розглядають заяву протягом десяти робочих днів з дня її подання.

У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів та з’ясуванні додаткових обставин заява розглядається протягом одного місяця.

7. За результатами розгляду заяви органи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, оформлюють висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (далі - висновок).

У висновку зазначаються:

дата його видачі, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;

дата прийняття і номер акта, на підставі якого здійснено примусове відчуження майна;

найменування майна, що примусово відчужене;

розмір компенсації, що підлягає виплаті;

відомості про заявника, зазначені в пункті 6 цього Порядку;

інші дані.

Уповноважена посадова особа підписує висновок із зазначенням прізвища та ініціалів і скріплює підпис печаткою.

Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий - територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення.

Висновки обліковуються органом, який їх видав.

Орган, що прийняв рішення про примусове відчуження майна, на підставі виданого ним висновку враховує відповідну потребу в коштах у бюджетному запиті на наступний бюджетний період (після скасування правового режиму надзвичайного стану) або на п’ять наступних бюджетних періодів (після скасування правового режиму воєнного стану).

8. Виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

9. Спори, пов’язані з виплатою наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правого режиму воєнного чи надзвичайного стану, вирішуються в судовому порядку.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. N 998

Акт
про примусове відчуження
або вилучення майна

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".